VVD keurt solo-politiek Baart af Grensblokkades op het gemakje Abrahammen in de schijnwerpers Eis negen maanden voor 'per ongeluk' verkrachten ex Arnemuidse kotter ontvlucht controle 17 Vooral kritiek TOP-wethouder Terneuzen op outlet-rapport valt verkeerd Crisis rond dioxine jaagt prijs vis omhoog Stoomtrein als lokkertje zeeuwse almanak Schuldig PZC EEUWS-VLAANDEREN vrijdag 11 juni 1999 door Joost Bosman TERNEUZEN - De WD-raads- fractie van Terneuzen heeft scherpe kritiek op het functio neren van wethouder J. Baart (TOP, cultuur). De liberalen sto ren zich aan het 'solistische op treden' van Baart, die de laatste weken een aantal keren negatief in het nieuws kwam. Met name zijn kritiek op het rapport van onderzoeksbureau Kolpron over het plan voor een factory outlet centre in Sas van Gent is de WD in het verkeerde keelgat geschoten. Baart liet zich twee weken gele den ontvallen dat het onderzoek onbetrouwbaar is en zelfs leu gens bevat, zonder dat hij het verslag had gelezen. De WD vraagt zich af of het niet heel on verstandig is om als lid van het college uitspraken te doen over een rapport waarvan je de in houd niet kent. Ook twijfelen de liberalen eraan of de andere col legeleden het standpunt van Baart steunen. „Is het niet veel verstandiger en doelmatiger om als college op basis van goede, steekhoudende argumenten een gezamenlijk standpunt in te nemen?", zo vraagt de WD retorisch. De li beralen vrezen dat de uitlatin gen van Baart een averechts ef fect zullen hebben, ten gunste van het outletcentrum. De WD-fractie ziet het uitver kooppaleis liever niet komen. „Als raadslid kun je zulke din gen zeggen, maar als lid van het college van B en W kan zoiets j u- ridische consequenties hebben. Je brengt daarmee niet alleen het college, maar de hele ge meente in een moeilijke posi tie", verklaart WD-raadslid W. Broekhuysen, die overigens zegt dat zijn fractie niet het aftreden van Baart zal verlangen. „Der gelijke zaken moeten in de toe komst alleen niet meer voorko men." Een tweede steen des aanstoots was het feit dat wethouder Baart eind april tijdens een Ab- vaKabo-bij eenkomst in Ter neuzen op eigen houtje naar buiten bracht dat hij de protest acties van de ambtenaren steunde. Dukatenactie De AbvaKabo heeft vorige maand in een brief aan B en W geschreven er vanuit te gaan dat het voltallige college achter de René Zuijddijk bakt mooiste en lekkerste taarten GOES - Tijdens de Nederlandse kampioenschappen brood- en banketbakken, die gehouden werden in de Vakschool in Wa- geningen, is René Zuijddijk uit Wemeldinge Nederlands kam pioen banketbakken geworden. Hij bakte de mooiste en de lek kerste pensee- en vruchtentaar ten. René wacht nog op de uit slag van zijn eindexamen brood- en banketbakken maai de verwachting is dat dat wel goed zit. René Zuijddijk is een leerling van de afdeling con sumptief van Groot Stelle in Goes. Dronken vrouw rijdt haven in KORTGENE - Een 35-jarige vrouw uit België is, zonder rij bewijs en totaal beschonken, in de nacht van woensdag op don derdag met een personenauto de haven van Kortgene ingereden. De vrouw kreeg 'rijles' van haar 32-jarige Belgische vriend. Bei den wisten zelfstandig en onge deerd uit de auto en het water te komen. De auto was totaal ver nield. door Sheila van Doorsselaer BRESKENS - De Breskense vis- afslag en het gemeentelijk vis- mijnbedrijf in Colijnsplaat mel den een explosieve prijsstijging van de vis. Vooral tong en kabel jauw wordt extreem hoog ge mijnd, kabeljauw soms zelfs tot vijftig procent