Pionier Gentse Feesten stopt PZC Nieuwe wet leidt tot toename aanvragen schuldhulpverlening CAMBODJA zeeland 15 bezoektijden ziekenhuizen zuider^l buren agenda lezers schrijven Middelburgh VIII Middelburgh IX Speelveld Staatscircus van Moskou in Scharendijke geslaagd scheepvaartberichten ZEELAND HELPT Steun het Kinderfonds! dinsdag 20 juli 1999 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118)425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, za en zo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde ziekenhuizen Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30- 19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag. Overig bezoek 14.00- 15.00 en 18.30-20.00 uur Hartbewaking(afd. H)dag. 11.00- 11.30,14.00-14.30 en 19.00- 19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, 4301 NPZierikzee lel. (0111)430000 dag. 15.00-16.00 en 18.30- 19.45 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113)267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielmgenlaan 2, 4535 PA Terneuzen tel.(0115)688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6,4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00-20.00 uur, overig bezoek dag. 14.00-19.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-15.00 uur en 18.30-19.30 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirks land tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel.(0164)289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Brugge Academisch Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. ICen hartbewaking) Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Rotterdam Academisch Ziekenhuis Dijkzigt Dr. Molewaterpleïn 40 3015 GD Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) Sophia Kinderziekenhuis Dr. Molewaterplein 60 3015 GD Rotterdam tel.(010)4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskun- de: dag. 11.00-12.00 en 18.00- 20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur Dr. Daniël den Hoed Kliniek Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel.(010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur City Online/Internet Postbus 18 4380 AA Vlissingen. http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl NIET VOOR INGEZONDEN BRIEVEN. BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- tie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstelveen. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Knight Ridder Finan cial (KRF), Deutsche Presse Argentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-photo Agen cy (EPA) door Kris Naudts De 65-jarige volkszanger-beeldhou wer Walter De Buck, geestelijk va der en pionier van de Gentse Feesten, neemt afscheid van zijn geesteskind. Op de slotdag van de feesten op maan dag 26 juli staat hij voor de laatste keer op het groot podium bij de Sint-Jacobs- kerk. Dat heeft de Gentse bard zelf aan gekondigd. De Gentse lokale pers plaatste al meteen voorbehoud bij het aangekondigde afscheid. De Buck is al wel vaker van mening ver anderd. Maar als het waar mocht blij ken dat de singer-song'writer voor de laatste keer bij Sint-Jacobs op het po dium klimt, dan is dat zonder meer een mijlpaal in de geschiedenis van het eve nement. Het afscheid komt er op de plek waar De Buck dertig jaar geleden, samen met enkele makkers uit het Gentse alterna tieve wereldje van toen, de graankor rels uitstrooide waaruit de feesten wer den herboren. Ach, de jaren zestig. Het was de tijd dat de