<GklS> Alle gebruikers van "De Tjasker" PROFICIAT! C6J <xx> Wolter Dros Groep ZIEN ISWAT ANDERS DAN TOEKIJKEN ADVERTEREN DOET VERKOPEN Het orthopedagogisch dagcentrum De Tjasker zet zaterdag 12 juni zijn deuren open. ledereen die dit prachtig verbouwde dagverblijf wil komen bewonderen is van harte welkom. Wij traden op als hoofdaannemer S52S5S3 C7 FR A AIM JE Wij verzorgden al het gEas- en schilderwerk Wilhelm GIRO 330070 Waterschap GEMEENTE SAS VAN GENT Recreatiecentrum BRAAKMAN te Hoek twee enthousiaste buschauffeurs dames/heren schoonmaakteam VLUCHTELING TE WORDEN VJ WC EXPERIENCE DE KASTANJE MAISON LEGRAND ve t in a i s n 26z PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 11 JUNI 1999 ADRES: MOLENSTRAAT 1 4543 CM ZAAMSLAG TEL. 0115-431636 Fotografie: Charles Strijd aannemingsbedrijf gebr. simons bv Verl. v. Steenbergenlaan 35 4535 BB Terneuzen Tel. 0115-612885 VEILIGHEID - KWALITEIT - SERVICE weg- en waterbouw - teneinaanleg (sportvelden) - rioleringswerken onder- en bovengrondse infrastructuur - bestratingen - grondwerken onderhoudswerken - asfalteringswerken El e Wij verzorgden in De TJASKER R f»&m\ - AANNEMINGSBEDRIJF - DE BOKXB V Industrieweg 24, 4S38 AJ Ttemeuzen Postbus 239, 4530 AE Ttemeuzen Ttel. 0115 - 61 38 76 Fax 0115 - 61 98 27 VEILIGHEID - SERVICE INSTALLATIE-TECHNIEK 04AJJJGA*yu*Uf e*i de mechaïü&olte ventilatie fVALCKX WMl/ Stroodorpe 19 - 4541 CC Sluiskil Telefoon 01 "15-472157 Fax:0115-472157 Ook hier werd het tegelwerk door ons verzorgd groen tuin- en landschapsarchitectuur aanleg van particuliere tuinen, plantsoenen en bedrijfsterreinen onderhoud van groenprojecten voor overheid en bedrijfsleven «la's pas mooi groen Mr. F. J. Haarmanweg 33, Postbus 163,4530 AD Terneuzen, Tel. (0115) 67 72 8( PROGRAMMA OPEN DAG: 11.00 uur: Aanvang open dag met spectaculaire opening en ballonnenwedstrijd 11.30 uur: Rondleiding en gelegenheid om film van "De Tjasker" te bekijken 12.30 tot 13.15 uur: Optreden Dirk Scheele, bekend van TV (Kindemet) 13.30 uur: EINDE OPEN DAG architectenburo verplancke en partners oostkade 31 postbus 239 telefoon 0115-451461 4550 ae sas van gent fax 0115-451630 □AKTECHNIEK NIEUWBOUW ONDERHOUD RENOVATIE Wij verzorgden de dakbedekking Hoofdstraat 15a Postbus 23 4416 AA KRUININGEN 4416 ZG KRUININGEN Telefoon: (0113)-381337 Telefax: (0113)-383488 Zaamslag, Bedrijvenstraat 1 Tel. 0115-431692/431571 Zo'n 50 miljoen mensen zijn blind of ernstig slechtziend. Vaak is dat mede een armoede probleem. U kunt helpen. Een volledige staaroperatie (vooronderzoek, opname, operatie, maaltijden en nacontrole) kost slechts 70,-. In Zuidoost Azië wordt zelfs elke minuut een kind blind door een tekort aan vitamine A in de voeding. Uw bijdrage geeft iemand uitzicht op een nieuwe toekomst. en staaroperatie kost In India f70,- ZIEN, Su'chting Blindheidbestrijding Ontwikkelingslanden. Spniitenbosstraat 6,2012 LK Haarlem. Telefoon 023 - 534 36 OS GOEDKEURING PLAN VERBETERING GEZETTE STEENBEKLEDING DIJKVAK NIEUW- NEUZENPOLDER-WEST EN BRAAKMANPOLDER Het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen maakt - gelet op artikel 151 van de Waterschaps wet - bekend dat Gedeputeerde Staten van Zeeland bij besluit van 1 juni 1999, no. 99/4936/22, goedkeuring hebben verleend aan ons besluit van 6 mei 1999, nr. 4.1tot vaststelling van het 'Plan verbetering gezette steen bekleding Nieuw-Neuzenpolder-west en Braakmanpolder'. Het goedgekeurde besluit ligt vanaf heden gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage, el ke werkdag van 09.00 uur tot 1 2.00 uur en van 1 3.30 uur tof 16.00 uur, op het tijdelijke kantoor van het wa terschap, K. Kerkstraat 19 te Terneuzen en (naar verwachting) vanaf 28 juni 1999 op het nieuwe kantoor van het waterschap, Kennedylaan 1 te Terneuzen. Binnen zes weken na heden kan door belanghebbenden tegen de goedkeuring beroep worden ingesteld. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 5015 te 4330 KA Middelburg. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Indien een beroepschrift is ingediend, kan te vens met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. Dit verzoek moet worden gericht tot de President van de arrondisse mentsrechtbank, sector Bestuursrecht te Middelburg. Hiervoor is een extra griffierecht verschuldigd. Terneuzen, 11 juni 1 999 Het dagelijks bestuur voornoemd drs. H. Eversdijk, dijkgraaf a.i. mr. J.Y. Dekker, secretaris Zeeuws - Vlaanderen Postbus 88, 4530 AB Terneuzen Tijdelijk bezoekadres: Korte Kerkstraat 19, Terneuzen Telefoon 0115 - 641000, Fax 0115 - 641200 SLUITING GEMEENTE-ARCHIEF Woensdag 16 juni 1999 is het gemeente-archief in ver band met afwezigheid van de archivaris GESLOTEN Sas van Gent, 9 juni 1999. Burgemeester en wethouders van Sas van Gent de burgemeester, J. A. H. Lonink de secretaris, drs. D. Sinke. vraagt voor de maanden juli en augustus met voorkeur 65+ers voor toeristische tripjes en enige voor de uitbreiding van ons (beloning vlgs. de recreatie-cao) Voor beide functies zijn vaste en flexibele werktijden mogelijk. Voor een afspraak: 0115-481730 ER IS NIEÏ VEEL VOOR NODIG I GIRO 550 Postbus 10343 7301 GH Apeldi ZATERDAG 3 juli - AANVANG 22.00 UUR IN ZAAL KLOOSTERZANDE VOORVERKOOP KAARTEN A EL. 15,00 VOGELWAARDE*** CAFÉ 'TKARREWIEL ***DE PAAL*** CAFÉ ZICHT DER SCHELDE ***KLOOSTERZANDE*** CAFÉ DE KASTAN JE ***HULST*** REISBURO WEEMAES MEER INFO KASTANJE@ZEELANDNET.NL. ***W WW. WELCOME. TOTKASTANJE dat het zich 10 jaar geleden vestigde aan de Noordstraat in TERNEUZEN. Wij doen dit middels een spe ciale actie. Deze actie houdt het volgende in: seidenSticker Indien u in de periode van 11 juni tot 25 juni een pak of combinatiekostuum aanschaft, ontvangt u een 100% katoenen hemd van SEIDENSTICKER t.w.v. 99,- GRATIS. Noordstraat 65 TERNEUZEN 0115-621017

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 56