Tocht naar strand blijkt hele toer PZC PZC Trouwen in fort en op Arsenaaltoren Veerse stranden klaar voor de zomer College Vlissingen wijst bezwaar tegen kinderdagverblijf af zeeland 19 Veerse duinovergangen obstakels voor gehandicapten Geld voor aanpak wateroverlast Zevende op Biologie Olympiade Kernreactor Petten tijdelijk dicht Vogelrichtlijn vergt extra tijd Dronken vrouw rijdt haven in Middelburgs startsein voor gehoorcampagne SP opent een huursubsidielijn Automobilist gewond bij Zoutelande Middelburg verscheurt parkeerbonnen 5 mei vrijdag 11 juni 1999 door Ab van der Sluis KOUDEKERKE - De duinover gangen in de gemeente Veere zijn moeilijk te bereiken voor gehandicapten. Dat blijkt uit een onderzoek van de stichting Het Klaverblad en de stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren. Opgewaaid zand op de paden en traptreden die geen i contrasterende kleuren hebben vormen een obstakel voor rol stoelers, blinden en slechtzien den. Sommige overgangen zijn met hulp nog wel redelijk te jdoen, maar de gemeente Veere kent ook een aantal onbereik bare stranden. Het rapport wordt vandaag (vrijdag) over handigd aan wethouder M. Brouwer-te Roller. Niet aHeen gehandicapten, jmaar ook ouderen of jonge men sen met kinderwagen hebben :soms moeite om naar het strand te gaan. Het Klaverbad onder zocht samen met de werkgroep achttien duinovergangen. In een aantal gevaHen bleek de overgang afgesloten met een slagboom, maar dan is pal er naast genoeg ruimte. Soms is het mogelijk om met een auto ;het strand op te gaan. Het wa- iterschap Zeeuwse Eilanden jstelt dan een sleutel ter beschik king. Invalidentoiletten Het onderzoek richtte zich op de bereikbaarheid (is er openbaar :vervoer of zijn er gehandicap- jtenparkeerplaatsen), de toe- jgankelijkheicl (zijn er moeilijk 'te nemen hellingbanen of trap pen) en de bruikbaarheid (de bewegwijzering, de breedte van ■de paden en de toegankelijkheid van strandpaviljoens, -huisjes en reddingposten) De overgangen Hoge Hilt bij Zoutelande, Erica naar Kreek bij de Westkapelse Kreek, Aag- tekerkehoofd tussen Westka pelle en Domburg, Duinweg bij Oostkapelle, Zandput bij Vrou wenpolder, Breezand bij Vrou wenpolder zijn met hulp alle maal redelijk te doen. Toch heeft het Klaverblad en de Werkgroep Gehandicapten 'Walcheren toch nog een aantal wensen: invalidentoiletten of speciale parkeerplaatsen ont- jbreken, er is te veel zand op de paden, waardoor rolstoelers moeilijk het strand op kunnen, openbare telefoons ontbreken en er zijn geen zitbankjes aan wezig. De Joossesweg bij West- kapelle-oost is ook met hulp bijna niet te doen voor gehandi capten. Er zijn bijvoorbeeld geen leuningen voor rolstoelge handicapten of mensen die slecht ter been zijn. Een apart hoofdstuk is inge ruimd voor Atlantis bij Neeltje Jans. Het Klaverblad heeft al in 1993 aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de toe gankelijkheid. Daarop is - met uitzondering van een volledig toegankelijk duinlandschap met pavilj oen - nog geen vervolg gekomen. Er zijn bijvoorbeeld geen gidslijnen (in het trottoir aangebrachte rubberen of ge ribbelde betontegels in een con trasterende kleur voor mensen met een visuele handicap). Het Klaverblad en de Werk groep Gehandicapten Walche ren vindt dat de gemeente Veere actie moet ondernemen. Trap treden van buitentrappen moe ten contrasterende markerin gen krijgen. Dat geldt ook voor de trapneuzen en leuningen. Bijzondere aandacht is nodig voor het verbeteren van de