LTO zet in op minder varkens Nederland slikt en drinkt meer Ook Zalm mengt zich in discussie over WAO PZC Tunneldak in wording in ruitenperspectief binnenland Boer kiest voor kwaliteit Elke file kost automobilist al vijftien jaar een kwartier Hoge nood in Oisterwijk Zanggroep zingt weer hoogste lied dankzij RvS Ministerie garandeert goedlopende projecten voor werkgelegenheid vrijdag 16 juli 1999 van onze redactie binnenland DELFT - Het tijdverlies dat automobilisten oplopen in fi les is de afgelopen vijftien jaar hetzelfde gebleven. Gemid deld bedraagt dat tien a vijf tien minuten, zo heeft onder zoeker D. Westland van de TU Delft becijferd. Westlands bevindingen waren voor Rijkswaterstaat aanlei ding voor een grondige studie, die binnenkort wordt afge- rond. In tegenstelling tot het tijdverlies is het aantal uren dat er files zijn wel sterk toege nomen, waardoor meer auto mobilisten vertraging oplo pen. Dat het tijdverlies niet is meegegroeid komt volgens Westland doordat automobi listen rekening houden met opstoppingen. Vroeger ston den er files tussen 's ochtends zeven en half acht, nu van half zeven tot negen uur. Om te voorkomen dat files op de ene snelweg opstoppingen op een andere verkeersader vëroorzaken wil Westland bij knelpunten buffers aanleggen. Als een snelweg verstopt raakt dan worden automobilisten naar de buffer geleid. Daar moeten ze maximaal tien mi nuten voor verkeerslichten wachten, waarna ze geleide lijk aan weer kunnen invoe gen. Rijkswaterstaat heeft de voor delen van een buffer al bere kend voor het Prins Clausplein bij Den Haag. In 2010 zou met een buffer 180 uur tijdwinst kunnen worden geboekt. ANP van onze redactie binnenland DEN HAAG - De varkenshou derij in Nederland wil een klei nere, maar meer gewaardeerde beroepsgroep worden. Dit staat in de toekomstvisie Kwaliteit en Verantwoordelijkheid, die de landbouworganisatie LTO-Ne- derland gisteren presenteerde. De varkenshouders kampen nu met een slecht milieu- en wel- zijnsimago en zeer lage op brengsten. De boeren willen een omslag maken met het devies 'minder en beter'. Minder var kens, maar veiliger voedsel en een betere smaak, exclusiviteit en productiesystemen. De vakgroep begint acties om milieuomstandigheden, dieren welzijn en kwaliteitsgaranties aan consumenten te verbeteren. LTO vindt inkrimping nodig voor een gezond perspectief voor de boeren. Nederland moet over tien jaar 20 procent minder varkens huisvesten, bijna drie miljoen dieren. Het aantal be drijven dat varkens houdt, zal in die periode halveren tot 10.000 ondernemingen. De inkrimping moet sociaal verantwoord plaatsvinden door opkopen en afromen van varkensrechten. Mest De vermindering leidt ook tot een kleiner mestoverschot. An dere maatregelen tegen de mest zijn mineraalarm voer en de af zet van mest buiten de Neder landse landbouw. De varkens houders betalen tweederde van de vermindering van het mest overschot. Het mineraalarme voer is namelijk duurder en bij elke verkoop van varkensrech ten wordt 40 procent geschrapt. De overheid betaalt de rest door selectieve opkoop van varkens rechten. De LTO wil een doorbraak in het kortetermijndenken van var kenshouders en -slachterijen. DEN HAAG - De zanggroep van de Gereformeerde Kerk in Ben- nekom kan weer onbeperkt oe fenen voor de eredienst. Een mi lieuvergunning met beperkende geluidsvoorschriften is in strijd met de godsdienstvrijheid. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raad van State in Den Haag over het geschil tussen de kerk en de burgerlijke gemeente Ede. Met de komst van een gemeente centrum bij het kerkgebouw moest de kerk zich volgens de gemeente Ede aan dezelfde ge luidsnormen houden als hore cagelegenheden. Het centrum wordt ook voor buitenkerkelij ke activiteiten gebruikt. De ge meente verleende de kerk een milieuvergunning die een ern stige beperking van de kerkelij ke activiteiten betekende. Bezwaar De Gereformeerde Kerk had zich weliswaar niet tegen een milieuvergunning verzet, maar had wel bezwaar aangetekend tegen de daarin vastgestelde ge- luidseisen. Zo mocht de mu ziek- en zanggroep die weke lijks de eredienst voorbereidt, nog maar twaalf keer per jaar oefenen. Staatsraad J. Boll, die de kwes tie ruim een maand geleden be handelde, vond de opstelling van de gemeente Ede onge hoord. Het gaat