Outlet zit winkeliers niet lekker Skaten in tuin van wethouder FNV geeft niet toe aan wensen grensarbeiders Pomphouders aan grens verwachten dat het tij keert Verpleegkundigen vier maanden als vrijwilligers naar Indiase polikliniek Slovenië wil graag bij Europa horen, maar vreest de hoge kosten zeeland dinsdag 20 juli 1999 w 14 Ook dumppaleis in Sas van Gent heeft gevolgen voor Goese middenstand Bulgaarse dansgroep in Sluiskil Kozakkenkoor geeft concert in Cadzand Skaten of op een comfortabele bank ernaar kijken, het kan allemaal in de tuin van wethouder Van de Velde-de Wilde. Maar wel op eigen risico, foto Marijke Fol kertsma door Nils ten Brinke DREISCHOR - Eindelijk is hij dan in gebruik genomen, de halfpipe in Dreischor. Na negen maanden gesteg gel over de locatie en aansprakelijk heidsverzekering, besloot wethouder G. J. van de Velde-de Wilde om het ge vaarte bij haar in de voortuin te plaat sen. De skaters en skeeleraars uit Dreischor en omgeving zijn er van harte welkom, maar ze moeten wel het hekje dichtdoen. „Anders breken de ganzen weer los." Voor maar 250 gulden wist K. van Gas tel afgelopen herfst een heuse halfpipe op de kop te tikken. De trots van de dorpsraadvoorzitter maakte snel plaats voor ergernis, want de bewoners zagen met de plaatsing van het dertien meter lange gevaarte in het dorp de bui al hangen. Suizende skeelers en klap perende skateboards midden in het dorp, dat was te veel voor het door gaans zo rustieke Dreischor. Daarbij drong zich de vraag wie de ver antwoordelijkheid voor de schans en de gebruikers moest nemen. En wie er aansprakelijk was bij ongevallen: de dorpsraad of de gemeente Schouwen- Duiveland. Men kwam er maar niet uit. En al die tijd lag de gedemonteerde halfpipe op het erf van Van Gastel te niksen. „Dan komt die toch bij ons", boden wethouder G. van de Velde-de Wilde en haar man K. van de Velde aan. Zo ge zegd, zo gedaan. In de tuin van de Van de Veldes kunnen de jongeren nu skee leren en skaten dat het een lieve lust is. De voortuin aan de Zuiddijk, normali ter het domein van de ganzenis aange kleed met twee bankstellen die van de rommelmarkt zijn gehaald. En ook is er voor alle zekerheid een bordje met het opschrift 'Betreden baan voor eigen ri sico' naast de schans geplaatst. De echtgenoot van de wethouder heeft geen last van de extra drukte. Hij vindt het wel 'gezellig'. Wel moeten de ge bruikers het hekje tussen de schans en het tijdelijke ganzenverblijf beter af sluiten. „Anders breken ze weer los." Van de Velde hoopt dat het bordje dat het gebruik voor eigen risico aanduidt, voldoet om problemen met de verzeke ring te voorkomen. „Je kunt je wel door eventuele Amerikaanse verzekerings toestanden laten afschrikken, maar dan komt er niets meer van de grond." door Sheila van Doorsselaer SLUIS - De pomphouders aan de Zeeuws-Vlaamse grens ver wachten dat ze binnenkort geen inkomsten meer mislopen, doordat Nederlandse automo bilisten de grens overgaan om in België goedkoper te tanken. Zij hebben goede hoop dat de nieu we Belgische regering nog voor het eind van het jaar de benzine accijnzen gaat verhogen, zodat het voor klanten niet meer aan trekkelijk is om over te lopen naar Belgische pompen. De pomphouders vroegen in 1997 nog om subsidie van de re gering in ruil voor de hogere benzineaccijns. Dit zou het prijsverschil met België com penseren, maar dat werd afge wezen. Voor de meeste van hun Droge poten dankzij dijkwerken EMMADORP - De proef van Rijkswaterstaat met 'natuurlij ke' kleidijken in de Van Alstein- en Koningin Emmapolder le vert de runderen in Saeftinge een hoogwatervluchtplaats op. Het zand dat vrijkomt bij het af graven van de twee dijkvakken wordt momenteel door af en aan rijdende tractoren met aanhan gers net ten oosten van Emma- dorp in Het Verdronken Land gestort, vlakbij de dichtst bij de dijk komende watergeul. Het plateau dat met het zand wordt