toe gankelijkheid van de strandpa viljoens en de EHBO-posten. Om het strand beter bereikbaar, is het mogelijk houten plankie ren of kunststof matten aan te leggen. Daarnaast verdient het aanbe veling meer strandrolstoelen te plaatsen. De twee stichtingen stellen dat het gemeentebestuur prioriteit moet geven aan de strandovergangen Erica naar Kreek bij Westkapelle, Westho- ve tussen Domburg en Oostka pelle en Atlantis bij Neeltje Jans. Vlissingen experimenteert met huwelijken op bijzondere locaties door Edith Ramakers VLISSINGEN - Twee bruidsparen mo gen binnenkort 'op locatie in Vlissingen' trouwen. Het dagelijks gemeentebestuur willigt hun verzoek bij wijze van experi ment in. De huwelijksvoltrekkingen vinden plaats in Fort Rainmekens en de Vlissingse Arsenaaltoren. „We willen mensen de gelegenheid geven om hun mooiste dag van het leven naar eigen wens vorm te geven", zegt de Vlissingse burgemeester A van Dok-van Weele. Dit positieve advies houdt niet automa tisch in dat de Vlissingse Arsenaaltoren en Fort Rammekens als 'huis der ge meente' zijn aangewezen. ,,We spelen nu snel in op deze twee verzoeken. Het is een soort opmaat naar definitieve besluit vorming over trouwen op andere plekken dan in de trouwzaal van het stadhuis. De Arsenaaltoren en Fort Rammekens beleven de primeur, waarna het breder onderzoek naar de kwaliteitseisen kan beginnen. „We komen nog met een uitge werkt voorstel om enkele aansprekende trouwlocaties buiten het stadhuis aan te wijzen. Daarvoor hebben we het man daat van de gemeenteraad nodig." Wet De wet geeft op het eerste gezicht weinig ruimte om, behalve in het gemeentehuis, waar dan ook een huwelijk te voltrekken. Diezelfde wet spreekt echter ook uit dat elk pand door het gemeentebestuur kan worden aangewezen als gemeentehuis'. Dat moet ook gebeuren voordat er door de ambtenaar van de burgerlijke stand huwelijken kunnen worden vol trokken. Het zogenaamde openbaarheidsbeginsel moet in acht worden genomen. Dat wil zeggen dat het pand voor iedereen toe gankelijk moet zijn en dat het bij het pu bliek bekend is als locatie waar regelma tig huwelijken worden voltrokken. 'Een eenmalige aanwijzing tot gemeentehuis is niet gewenst, evenmin als het voltrek ken van een huwelijk in een privépand', Trouwen op het stadhuis blijft mogelijk, maar een huwelijksvoltrekking op een flitsender plaats moet van burgemeester Van Dok van Weele ook kunnen. meldt de wet. Het standpunt van het col lege wijkt af van het ambtelijk advies. In de ambtelijke nota worden beide locaties resoluut afgekeurd. Ze zouden onvol doende geschikt zijn. Fort Rammekens zoufysiek niet acceptabel zijn, omdat het fort voornamelijk open ruimten en wei nig voorzieningen heeft. De Arsenaalto ren spoort als 'huis der gemeente' niet zonder meer met het commerciële belang van de eigenaren. De toren zal ook in het toeristenseizoen voor minimaal een half uur per paar van overige inkomsten ver stoken zijn. In het ambtelijke stuk wordt er daardoor vanuit gegaan dat een dras tische huwelijkstarief verhoging wordt bereikt, die afgewenteld wordt op der den, het bruidspaar. Wel kan het Lampsinshuis aan de Nieu- wendijk na de renovatie de toets der kri- foto Lex de Meester tiek van de ambtenaren doorstaan. In het stuk wordt het Lampsinshuis, het toe komstige Zeeuws museum, op termijn als een geschikte locatie gezien. Van Dok-van Weele merkt op dat ze het uiteraard belangrijk vindt dat locaties aan allerlei kwaliteitseisen voldoen. „Maar ik