hier in hoofd zaak om een kerkgebouw, waar voor helemaal geen vergunning nodig is, oordeelde hij. ANP Varkenshouders denken vol gens de LTO te vaak: bij welke slachterij of handelaar krijg ik iets meer? Slachterijen probe ren vaak alleen hun slachtha ken vol te krijgen. Sterfhuis „Deze mentaliteit leidt de Ne derlandse varkenshouderij naar een sterfhuis", aldus het LTO-plan. Volgens de organisa tie moeten bedrijven in de bran che meer binnen een sterke en korte keten werken. De hele ke ten moet dan bepaalde specifi caties hanteren. Slachterijen moeten deze ketenaanpak re gisseren. Als Nederlandse var kensvlees herkenbaar wordt, betalen consumenten meer, zo is de verwachting. De LTO keert zich tegen de var kensheffing, die de overheid ko mende vijf jaar jaarlijks 100 miljoen gulden moet opbren gen. De heffing is bedoeld om maatregelen tegen varkenspest te betalen. ANP OISTERWIJK - Even naar achteren in de tientallen meters hoge torenspits van de Petruskerk in Oister wijk, dat is pas echt hoge nood. Na een brand vorig jaar wordt de toren momenteel gerestaureerd. foto Ton Toemen/ANP Paars beperkt tabaksreclame DEN HAAG - Tabaksreclame wordt in Nederland binnenkort vrijwel geheel verboden. Het kabinet stemde gisteren in met een voorstel van minister Borst van Volksgezondheid re clame voor sigaretten, shag en sigaren alleen nog toe te staan in tabaksspeciaalzaken of bij af zonderlijke verkooppunten in supermarkten en warenhuizen. Dat betekent dat de nu nog ge bruikelijke tabaksreclame op bushokjes, in kranten, weekbla den en tijdschriften en tijdens grote gesponsorde evenementen zal worden verboden. Daarbij geldt voor de geschreven media en de evenementen een over gangsperiode tot 31 juli 2002. Het kabinet gaat ervan uit dat het verbod op met name het ro ken door jongeren kan ontmoe digen. In 1997 is binnen de Eu ropese Unie afgesproken dat tabaksreclame uiterlijk in 2006 uit alle lidstaten moet zijn ver dwenen. ANP VOORBURG - Ten behoeve van het woonplan Sijtwende in Voorburg wordt ge werkt aan het dak van de ondergrondse weg nabij het Park Leeuwensteijn. Het park maakt deel uit van het project Sijtwende. Een project waarbij woningen wor den omringd door tal van voorzieningen, veel groen, ruimte en water in de buurt. De tunnel is bestemd voor tram, bus en autoverkeer. Het dak in wording zag er gis teren uit als een samenspel van driehoeken. foto Raymond Rutting/ANP door Fred van Essen DEN HAAG - Het drankgebruik van de gemiddelde Nederlander is de afgelopen drie jaar verder gestegen. Ook op medicijnen wordt in toenemende mate een beroep gedaan, aldus het Cen traal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gebruik van medicijnen die zonder doktersrecept bij drogist of apotheek kunnen worden ge kocht is sinds 1981 verdubbeld. Het gebruik van geneesmidde len waarvoor een recept nodig is, is de laatste jaren gelijk ge bleven. Het aantal bezoeken dat werd afgelegd bij huisarts en medisch specialist is stabiel ge bleven. Inmiddels zijn er nog maar vijftien op elke honderd Nederlanders van boven de zes tien jaar die nooit alcohol drin ken. Drie jaar geleden waren dat er nog twintig. Van de jon gens en mannen laat 91 procent de drank niet staan, van de meisjes en vrouwen tachtig pro cent. In het mannelijke kamp wordt door een vijfde (21 pro cent) op minstens op één dag van de week zes glazen of meer gedronken. Van de vrouwelijke helft doet dat maar één op de ze ventien (zes procent). Van de Nederlanders roken er 4,3 miljoen, ongeveer één op de drie boven de zestien. Het per centage rokende vrouwen is de afgelopen tien jaar gelijk geble ven op 31 procent, terwijl het aantal rokende mannen is afge nomen met vijf procent, van 44 procent in 1989 tot 39 procent. Mannelijke en vrouwelijke ro kers steken per dag even vaak op. Vrouwen slikken vaker (37 procent van de vrouwen) dan mannen (29 procent) genees middelen die zonder recept te koop zijn. Het CBS ontleent zijn gegevens aan jaarlijks onderzoek onder 10 000 personen die vanaf hun geboorte worden gevolgd. GPD Advertentie TREKKING 20 JULI Meer kans, meer geld, in de Staatsloterij. van onze redactie binnenland DEN HAAG - Minister Zalm van Financiën sluit niet uit dat het kabinet nog deze regeerpe riode maatregelen moet nemen om het aantal WAO'ers terug te dringen. Als het