Landbouw bijt weer in stof Kansen gekeerd voor groep witte illegalen PZC Architectuur wijkt voor cultuur f 14 Opgeschoten jeugd mishandelt kameeltje Rijksdienst breekt nummerbordserie af voor autodealers binnenland Hoogleraar ziet in foto's festival geen porno Justitie mikt op versnippering van brommers Boeren krijgen gelijk in procedure tegen inkrimping varkensstapel Hulp heeft handen vol aan crack- en amfetamineklanten allo, nous arrive een jeetje later, oui? fh/ora bereikbaar met het Libertel Wereldpakket. Hall© wereld Diekstra eist inzage in notulen Borst wil 900.000 rokers minder Politie vindt mitrailleurs en drugs Groen licht voor terpdorp in VS Eis achttien jaar tegen overvaller W rakings verzoek voor rechters met bijbapen 01-DB-BB Pleidooi voor schrappen OZB huurders vrijdag 11 juni 1999 door Maaike van den Bosch ALMERE - „Die etterbakjes moeten eens zien wat ze aan richten. Waar gaat het toch heen met deze klotewereld?" Directeur Ben Diks van circus Bongo is zichtbaar aangesla gen. Zijn pasgeboren kameel- tje Abdoel zal het waarschijn lijk niet redden. Het drie weken jonge beestje verkeert in een shocktoestand nadat woens dag in Almere 'opgeschoten tuig' het dier heeft mishandeld. Ooggetuigen hebben de circus directeur verteld hoe een groep van ruim vijfentwintig jonge ren de aanval op het kameeltje opende. Het dier werd met ste nen bekogeld en enkele jonge ren zijn op Abdoel gaan zitten. „Mensen weten niet hoe ze met de dieren moeten omgaan. Ik roep al dagen dat ze de beesten met rust moeten laten. En denkt u dat ze luisteren? Kon den ze dit nu maar eens zien. Mijn beestje ligt gewoon te sterven." Het zijn niet alleen de jongeren die geen respect hebben voor circusdieren. Diks kan er een boek over schrijven. „Mensen doen de raarste dingen. Een keer stuurde een man zijn bou viers op mijn ezeltje af. Het beestje zat onder de hondenbe ten. Dat is toch niet normaal?" Volgens de dierenarts, die het kameeltje Abdoel enkel keren een infuus gaf, is een shocktoe stand dodelijk. „Eerlij k gezegd denk ik niet dat hij hier boven op komt." Diks is kwaad en verdrietig. „Maar ik voel vooral onmacht. Je kan het als circus nooit goed doen. Ik laat mijn beesten op dit veldje rondlopen. Dan heb ben ze een beetje de vrijheid. Nu krijg ik ongetwijfeld te ho ren dat ik mijn dieren achter een hek had moeten zetten. Maar als ik dat had gedaan dan was er geroepen dat ik ze mis^ handeL Je bent als circus echt altijd de pineut." Buurtbewoners kwamen giste ren even een kijkje nemen, sommigen konden hun tranen niet bedwingen. De elfjarige Tim Griffioen was ooggetuige van de mishandeling van Ab doel. „Toen ik van de Avond vierdaagse terugkwam, liep ik hier langs. Zeker zes kinderen zijn op het kameeltje gaan zit ten, maar ik durfde er niets van te zeggen want ze waren alle maal ouder. Eigenlijk ben ik snel weggegaan voordat ik de schuld zou krijgen. Wel heb ik het aan mijn moeder verteld en die vond het ook zielig." Terwijl de dierenarts zich over het kameeltje ontfermt, komt ook de moeder van Abdoel even kijken. Hard brullend buigt zij zich overhaarzoontje. ,,Ze weet dat er iets aan de hand is. Ook zij is van slag. Zo nu en dan komt ze even pools hoogte nemen", aldus direc teur Diks. GPD AMSTERDAM - Hoogleraar strafrecht D.H. de Jong ziet geen kinderporno in de foto's die het Openbaar Ministerie in Amsterdam eerder deze week in beslag nam bij het Holland Fes tival. „Er moet sprake zijn van een seksuele gedraging. Die zie ik niet in de foto van de vader met zijn zoon terwijl hij een erectie heeft. De andere foto's lijken nog onschuldiger", meent De Jong. Depolitie haalde zondag de foto Father and Son van Walter Cha- pell van de fototentoonstelling van het Holland Festival. Op de foto zit Chapell terwijl hij een erectie heeft met zijn zoontje op zijn arm. Volgens het OM gaat het hier om kinderporno. Woensdag werd op nog eens acht foto's met naakt poserende