Brugwachter lost files niet op PZC PZC Goese koffieshop vecht sluiting aan zeeland 13 Schroebrug in Middelburg staat nu al korter open dan vroeger Orgelconcert Rinus Verhage Puin hotel Walcheren moet zo snel mogelijk worden opgeruimd Ketelhuis wijkt voor technopark Oud-werknemers van taxibedrijf Middelburg eisen loon na doorstart Midzomer nachtmarkt Middelburg Tholenaar bedreigd en beroofd dinsdag 20 juli 1999 door Ab van der Sluis MIDDELBURG - Een tijdelijke terugkeer van de brugwachter op de Schroebrug is geen oplos sing voor de verkeersproblema tiek in Middelburg. De centrale bediening vanaf het sluizen- complex in Vlissingen heeft er juist voor gezorgd dat de brug gen over het Kanaal door Wal cheren minder vaak geopend zijn voor het scheepvaartver keer. Dat stelt j uridisch beleidsmede werker J. J. Dingemanse van de provincie. De stijging van het aantal automobilisten op de Schroeweg met dertig procent sinds 1991 is één van de oorza ken van de opstoppingen. Ruim een week geleden klaagde het bedrijfsleven zijn nood bij het ZIERIKZEE - Organist Rinus Verhage geeft woensdagavond 21 juli een concert op het monu mentale Kam- en Van der Meu- len-orgel in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Het progamma voor dit optre den is afgestemd op de karakte ristieke klank van dit grote 16 voets instrument. Kenmerkend voor de klank is dat het instrument op de breuk lijn staat tussen de klassieke achttiende-eeuwse barokke be leving en de modernere negen- tiende-eeuwse idealen. Vanuit die invalshoek heeft Ver hage gekozen voor onder meer het grote prealudium en fuga in es uit de zogenaamde Orgelmis van Johann Sebastian Bach en de mooie reeks variaties over het lied 'Sei gegrusset, Jesu gut- ig', waarin de bezoekers de fijne kleuren van het orgel kunnen beluisteren. Verhage is naast vaste organist in Stellendam en Zierikzee ook dirigent van drie koren. Verder heeft hij een drukke praktijk als orgeldocent. Hij is op parttime basis ook directeur van de Mu ziekschool Goeree-Overflak- kee. Het concert in de Nieuwe Kerk woensdagavond 21 juli begint om 20.00 uur. Middelburgse gemeentebe stuur. De bedrijven vinden dat de reconstructie van de kruising Poelendaelesingel/Nieu we Vlissingseweg verkeerd uitpak te, waardoor verkeer richting binnenstad maar ook in het Sta tionsgebied vast komt te zitten. Naar aanleiding van de klach ten heeft het college van burge meester en wethouders van Middelburg de provincie ge vraagd om de bruggen weer handmatig te bedienen om tijd winst te boeken. „De brugopeningen zijn afge steld op het openbaar vervoer: de bus en de trein", reageert Dingemanse. „Er zijn blokken van minuten, waarop de brug gen niet open gaan, zodat men sen die het Kanaal over moeten om hun trein of bus te halen bij na nooit voor een open brug ko men te staan. Het kan natuurlijk wel eens mis gaan als bijvoor beeld de trein uit Amsterdam vertraging heeft. De opening van de bruggen afstemmen op het wegverkeer is niet het beleid van de provincie. Dat is name lijk een totaal ander principe. Doe je dat, dan worden de ge bruikers van het openbaar ver voer er weer de dupe van. Rekening houden met het weg verkeer heeft bij de provincie nooit prioriteit gehad." De juridisch beleidsmedewer ker zegt dat er al een ochtend en een avondspits is. Toch gaat de brug tijdens die spits een keer open. Om half acht 's ochtends en om half vijf 's middags kan het voorkomen dat twee treinen elkaar passeren. De brug gaat dan kort open om het aantal schepen op het Kanaal door Walcheren niet te groot te laten worden. Dingemanse: „Stel dat je het aantal schepen tussen viel en zes uur 's middags opspaart; dan zul je de bruggen zeker twintig minuten open moeten houden