niet lukt de groei te beteugelen, wil de bewindsman ingrij pen. De WD-minister overweegt strengere eisen bij de WAO-keuringen in te voeren, zodat het moeilijker wordt voor de arbeidsongeschikt heidsuitkering in aanmerking te komen. Aan de hoogte van de uitkering wil de bewindsman niet tornen. Zalm vindt de stijging van het aantal WAO'ers verontrustend. Hij wü voorkomen dat de teller op een miljoen komt. De minister mikt voorlo pig op een halvering van het aantal nieuwe WAO'ers. „Als je de instroom van 150.000 weet te halveren tot 75.000 dan ben je al een heel eind op weg", aldus Zalm gisteren in een vraag gesprek met De Telegraaf. Een oplossing is volgens Zalm mensen die drei gen in de WAO te komen een andere baan aan te bieden. Ook kunnen om- en bijscholing van werknemers volgens hem voorkomen dat ze ar beidsongeschikt worden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele genheid wijst erop dat recente cijfers van het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV) over de ontwikkeling van het aantal WAO'ers niet veel verschillen van eerdere ra mingen van het ministerie. Het ministerie gaat er vooralsnog vanuit dat het plan van aanpak van staatssecretaris Hoogervorst voldoende zal zijn om de groei van het aantal WAO'ers te keren. In dat plan wil Hoogervorst vooral meer aandacht voor de begeleiding in het eerste ziektejaar en voor arbeidsongeschikten met psychische klachten. De staatssecretaris gaat eind augustus met de uitvoeringsinstellingen van de WAO praten over de uitvoering van zijn plan van aanpak. De PvdA overweegt geen in greep in de WAO. ANP Bijna verdronken in muistroom KATWIJK - Zeven agenten in opleiding zijn bij een cursus op het strand in Katwijk bijna verdronken. Ze kwamen bij een touwoefening in zee in een mui terecht en werden vervolgens in de draaikolk veertig meter de zee ingetrokken. Tien collega's slaagden er in de slachtoffers naar de kant te trekken. Van de zeven, agenten in de leeftijd van 26 tot 33 jaar, moesten er vij f ter controle in een ziekenhuis worden opgeno men. Ze hadden allen veel zeewater binnengekregen. Gisteren werden de vijf aspirant-agenten uit het ziekenhuis ontslagen. ANP Zuivering onder taco-ijsjes DEN HAAG - De Belgische ijsfabrikant Artic moet al zijn ta co-ijsjes van de markt halen. Volgens de rechter in Den Haag zijn het onrechtmatige kopieën van de Winner Taco van con current Ola. Artic heeft veertien dagen de tijd om zijn El Taco, vrijwel een kopie van het Ola-ijsje, van de schappen te halen. De fabri kant moet niet alleen de ijsco's terughalen, maar moet er ook voor zorgen dat alle ijsverkopers de El Taco van hun prijslijst halen. Aan het vonnis is een dwangsom van 250.000 gulden verbon den voor elke keer dat Artic in overtreding gaat. Niet alleen El Taco is de klos: ook allerlei supermarkten die ijs in zogenoemde zoete tacoschelpen onder het eigen huismerk verkopen, moeten daarmee ophouden. Al deze huismerken blijken te worden geproduceerd door Artic. ANP Oud-AOV-Kamerlid overleden DEN HAAG - Naar gisteren bekend is gemaakt, is afgelopen maandag in Den Haag op 71-jarige leeftijd het oud-AOV-Ka- merlid Boogaard overleden. Boogaard kwam in 1994 in de Tweede Kamer voor het Alge meen Ouderen Verbond (AOV) dat bij de Kamerverkiezingen van dat jaar onverwacht zes Kamerzetels veroverde. De AOV-fractie viel later uiteen in vier fracties. Boogaard bleef daarbij trouw aan lijsttrekker Nijpels. Hij gaf het parle mentaire werk in 1996 op, mede in verband met zijn slechte gezondheid. ANP Vijf jaar cel na dode in disco ARNHEM - Het gerechtshof in Arnhem heeft gisteren een 26- jarige man veroordeeld tot vijfjaar celstraf wegens doodslag. Zijn kameraden, een 22-jarige en een 26-jarige man, kregen een celstraf van anderhalfjaar opgelegd. De drie mannen wa ren betrokken bij de schietpartij bij discotheekNikita's in Tiel vorig jaar. Daarbij werd de 27-jarige Erik Jan den Haan dodelijk getrof fen door een verdwaalde kogel. Het hof legde de 26-jarige de hoogste straf op omdat hij het dodelijke schot loste. De schietpartij in de drukbezochte discotheek ontstond na dat bezoekers de drie mannen aanvielen en de hoofdverdach te een glas bier in zijn gezicht drukten. De drie schutters baanden zich al schietend een weg naar buiten. Hierbij werd Den Haan getroffen. Hij had niets