MKB mist draagvlak outlets PZC Ondergronds bouwen leidt tot nieuwe opleiding Vlissinger zag in 1945 dumping van zestig ton explosieven in Sloegebied Duitser gaat vrijuit na dodelijk ongeluk Groot transport stelt het zonder publiek Overschot elektriciteit mogelijk via tunnel naar Zuid-Beveland GGD wil tbc-bus kwijt aan ministerie voor inzet in ander land Schippersinternaten boos na uitspraken van staatssecretaris zeeland Detailhandel bedreigd Dag van het Paard vrijdag 11 juni 1999 Z I door Jacques Cats VLISSINGEN - „Ik heb iedereen gewaar schuwd. Straks ben ik dood en dan weetnie- mand van die explosievendumping." De 88- jarige Vlissinger P. J. Bulthuis heeft op nieuw aan de bel getrokken nu Rijkswater staat over aanwijzingen zegt te beschikken dat kort na de Tweede Wereldoorlog ook in het Sloegebied oude munitie is gedumpt. Bulthuis stond er op een mistige januaridag in 1945 met zijn neus bovenop toen op een locatie westelijk van wat nu het havenge bied Vlissingen -Oost heet een forse lading explosieven 'over de muur werd gezet'. De munitie was aangevoerd door de 'Schelde 3', een door het ministerie van defensie ge vorderd binnenvaartuig, met Bulthuis als kapitein. Volgens Bulthuis ging het om zo'n zestig ton aan explosieven. Daar zouden ook spring stoffen bij hebben gezeten die de bezetter had willen benutten om het complex van de Koninklijke Maatschappij De Schelde op te blazen, met inbegrip van het als bouwnum- mer 214 bekend staande passagiersschip Willem Ruys. Het ging daarbij om veertig vaten van duizend kg TNT. De Vlissingse oud-kapitein situeert de dumpplaats een eind uit de kust tussen het dijkvak van 'De Schoone Waardin' en Scheldepoort. Een officier van de marine gaf aan waar de lading overboord moest worden gezet. „Dat diende te gebeuren op een eerder vastgestelde lijn tussen waar we De Lange Jan van Middelburg en boei 5 konden zien", preciseert Bulthuis. Maar vanwege de mist was de toren niet zichtbaar. Er is toen gekozen voor een diep plekje van misschien wel 150 meter. „Onze ankerketting bleef maar lopen." Op een la ter gemaakte zeekaart zou de locatie zijn aangegeven als een plek waar werd afgera den om te ankeren of te vissen. D e oud-kapi- De onderdelen voor de tweede boor liggen klaar klaar voor assemblage. door Wout Bareman TERNEUZEN - De Kanaalzonebewoners beginnen eraan te wennen, aan de mammoettransporten vanaf het Kanaaleiland bij Sluiskil naar het bouwterrein van de Westerscheldetunnel in de Nieuw neuzenpolder. Maanden geleden trok het eerste transport - een colonne diepladers met onderdelen van de eerste tunnelboonnachine - nog horden toeschouwers. Maar de belangstelling is nu grotendeels weggeëbd, zo bleek woensdag toen weer zo'n stoet van diepladers over de wegen trok. Ditmaal ging het om onderdelen van de tweede boormachine, die in september aan de tocht onder de Westerschelde richting Eüewoutsdijk begint. Het snijrad en de staartafdichting van het Oud-kapitein P. J. Bulthuis uit Vlissingen toont een foto van het schip 'Schelde 3' waarmee in 1945 een lading explosieven werd afgevoerd naar een dumpplaats bij de ingang van het Sloe. foto Ruben Oreel tein herinnert zich een hele middag bezig te zijn geweest met lossen. Met gebaren geeft hij aan dat de meer dan zeventig granaten die tot de lading behoorden manshoog wa ren. De door Bulthuis uitgedragen informatie komt overeen met de inhoud van een 'ge heim' rapport dat het Marine-Commande- ment Vlissingen destijds opmaakte over de maand januari 1945. Het verslag maakt melding van het opgraven van mijnen. 