aangelegd, geeft de in het schor- rengebied van Saeftinge rondlopende runderen een uit wijkplaats bij hoog water en plotselinge springvloeden. Rijkswaterstaat is op diverse plaatsen langs de Westerschei de bezig om de dijkwerken op nieuw te verstevigen. Meestal gebeurt dat met basalt- en steenbekleding, maar in de Saeftinge wordt geëxperimen teerd met kleilagen.De kleidij ken krijgen drie jaar om te bewijzen dat ze voldoen als zee wering. Mocht dat zo zijn dan komen er waarschijnlijk op meer plaatsen langs Wester- en Oosterschelde natuurlijke dij ken. collega's bij de Duitse grens werd daarentegen wel een rege- j ling getroffen, maar dit draait 1 de Europese Commissie van- i daag weer terug omdat de steim in strijd is met de Europese re- gels. Minister Zalm zette onder druk van de Tweede Kamer 126 mil joen gulden opzij, waar 633 J tankstations bij de Duitse grens aanspraak op konden maken. Hiervan krijgen 183 stations hun deel, maximaal 220.000 gulden, de rest van de pomphouders krijgt niets om- 1 dat de Nederlandse autoriteiten i niet alle gevraagde informatie aan de Europese Commissie hebben verstrekt en omdat som mige stations onderdeel zijn van j een concern. Deze olieconcerns, J zoals Shell, BP en Texaco, zou- den dan onevenredig veel subsi- die krijgen. Terecht „Jammer voor onze collega's, maar aan de andere kant is het ook wel weer terecht", zegt R. Boon, Zeeuws-Vlaamse woord voerder namens de afdeling Be langenbehartiging Takstations van de BOVAG. „Wij hebben lang genoeg actie gevoerd om gecompenseerd te worden, maar wij werden niet gehoord. I We zijn slecht weggekomen bij onze regering en tot op de dag van vandaag gaan Zeeuws-Vla mingen nog in België tanken omdat het daar goedkoper is. I Actie voeren hiertegen doen we al niet meer. Dat heeft toch geen zin." Dioxinecrisis Volgens Boon is er echter goed nieuws te verwachten voor de Zeeuws-Vlaamse pomphou- 1 ders. Boon:,,Vanwege de dioxi necrisis moet België hoge kos ten gaan maken en dat geld kunnen ze op een makkelijke manier bij elkaar halen, name lijk door het verhogen van de benzineaccijnzen. Ik heb al tus sen de regels door gelezen dat de nieuwe Belgische regering ook van plan is om deze maatregel toe te passen. Waarschijnlijk nog voor het eind van het jaar. Het zou mooi zijn als de Neder landse prijzen dan lager zouden zijn, maar al zijn ze gelijk aan de Belgische, dan zijn wij ook al heel blij." door René Schrier GOES - De Ondernemers Orga nisatie Goes (OOG) blijft be zorgd over de mogelijke vesti ging van een dumppaleis, ookwel outlet centrum ge noemd, of dat nu in Goes is of in Sas van Gent. Nu het er na uitspraken van ge deputeerde J. G. van Zwieten naar uitziet dat de kansen voor Goes zo goed als verkeken zijn, ten gunste van Sas van Gent wil dat niet zeggen dat voor de Goe se ondernemers alle kou uit de lucht is. In de nieuwste uitgave van het mededelingenblad schrijft het bestuur van het OOG dat vesti ging in Sas van Gent verplaat sing is van het probleem. De afstand tussen Goes en Sas van Gent is na het gereedkomen van de Westerscheldetunnel niet veel groter dan de afstand tussen Goes en bijvoorbeeld Middelbrug of Vlissingen en Beigen op Zoom. Het OOG-be- stuur is het met het college van burgemeester en wethouders eens dat een vestiging van zo'n dumppaleis binnen een straal van veertig kilometer van Goes ernstige gevolgen zou kunnen hebben. Alert Het OOG-bestuur is dan ook van plan alert en betrokken te blijven bij de discssies over het dumppaleis, ook als het initia tief zich volledig naar Sas van Gent verplaatst. Omdat de projectontwikkelaar die het dumppaleis in Goes wil realiseren zijn eigen onderzoek nog niet heeft gepresenteerd heeft het OOG gegevens uit een onderzoek in Sas van Gent ver taald naar de Goese situatie. Daaruit blijkt dat bij een even tuele vestiging van een dump paleis in Goes het aanbod aan winkeloppervlakte in de