gewone man het ma terieel beter kreeg en van het betaald verlof gebruik maakte om een weekje of langer naar zee, de Ardennen of een goedkope Spaanse vakantiebestem ming te trekken. Dat had als gevolg dat toen de Gentse Feesten aanbraken, de helft van de bevolking de stad was ontvlucht. Wat overbleef aan feestpro gramma was niet eens een flauw af kooksel van wat de volkse feesten vroe ger in de eeuw ooit waren geweest. Straatnaam En toen dook Walter De Buck opOnder de platanen van het stemmige pleintje bij Sint-Jacobs timmerde hij een podi um, nam zijn gitaar en ging Gentse volksliedjes zingen die hij ontleende aan Karelke Waeri, de legendarische Gentse volkszanger uit de vorige eeuw. Walter De Buck is dezer dagen een in tens gelukkig man, omdat het stadsbe stuur een straat wil noemen naar Waeri, die het in zijn liedjes opnam voor de werkende klasse. De Buck maakte ken nis met de liedjes van Waeri op de schoot van zijn grootvader. Dat was lang voor de zomer van 1970, toen De Buck enkele getrouwen rond zich ver zamelde voor een festivalletje in de open lucht dat thans is gegroeid tot een cultureel straatevenement. Die eerste Gentse Feesten in de nieuwe vorm doken er per avond nooit meer dan vijftienhonderd mensen op bij Sint-Jacobs. Vooral jong volk met de spirit van de meidagen 1968, dat zich weinig gelegen liet aan de georgani seerde maatschappij van toen. Neen, de burgerman zag je toen niet bij Sint-Ja cobs. Hooguit een alternatieve advo caat of universiteitsprofessor, gekleed in jeans en t-shirt, Het toenmalige stadsbestuur had de feesten van De Buck liever verloren dan gewonnen. Op enige sympathie, laat staan steun, hoefde de volkszanger niet te rekenen. Maar bij hogeschoolstuden ten die in de stad waren gebleven en en kele honderden gewone volksmensen viel het programma in de smaak. Walter Walter De Buck in 1980 tijdens de Gentse Feesten, zijn 'mooiste beeldhouwwerk'. foto Charles Strijd De Buck en groep stonden zelf veel op het podium maar haalden tegelijk Vlaamse en later ook Nederlandse kleinkunstenaars, chansonniers en volkszangers naar Sint-Jacobs. De Antwerpenaar Wannes Van de Velde en de West-Vlaamse bard Willem Ver- mandere behoorden tot de zangers van het eerste uur. Er was Roland, de beste blueszanger die Vlaanderen ooit heeft gekend, al beseffen de Vlamingen dat niet. De Buck noemde zijn animatie in die tijd een soort van spirituele provo catie. Nu, bijna dertig jaar later, vindt beeldhouwer Walter De Buck de Gentse feesten het mooiste beeldhouwwerk dat hij ooit heeft gemaakt. De Buck: ,,Het was een van de meest geslaagde artistieke creaties in de rebelse geest van die tij d. Ik wilde mensen confronte ren met het artistieke leven in Gent." Succes Vijftien jaar lang bleef hij de organise rende spil, tot de feesten, in de tang ge nomen door hun eigen succes, hem bo ven het hoofd groeiden. Op het moment dat de organisatie bijna als een bedrijf moest worden geleid liet De Buck de feesten over aan mensen die dat admi nistratief en organisatorisch beter kon den bolwerken. Het podium van Sint- Jacobs bleef hij evenwel getrouw. Stee vast op de openings- en slotdag. In één van zijn nieuwe nummers heeft hij het over de heilzame maar tegelijk gevaarlijke gevolgen van succes. Hij neemt er afstand van. „Ik kon nog tot het einde van mijn dagen op de Gentse Feesten bij ven doorgaan. Liever niet. Ik geef er de voorkeur aan in schoon heid te eindigen, liever dan als een fos