draai het liever even om. Je moet ook kijken naar de kwaliteit van een huwelijksvoltrekking." GOES - De commissie financiën van het waterschap Zeeuwse Eilanden wil dit jaar nog twee miljoen gulden spenderen aan maatregelen tegen de wateroverlast. De commissie waterbe heer had daarop al eerder aangedrongen. Hoewel het tegengaan van de wateroverlast bij de financiële commissie niet op de agenda stond, is het punt er in allerijl op gezet. De leden van waterbeheer hadden immers aangedron gen op haast om calamiteiten, zoals die vorig jaar plaatsvon den, in het najaar van 1999 te kunnen voorkomen. Met twee milj oen gulden neemt de schap een hele waslij st van technische maatregelen, inclusief twee grote pompen die de capaciteit hebben van een klein gemaal. MIDDELBURG - Silvester de Nooijer uit Middelburg heeft donderdag bij de Biologie Olympiade in Utrecht een zevende plek gehaald. De VWO-5-scholier van Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap toonde zich daarmee heel tevreden. „Ik had mezelf vantevoren weinig kans gegeven om te winnen. Het waren vooral zesdeklassers die meededen en hun niveau ligt toch nog een stuk hoger." De twintig deelnemers aan de Biologie Olympiade kregen een hele reeks opdrachten te verwerken om uit te maken wie van hen als enige Nederlander naar de finale in het Zweedse Upp sala mocht. Twee jaar geleden nam Silvester ook al deel aan de Junior Biologie Olympiade. Hij eindigde toen ook bij de beste tien. Volgend jaar doet deMiddelburger weer mee aan de Olympia- PETTEN - De kernreactor in Petten moet mogelijk deze zo mer tijdelijk worden stopgezet. Het reactorbassin met afge werkte splijtstofstaven zit eind juli vol, maar het afval kan op zijn vroegst pas het komend najaar worden overgebracht naar de opslagplaats Covra in Borssele. Minister Pronk van milieubeheer, die een besluit moet nemen over de afgifte van de transportvergunning, hakt volgens zijn woordvoerder namelijk pas de knoop door als de Gezond heidsraad een advies over de risico's van het transport heeft gegeven. Volgens secretaris E. Schoten van de Gezondheids raad krijgt Pronk dit advies niet eerder dan in het najaar. DEN HAAG - Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is overspoeld met reacties op de aanwijzing van ge bieden in het kader van de Europese Vogelrichtlijn. Meer dan vijfduizend personen en organisaties zijn in de pen geklommen. Zowel voor- als tegenstanders. Door de enorme belangstelling, ook uit Zeeland, verwacht staatssecretaris G. H. Faber dat zij pas ver in de tweede helft van dit jaar alle antwoorden klaar heeft. Inmiddels zijn er nieuwe telgegevens van vogels bekend. Tot grote wijzigingen in de vogelgebieden zal dit niet leiden, verwacht Faber. KORTGENE -Een 35-jarige vrouw uit België is, zonderrijbe wijs en totaal beschonken, in de nacht van woensdag op don derdag met een personenauto de haven van Kortgene ingere den. Zij kreeg 'rijles' van haar 32-jarige Belgische vriend. Beide personen wisten zelfstandig uit de auto en het water te ko men. De auto was totaal vernield. Het tweetal raakte te water rond een uur of half een. Ze reden over de Havenweg en gingen eerst dwars door een bankje, al vorens de haven in te rijden. De vrouw kreeg twee processen- verbaal, de man één voor het 'onder toezicht doen besturen'. door Ab van derSluis MIDDELBURG - Wethouder J. C. van Dijk-Sturm van Mid delburg geeft maandag 14 juni het startsein voor een voorlich tingscampagne over slechtho rendheid. Zij