voordat alles is wegge werkt. Trein- en buspassagiers staan dan te lang voor de brug gen." Konvooi Dingemanse wijst erop dat de bruggen sinds de centrale be dieningen veel efficiënter wer ken. „Daardoor kun je aan kon vooivorming met schepen doen. Je hebt daardoor hele, korte openingen. Je hoeft nu niet lan ger vijf bruggen onafhankelijk van elkaar open te doen. Stel dat je op één punt een brugwachter terug laat komen, dan onder breek je het konvooi." De cen trale brugbediening en de kon vooivorming zorgen ervoor dat de bruggen in vergelijking met vijf jaar geleden in tijd dertig procent minder open zijn voor het scheepvaartverkeer. „Het wegverkeer heeft dus meer tijd gekregen om door te stromen." De provincie laat de openingstijden van de Schroebrug in Middelburg vooral afhangen van de behoeften van openbaar-vervoerreizigers; automobilisten krijgen een lagere prioriteit. foto Lex de Meester Sociale zaken weg uit steunpunt ARNEMUIDEN - Burgemeester en wethouders van Middel burg hebben besloten dat er geen ambtenaar van sociale za ken meer aanwezig hoeft te zijn in het steunpunt Arnemui- den. Er werd, zo bleek uit een evaluatie, nauwelijks gebruik gemaakt van zijn diensten. In het steunpunt zit naast een ambtenaar sociale zaken ook een medewerker van de afdeling burgerzaken. Die zal de taken van de ambtenaar sociale za ken waar mogelijk overnemen. Uit de evaluatie bleek dat uit keringsgerechtigden in Arnemuiden vooral hun inkomens briefjes kwamen inleveren. Voor specifieke vragen blijven zij aangewezen op de dienst in Middelburg. De gemeenteraad nam enige tijd geleden de aanbevelingen over uit de minima- nota. Daarin stond onder meer dat er een gratis informatie nummer komt. Betrapt bij stelen aftershave VLISSINGEN - Tegen een 41-jarige Vlissinger is maandag ochtend proces-verbaal opgemaakt wegens winkeldiefstal. De man had voor 26 gulden aan aftershave niet afgerekend in een winkel aan de Aagje Dekenstraat. Omdat het niet de eer ste keer was, moet hij voorkomen. Letsel bij aanrijding Poortvliet POORTVLIET - Twee vrouwen zijn maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising Hokweg-Geerweg tussen Poortvliet en Strijenham. Een Belgische vrouw is in het ziekenhuis in Bergen op Zoom opgenomen, een vrouw uit Bergen op Zoom kon na behandeling weer naar huis. Een 20- jarige automobilist uit Bergen op Zoom gaf op de kruising geen voorrang aan een 77-jarige Belgische bestuurder. Zijn auto kwam in de sloot tot stilstand. De bestuurders kwamen met de schrik vrij, hun partners raakten gewond. Stremming door storing Postbrug YERSEKE - De Postbrug over het Kanaal door Zuid-Beve land, tussen Kapelle en Yerseke, is maandagavond door een technisch mankement drie kwartier gestremd geweest voor wegverkeer. Het brugdek stond overeind en wilde niet meer dicht. Automobilisten moesten tussen 19 en 19.45 uur omrij den via de Vlakebrug of de Vlaketunnel. Een storingsmonteur van Rijkswaterstaat wist het euvel te verhelpen. Drankrijders zijn rijbewijs kwijt HULST - Op de Rietstraat in Hulst werd in nacht van zondag op maandag een 45-jarige man betrapt op het rijden onder in vloed. Deblaasproef weesuitdathij bijna drie keer te veel had gedronken. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en kreeg een dagvaarding. Ook bleek dat de man nog twee boetes had openstaan van in totaal 281 gulden. Omdat de man niet direct kon betalen, blijft zijn auto bij het politiebureau tot de boete wordt voldaan. Een 22-jarige automobilist uit het Belgische Adegem werd diezelfde nacht in Oostburg betrapt op het rij den onder invloed. Het lukte niet om een blaasproef af te ne men en daarom moest hij de bloedproef ondergaan. Ook zijn rijbewijs werd ingenomen. Duitse inbrekertjes betrapt TERNEUZEN - De politie heeft zondagnacht twee Duitse jongens van dertien en veertien jaar op heterdaad betrapt bij een inbraak in een bedrijfspand aan het Terneuzense Schel penpad. Er was nog niets ontvreemd. Beide jongens waren in Terneuzen op doorvaart en waren in het kader van een Duits project voor jeugdige delinquenten op een binnenvaartschip geplaatst om het beroep van matroos te leren. De jongens zijn ingesloten en hun begeleider is ingelicht. door Lukas Fransen KOUDEKERKE - De gemeente Veere heeft Bouwbedrijf Flipse uit Koudekerke, de eigenaar van het in de nacht van zaterdag op zondag afgebrande voorma lige hotel Walcheren, gevraagd het terrein zo snel mogelijk op te ruimen. Met de nieuwbouwplannen voor het perceel aan de Brouwe rijstraat in Koudekerke moet Flipse. echter nog enige tijd wachten. Wethouder L. Wisse verwacht dat er nog dit jaar een voorontwerpbestemmingsplan van de nieuwbouwplannen ter inzage komt te liggen, maar J. de Ridder, die naast het perceel woont, geeft aan daar zeker be zwaar tegen te zullen maken. Bouwbedrijf Flipse heeft begin 1998 een vergunning aange vraagd om het voormalige hotel Walcheren te slopen. Flipse wil op het terrein een uitgebreid ap partementencomplex met een ondergrondse garage bouwen. Enkele omwonenden maakten REDACTIE MIDDEN-ZEELAND Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113) 273000 Fax: (0113)273030 e-mail: redgoes@pzc.nl te Goes: M.J. Schrier (chef) R. Bosboom I. Huibers A.M. van der Jagt E. Soesman te Vlissingen: L. Fransen E.L. Ramakers M.J. van der Schot A.A. van der Sluis K.L. de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl bezwaar tegen de sloop van het voormalige hotel en de in hun ogen te grootschalige plannen. De Ridder is bovendien bang dat de werkzaamheden schade aan zijn oude huis zullen ver oorzaken. Wethouder Wisse vindt dat zo snel mogelijk een goede invul ling moet worden gevonden voor het braakliggende terrein. „Dat vinden we al vier jaar. Het blijft een open wond in Koude kerke. Er wordt een bestem mingsplanprocedure voor het perceel gevolgd. Ik ga ervan uit dat begin dit jaar het vooront werpbestemmingsplan ter inza ge komt te liggen." Privacy J. de Ridder, de belangrijkste bezwaarmaker tegen de nieuw bouwplannen, laat desge vraagd weten 'zonder meer bezwaar te maken' tegen het voorontwerpbestemmingsplan, wanneer het ter inzage komt te liggen. „Denieuwbouwplannen zijn al wat dragelijker dan in het beginMaar het is nog steeds een veel te zwaar plan voor zo'n klein stukje grond. Er gaat te veel privacy en licht verloren." Nu het voormalige hotel is afge brand, hoeft Flipse in ieder ge val niet meer te wachten op een sloopvergunning. Wisse: „Daar liep een procedure voor, maar dat is nu niet meer van toepas sing. Het is niet zinvol om daar nu nog moelijk over te doen." De gemeente heeft Flipse daar om verzocht de verbrande res ten snel op te ruimen. „Dat gaan we ook doen", zegt algemeen di recteur C. Flipse. „Maar we zit ten op dit moment midden in de vakantieperiode, dus wanneer we met opmimen kunnen be ginnen is nog niet te zeggen. De kosten van het opruimen zijn ook aanzienlijk hoger, dan wan neer we hadden moeten slopen. Het gaat nu allemaal om veront reinigd materiaal. Er zaten in het gebouw ook nog best wat onderdelen die we hadden kun nen hergebruiken. Dat had de sloop kosten gedrukt." Bromfiets weg KOEWACHT - In de Berlaers- straat in Koewacht zijn zondag twee bromfietsen gestolen. Van een 16-jarig meisje uit het Stekene werd een zwarte Peu geot ontvreemd en een 16-jarige jongen uit Sint Gillis-Waas mist zijn zwarte Aprilia. door Ab van derSluis VLISSINGEN - De oude gebouwen van de Centrale Zeeland (CZ) aan