boven de norma le prijs. De situatie wordt veroorzaakt door het Belgische dioxine schandaal. Bleef de klok bij gro te tong normaal bij dertig gul den per kilo steken, nu moet er zeker veertig gulden worden be taald. Datzelfde geldt voor schol. Voor kabeljauw moet zelfs de dubbele prijs worden betaald. In Breskens is de vraag naar ka beljauw zo groot dat een tekort is ontstaan. „Wij krijgen het ge woonweg niet aangewerkt", zegt mijnmeester J. Vader. „Het aanbod is te klein en omdat ka beljauwfilet in diverse produc ten wordt verwerkt, is de vraag zeker nü extreem hoog. De prijs navenant. De gekte is aan het begin van de week ontstaan, toen was het al ontzettend druk en werd er heel hoog geklokt. Niemand had hierop gerekend. Volgens Vader is de visprijs die deze week werd betaald nog ho ger dan de bedragen die door gaans worden neergeteld in de kerstperiode. Ook vandaag (vrijdag) verwacht Vader dat er nog steeds fors in de buidel moet worden getast voor kabeljauw en tong. Vader: „Belgen eten al veel vis, maar nu ze hun vlees la ten staan, is het helemaal erg." Weinig aanvoer In het Gemeentelijk Vismijnbe- drijf in Colijnsplaat leverden donderdag veertien vissersbo ten him waar af. Vooral de ka beljauw werd duur betaald. Er was bijna geen aanvoer, op wat kleine exemplaren na. „Wij hebben hier te maken met kust- vissers en de kabeljauw is nu niet aan de kust te vinden. De prijs voor een kilo filet is daar om schreeuwend duur. Normaal zo'n zes gulden, maar nu het dubbele", zegt mijnmeester F. Lokerse. In Vlissingen wordt de vis vandaag gemijnd; de eerste aanvoer na het uitbreken van de dioxinekwestie. Ook hier ver wacht mijnmeester J. de Looff niet anders dan dat de prijzen zullen stijgen. Het aanbod zal volgens hem echter geen proble men opleveren. Belgische actievoerders vragen een Nederlandse vrachtwagenchauffeur bij de grensovergang bij Sluis welke lading hij bij zich heeft. door René Hoonhorst SINT ANNA TER MUIDEN - Boze Belgische boeren hielden gisteren voor de tweede dag blokkade-acties langs de Ne derlandse grens. Ook de grens overgangen bij Kapellebrug, Westdorpe en Sint Anna ter Muiden werden voor enige tijd afgesloten. Vlaamse boeren hielden alle vrachtwagens met levensmiddelen tegen, die naar België wilden. De boeren hielden een soort es tafette-actie. Nadat ze de grensovergang bij Kapelle brug net voor de middag drie kwartier hadden afgesloten, trokken de demonstranten naar de Tractaatweg. Ook daar werd de lading van vrachtwa gens zo'n drie kwartier gecon troleerd. In Sint Anna ter Mui den werd de grensovergang tot twee keer toe - rond het mid daguur en tussen twee en vier uur - wat langer geblokkeerd, maar tegen vieren waren de de monstranten ook daar weer verdwenen. De acties van de agrariërs, die wel personenwagens langs de dwars over de weg staande trucks langzaam lieten passe ren, waren gericht tegen de Belgische regering en vooral tegen het ministerie van Land bouw. De Vlaamse landbou wers zeggen zeker te weten 'de schoonste producten van gans Europa te kweken'. In vlees en andere levensmiddelen uit de overige landen van de Eux-ope- se Unie, 'zeker uit Nederland', zouden veel meer oneigenlijke stoffen zitten dan in het gezon de Belgische kwaliteitspro duct, betoogden de boeren. Files In tegenstelling tot blokkades die elders aan de Nederlands- Belgische grens of de Belgisch- Franse grens werden gehou den, verliepen de acties in Zeeuws-Vlaanderen zonder veel incidenten. Een enkele Nederlandse trucker met een lading fruit werkte spontaan