jongetjes beslag gelegd. Chapell is zelf verbijsterd over de inbeslagname van de foto. De fotograaf noemde gisteren de foto 'het vastleggen van een emotioneel moment'. „Het kind op de foto is mijn eigen zoon. Hij was pas een jaar en we vierden destijds zijn doopfeest", aldus Chapell. (De fotograaf zei niet opgewon den te zijn geworden door zijn zoon. Deze is inmiddels 38 en zelf ook fotograaf. Volgens Cha pell vindt hij de foto geweldig. De rechtbank in Amsterdam buigt zich vandaag over een klacht die het Holland Festival indiende tegen het optreden van het OM. ANP AMSTERDAM - Het Openbaar 'Ministerie in Amsterdam houdt vandaag een proefproces waar in de rechter om toestemming ■wordt gevraagd honderden in ibeslag genomen gestolen brom mers, snorfietsen en scooters in de ijzerversnipperaar te mogen stoppen. De rechtmatige eigenaar van de voertuigen is niet meer te ach terhalen, omdat de dieven serie nummers en dergelijke hebben peggehaald. 'De opslagruimte van de politie ipuilt uit, vandaar het versnip- iperverzoek. ANP van onze redactie binnenland DEN HAAG - Het ministerie van Land bouw heeft gisteren opnieuw het deksel op de neus gekregen in een rechtszaak over de varkensvvet. De president van het gerechtshof in Den Haag bepaalde in een door het ministerie aangespannen spoe- dappèl dat de inkrimping van de var kensstapel terecht is opgeschort. En dus kwamen de varkensboeren van de radicale vakbond NVV, die mordicus te gen de wet zijn, weer als winnaar uit de bus. Volgens Landbouw maakt de uitspraak het moeilijker om de doelstellingen te halen die het kabinet zich had gesteld met betrekking tot de herstructurering van de varkenshouderij. Minister Brink horst vraagt begrip voor het feit dat hij nog geen oordeel heeft over het beleid dat nu moet worden gevolgd omdat hij pas enkele dagen in functie is als opvolger van de opgestapte Apotheker. Veel tijd krijgt Brinkhorst niet van de Tweede Kamer. „Hij moet zich snel in werken in het dossier en volgende week al in grote lijnen aangeven hoe hij denkt de problemen op te lossen", zegt PvdA- Tweede-Kamerlid Feenstra. Kamerlid Vos van GroenLinks ziet veel in de lijn- Apotheker, waarbij de boeren er financi eel goed zouden uitspringen. Het CDA is van mening dat Brinkhorst zo snel moge lijk met de boeren om de tafel moet. De varkenswet komt uit de koker van de huidige bewindsman van Buitenlandse Zaken Van Aartsendie van 1994 tot 1998 minister van Landbouw was. Diens opvolger Apotheker was bij het hof in beroep gegaan tegen een uitspraak in kort geding dat de radicale vakbond NVV van Wien van den Brink had aange spannen. De NW had geëist dat de var kenswet werd opgeschort, en had daarin gelijk gekregen. Voorzitter Van den Brink reageerde geëmotioneerd op de uitspraak. „Dit zijn tranen van vreugde. Er is een gigantisch stuk spanning van mij afgevallen", aldus de varkenshouder. Schadevergoeding Of de boeren schadevergoeding moeten krijgen voor hun afgenomen varkens rechten was gisteren niet aan de orde. Daarover loopt nog een bodemprocedu re. „Zo lang er geen definitieve uitspraak is gedaan in de bodemprocedure, volg ik andere uitspraken die zijn gedaan in de ze zaak", aldus de rechter. In december vorig jaar bepaalde de rechter in een tus senvonnis in de bodemprocedure dat de inkrimping niet mag doorgaan zonder schadevergoeding. Minister Apotheker stapte maandag op omdat hij vond- dat er onvoldoende draagvlak was voor zijn 'boervriendelij- ke' alternatieve varkensplan - iets an ders dan de noodwet. Diens aftreden heeft vervelende gevol gen voor de export van varkensvlees. In het buitenland wordt het aftreden van Apotheker in verband gebracht met de dioxine-affaire. Als reactie daarop heb ben twaalf landen in Azië, Afrika en Eu ropa de grenzen gesloten voor het Neder lands vai'kens vlees. De schade loopt in de miljoenen guldens. ANP/GPD ROTTERDAM - De villa aan de Westersingel 83 in Rotterdam wordt toch