het Kanaal door Walcheren in Vlissingen gaan tegen de vlakte. De elektriciteits centrale werd op 1 juni 1987 buiten gebruik gesteld. De opwekkingsfabriek was niet meer nodig, nadat er in Borssele naast de kern- ook een nieuwe kolen centrale kwam. De CZ werd in 1954 in gebruik ge steld. Sinds 1980 fungeerde de Vlissingse fabriek als reservecentrale. De sloop van de centrale begon feitelijk in 1989. Toen werd zeshonderd kubieke meter asfalt verwij derd uit de turbines, generatoren en de ketels. Een jaar later vielen de ketels, het pompgebouw, de plaatstalen uitbreiding en het koelwatergebouw ten prooi aan de sloophamer. Het'spectaculairste deel van de sloop vond plaats in november 1990. Toen werd onder massale belang stelling de twee 125 meter hoge schoorstenen met explosieven tot ontploffing gebracht. Het ketelhuis bleef in gebruik als opslaggebouw. Asbest Het sloopbedrijf P. G. Visser en Zonen uit Ooster hout begon 2,5 maand geleden al met het verwijde ren van asbest uit het te slopen ketelhuis. Deze week worden de gemetselde muren tussen de stalen ko lommen verwijderd, waarna het staal aan de buurt is. Het laatste grote karwei is het weghalen van de fun dering. Het oude PZEM-kantoor aan de Energie weg blijft staan om te worden opgeknapt. Directie lid T. de Jonge van het sloopbedrijf verwacht dat de klus eind september klaar is. Dan is het oude ketel huis veranderd in ongeveer tienduizend ton puin. Na oplevering van het terrein gaat de gemeente Vlissingen aan de slag om op de locatie de infra structuur aan te leggen voor een technopark. Daarvoor is ongeveer één miljoen gulden beschik baar aan Europese, provinciale en gemeentelijke subsidie. De aanleg van wegen begint de eerste week van oktober. foto Lex de Meester door Lukas Fransen MIDDELBURG - Negen oud werknemers van de drie maan den geleden failliet verklaarde Middelburgse Taxicentrale hebben maandag een voorlopi ge voorziening aangevraagd bij Kantonrechter M. J. M. Klaren- beek in Middelburg. Zij eisen dat hun loon vanaf 12 mei wordt doorbetaald door Taxicentrale Middelburg, dat na het faillisse ment van de Middelburgse Taxicentrale onder een nieuwe naam een doorstart maakte. De Middelburgse Taxicentrale is op 28 april failliet verklaard. De firma is na een doorstart on der de naam Taxicentrale Mid delburg (TCM) weer voortgezet met vrijwel dezelfde directie. De ontslagen werknemers kre gen van de 'nieuwe' onderne ming een contract voor slechts drie uur aangeboden. De meeste werknemers aanvaardden dit contract, maar negen personen namen er geen genoegen mee en stapten naar de CNV-Bedrij- venbond. Voorwaarde De doorstart van het taxibedrijf is volgens J. de Jong, de advo caat van de oud-werknemers, door de curator mogelijk ge maakt, onder de voorwaarde dat al het werkzame personeel zou worden overgenomen met behoud van alle primaire en se cundaire arbeidsvoorwaarden. „Het oproepcontract voor drie uur tegen een lager uurloon is niet overeenkomstig de af spraak tussen de curator en TCM. De curator heeft diverse malen aangegeven dat een on derdeel van de doorstart is, dat alle werknemers zouden wor den ovei'genomen onder groten deels gelijk blijvende arbeids voorwaarden. Hiervan was in het aanbod van begin juni aan de werknemers geen sprake. Een centraliste en een admini stratief medewerkster kregen een functie als chauffeur aange boden en anderen kregen een wijziging voorgesteld in het aantal uren en het salaris." J. Wind, de advocaat van TCM, zegt dat uit de overeenkomst tussen de curator en TCM inder daad blijkt, dat TCM de werk nemers een nieuwe arbeids overeenkomst moet aanbieden. Hoe die wordt ingevuld, mag TCM echter zelf weten. „Uit niets blijkt dat de curator enige