siel." Creatief wil hij, liefst nog lang, blijven. Hij mag dan wel met pensioen gaan, in Loods 13 blijft hij de bezieler van het beeldhouwerscollectief waar toe kunstenaars behoren die tijdens de Gentse Feesten nadrukkelijk naar bui ten treden met hun creatievloot. Nog tot 15 augustus drijven op de Gentse binnenwateren vijftig kunstwerken van hun hand. En Walter De Buck wil blijven zingen. In september komt een cd met havenliedjes uit. En zelf liedjes schrijven. Met een potlood op de ach terkant van briefomslagen. Omdat hij een kind van de ooi-log is en daarom nooit veel heeft weggegooid. Een pot lood en een stukje omslagpapier vor men voor De Buck bovendien het ideale middel om zich te keren tegen 'diene wereld van computers en tv'. EVENEMENTEN Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiter lijk 7 dagen. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. door Michelle Koek VLISSINGEN - Het aantal mensen dat zich bij de Gemeen telijke Kredietbank (GKB) aan meldt, is sinds medio vorig jaar explosief toegenomen. De nieu we Wet sanering natuurlijke personen (Wsnp) is daar de oor zaak van. De GKB's in Vlissin gen, Middelburg, Goes en Schouwen-Duiveland kunnen de hulpvraag nauwelijks aan en hanteren een wachtlijst. De Wsnp is in december 1998 in gevoerd om mensen die voor heen niet konden worden gehol pen alsnog uit de schulden te helpen. Schuldeisers die hulp- verleningstrajecten van de GKB tegenwerken, kunnen nu via de rechter worden gedwongen aan een door de kredietbank opge stelde schuldsanering mee te werken. Drukte Volgens de GKB's heeft de in voering van de Wsnp een aan zuigende werking op het aantal aanmeldingen. „Mensen die we eerder naar huis moesten stu ren, melden zich nu weer aan", zegt H. Cijsouw van de VIissing- se GKB. In Vlissingen hebben in het eerste halfjaar ongeveer tweehonderd mensen een aan vraag gedaan, vijftig meer dan vorig jaar. Bij het Walcherse centrale meldpunt voor schuld hulpverlening is inmiddels ex tra menskracht aangetrokken om de drukte de baas te blijven. „Door deze toename is een be hoorlijke achterstand ont staan.." De GKB in Middelburg heeft ook met topdrukte te maken. Maar hoeveel mensen in het af gelopen halfjaar een aanvraag hebben ingediend, is onbekend. Postorderbedrijven Ook Schouwen-Duiveland be merkt een stijging in het aantal aanmeldingen. De omvang van het aantal aanmeldingen is on bekend; wel is inmiddels door twintig mensen een beroep op de Wsnp gedaan. Dat de toena me van het aantal aanvragen uitsluitend aan de Wsnp te dan ken is, durft de GKB in Zierik- zee niet te zeggen. B. van der Veer, woordvoerder sociale zaken van de gemeente Goes, snapt dat wel. In zijn ge meente is in het afgelopen half jaar het aantal aanvragen van 31 naar 49 gestegen. Het over grote deel van de mensen die bij de GKB aankloppen, beschik ken over een inkomen op bij standsniveau. In een consump tiemaatschappij, waarin bijna niets te veel is, willen ook deze mensen meedoen. Neckerman en Wehkamp leveren moeiteloos goederen op afbetaling en geld lenen wordt hen ook makkelijk gemaakt. Sla een willekeurig blad open en je kunt 'vandaag bellen en morgen tellen'." Andere veel voorkomende rede nen waarom mensen in de schuldsanering belanden zijn verbroken relaties en een terug val in het inkomen. Volgens de GKB's is de toename van het aantal aanmeldingen geen re den tot alarm. „Tegenwoordig durven mensen ook sneller om hulp te vragen", aldus