gesloopt in verband met uitbreiding van museum Boymans. Gisteren kwam de rechter tot deze uitspraak in de slepende zaak tussen de huurster van de villa en museum Boy mans. De huurster greep diverse beroepmogelijkheden aan om zich te verzetten te gen de sloop van het pand. Ze vocht onder meer bij de rechter de weigering van de overheid aan om de villa een monumentale status toe te kennen. Met die status was sloop onzeker geworden. Door de procedures heeft de uitbreiding van Boymans fikse vertraging opgelopen. Twee tentoonstellingen die gepland stonden voor be gin 2001, het jaar dat Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa is, zijn afgelast. foto Robert Vos/ANP Advertentie van onze redactie binnenland ©EN HAAG - Een onbekend aantal witte illegalen dat vol lens Justitie het land uit moet, tan mogelijk alsnog een ver blijfsvergunning krijgen. Dat volgt uit twee uitspraken van de Rechtseenheidskamer Vreem delingenzaken (REK). Eén uitspraak komt erop neer dat witte illegalen van wie de eerste aanvraag om een ver- ilijfsvergunning is afgewezen, n bepaalde omstandigheden met succes een tweede aanvraag kunnen indienen als zij op dat moment zes jaar 'wit' hebben gewerkt. De. tweede uitspraak haalt een streep door het vereis te dat witte illegalen zes jaar lang een inkomen van tenminste bij standsniveau moeten hebben genoten om een verblijfsver gunning te krijgen. De uitspraken van de REK zijn richtinggegevend voor vreem delingenrechters. Dat betekent dat witte illegalen in dezelfde omstandigheden met een grote van onze redactie binnenland HOUTEN - Het aantal mensen dat aanklopt bij de verslavings- iorg door drugsgebruik is geste- |en naar 25.000. De meesten ge bruiken cocaïne of amfetamine. )e problemen met heroïne ne- aen licht toe, vooral voor ver- ilaafden vanaf dertig jaar. Het tantal problematische XTC-ge- 'ruikers neemt af, evenals het tantal hulpvragen wegens gok verslaving. Wel nemen de pro blemen door alcohol voor het Eerst sinds jaren toe, met acht irocent (22.400 personen), lat blijkt uit cijfers van het -andelijk Alcohol en Drugs In- ormatiesysteem (Ladis) over 998 in opdracht van de Stich- ing Informatievoorziening verslavingszorg. Directeur A Ouwehand vindt het toenemend gebruik van am fetamine en crack(gekookte co caïne) onrustbarend. Hoewel het aantal zorgvragen wegens amfetamine relatief beperkt is, circa 900 personen, steeg de hulpvraag daarvoor sinds 1996 met 40 procent. Ook crack-ge bruikers zoeken vaker hulp: in 1997 waren het er nog enkele tientallen, vorig jaar al ruim 120, een verviervoudiging'. Cocaïnegebruik bracht vorig jaar ruim 4500 mensen in moei lijkheden, in 1997 waren dat er nog 4100. Een redelijk stabiel aantal van 3300 cannabis-ge- bruikers zocht hulp, 1 procent meer dan in 1997. Van de XTC- gebruikers zochten vorig jaar 340 mensen hulp, tegenover 450 in 1997. ANP kans op succes naar de rechter kunnen stappen. Justitie redeneerde in twee za ken dat de eisers niet illegaal waren in de zin van het witte-il- legalenbeleid, omdat zij eerder in respectievelijk in 1992 en 1993 tevergeefs een verblijfs vergunning vroegen. Hun twee de aanvraag, ingediend eind 1995 en eind 1996, werd daarom niet gehonoreerd, terwijl zij toen wel zes jaar hadden ge werkt. Dat was ten onrechte, oordeelt de REK. Het ging hier om een 'aanscherping' ten opzichte van eerder beleid die slechts stond in een werkinstructie voor de Im migratie- en Naturalisatie dienst (IND). Daarmee kan niet worden volstaan, aldus de REK. Hetzelfde geldt voor het inko- mensvereiste op bijstandsni veau dat is gekoppeld aan de voorwaarde dat een illegaal zes jaar wit in Nederland moet heb ben gewei'kt. Ook dit vereiste stond slechts in een werkin structie voor de IND. De REK verklaarde daaroxn het beroep gegrond van een illegaal die zes jaar lang de krant had bezorgd. Beide door de REK 'gewraakte' maatx'egelen hadden volgens het college onderdeel moeten