vooiwaarde heeft gesteld over de inhoud van de nieuw aan te bieden ax-beidsovereenkomsten. Het was de curator ook'bekend dat TCM niet bereid was de ar beidsovereenkomsten over te nemen, met alle daaraan ver bonden rechten en verplichtin gen en daar ook niet toe in staat was." Klarenbeek doet 2 augustus uit spraak. door René Schrier MIDDELBURG - Niet de kof fieshop boven discotheek Het Pakhuis in Goes had een vergunning moeten krijgen van de gemeente Goes, maar de al jaren bestaande koffieshop Wayne's World. Dat betoogde maandagmiddag advocaat J. Schoenmakers namens Wayne's World voor de Middelburgse rechtbankpresidente R. C. M. Reinarz. Hij vroeg de rechtbank een zo genaamde voorlopige voorzie ning tegen de beslissing van de burgemeester van Goes om Wayne's World vanaf 26 juli drie maanden te sluiten. Met die maatregel wil de gemeente Goes bewerkstelligen dat de verkoop van drugs gestopt wordt, omdat - betoogde woordvoerster A Ja cobs van de gemeente Goes - de uitbaatster van de koffieshop niet uit vrije wil met de di-ugs- verkoop stopt. Schoenmakers betoogde dat uitbaatster J. Ackerman door die maatregel van de gemeente onevenredig zwaar wordt ge troffen. Sluiting van de koffie shop zou ook andere procedures die nog bij de rechtbank lopen frustreren en het eind van het bedrijf kunnen betekenen. Hij haalde nog eens aan dat de kof fieshop van Ackerman al jaren bestaat en nog nooit voor pro blemen heeft gezorgd. Schoenmakers haalde een brief van het Zeeuws Consultatiebu reau voor Alcohol en Drugs (ZCAD) aan, waaruit zou blij ken dat het huidige aantal kof fieshops van drie in Goes nood zakelijk is. Daarmee zouden de verschillende doelgroepen goed kunnen worden bediend. Ook zei hij dat het ZCAD geen klach ten heeft over Wayne's World. Schoenmakers voegde er aan toe dat de gemeente Goes er" blijk van heeft gegeven grote waarde te hechten aan de me ning van het ZCAD. Verder voerde hij aan dat de ge meente Goes een ondoorzichtig en tegenstrijdig beleid voert als het gaat om drugs en naar wille keur handelt. Terwijl zijn cliën te een en andermaal duidelijk had gemaakt aan alle gemeente lijke voorschriften te willen vol doen, nam de politie bij de uit bater van een andere Goese koffieshop 27 kilogram soft drugs in beslag. Mevrouw Jacobs van de ge meente Goes voerde aan dat het drugsbeleid in de regio Goes niet alleen bestaat uit het gedo gen van twee koffieshops, maar ook uit een preventiebeleid. Daar werken die twee shops die wel een vergunning van de ge meente hebben gekregen aan mee. Ze erkende dat er qua loca tie weinig verschil is tussen Wayne's World en de shop boven discotheek Het Pakhuis. Vandaag doet rechtbankpresi dente Reinarz uitspraak over de vraag of Goes terecht Wayne's World voor drie maanden sluit. MIDDELBURG - Organisatie en Evenementen Bureau Zuid- West-Nederland houdt vrijdag 23 jxdi voor de derde maal de Nachtmarkt op de Markt in Middelburg. Honderdveertig kramen zijn bezet met handelax-en die hun waren proberen te slijten. De kooplieden verkopen veelal Zeeuwse producten zoals bab- belaars, bessenwijn en bolus sen. De markt begint om 21.00 uur en duurt tot 1.00 uur. THOLEN - Een jeugdige inwo ner van Tholen is maandag avond in zijn woonplaats over vallen op de parallelweg van de Thoolsebrug. Vier jongens, die op twee scoo ters reden, dwongen hem te stoppen. Onder bedreiging moest het slachtoffer alle waar devolle spullen afgeven die hij bij zich had. De overval vond plaats tussen 19 en 19.30 uur. De politie roept eventuele getuigen op zich te melden. Advertentie Alles voor kantoor op nummer 20! weststrate verpakkingen oostperkweg 20 middelburg tel: (0118) 63 0015

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 13