een half uurtje mee aan de blokkade, door zijn wagen ook dwars over de weg te zetten bij Sint Anna ter Muiden. De politie in Zeeuws-Vlaande- ren hoefde niet op te treden. „De blokkade bleef aan de Bel gische kant van de grens en van de collega's hebben wij niets over problemen vernomen. De overlast beperkte zich tot files van een paar honderd meter en enige vertraging. Ik neem aan dat vrachtwagens die zijn te gengehouden even later ge woon hun weg hebben kunnen vervolgen, want wij hebben niets gehoord van truckers die met hun lading terug moes ten", zei een politiewoordvoer der. Belangenverenigingen uit de transportsector vroegen mi nister Netelenbos van Verkeer gisteren om aan de bel te trek ken bij haar Belgische collega. Zij vinden, evenals de land- en tuinbouworganisatie LTO, de blokkades 'onacceptabel'. De woedende agrariërs, die giste ren weer een hoop tegenstrijdi ge berichten te horen kregen, kondigden aan dat ze ook van daag weer actie zullen voeren. De Algemene Inspectie Dienst (AID) blijft onverminderd ac tief langs de grens. Sinds vori ge week zijn 21 personen aan gehouden, die Belgisch vee, vlees of zuivel illegaal over de grens wilden brengen. De maximumstraf voor illegale invoer bedraagt zes jaar ge vangenis of 100.000 gulden boete. Het ministerie van Landbouw en het Productschap voor Diervoeders bespreken over maatregelen die de kwaliteit van het veevoer versneld moe ten verbeteren. Dat wordt geregeld in de Kaderwet Dier voeder. Daarvoor zal staatsse cretaris Faber nog dit jaar een voorstel bij de Tweede Kamer indienen. In België kondigde premier Dehaene aan dat vanaf de nacht van donderdag op vrij dag een groot deel van de rund vee- en varkenssector zal worden vrijgegeven voor bin nenlandse consumptie en ex port. Volgens de regering-De- haene heeft het vet van het Vlaamse bedrijf Verkest, de spil in de affaire met het be smette veevoer, het slachtvee foto Peter Nicolai niet besmet. De overheid trekt die conclusie uit analyse van monsters. De regering laat nog meer onderzoeken verrichten om de Europese Commissie er van te overtuigen dat het Bel gische vlees nu veilig is. De Belgische levensmiddelen die uit voorzorg voor een mo gelijke dioxinebesmetting uit de schappen zijn gehaald, be ginnen langzaamaan weer te rug te keren. Winkelketen Laurus, onder meer Super de Boer, Edah, Spar en Konmar, zet de artikelen die na controle veilig bleken weer terug in de schappen. Albert Heijn zet de uit de schappen gehaalde pro ducten niet meer terug. Minister Pronk van Vrom heeft de composteringsbedrijven in Nederland laten weten dat er geen compost meer mag wor den verkocht. Pronk vreest dat resten van met dioxine besmet voedsel in compost kunnen zit ten. Compostering Zeeland acht de kans daarop zeer klein, maar heeft toch besloten ge hoor te geven aan de oproep van de minister. door Pascalle Cappetti SCHOONDIJKE - Passanten konden er niet omheen. En dat was ook net de bedoeling. Iedereen zal het weten dat Bram en Cees vanaf donderdag Abraham mogen heten. De rotonde van Schoondijke werd gisteren de hele dag opgesierd door twee levensgrote Abraham-poppen. Een grapje van het brandweerkorps Schoondijke, dat in alle vroegte uit de veren was gekomen om de jarigen Bram de Gardeijn en Cees de Feijter te ver rassen. Brandweercommandant N. Moskie bevestigt dat de brandweer achter de ludieke actie zit. De beide mannen zijn niet alleen op de zelfde dag jarig, vijftig en wel, maar ook nog eens sinds jaar en dag brandweerman. De Gardeijn is sinds 1978 aanhetkorps