N. Ma- qdache, sectiehoofd van de in take bij de GKB in Middelburg. De PZC van zaterdag 17 juli be steedde veel aandacht aan het persbericht van b en w waarin zij 'voltallig en onverdeeld, een verklaring het licht doen zien die de hoop op een grootse toe komst doet herleven' (citaat uit Manieren-II). Wat ik miste zijn twee zaken: 1. het college zal zich vanaf nu moeten onthouden van indivi duele mededelingen aan de me dia. Zij zullen een persoon moe ten aanwijzen die namens hen het woord voert; 2. het binnenkort verschijnende 'Rapport Berenschot' over de arbeidsverhoudingen in het stadhuis zal een messcherpe analyse moeten bevatten om trent de te nemen maatregelen om de toestand te normaliseren en in hoge mate te verbeteren. Iedereen, van hoog tot laag, zal hieraan op korte termijn zijn/- haar volledige medewerking daadwerkelijk willen enmoeten verlenen op straffe van beëindi gen van het dienstverband. Als, onder meer, aan deze pun ten wordt voldaan is er een mo gelijkheid die grootse plannen uit te voeren, waarvoor de ge meenteraad in zijn vergadering van 12 juli unaniem weer een zeer groot bedrag ter beschik king heeft gesteld. Of men nu voor of tegen deze plannen is, iedereen zal het er over eens zijn dat slechts sa menwerking in goede harmonie tot iets goeds kan leiden. R. Visser Touiubaan 27 Middelburg Terwijl Zeelands Commissaris van de Koningin vergadert on der de Servische sparren in Slo venië, wil het met het Drentse sparretje in Middelburg maar niet lukken. Het relatiege schenk van de Drentse commis saris Ter Beek, wegens lichtge brek gerooid op de Coevordense hei en met graagte door Van Gelder in de Zeeuwse tuin ge plant, wil wegkwijnend na ver lies van 'h' en alle glans maar niet wortelen in de zware doch vruchtbare klei. 'Watergebrek' oordeelde een vrouwelijke professor in de Luchtfietserijmaar na het vol doen van de nota van een paar miljoen blijft de spar het slecht doen. Teragplanten in de Coevorden se natuur luidt het 'gratis' ad vies van deze hovenier. C. Peterson Pieterstraat 1 Veere Hoera, de kinderen hebben een speelveld in Koningshof-Kou- dekerke (PZC, 13-7). Je mag er alles op doen maar liefst niet voetballen want dan kan er een bal in een tuin vliegen. Toegege ven het zijn niet allemaal Marco van Bastens, maar kinderen op die leeftijd zullen niet expres ballen in een tuin schoppen. Ze willen alleen maar fijn buiten spelen. Toen wij hier, zes j aar ge leden, kwamen wonen dachten we dat het een leuke plek voor opgroeiende kinderen zou zijn. Dat is het ook, ware het niet dat nu al zes jaar lang verschillende bewoners veel moeite hebben met voetballende jeugd. Mijn jongste zoon kan pas op z'n zes de jaar op de plaatselijke voet balclub, dus het voetbalspel zou alleen maar op de computer be oefend kunnen worden. Daar pas ik voor. Ik heb dan wel geen tuin van 40.000, maar ik vind het ook niet leuk dat mijn plant jes soms wel eens sneuvelen. Maar ik vind het wel leuk als ik zie dat ze met zijn allen leuk aan het spelen zijn en dat hadden misschien meer mensen moeten doen toen ze nog op die leeftijd waren dan hadden ze het woord verdraagzaamheid misschien wel gekend. M. K. de Voogd Binnenhof 29. Koudekerke SCHARENDIJKE- Het Staats circus van Moskou staat dins dag 27 en woensdag 28 juli op de parkeerplaats bij de Brouwers- dam in Scharendijke. Op beide dagen begint de mid dagvoorstelling om vier uur en de avondvoorstelling om acht uur. Kaartjes zijn bij de VW's