zijn van de Vreemdelingencir- culaix-e. Staatssecretax-is Cohen van Jus titie wilde gisteren nog niet x-ea- geren op de uitspraken van de REK. Hij wil de uitspraken eerst goed bestuder-en en overleggen met de IND, aldus zijn woord voerder. ANP Mobiel bellen en gebeld worden in meer dan 75 landen. Inclusief Nederland. Dat kan nu ook met het Libertel Wereldpakket. Met dit voordelige en complete pakket voor de vakantie heeft u alles in één keer geregeld: Ericsson GF 768 mobiele telefoon Libertel Personal-abonnement Tot f 50,- retour op gesprekskosten Tot f 30,- retour op een autolaadsnoer Gratis aquapack Aansluitkosten t.w.v. f 105,75 gratis En nog veel meer... Exclusief gesprekskosten en abonnementskosten f 34,95 per maand. Bezoek een van onze verkooppunten of bel voor meer informatie met 0800-0560. We horen graag van u. Vraag naar de actievoorwaarden. LIBERTEL Het Libertel Wereldpakket is o.a. verkrijgbaar bij: Libertel City Point, Libertel Business Point, Dixons, Halfords, BelCompany en T for Telecom. DEN HAAG - Psycholoog dr. R. Diekstra probeert via de be stuursrechter zijn voormalige werkgever de Rijksuniversiteit Leiden (RUL) te dwingen hem de notulen en verslagen te laten inzien die mede tot zijn ontslag leidden. De rechtbank in Den Haag behandelde gisteren in kort geding de eis van de ex- hoogleraar. Diekstra nam in december 1996 ontslag nadat een onderzoekscommissie plagiaat op grote schaal had vastge steld. Diekstra beroept zich op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), waarin is vastgelegd dat overheidsdocumentatie in principe openbaar is. De universiteit stelde dat de notulen en verslagen nooit voor archivering zijn aangeboden en daarom niet onder de WOB vallen. De president van de rechtbank doet donderdag 17 juni uit spraak. ANP LEIDEN - Van de ruim 4,5 miljoen mensen in Nederland die roken, moeten er 900.000 voor het jaar 2003 zijn gestopt. De vex*mindering met 20 procent is een vurige wens van minister Borst van Volksgezondheid. Zij poneerde dat gisteren bij het eerste lustrum van TNO Pre ventie en Gezondheid in Leiden. In Nedexiandrookt eenderde van de bevolking. Borst maakt zich grote zorgen over het feit dat van de 17 tot 19-jarigen ongeveer de helft rookt. De bewindsvrouw denkt de forse vermindering te bereiken door wijzigingen in de Tabakswet. Die omvatten onder meer een vex-hoging van de leeftijdgrens van de tabaksverkoop naar 18 jaar, reclamebeperking, accijnsverhogingen en een verbod op de verkoop van kleine pakjes sigaretten. ANP HEERLEN - Politie en justitie hebben bij huiszoekingen in drie garageboxen in Heexlen diugs en vuurwapens ontdekt. De Unit Synthetische Drugs (USD) vond 300.000 pillen zui vere amfetamine (tien kilo), vijf kilo hasj en 25.000 XTC-pil- len. Daarnaast trof de politie twee mitrailleurs, een minire- volver, een schietbalpen, een gasalarmpistool en een grote hoeveelheid munitie aan. De huiszoekingen volgden op de arrestatie vorige week dins dag van twee 28-jarige mannen en een 29-jarige vrouw, allen afkomstig uit Heerlen. Zij zijn aangehouden in een woonhuis in Voerendaal bij Heerlen, waar zich volgens de politie een productiebedrijf van synthetische drugs bevond. ANP GRONINGEN - De bouw van een compleet terpdorp naar Noord-Nederlands voorbeeld in de stad Holland in de Ameri kaanse staat Michigan gaat definitief door. Het project, waar van de financiering maar niet rond kwam, kreeg een beslis sende impuls door een donatie van vier miljoen dollar van de staat Michigan. In Holland wonen veel nazaten van Groning se en Drentse pioniers, die ruim 150 jaar geleden naar de Ver- erxigde Staten trokken. Hun grote wens is hun Nederlandse verleden tot leven te laten komen in een nagebouwd terp dorp Het project vergt in totaal honderd miljoen gulden. GPD DORDRECHT-Voor het plegen van een reeks berovingen van oudere vrouwen in Dordrecht is gisteren achttien jaar cel ge- eist tegen een 