per soonlijke verzorging met 60 procent wordt uitgebreid. In de kledingbranche zou het winkel oppervlak met 124 procent wor den uitgebreid, in de schoenen branche met 70 procent, in de juweliersbranche met. 110 pro cent, het aantal vierkante me ters huishoudelijke artikelen met 75 procent, in de sfeer van sport- en warenhuis zou er 115 procent bijkomen. In totaal zou het winkelappa raat van Goes qua oppervlakte bij na verdubbelen, er zou name lijk 95 procent bijkomen. In dat kader heeft het OOG het in de nieuwsbrief over kannibalisme op bestaande winkelvoorzie ningen. Overigens realiseert het OOG zich dat Goes als vestigings plaats voor een zogenaamd out let centrum nog niet helemaal van de baan is, al lijkt Sas van Gent de beste kaarten te heb ben. Vooralsnog gaat het OOG er vanuit dat de procedure in Goes verder gaat, zolang de ge meente en of de projectontwik kelaar niet van de verdere pro cedure of planvorming afzien. Judith Augustijn (links) en Alice Leemkuil. „De hulp is veel basaler dan hier in Nederland." foto Wi Hem M ieras door Esme Soesman OVEZANDE - Het zal best moeilijk zijn, dat wel. Maar dat is geen reden om niet te gaan. Judith Augustijn (24) uit Ovezande en Alice Leemkuil (27 uit Wolphaarts- dijk vertrekken begin september voor vier maanden naar India. Zij ruilen hun baan vanverpleegkundigeinhet Vlissingse zie kenhuis in voor vrijwilligerswerk in een kleine polikliniek in Jagatpura. Via de organisatie Horizon Holland is het Zeeuwse tweetal op het spoor gekomen van de kliniek, die gedreven wordt door de Nederlandse GerdaUnnithan. Zij vertrok veertig jaar geleden naar India en richtte in 1995 - na haar pensionering - in een ka mertje naast de garage van haar woning een kliniek op. Sinds 15 april van dit jaar is het zieken huis uitgebreid en vernieuwd. Drie con sultatiekamers, een kamer voor kleine operatieve bevallingen, laboratorium, apotheekje en klein kantoortje vormen te zamen het complex. Het is één van de wei nige medische voorzieningen waar men sen van de deelstaat Rajasthan op terug kunnen vallen. Mensen - en dan met name vrouwen en kinderen - uit zo'n vijftien dorpen komen met hum medische proble men naar deze polikliniek toe. De tafel in de woonkamer van Augustijn in Ovezande ligt bezaaid met boeken over dat grote land India en de gewoonten en gebruiken van de inwoners. Beide ver pleegkundigen, die respectievelijk sinds 1993 en 1995 aan het Vlissingse zieken huis verbonden waren, bereiden zich drif tig voor op de grote reis. Sinds begin juni hebben ze een punt achter hun vaste dienstverband gezet. De tijd tot het ver trek naar India wordt gevuld met uitzend- werk, een talencursus én heel veel lezen en praten over de toekomstige werkplek. Onrein Er zal van hen, denkt het tweetal, vooral kennis worden verwacht en voorlichting aan de bevolking. „We zullen ook aanslui ting moeten zoeken bij de leefwijze van de mensen daar. Wat dat betreft kun je je ei genlijk nauwelijks voorbereiden. Zij staan heel anders tegenover bijvoorbeeld dood. En voeten zijn onrein, die mag je niet aanraken. We weten nu wel het een en ander, maar we zullen heus nog wel flaters slaan." Behalve het assisteren van de artsen bin nen de muren van de kliniek, staat er ook veldwerk op het programma. Met een jeep wordt een tocht langs dorpen gemaakt, om mensen ter plaatse voor te lichten en in te enten. Augustijn en Leemkuil verwachten veel armoede en viezigheid te zien en achten de kans dat ze in hun werk frustraties onder vinden best groot. Tenslotte is de bijdrage die ze zelf kunnen leveren, maar een drup pel op een gloeiende plaat. Aan de andere kant:,Het werk is daar heel direct. Je hebt minder materiaal en j e moet meteen resul taat boeken. De hulp is veel basaler dan hier in Nederland." Wat er na India volgt, is voor de twee ver pleegkundigen nog een groot vraagteken. Het enige wat zeker is. is dat Leemkuil nog even