ver krijgbaar in Scharendijke, Re- nesse, Burgh-Haamstede, Brou wershaven en Zierikzee. CADZAND BAD - Bezoekerscentrum 't Zwin, 10.00 uur: Excursie door natuurge bied 't Zwin met gids, GOES - Kerkplein RK Kerk, 11.00 uur: Concert door de Zeeuwse Koorschool; Grote Kerk, 13.30 uur: Carillonconcert door Sjoerd Tamminga; KOUDEKERKE - Camping Dishoek, 21.30 uur: Jelle Kuiper speelt Herrie in de tent; MIDDELBURG- Lutherse Kerk, 20.00 uur: Orgelconcert door Dorthy de Rooij; De Drvkkery, 11.00 uur: Dolf Verroen en Hedwig von Bülow lezen voor kinderen en andere grote mensen; Zeeuws Museum, 15 uur: Abdijrondlei ding over het Betoverde Plein met gids; NEELTJE JANS - Parkeerplaats Ooster- scheldekant, 19.00 uur; Natuurexcursie met gids; NIEUWVLIET - Parkeerplaats Bos van Erasmus en de Knokkert, 21.30 uur: Ex cursie naar vleermuizen, uilen en andere dieren met gids van Staatsbosbeheer; OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, 16.30 en 19 uur: Roofvogelshow; RITTHEM - Fort Rammekens, 13.00-17.00 uur: Bezichtiging fort (t/m 31/10); 19.30 uur: Wandelen door de natuur in en om het Fort met gids; SEROOSKERKE - Camping Olmenveld, 19.00 uur: Circus Bongo; VEERE-Centrum, 10.00-17.00 uur: Histo rische Markt; FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, 14.00 uur: Ratjetoe; 14.00 en 20.00 uur: The Mum my; 20.00 uur: Notting Hill; Cinemactueel, 14.00 uur: De Koning en ik; Kabou ter Plop; 14.00 en 20,00 uur: The Matrix; 20.00 uur: Notting Hill; 21.00 uur: La Stazione; HULST - De Koning van Engeland, 14.00 uur: Kabouter Plop; Ratjetoe; De Koning en ik; 20.00 uur: Cruel intetnions;The Ma trix; Bride of Chucky; Notting Hill; The Mummy; Entrapment; MIDDELBURG - Cinema, 20.30 uur: Caro VLISSINGEN - Cine City, 13.45 en 16.15 uur: De Koning en ik; Kabouter Plop; As- terix Obelix; 13.45,16.15 en 19.00 uur: Ratjetoe; 13.45,16.15,19.00 en 21.45 uur: The Matrix; Notting Hill; The Mummy; 19.00 iiur: La vita bella; 19.00 en 21.45 uur: Entrapment; Waking Ned Dive; 21.45 uur: Cruel Intentions; Letters from a killer; TENTOONSTELLINGEN j AARDENBURG - Archeologisch Muse um, 13.30-17 uur: Gewijde dieren van de Kelten, godheden uit de Romeinse tijd en heiligen uit de middeleeuwen (t/m 30/9); ST. ANNA TER MUIDEN - Streekland- bouwmuseum Agrimuda, 10.30-12.30 en 13.00-17.30 uur: 'Baas, Bazinne - knecht en meid. Boerenwerk in verleden tijd' (t/m 30/9); AXEL- Streekmuseum, 13.30-17 uur: Een molen herrijst, geschiedenis van molens en molenrestauratie in Axel (t/m 27/8); BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, 11.00-17.00 uur: 'Karakters', foto's van Jan Nederveen (t/m 19/9); Werken Hen- nie van derVegt, Eddy Roos en Jan Steen (t/m 22/8); Interium, 9.00-17.00 uur: 'Kalverliefde', schilderijen van Helma Kotoum (t/m 5/9); BROUWERSHAVEN - v.m. Stadhuis. 10.00-12.30 uur: Eva Deurloo, tekenin gen en schilderijen (t/m 4/8); Grote Kerk, 13.30-16.30 uur Nelly Nelis- se-Jumelet (aquarel, acryl en olieverf) t/m 29/7; BURGH HAAMSTEDE - Museum De Burghse Schoole, 11.00-16.00 uur: Ver kade albums en Zeeland in de prehistorie (t/m 11/8);Waterland Neeltje Jans, 10.00- 17-30 uur: Paul Kamper, foto 'roestland- schappen'(t/m 31/7); 'Earth light water Steel reflections' (t/m 31/7); Nederlandse Hervormde Kerk, 13.30- 16.30 uur: Mïems van Citters, bronzen, etsen en olieverfschilderijen (t/m 31/7); DOMBURG - Museum Marie Tak van Poortvliet, 13.00-17.00 uur: Lucie van Dam-v. Isselt (1871-1949) 