verbonden, De Feijter sindsl976. Dat konden de collega's niet ongemerkt voor bij laten gaan. De poppen stellen de twee hardwerkende mannen voor. De één klimt op een ladder tegen de mast van het ANWB-bord, terwijl de ander zogenaamd de slang op het tappunt aansluit. Toen ze eenmaal van de verrassing waren bekomen, kregen de twee 's avonds ook nog het hele korps over de vloer. foto Peter Nicolai eisen van de ambtenaren staat. Voorts is de WD-fractie niet blij met het feit dat Baart zijn naam heeft verbonden aan de Dukatenactie in Terneuzen. Af gezien van het feit dat die actie nu onder vuur ligt vanwege ver meend plagiaat, riekt de be moeienis van Baart met de actie volgens WD-raadslid W. Broekhuysen naar belangen verstrengeling. „Het is niet ver standig om als wethouder aan zoiets mee te doen." door Aector Dooms MIDDELBURG - Verkrachting van zijn ex-vriendin en het drei gen met een handgranaat bij het GAK in Goes konden volgens officier van justitie R. Jeuken donderdag in Middelburg moei teloos worden bewezen. De offi cier achtte een 39-jarige man uit Terneuzen schuldig aan beide feiten en eiste bij de rechtbank twaalf maanden gevangenis straf, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De verdachte had zelf een heel andere visie. Het berustte op puur toeval dat hij zich 11 maart dit jaar in Goes had vergrepen aan zijn (ex-)partner. Hij gaf toe dat hijonder invloed van enke le pilsjes en een joint, die avond woest was geweest. „Door de worsteling ben ik per ongeluk met mijn vingers in haar vagina terechtgekomen", zei hij. De officier meende dat er sprake was geweest van hardhandig seksueel binnendringen. „Ik had het idee dat hij me inwendig wilde verwonden", had het slachtoffer verklaard. De verdachte kon het maar moeilijk verkroppen dat zijn ex, waarmee hij zelf vijf jaar lang een lat-relatie had gehad, een nieuwe vriend had gevonden. Op de zitting vertelde de Ter- neuzenaar dat hij zijn ex-vrien din had opgezocht; in haar huis had hij naar boven willen gaan om de nieuwe vriend weg te ja gen. De nieuwe vriend had ge zien dat de verdachte de vrouw had geslagen, terwijl hij boven op haar zat. De verdachte ont kende dat. Foto Uit onvrede over een korting op zijn uitkering dreigde de ver dachte vorig jaar oktober het gebouw van het GAK in Goes op te blazen. Een medewerkster kreeg de schrik van haar leven toen de man met een handgra- naat, afkomstig uit Joegoslavië, dreigde. Volgens de medewerk ster had de man gezegd: „Als ik maandag geen geld op mijn re kening krijg, zal ik de granaat in het GAK-gebouw laten ont ploffen." De verdachte vertelde gisteren dat de granaat een heel andere bestemming had. „Ik wilde van de granaat een foto laten ma ken. Dat had ik nodig voor een project. Die granaat zat toeval lig in mijn zak." Jeuken geloof de er niets van. „Het is een ernstige vorm van bedreiging geweest." Raadsman E. van Aken vroeg de rechtbank, zijn cliënt van de verkrachting en de bedreiging vrij te spreken. „Alleen mishan deling kan worden bewezen. Volgens afspraak zou zijn ex binnen drie maanden geen nieu we relatie aangaan, maar dat is wel gebeurd. Dat is in strijd met het islamitisch geloof." De offi cier hield in zijn eis rekening met het blanco strafblad en de traumatische ervaringen van de verdachte. Uitspraak op 23 juni. Gevaarlijk medicijn weg MIDDELBURG - Uit de zak van een jas, die hing in de garderobe van een school aan de Kruisweg in Middelburg, is woensdag een plastic etui gestolen met daarin een insuline- pen met insuline (hume- log) en