neemt dan het eer ste exemplaar van de cd 'n heven lang luisteren in ont vangst uit handen van Paul Valk, bestuurslid van de Stich ting Opleiding en Voorlichting Audiologische Hulpmiddelen. Daarna zal de wethouder een gehoortest afleggen. Het startschot is het begin van een voorlichtingsprogramma door gehoorspecialisten van de Nederlandse Vereniging van Audiciensbedrijven (NVAB), die gratis testen afnemen. Even als de wethouder ontvangt iede re bezoeker een gratis exem plaar van de cd na het afleggen yan de test. Nederland telt on geveer 1,3 miljoen Nederlan- pers die slecht horen. De landelijke voorlichtings- fcampagne begon afgelopen pinsdag. Violist Jaap van Zwe pen - hij is campagne-ambassa- REDACTIE MIDDEN-ZEELAND Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113) 273000 Fax:(0113)273030 e-mail: redgoes@pzc.nl te Goes: M.J. Schrier (chef) R. Bosboom I. Huibers A.M. van der Jagt E. Soesman te Vlissingen: L. Fransen E.L. Ramakers M.J. van der Schot A.A. van derSluis K.L. de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl deur - nam in het Concertge bouw de allereerste cd in ontvangst. Op de cd valt naast klassieke en licht klassieke mu ziek een hoorspel te beluisteren, de zogeheten HoorCheck. Die laat de luisteraar op humoristi sche wijze kennismaken met al ledaagse situaties die door slechthorendheid kunnen ont staan. Tijdens de HoorCheck wordt eveneens uitgelegd welke oplossingen er zijn voor een ver minderd gehoor. Jaap van Zwe den en Henk van Ulsen spraken de teksten in voor de cd. De cd is te verkrijgen bij de NVAB-audicien, maar ook bij de ruim dertig vestigingen van de Van Leest cd-speciaalzaken. VLISSINGEN - De Socialisti sche Partij opent volgende week (van 14 tot en met 18 juni) een speciale huursubsidielijn voor iedereen die vragen heeft over huursubsidie. De lijn is bereik baar tussen 14.00 en 20.00 uur (0900-2025270). Voor de bellers kan een bereke ning worden gemaakt of ze in aanmerking komen voor huur subsidie. Zij moeten de maand- huur, eventuele servicekosten en het inkomen over 1998 bij de hand hebben. De huursubsidielijn is een lan delijk nummer, maar de bellers betalen het lokale tarief, garan deert de SP Vlissingen. De partij gaat over tot deze actie omdat naar schatting 25 procent van de mensen die recht hebben op huursubsidie deze niet aanvra gen. Door de nieuwe huursubsi diewet maken vooral ouderen, alleenstaanden en huurders van duurdere woningen meer kans op huursubsidie. ZOUTELANDE - Een 33-jarige man uit Biggekerke is woensdag rond half zes gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Werendijke in Zoutelande. Hij is met verwondingen aan zijn hoofd opgenomen in het ziekenhuis te Vlissingen. De man kwam uit de richting van Zoutelande. In een bocht raakte hij van de weg en belandde met. zijn auto op de kop in een sloot. N. Kramer van de Stichting Strandexploitatie Walcheren op het strand in Domburg. foto Ruben Oreel door Lukas Fransen DOMBURG - De Stichting Strandexploitatie Walcheren, die op 1 januari 1999 in het le ven is geroepen, gaat haar eer ste zomerseizoen in als be heerder en exploitant van de stranden in de gemeente Veere. „We zijn er klaar voor", zegt directrice N. Kramer. „Alles wat op het strand moet staan, staat er." De nieuwe stichting heeft de strandtaken overgenomen van de voormalige gemeente Val- ltenisse, de voormalige WV's van Westkapelle en Zoutelan de, de Stichting Badplaatsbe- langen Domburg en de Stichting Strandexploitatie Vrouwenpolder. Volgens