met de ruzie te maken. ANP Vrijwilligers bij politie mogen meer DENHAAG-De 2500 vrijwilligers bij de politie mogen voort aan ook specialistisch werk doen, zoals het bedienen van de radar tijdens verkeerscontroles. Dat heeft het kabinet giste ren besloten. Het ontwerpbesluit gaat nu voor advies naar de Raad van State. Tegelijk is bepaald dat de vi'ij willigers gemiddeld min stens vier uur per maand oefening en scholing moeten krijgen. Ook is vastgelegd dat zij alle andere werkzaamheden moeten melden die strij dig zouden kunnen zijn met hun werk als poli- tievrij williger. ANP van onze redactie binnenland DEN HAAG - Goede werkgele genheidsprojecten worden niet de dupe van de beslissing van de Europese Commissie om de sub sidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voorlopig te be vriezen. „Er worden geen goede projec ten stopgezet. Wanneer ze aan de ESF-voorwaarden voldoen gaan ze door.", aldus gisteren een woordvoerster van het mi nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. „Desnoods met voorfinanciering door Ar beidsvoorziening." Het gaat in totaal om ongeveer 1500 projec ten. Brussel besloot tot de subsidie bevriezing omdat Nederland heeft gesjoemeld met ESF-geld voor werkgelegenheidsprojec ten. Bij een onderzoek naar on rechtmatigheden in de regio's Rijnmond en Gelderland zijn in zes van de acht projecten on- Kamers pleiten voor puinvrij maken Donau ROTTERDAM - De Unie van Europese Kamers van Koop handel wil dat de Donau zo snel mogelijk weer bevaarbaar wordt. Op dit moment is door de NAVO-acties in Joegoslavië nauwelijks tot geen scheep vaartverkeer mogelijk door blindgangers en puin van inge storte bruggen. In een brief aan de Europese Commissie schrijven de Kamers dat de regio rond de Donau te maken krijgt met een extra eco nomische terugslag als de schoonmaak niet snel begint. De rivier speelt in him ogen een doorslaggevende rol bij de we deropbouw van het getroffen gebied. Watertransport is goed koop: de grote hoeveelheden grondstoffen die nodig zijn, kunnen over de Donau worden aangevoerd. Volgens een woordvoerder van de Kamer van Koophandel in Rotterdam moeten de oeversta- ten de Donau onderhouden. Omdat die geen geld hebben voor de opruimactie, doen de negentig Europese kamers, ge legen aan de Donau en de Rijn, een beroep op de Europese Unie. Momenteel liggen 150 schepen vast. Er zijn geen Nederlandse vaartuigen bij. ANP rechtmatigheden gevonden. Nederland ontvangt jaarlijks ongeveer 500 miljoen gulden aan ESF-gelden. Brussel heeft de subsidie voor 1999 nog niet overgemaakt aan Den Haag. De Europese Com missie liet het ministerie van Sociale Zaken weten dat dit pas gebeurt als Nederland bij Brus sel kan laten zien hoe het de fraude in de toekomst zal tegen gaan. Verdacht „Dat proberen wij nunatuurlijk zo snel mogelijk te doen", aldus een woordvoerster van het de partement. Volgens haar is de controle snel uit te voeren om dat de gegevens van de Europe se Commissie over die van de be oordelende arbeidsbureaus worden gelegd.Heeft een orga nisatie bij het ene project ge sjoemeld dan is een ander pro ject van diezelfde organisatie ook verdacht. Projecten die on verdacht zijn, worden voorgefi nancierd door Arbeidsvoorzie ning." Het CDA vindt dat langdurig werklozen niet de dupe mogen worden van de maatregel. „Mi nister De Vries moet daarom ga rant staan voor het doorgaan van de projecten die in septem ber beginnen', zegt het Tweede- Kamerlid Verburg. „Geen enkel project mag om financiële rede nen worden gestaakt. Dat heeft de minister op 1 juli toegezegd." De vakcentrale FNV dringt erop aan dat het ministerie er alles aan doet om de goeden niet de dupe van de sjoemelaars te laten worden. ANP Kabinet stelt boorbesluit uit DEN HAAG - Het kabinet be sluit pas over een maand of de Nederlandse Aardolie Maat schappij toestemming krijgt om in de Waddenzee te boren. Dit hebben de twee meest be trokken ministers Jorritsma (economische zaken) en Pronk (milieu) gisteren na afloop van het kabinetsberaad verklaard. Meer wilden zij niet zeggen.We hebben afgesproken inhoude lijk niet te. reageren", aldus Pronk. Hij wijst proefboringen af en staat daarmee lijnrecht te genover Jorritsma die vindt dat toezeggingen aan de NAM moe ten worden nagekomen. GPD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 3