'Sa men met op de werf De Schelde aangetrof fen explosieven werden ze verzameld en bij ingang Sloe overboord gezet'. De Vlissinger heeft onlangs andermaal di verse instanties gewezen op het bestaan van de dumpplaats. Bulthuis maakt zich vooral zorgen nu er aanstalten wordt gemaakt in de omgeving, tussen Fort Rammekens en het KSG-terxTein, de Nieuwlandhaven aan te leggen. foto Charles Strijd boorrad waren al eerder in Temeuzen aangekomen, nu werden andere grote onderdelen per binnenvaartschip aangevoerd en over de wegnaar het bouwterrein getransporteerd. Technici leggen momenteel de laatste hand aan de eerste boormachine, die op 5 juli met de boorwerkzaamheden begint, maar op 1 juli waarschijnlijk al proefdraait. Op vrijdag 9 jixli stelt commissaris van de koningin W. T. van Gelder de eerste boormachine - die dan ook een naam krijgt - in werking. Een dag later is er een groots opgezette open dag. Bij het boorproces worden 280 mensen in vol-continudienst ingezet. Op het moment dat beide boormachines volop in bedrijf zijn, biedt de Kombinatie Middelplaat Westerschelde, de tunnëlbouwer, werk aan 550 doorMaurits Sep VLISSINGEN - MKB Zeeland verzet zich tegen de komst van twee outletcentra, naar Goes en Sas van Gent. De belangenorga nisatie voor het midden- en kleinbedrijf vindt dat zij de be staande detailhandel niet ver sterken, maar juist bedreigen. Het bestuur schrijft dat naar de bij MKB Zeeland aangesloten lokale ondernemersverenigin gen. Het draagvlak voor zulke grote winkelcentra, waar merkarti kelen tegen stuntprijzen wor den verkocht, is in Zeeland veel VROUWENPOLDER - Bij ma nege De Eendracht in Vrouwen polder wordt zaterdag 26 juni de dertigste Zeeuwse Dag van het Paard gehouden. Vanaf 9 uur worden springwedstrijden en dressuur verreden. Daarnaast zijn er de hele och tend keuringen van Het Welsh Pony Samboek, Het Groninger- Paard, Het New Forest Pony Stamboek, Het Nederlands Fjordenpaarden Stamboek, Het Friesch Paarden Stamboek, Het Nederlands Rijpaard en Pony Stamboek, Het Nederlands Trekpaard en de Haflinger KVTH. Om 13 uur begint het middag programma. met show, spekta kel en sport. Hoogtepunt is de show van wereldkampioen IJs brand Chardon met zijn vierspan. Daarnaast kan geno ten worden van concoursnum mers. Tussendoor zijn er défilés van de besten van de keuringen van 's ochtends. Aan het eind van de middag denderen trek paarden rond in vier-, acht-, twaalf- en zestienspannen. 1997 gepland tijdpad werkzaamheden werkterrein door Lukas Fransen VLISSINGEN - „Eerst bouwden we zoveel mogelijk de lucht in; nu gaan we de grond in. Het bouwen onder de grond heeft de toekomst." Met deze gedachte en de berichtgeving over de Westerscheldetunnel in zijn achterhoofd ontwikkelde A D. J. Hulstijn, projectmanager economie en management aan de Hogeschool Zeeland de post hoger onderwijs Leergang Ondergronds Bouwen. De deeltijdopleiding start in september in Utrecht. Het bedenken van nieuwe opleidingen is zijn werk. En toen Hulstijn in de media veelvuldig" werd geconfronteerd met de discussies rondom de Westerscheldetunnel ging er ZEEUWS- VLAANDEREN WEEKBOEK TUNNEL een lichtje bij hem branden. „Er- wordt straks zoveel ondergronds gebouwd. Van parkeergarages en opslag- en distributieplaatsen tot hele leidingsystemen en het archief van de provincie. Het is veel meer dan alleen die geweldig grote tunnels. Ik wilde daar iets mee doen." Het probleem was dat er nauwelijks boeken zijn waarin het ondergronds bouwen wordt beschreven en er in Nederland ook geen opleidingsinstituut is wat de theorieën behandeld. Hulstijn: „Je bent bezig met iets wat alleen nog in de hoofden van mensen zit. We hebben daarom docenten aangetrokken, die veel ervaring hebben met het ondergronds bouwen. Zij werken ondermeer aan de Hoge Snelheid Lijn, de Heinenoordtunnel, TU Delft en Rijkswaterstaat. Op dit niveau is er geen enkele andere opleiding." De opleiding heeft twee specialisatierichtingen: techniek en projectmanagement. De technische variant houdt zich vooral bezig met het ontwerpen van een project en de veiligheid. In de andere variant staat te klein, stelt MKB Zeeland. „Projectontwikkelaars zeggen dat een markt van een tot twee miljoen inwoners nodig