doortrekt richting Fiji-eilanden en Nieuw-Zeeland. Met partner overi gens, want de partners van alletwee de reizigers zijn van plan in december even eens naar India te komen. Aangestoken door het enthousiasme van de vrouwen zijn zij inmiddels sponsorgelden aan het binnenhalen, bedoeld om een computerte kopen voor de kliniek. Belangrijk, zegt het vrouwelijk duo. Ook de partners moe ten tenslotte achter het buitenlandse ver blijf staan. „En als ze er zelf geweest zijn, kun je het met elkaar delen." door Maurits Sep MIDDELBURG De gemeente besturen in Slovenië maken zich zorgen over de kosten van de aansluiting van hun land bij de Europese Gemeenschap. Vol gens commissaris van de konin gin W. T. van Gelder vrezen de SLUISKIL - De Bulgaarse dansgroep Naiden Kirov geef- top woensdag 21 juli om 20.00 uur een optreden in 't Meulengat in Sluiskil. De leden van de topgroep, af komstig uit Russe in Bulgarije, laten tijdens de avond alle dan sen die zij op het repertoire heb ben staan, zien in een avondvul lend programma. De gastheer van de dansgroep is de plaatselijke Bonte Avond Club (BAC), die dit jaar voor de zesde keer in samenwerking met het Internationaal Folklore Festival van Sas van Gent een folkloregroep uitnodigt voor een optreden in Sluiskil. Kaarten zijn te reserveren bij T. Benjaminsz. (0115-471806), maar kunnen ook aan de zaal worden gekocht. CADZAND - Het Schwarzmeer Don Kozakkenkoor verzorgt zondag 25 juli om acht uur 's avonds in de Nederlands Her vormde Kerk van Cadzand een optreden. Geheel in de traditie van de in de jaren dertig opgerichte Kozak- kenkoren houdt het Schwarz meer Don Kozakkenkoor de sacrale zang van de Russisch- orthodoxe kerk in ere. Met hun schat aan geestelijke liederen, hun natuurlijk krach tige stemmen en hun opmerke lijke zangtechniek zullen de zangers het publiek twee uur lang betoveren met hun bijzon dere stemgeluid. Kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij de VW in Cad zand en op de avond zelf aan de deur. lokale overheden dat zij over te weinig geld beschikken om de aan het lidmaatschap verbon den verplichtingen na te komen. Van Gelder acht de problemen wel 'oplosbaar'. Van Gelder was drie dagen in Slovenië als lid van het Euro pees Comité voor de Regio's. Met een Zweeds en een Italiaans lid informeerde hij de Sloveense gemeentebestuurders over de rol en de invloed die de Europe se Commissie en het Europees Parlement hebben op hun be leid. Van Gelder: „Ek heb ons provinciale milieubeleid als voorbeeld gesteld. De helft daarvan wordt bepaald door Europese regels. Maar we heb ben ze ook gewezen op de subsi dies die beschikbaar zijn voor de armere landen." De boodschap is goed overgeko men, stelde Van Gelder maan dag na thuiskomst tevreden vast. Maar er is ook wat zorg blijven hangen. „Slovenië is een klein land, met twee miljoen in woners. Hoewel het gemiddeld bruto jaarinkomen net boven het Europees gemiddelde ligt, maken de bestuurders zich zor gen over de vraag of zij aan de fi nanciële verplichtingen jegens Europa kunnen voldoen." Van Gelder vertrouwt erop dat dat zal lukken. Portugal heeft de zelfde problemen gekend en heeft die ook goed doorstaan, stelt hij vast. Ervaringen Volgens de Zeeuwse commissa ris heeft Slovenië wel de steun nodig van de andere lidstaten. „Ik hecht eraan dat er niet slechts een verticale relatie is, van de Europese Commissie, via de landsregering naar de regio nale en uiteindelijk de lokale overheden. Er moet ook een ho rizontale relatie zijn, tussen de regio's onderling. Slovenië, en andere pas toegetreden landen als Polen en Cyprus, kunnen met name profiteren van de er varingen van bijvoorbeeld Zweden, Finland en Oostenrijk, die hen als laatsten voorgin gen." Het Sloveense enthousiasme over 'Europa' is in elk geval groot, merkte Van Gelder. „Gro ter dan bij ons. Wij zien het nog vaak als een bureaucratisch ge heel. Zij willen