'Meizoentjes', schilderijen (t/m 15/8); Het Noorderlicht, 16.00-20.00 uur: 'Kunst in Domburg', 100 werken uit de 19de en 20ste eeuw (t/m 2/9); EMMADORP - Bezoekerscentrum Saef- tinghe, 10.00-16.00 uur: 'Waar een wil is, is een weg' Richard Bleijenberg, beeld houwwerk (t/m 15/8); GOES -Museum voorZuid- en Noord-Be veland, 10.00-17.00 uur: Goese schutters in de 17e en 18e eeuw (t/m 18/9); Stadskantoor, 9.00-17.00 uur: Werk van George Schade (t/m 3/9); GRIJPSKERKE - Zijdemuseum, 13.30- 17.30 uur: Satya Paul, Indaas mode-ont werper met zijden kleding (t/m 31/7); Imkerij Poppendamme, 10.00-17.00 uur: Muizen en rattenvallen uit de hele wereld (t/m 1/11); KAPELLE-Gemeentehuis, 8.30-12 en 13- 16 uur: Werken Ad van Noort (t/m 23/7); MELISKERKE v.m. Gemeentehuis,9.00- 12.00 en 14.00-16.00 uur: Foto's van Ente Breed (t/m 26/8); MIDDELBURG - Roosevelt Study Center. 11-12 30 en 13.30-16.30 uur: New Yorkin the 1930's, werken fotografe Berenice Abbott (t/m 29/10); Zeeuws Museum, 11.00-17.00 uur: Lucie van Dam-v. Isselt (1871-1949) 'Meizoen tjes', schilderijen (t/m 15/8); Werk van 10 Europese kunstenaars (t/m 3/10); Wandelkerk, 11.00-17.00 uuren Synago ge 10.00-16.00 uur; Schilderijen van An- dré Kappert(juli); Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur; Het betoverde plein (t/m 4/9); Abdijplein, Het betoverde plein', werk van 10 Europese kunstenaars, beelden en objecten (t/m 3/10); De Vleeshal, 13.00-17.00 uur: Buenas diastime (t/m 29/8); De Kabinetten van de Vleeshal, 13.00- 17.00 uur: Piet Dieleman, Erik van Lies houten LucTuymans,'schildersverdriet' (t/m 29/8); OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, 10.00-18.00 uur: Wouter Kabouter (t/m 5/9); expositie 'hout', houten voor werpen (t/m 5/9);Werk leerlingen Ronald Mullié (t/m aug.);Heemtuin: Drie strand huisjes van drie Zeeuwse beeldend kun stenaars (t/m 26/9); Toeristisch Centrum Oranjezon, 9.00- 16.00 uur: Werken Ludmila Kalmaeva (t/m 31/7); RENESSE - Blikmuseum De Blikvanger, 10.00-12.00 uur: 'Scheepjes in de fles' van Bert van der Kruk (t/m 27/8); SLUIS - Raadskelder, 14.00-17.00 uur: Bob Tomanovic, aquarellen en olieverf schilderijen (t/m 13/7); TERNEUZEN -Galerie Rue Neuve, 13.15- 18.00 uur: Antieke en klassieke schilderij en uit de Haagse school (t/m 1/8); VEERE -Museum De Schotse Huizen, 12.00-17.00 uur: Frans Dingemanse, an tieke Zeeuwse mesheften (t/m 31/10); mutsen en hoeden van Zeeuwse streek- drachten (t/m 31/10); Han van den Broe- ke, aquarellen (t/m 12/9); Grote Kerk, 10.00-17.00 uur: Expositie Duitsland/Nederland (t/m 15/8); VLISSINGEN - Stedelijk Museum, 10.00- 17.00 uur: Vuurtorens in de kunst, diver se kunstenaars (t/m 31/10); Schatten uit de Schelde (t/m 2001 WESTKAPELLE - Polderhuis, 10.00-18.00 en 19.00-21.00 uur: Walcheren 1944, ex positie over de aanval van de geallieerde troepen op Walcheren (t/m 30/7); IJZENDIJKE - Streekmuseum, 13.00- 17.00 uur 'Het mooiste wat je in huis hebt' (t/m 2/10);YERSEKE - Museum voor Schaal- en Schelpdieren, 10.00-16.00 uur: Foto's met diverse thema's (t/m aug; ZIERIKZEE - Galerie De Beddeweeg, 11.00-17.00 uur: Birgit Stigter, kleine bronzen beelden, serviezen en grafiek in cassettes (t/m 24/8); Galerie Noordhavenpoort. 