is. Die hebben we in Zeeland bij lange na niet. Dan wordt ver-volgens snel gerekend met bezoekers uit de wijde omgeving en met toe risme, maar dat is onzin. Je hebt gewoon die meer dan een mil joen inwoners nodig", zegt MKB-secretaris W. A van der Linde. Omdat die er niet zijn, is de kans dat de outletcentra mislukken volgens MKB Zeeland zeker niet denkbeeldig. „En geloof maar niet dat ze dan worden ge sloopt, dat is een enorme kapi taalsvernietiging", stelt Van der Linde. „Ze worden verkocht. Het lijkt ons juridisch niet af te dichten dat een nieuwe eigenaar zich voor honderd procent aan de gemaakte afspraken houdt." Gevaar Als een outletcentrum dreigt te mislukken, loopt de bestaande detailhandel in Goes en Sas van Gent gevaar, voorspelt MKB Zeeland. „Een projectontwik kelaar zal bij onvoldoende aan loop zijn aandacht gaan verleg gen naar het midden van de markt. Daar zitten immers de meeste klanten", legt Van der Linde uit. Maar daar moeten de middenstanders het ook van hebben. „En een klant geeft zijn geld maar één keer uit." Volgens Van der Linde zijn de outletcentra met te veel onze kerheden omgeven. „Het betreft een nieuw concept. Een hoog waardig bedrijfsconcept, wordt gezegd. Maar hoe wordt dat vastgelegd? En hoe wordt nale ving van de afspraken gecontro leerd? Er is voorgesteld om con trolecommissies in te stellen, maar daar geloven wij niet in. Er worden over veel meer din gen afspraken gemaakt in Ne derland en altijd blijkt handha ving het probleem." I wegen/kunstwerken centraal hoe je een project moet 'runnen'. Hulstijn: „Er is een groot verschil tussen hoe je een nieuwbouwwijk uit de grond stampt en hoe je iets onder de grond bouwt." Een belangrijk vak voor beide varianten is omgevingsmanagement. „In een vroegtijdig stadium van het project kim je al anders met de omgeving omgaan. Een goede voorlichting is zo verschrikkelijk belangrijk." De omgeving is volgens Hulstijn juist ook de reden dat bouwers steeds vaker onder de grond gaan. „Hierdoor kun je dat stuk natuur beschermen dat in ons land nog aanwezig is en het is minder belastend voor omwonenden." De nieuwe opleiding is bedoeld voor mensen die een HBO of L.!-£■120m I V rt' -40m -60/77 Z-BEVELAND 11 juni 1999 universitaire opleiding afgerond hebben en met name civiel-technici en (werktuig) bouwkundigen. „Maar ook planologen, economen, juristen, advocaten, verzekeringsmaatschappijen en banken, die dit soort projecten moeten financieren, kunnen er hun voordeel mee doen", verzekert Hulstijn. „Het is een behoorlijk zware opleiding van anderhal f jaar en de kosten bedragen ongeveer vijfentwintigduizend gulden. Hij is vooral geschikt voor mensen die al enige ervaring hebben opgedaan op het gebied van ondergronds bouwen." De technieken van het ondergronds bouwen ontwikkelen zich in sneltreinvaart. Hulstijn: „Het is iets heel innovatiefs, wat steeds in ontwikkeling is. Dat is ook de reden dat we de start van de opleiding al een half jaar- hebben uitgesteld, zodat we een aantal ontwikkelingen, met name wat betreft het veiligheidsaspect, in de opleiding kunnen meenemen." Hulstijn verwacht dat de opleiding in de nabije toekomst zijn nut zal bewijzen gezien het aantal geplande projecten. doorWout Bareman TERNEUZEN-Delta Nutsbedrijven en de NV Westerscheldetunnel zoeken naar mogelijkheden om het overschot aan productievermogen van elektriciteit in Zeeuws- Vlaanderen met twee 150 kV- kabels via de Westerscheldetunnel naar Zuid-Beveland te transporteren. De nieuwe verbindingen moeten de huidige kabels, die nu nog over de bodem van de Westerschelde lopen ver-vangen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de kabels via een aparte leidingen tunnel - een zogenaamde utilitaire tunnel - zouden lopen, maar Delta Nutsbedrijven, de provincie Zeeland en het havenschap Zeeland Seaports kwamen eind april tot de conclusie dat die oplossing veel te