er graag bij ho ren. De Europese Gemeenschap is voor hen een middel om deel te worden van het Westerse Euro pa." door Barend Pelgrim HULST - De FNV ziet in de op richting van de Stichting Grensarbeid vooralsnog geen reden om zijn standpunten te herzien. De initiatiefnemers voor de stichting, mensen met een baan in België maar woon achtig in Nederland, vinden dat de vakhond geen oog heeft voor hun positie. De grensarbeiders pleiten voor bij een nieuw bilateraal Bel gisch-Nederlands belastingver- drag voor het woonlandprinci pe terwijl de FNV voorstander is van het werklandprincipe. Volgens FNV-woordvoerder M. Schuit bekijken de actievoer ders de materie eenzijdig De Nederlandse en Belgische overheid onderhandelen op het moment over een herziening van het verdrag uit 1970. Aan passing kan voor ongeveer zesduizend grensarbeiders in grijpende financiële gevolgen hebben. Op dit ogenblik dragen ze premie voor sociale zekerheid af in werkland België, maar be talen ze belastingen in Neder land. Staatssecretaris van financiën, W. Vermeend, heeft echter al aangegeven dat Nederland dat wil veranderen. In de toekomst zou belastingen geheven wor den volgens het werklandprin cipe. Daarop zijn de Nederland se grensarbeiders in actie gekomen, omdat dit voor hun een inkomensachteruitgang be tekent die kan oplopen tot wel dertigduizend gulden per jaar. Boos De grensarbeiders zijn inmid dels stevig in aanvaring geko men met de FNV. In maart van dit jaar liepen velen van hen boos weg van een bijeenkomst in Clinge. FNV-bestuurder Jon- gerius gaf toen geen duimbreed toe aan hun eisen. De vakbond bepleit net als de Nederlandse regering een belastingverdrag volgens het werklandprincipe omdat dit zou leiden 'tot meer gelijkheid op de werkvloer'. „Het verbaast me dat de mensen van de Stichting Grensarbeid het huidige, onduidelijke sys teem niet willen veranderen", verklaart M. Schuit, FNV-me- dewerker sociaal-economisch beleid. Schuit vindt de klachten van de grensarbeiders, als zou het FNV niet luisteren naar hun grieven, onterecht. „Er zijn meer mensen van wie wij de belangen behartigen dan alleen van grensarbeiders. Het is heel eenzijdig bekeken uit hun eigen positie, want nu is het voor Belgen niet aantrekkelijk om in Nederland te werken." Frankrijk Dat er onlangs een Belgisch- Frans akkoord is gesloten vol gens het woonlandprincipe is volgens Schuit niet relevant. „Dat is gebeurd onder druk van de omstandigheden: er ligt een gerechtelijke uitspraak van een Belgische grensarbeider die be lasting in Frankrijk wenste te betalen. Er is in Nederland bij voorbeeld een veel grotere groep grensarbeiders die in Duitsland werken en die betalen wél be lasting in het werkland. Vrijwillige brandweer Schouwen voert piketdienst in ZIERIKZEE - De vrijwillige brandweer Schouwen-Duive- land krijgt vanaf september een piketdienstregeling. Naast commandant F. Peijnen- j borgh worden voortaan vier 1 nieuw opgeleide officieren bij toerbeurt ingezet. H. van der Maas' uit Oosterland, L. Ver- meer uit Noordwelle, J. Juffer- mans en K. Jonker uit Zierikzee hebben daar een speciale oplei ding inclusief een intensieve training in Engeland voor ge volgd. Zij legden het examen met goed gevolg af en mogen zich nu allevier adjunct-hoofd brandweer noemen. Het theoriegedeelte werd in Ne- derland gevolgd. Management was een onderdeel van de cur- I sus, maar praktijktraining kreeg minstens evenveel aan dacht. De vier Schouwen-Dui- j velandse brandmeesters zijn er voor naar het Engelse Moreton in Marsh tussen Birmingham en Oxford geweest. Daar ligt een oefenterrein met wereldfaam. Het viertal trainde op het onge veer zeshonderd hectare grote terrein tegelijk met brandweer lieden uit Irak, Hongkong, Cy prus en Zambia. Ze moesten el- ke dag tussen 's morgens zeven en 's avonds negen uur 28 oefe- j ningen afwerken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 14