11.00-17.00 uur Ilse van Loo-Remijn (aquarellen en schilderijen en Frida van Overbeeke-Ver- schuur (sculpturen in brons) t/m 17/7; Burgerweeshuis, 11-17 uur: Zomerten- toonstelling 1999, 45 kunstenaars met 400 beelden en klein antiek (t/m 29/8). Nieuwe Kerk, 10-16 uur. Werk cursisten schildersclub Perspectief (t/m 19/8); HULPCENTRA Alarmnummer voor Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118 412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Bureau Vertrouwensarts Kindermishan deling, tel. 0118 628800. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Geslaagd aan de Hogeschool Zeeland fa culteit techniek voor de volgende oplei dingen zijn: AOT-Techniek: Regulier: Reinier Algera, Lars Hulzebos, Pascal Meerman, Klaas-Willem Roest, Johan van Strien en Patrick Verbakei. Rewic: Gerard Alkema, Robert Andries- sen. Jan van den Berge, Martin den Blan ken, Henderik van den Brink, Rinus van Dam, Petrus de Heer, Cornelis Jonge- pïer, Ruud Lemmens, Nico Naalden, Taco Neven, Pieter Ouwendijk, Rob Overbeek, Henk van Petten, Hennie van Pinxteren, Hans Puts, Jo Salden, Andre Scheeper, Cees Stellaard en Kees Zeven hoven. Aquatische Ecotechnologïe: Johan van der Aver, Jasper van Bochove, Muriel Brand, Wim Buth, Herman de Coninck. Jan Cees van der Doe, Wilfred van der Duijn Schouten, Esther Elders, Amor Gaillard, Cathalijne van Gorsel, Niels Ha- braken, Olaf van Hoesel, Sophia van der Kaaden, Koen Kea, Maurice Klein, Patrick Kloet, Marloes Kolen, David Kunst, Linda Nederlof, Stefan Nieuwenhuis, Piet de Nijs, Adriaan Oste, Edwin Paree, Esther Peene, Alexander Ruster, Marcel Schets, Bart Stoffels, Andrea Swenne, Kristie Swolfs, DennisVerboon, Sebastiaan Ver munt, Tamara Versprille, Christiaan Vis ser, Ewald van Wijnsberge en Ferry Zijl- Bouwkunde: Pieter Delacourt, Rudolp- hus Doggen, Peter Kraamer, Laurens Louis, Jan Murre, Jacob Orgers, Edwin Schinkel, Dingena Schoones, Gerrit de VisserAlvin Vrijhoeven en Yuen Leng Wuu. Chemie: Jeroen Dijksman, Marije Doele- man, Joris Groeneveld, Anke van Heug- len, Rutger Hubregtse, Gunnar Janssen, Linda Kodde, Esmeralda van der Linde, Wouter de Looff, Vincent van Marion en AartTholens. Civiele Techniek: Leonard Bolle, Corne lis Breen, René Brusse, Ronald Goetheer, Robert van den Hoven, Sander Jacobse, Floris Louws, Nathalie Merrelaar, Petra Minderhoud, Maurits Otte, Bas de Pag- ter, Sandra Pel en Cor van de Woestijne. Elektrotechniek:Koert Capel, Jan Dek kers, Eric van Dijk, Jeroen van Dongen, Remco Duerink, Meindert Everaers, Ri chard de Gardeijn, Jelle Haandrikman, Jan Klaassen, Olaf de Kok, Johannes de Koning, Wim Koops, Marcel de Lange, Hans Lievense, Simon Lievense, Leonar- dus van Maanen, Frederik Otto, Jeroen van Sluijs, Michel Spïnnewijn, Wim Ta- nis. Seckin Tascioglu, Davy Verstraeten en Rody de Vilder. Werktuigbouwkunde: Pascal Adriaanse, Albert Broeksema, Maarten Dieleman, Frank Eckhardt, Harold Eekhof, Jim El- mont. Robin Flipse, Christopher Geerse, Michel Geus, Kim Goulooze, Corne Hout. Gijs Icke, Jacco van der Jagt, Jan Janse. Bob Jurgens, Erik Koehorst, Mare de Kort, Marco de Koster, Frank Nijsse, Mar tin van Oeveren, Jaap van Oostenbrug- ge, Bert Oosterhuis, Taner Parlayan, Leendert de Regt, Dennis Risseeuw, Boudewijn Rooze, Silvester Sarneel, Gil lis Schroevers, Jeroen de Troije, Michel van Velsen, Jarno Venninken Ton van de Voorde. René Ie Grand uit Zuidzande heeft aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen de studie HTS-Autotechniek met succes af gerond. Advertentie AGNES 18 pas Haiti nr Panamakanaal, AMSTELDIEP 18 pas Scheveningen nr Husum, AMSTELGRACHT 19 te Rauma, ANKERGRACHT 19 pas Bornholm, APOLLOGRACHT 18 280 zo New York nr Aberdeen, BATAVIER-8 