duur uitviel. Geen 120 miljoen, zoals aanvankelijk was aangenomen, maar anderhalf keer zo duur. Delta Nutsbedrijven zoekt nu weer naar alternatieve oplossingen voor het transport van gas-, water en elektriciteit. Het nutsbedrijf zou met drie leidingen hoofdgebruiker van de tunnel - drie meter in doorsnee - worden. De hoogcalorische gasverbinding tussen Temeuzen en Vlissingen- Oost komt er voorlopig niet en voor de uitbreiding van het transportstelsel van water uit de Biesbosch kiest Delta nu voor een landtracé via de bestaande leidingendam in het Verdronken Land van Saeftinge. Delta Nutsbedrijven en de NV Westerscheldetunnel streven ernaar op korte termijn een overeenkomst te sluiten. Er- worden nu plannen ontwikkeld om de kabel verbinding in de verlceerskoker in beide tunnelbuizen in te passen. Dat gebeurt niet, zoals aanvankelijk de bedoeling was, via het toch al geplande kabelkanaal onder het wegdek, maar gezien de verwachte warmteafgifte worden de kabels nu via een stalen ophangconstructie boven in de tunnelbuizen onder de Westerschelde door geleid, De ophanging wordt uit veiligheidsoogpunt voorzien van een 'vangnet'. De constructie en delen van de 150 kV-kabels worden tijdens het boorproces in de tunnelbuizen gemonteerd. Hoeveel de voorziening Delta Nutsbedrijven kost, is nog onduidelijk. Vast staat wel dat de tunnelexploitant verplicht is mee te werken aan de aanleg van de leidingen, maar dat zal Delta een fiks bedrag kosten. door Carla van de Merbel MIDDELBURG - Een 25-jarige man uit Essen (D), die in oktober vorig jaar betrokken was bij een dodelijk ongeval, is woensdag vrijgesproken van strafvervol ging. Bij het ongeluk kwamen de beste vriend en de zwager van de Duitser onr het leven. De man is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Tegen de Duitser was vier maanden cel en twee jaar ont zegging van de rijbevoegdheid geëist. Hij zou met drank op de auto hebben bestuurd. Voor de rechtbank verklaarde de man twee weken geleden dat hij zich niets van het ongeval kon herin neren. Hij wist ook niet meer of hij had gereden. Het ongeval gebeurde op de Ou- door Roelf Reinders GOES - De GGD Zeeland pro beert de Zeeuwse tuberculose- bus voor een zacht prijsje aan het ministerie van Volksge zondheid te verkopen. Dat kan het na een opknapbeurt inzet ten in een land waar het slecht is gesteld met de bestrijding van tuberculose. Voorwaarde is wel dat het alge meen bestuur van de GGD besluit deze röntgenbus te ver vangen door een nieuwe. Een nieuwe bus gaat tien j aar mee en kost zo'n tachtigduizend gulden per jaar. De GGD gebruikt de bus drie dagen in de week om tu berculose op te sporen. Huisart sen sturen patiënten van wie ze vermoeden dat ze tuberculose hebben naar de bus. Verder wordt de bus vaak gebruikt bij de gevangenissen in Middel burg enDenBosch en de Zeeuw se asielzoekerscentra. Risicogroepen Volgens hoofd infectieziekten van de GGD R. Boog zijn het vooral gevangenen, asielzoe kers en ook dak- en thuislozen die risico lopen tuberculose te krijgen. „Tuberculose concen- doorHarmen van der Werf DEN HAAG - Staatssecretaris M. Vliegenthart van Volksge zondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het volledig ver bruid bij de besturen van schip persinternaten. Zij houdt zich niet aan haar afspraken, meent de belangenorganisatie Nevis, waardoor de toekomst van de schippersinternaten (waaron der één in Temeuzen) onzeker blijft. Inzet van het conflict tussen Vliegenthart en de Nevis is de subsidiëring van schippersin ternaten. De staatssecretaris verloor eerder dit jaar een rechtszaak over een fikse kor ting van die subsidie. De kou leek daarmee voorlopig van de lucht. In de praktijk is daar echter weinig van terecht gekomen, vindt de belangenorganisatie van internaatsbesturen. Vlie genthart beloofde na de rechter- lijke uitspraak dat de schip persinternaten hun werk in 1999 