twee naalden. De politie waarschuwt dat het gebruik van de in suline bij mensen die geen patiënt zijn, levensge vaarlijk is, omdat het om zeer sterke kortwerkende insuline gaat. door Harmen van der Werf ARNEMUEDEN - De Arne muidse viskotter ARM 22 heeft zich deze week onttrokken aan een inspectie door Engelse con troleurs. De Arnemuidenaren vreesden veel tijd te verliezen door de controle. De Britten wilden in de mon ding van de Theems aan boord komen. De schipper van de ARM 22 zette daarop koers naar Belgische wateren. De Britten kregen toestemming ook daar hun werk te doen, waarop de Arnemuidse kotter direct door voer naar Vlissingen. Op verzoek van de Engelse au toriteiten heeft de Algemene In spectiedienst (AID) de ARM 22 alsnog gecontroleerd. Alles bleek in orde, waarna de vangst van onder meer tong, schol en zeebaars via de vismijn in Vlis singen is verkocht. De AID heeft rapport opgemaakt. „Er was niks aan de hand", rea geert B. Marijs, eigenaar van de viskotter, op het incident. „De enige reden waarom ze zijn doorgevaren, is de instelling van die Engelse controleurs. Die zijn op het muggenzifterige af. Ze brengen je zo op naar een ha ven." Begrip Marijs kan wel begrip opbren gen voor de handelwijze van de bemanning. „Iedereen probeert die controles zoveel mogelijk te ontwijken. Want al is er niets aan de hand, zoals nu, dam toch proberen ze iets te ontdekken. Maar ja, achteraf hadden ze die Engelsen misschien toch beter aan boord kunnen laten." In november vorig jaar ont snapte ook een Arnemuidse kot ter, de ARM 4, aan een Engelse controle door met vier inspec teurs aan boord naar de Belgi sche wateren te varen. Engeland diende daarop een officiële klacht in bij Nederland. Justitie in Middelburg heeft die klacht nog steeds in onderzoek. door Jacques Cats GOES -Het Bureau voor Toeris me Zeeland heeft de stoomtrein Goes-Borsele opgetuigd als toe ristisch lokkertje voor een be zoek aan het Zeeuwse achter land. De toerist van vandaag komt niet meer alleen voorzon, zee en strand naar Zeeland. „Hij wil steeds meer een totaalbele ving", meent promotiemede werkster Emerence van Win- gen. Voor de toeristische ondernemers is het van belang daar met hun producten op in te spelen. De exploitanten van de stoomtrein vox-men daar een voox-beeld van. Medewerkers van VW's en toe- ristisch-x-ecreatieve bedrijven werden dondex'dag onder het motto 'even stoom afblazen in Zuid-Beveland' in de gelegen heid gesteld enige streekkennis op te doen zodat ze later bezoe kers op het bestaan van de at tractie kunnen wijzen. De deelnemers kregen een toe lichting over de activiteiten van de Stoomtrein. Tijdens een ritje werd onder meer halt gehouden voor een bezoek aan de sier- en vlindertuin De Berkenhof in Kwadendamme. Dat was nou een leuk week end. Echt zo'n weekend waarvan je dacht: ja! Nog zo'n dag erbij s.v.p. En dan zit je op driehonderd kilometer van je werk. Bij je vriendin netje. En dan moetje die zon dagavond terug naar Hein- kenszand omdat je daar maandag weer om negen uur sharp wordt verwacht. Maar als je héél hard denkt dat je je toch eigenlijk niet zo lekker voelt vlak voordatje de trein haalt, is dat ook zo. Da's psy chologie hé. En zo vaak had hij zich nou ook weer niet ziek gemeld. Z'n collega's hadden het wel zo'n beetje door, toen hij dinsdagochtend hoentjesfris het kantoor binnentrad. „Ach jongens", was hij ze voor. „Ik voelde me gisteren zo schuldig dat ik ook echt niet had kunnen werken."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 49