19 t a Pasajes, BEURSGRACHT19120wBrestnrTurbo, CARIBIC 18ta Vlissingen, CEMILE18 vnn Gdansk nrCork.COMTESSE 18 pas Ame land nr Nordenham, CORAL ISIS 18 t a thv Hanstholm, CORAL MEANDRA 19 te Vlissingen, CORAL OBELIA 18 vn Teesport nr Rafnes, CORALWATER 19 te Porvoo, CRYSTALWATER 19 80 nw Hel goland nr Oostende. DANIELLA 18 te Porto Marghera, DELFBORG 18 70 n Ter schelling nr Pasajes, DINTELBORG 19 te Delfzijl, DOCK EXPRESS-12 18 280 nno Mariana Eil nr Bahamas, DONAU 19 pas Duitse Bocht nr Boulogne, DUTCH MATE 18 t a Porto Torres, DUTCH SAILOR 18 pas Kp Sao Vicente nr Barry, EGBERT WAGENBORG 18 650 o Newfoundland nr Detroit, EGELANTIERSGRACHT 18 pas Orinoco nr Matanzas, ELAND 1870w Ouessant, ELSA 18 onderweg nr Puerto Cabello, EMMAGRACHT 18 te Brisbane, ERASMUSGRACHT19 300 o Brisbane nr Newcastle, FAIRLOAD 19 te Richards Bay, FAIRMAST 18 235 zo Saigon nr Ul- san, FLINTERBORG 17 vn Pori nr Dublin, FLINTERDAM 19 100 no KpVillanonr Pa tras. FLINTERMAR 19 te Gent, GEOPO- TES-15 18 vn Bahia Blanca nr Bonny, HEEMSKERCK18130zo Madeira nrZee- brugge, HEERENGRACHT 18360wKp Fi- nisterre nr Puerto Cabello, IKIENA 17 pas Cherbourg nr Corcubion, IRINA 18 pas Gotland nr Grangemouth, ISABEL 18 vn St. Petersburg. ITASCA 19 te Sundsvall, IVER PRIDE 181 a Puerto La Cruz, JO BIRK 18 te Kandia, JO CALLUNA 18 250 n Ter- ceira nr New Orleans, JO MAPLE 1873 w Monrovia nr Abidjan, JO SPRUCE 18 te Yokohama, JUMBO CHALLENGER 1875 zw Muscat nr Kuantan, KEIZERS GRACHT 19 pas Las Palmas nr Port Har- court, KOGGEGRACHT 18 te Kaskinen, KONINGSBORG 18 vn Leith nrHamburg, LEVANTGRACHT18 pas Algiers nr Suez, LIJNBAANSGRACHT 19 45 Veracruz nr llo, LOOTSGRACHT 19 te Genua, LUMA- RE19 te Kaskinen, LYS ROVER 18 vn Klai peda nr Vejle, MARIANNE 19 te Tombo- ladock, MARIN 21 verw te Glueckstadt, MARNEBORG 18 135 o Pentland Firth nr Philadelphia, MERCOSUL URUGUAY 21 verw te Manaus, MICHEL 9 te Norrsun- det, MIGHTY SERVANT-3 18 180 ZO SHANGHAI NR SINGAPORE, MORELOS 18 65 nw Havanna nr Veracruz, NAMAI 19 vn Foynes nr Marseille, NEDLL HONS HU 1825z Aden, NEDLLOCEANIA 19 285 No Singapore nr Hongkong, NOVA FRIESIA 18 vn Inchon nr Davao, P&O NEDLL JAKARTA 18 180 zzo Socotra nr Fremantle, P&O NEDLL JAKARTA 26 verw te Fremantle, P&O NEDLL LOS AN GELES 18 600 nw Christchurch nr Mel bourne, P&O NEDLL VERA CRUZ 19 100 itajai nr Itajai, PLUTO 19 vn Les Sables d'Olonne nr Aveiro, PRINCE OF SEAS 19 onderweg nrSt. Nazaire, PRINCE OF WA VES 18 100 nw Lissabon nr Rotterdam, PRINS ALEXANDER 18 vn Kandia nr Al Jubail, RUBYN 19 30 o Athene nr Cardiff, SCOTIA 18vn Bilbao nrHamburg, SCOT IA 19 120 n Bilbao nr Hamburg, SEA BAL- TICA 18 thv Skagen nr Helsinki, SMIT- WIJS NEW YORK 18 te Kaapstad, STELLA RIGEL18 pas Juist nr Petit Cour- onne, STELLA WEGA 18 onderweg nr Eastham, STORM 19 te Dintelmond, SWALLOW 19 pas Kp Sao Vicente nr La Spezia, SWEDER 18 vn Tallinn nr Kristi- ansand, SWIFT 18 te Birkenhead, THEO DORA 18 vn Petit Couronne nr Leixoes, THOMAS DE GAUWDIEF 18 rede Suez, VIKINGBANK19 460 w Hierro nr Setubal, VOLVOX HANSA 18 vn Djibouti nr Port Said, ZUIDERDIEP 18 te Gent. Deze rubriek verschijnt vrijdag weer. Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Of meldt U aan als donateur. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN, Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 'Telefax: 0118-623119 Bank: ING 65.07.90.782 (met steun van de Stichting PZC Helpt)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 15