ongewijzigd konden voortzetten. Zij stelde daarop een hoger subsidiebedrag be schikbaar, bijna 51 miljoen gul den. Dat is volgens de Nevis on voldoende. Het had 62,7 miljoen gulden moeten zijn. Ontslagen De Nevis heeft onlangs bezwaar aangetekend tegen de nieuwe subsidiebeschikking. Als die niet wordt gewijzigd, dreigen er ontslagen. Dat komt vooral doordat Vliegenthart geen com pensatie wil geven voor de in voering van de Arbeidstijden wet. Daarmee is 3,1 miljoen gulden gemoeid. Komt dat geld er niet, dan dreigt ontslag voor 75 medewerkers. Het wantrouwen gaat verder dan alleen de subsidie voor 1999. Staatssecretaris Vliegen thart heeft een commissie inge steld die een advies moet geven over de toekomst van de schip persinternaten. Het aantal pu- pillenlooptterug. Eenreorgani satie lijkt onvermijdelijk. Verrast Op zich kan de Nevis hiermee le ven, maar zij is verrast door een opmerking van Vliegenthart in de brief over de subsidie voor dit jaar. De staatssecretaris vraagt zich daarin af 'in hoeverre het een overheidstaak is om te zor gen voor de huisvesting, verzor ging en opvoeding van schip perskinderen en kinderen van de Schouwsedijk bij Brouwer haven. De auto was van de dijk geraakt, door de lucht gezeild en op zijn kop op een lager wegdek terecht gekomen. Eén van de slachtoffers werd dood gevon den achterin de auto. Het twee de slachoffer lag dood op de weg. Daar was ook de verdachte terecht gekomen, maar hij kwam er vanaf met een hoofd wond en wat schaafwonden. Bewijzen Een bloedproef wees uit dat de 2 5-jarige Duitser te veel had ge dronken. De officier van justitie zei bewijzen te hebben dat de verdachte zelf gereden had en dus schuld had aan het ongeluk. De rechter vond deze bewijzen echter onvoldoende en sprak de man vrij. treert zich meer en meer bij deze risicogroepen. Mensen die aan de zelfkant van de samenleving leven en moeite hebben om ge zond te blijven lopen grotere kans op besmetting." Drie mogelijkheden Het GGD-bestuur kan kiezen uit drie mogelijkheden met de tuberculosebus. De bus afrij den, daarna stoppen met de mo biele controle van tuberculose in Zeeland en het onderzoek in Vlissingen concentreren. Het dagelijks bestuur is hier tegen. „De opkomst voor röntgenon derzoek zou een stuk lager wor den als alle opgeroepen perso nen naar Vlissingen moeten gaan." De bus kan ook opgeknapt nog vijf jaar rijden voor zo'n vijftig duizend gulden per jaar. Dat gaat dan wel ten koste van de kwaliteit. Een specialistisch bureau advi seert om de bus te vernieuwen. „Deze optie is voor de kwaliteit en de continuïteit van de tuber culosebestrijding het meest wenselijk." De GGD heeft er ook het geld voor. De oude bus is al afgeschreven en er is onge veer een miljoen gulden voor de nieuwe gespaard. kermisexploitanten'. „De onze kerheid begint voor ons bijna weer van voren af aan", consta teert een teleurgestelde Nevis- woorvoerder P. de Berg. „Zo'n uitspraak doet vrijwel alle ver trouwen in een zorgvuldige overheid als sneeuw voor de zon verdwijnen." Vierdaagse van Veere-Zanddijk MIDDELBURG - Tussen dins dag 15 en vrijdag 18 juni wordt de twaalfde avondvierdaagse van Veere gehouden. Er is keus uit wandelingen van 5 of 10 ki lometer. Elke dag vertrekken de lopers om 19 uur vanuit 'tPraetuus aan de Frans Naereboutstraat 1 in Zanddijk (gemeente Veere). Het startbureau is open vanaf 18 uur. De laatste avond is de start voor de 10 kilometer-wande laars om 17.45 uur en voor de wandelaars op de 5 kilometer om 18.45 uur. Dit in verband met de intocht, die om 19.30 uur vertrekt vanaf het Bastion in Veere. De intocht wordt muzikaal be geleid door muziekverenigng Veere's Genoegen. Wandelsportvereniging 't Zand uit Middelburg organiseert de avondvierdaagse samen met de Wijk vereniging Zanddijk-Vee re. (Advertentie) zij-aajuicht turmeiirAcé iengte 6,5 km

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 21