26-jarige verdachte. De berovingen, vaak met gebruik van een klauwhamer, hadden in 1998 plaats. Een van de slachtoffers overleed aan haar verwondingen. In alle gevallen werden de oudere slachtoffers van achteren benaderd, met een klauwhamer of een ander hard voorwerp op het achterhoofd geslagen waarna de dader er met hun boodschappen, geld en waardepapieren vandoor ging. ANP van onze redactie binnenland ZOETERMEER - Het eerste nummerbord van de nieuwe kentekenserie voor personen auto's is gisteren onverwacht vroeg uitgegeven. In het hoofd kantoor van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) in Zoe- termeer reikte minister Nete lenbos van Verkeer de platen (01-DB-BB) uit aan een zorgin stelling voor gehandicapten. De RDW verwacht er acht jaar mee vooruit te kunnen en er zes miljoen nieuwe of ingevoerde personenauto's mee op te tui gen. De dienst meldde eind vo- x'ig jaar nog dat in de loop van 1999, 'waarschijnlijkin septem ber', de nieuwe serie zou worden geïntroduceerd. Het is verrassend dat de nieuwe serie komt terwijl de Z-num- merplaten nog 'lopen'. Het laatst uitgegeven nummerbord met twee letters-twee letters- twee cijfers is ZN-NX-31. Volgens RDW-woordvoerder Bert Siepel is de introductie van de nieuwe kentekenserie een paar maanden vervroegd om de autobranche tegemoet te ko men. „We gaan ervan uit dat op deze manier een dip in de auto- DEN HAAG - Twee rechters van de Hoge Raad worden waar schijnlijk gewraakt wegens een nevenfunctie. Voor zover de griffier van de Hoge Raad, Van Nispen tot Sevenaer, zich kan herinneren is dit de eerste keer dat rechters om deze reden wordt verzocht zich verre van een zaak te houden. In de betreffende zaak moet het hoogste rechtscollege van Ne derland zich buigen over een ge schil tussen een orthodontist uit Utrecht en verzekeraar Royal Nederland. De partijen twisten over de schuldvraag bij een aan- ï'ijding, waarbij de man uit Utrecht gewond raakte. Het geschil woi'dt beoordeeld doorvijfi-echters. Twee van hen, R. Herrmann en F. Mijnssen, be kleden een nevenfunctie bij de Raad van Toezicht op het Scha deverzekeringsbedrijf, een ox~- ganisatie ingesteld door de ver zekeringsbranche. ANP verkoop wordt voorkomen. Het is een gegeven dat mensen wachten met de aankoop van een auto als ze weten dat er een nieuwe kentekenserie aankomt. „Dat was het geval geweest, in dien we de oude serie helemaal hadden opgebruikt. Die hebben we dus bewust afgebroken. Daarmee spelen we in op de ty pisch Nederlandse cultuur van nummerbordfreaks die het nieuwste van het nieuwste wil len hebben." Het nummex'bord wordt iets kleiner en krijgt links het Europese sterrenembleem met een NL-teken. De kente- kenletters zullen niet makkelijk te vexvangen zijn, tegen fraude xnoet een folielaagje over het kenteken heen met de tekst NL2001. Verder zullen alleen erkende fabrikanten nog num merplaten mogen leveren. GPD DEN HAAG - De Waarderings kamer wil dat de overheid gaat onderzoeken of de OZB voor huurders kan worden afge schaft. De Waarderingskamer is belast met het toezicht op de uitvoering van de WOZ (onroe- rendezaakbelasting) en het be slechten van geschillen. In het rapport de 'WOZ gewaar deerd', dat de kamer gisteren aanbood aan staatssecretaris Vermeend, staat dat efficiency- voordelen zijn te behalen. Dat kan gebeuren door de belasting heffing te beperken tot de eige naren van gebouwen en dus niet langer ook gebrixikers aan te slaan. De Waax-deringskamer doet in het rapport zeventien aanbeve lingen. Vermeend zei dat hij die 'zo veel mogelijk' en 'zo snel mo gelijk' wil uitvoeren. Vooral bij woningbouwvereni gingen die grote complexen ver- huren, kan veel op de uitvoe- ringslasten worden bespaard, aldus de Waarderingskamer. De te betalen belasting van de ge- bxuiker kan worden opgenomen in de huxxr- of pachtovereen komst of dix'ect in de hum- wor den vex-rekend. ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 3