Kra mer is de overgang goed ge gaan en zal er dp jaar niet veel veranderen. „1999 Is een overgangsjaar. Behoudens wat praktische wijzigingen, continueren we dezelfde werkwijze. De stichting heeft twaalf per sonen in vaste dienst en in de zomermaanden worden daar nog zo'n twintig tijdelijke krachten aan toegevoegd. Ne gen vaste medewerkers zijn dagelijks op de Veerse stran den te vinden om controles en reparaties uit te voeren. De stichting werkt met een jaar lijks budget van 2,2 miljoen gulden. Kramer: „De helft daarvan wordt door de ge meente Veere betaald en de an dere helft komt uit inkomsten van de strandverhuur. Taken De taken van de stichting be staan uit klein onderhoud, zo als het zandvrij houden van de duinovergangen, kleine repa raties en snoeiwerk, Kramer: „Daarnaast zorgen we ervoor dat het strand schoon is en ver huren we stukken strand aan particulieren en ondernemers, voor het plaatsen van stand hokjes en paviljoens. In Dom burg, Oostkapelle, en Vrou wenpolder zijn we in nauwe samenwerking met de red dingsbrigade verantwoorde lijk voor de veiligheid van de badgasten. In de eerste twee plaatsen verhuren we ook pa rasols en ligstoelen." Het schoonhouden van de 32 kilometer strand is niet altijd even makkelijk. „Door de stroming spoelt op de Veerse stranden tussen Dishoek en Westkapelle veel meer vuil en zeewier aan dan in Domburg en Oostkapelle", zegt Kramer. „Dat is niet te vergelijken. Er spoelt zoveel vuil aan dat we een strandreiniger inhuren, die de stranden voor ons schoonmaakt. Maar dat wil niet zeggen dat de stranden vies zijn; er blijft alleen wat meer troep liggen. De andere stranden kunnen we meestal met de hand reinigen." Kramer benadrukt dat de kwaliteit van de Veerse stran den hoog is, ook tussen Dis hoek en Westkapelle. „Vijf stranden in de gemeente Veere hebben een blauwe vlag ge kregen. Dat zegt toch wel wat over de kwaliteit van onze stranden." Samen met de ge meente, het waterschap, de kust-VVV s en de strandpavil joenhouders gaat de stichting een meerjarenbeleidsplan ontwikkelen om de kwaliteit en het karakter van de stran den te behouden en waar nodig te versterken. Kramer: „We gaan kijken op welke stukken strand het voorzieningenni veau omhoog kan. Welke duinovergangen kunnen er verbeterd worden en zijn er voldoende douches en vuilnis bakken op het strand? Het is ook belangrijk dat er in de toe komst duidelijkheid komt over het organiseren van eve nementen op het strand en on ze taak daarin." Kramer is er van overtuigd dat één stichting de kwaliteit van het strand makkelijker kan bewaken dan de voormalige strandstichtingen afzonder lijk. „We kunnen veel effectie ver werken en laten we eerlijk zijn: het gaat toch om één strand. Maar we moeten niet van alle stranden een een heidsworst maken, want be paalde stranden trekken door hun eigen karakter toch een bepaalde doelgroep aan." door Edith Ramakers VLISSINGEN - B en W van Vlissingen hebben een be zwaarschrift ongegrond ver klaard tegen het kinderdagver blijf in de voormalige huisartsenpraktijk aan de Nico- laas Beetslaan. Eén buurtbewo ner klaagde over geluidshinder. Hij veronderstelde waardever mindering van zijn huis door de aanwezigheid van het klein schalige Vlissings kinderdag verblijf. De zaak sleept al een tijdje. In het jongste raadsvoorstel staat dat het college het kinderdag verblijf wil legaliseren. Het kin derdagverblijf is al een tijdje open. De gemeenteraad moet zich nog buigen over dit raads voorstel. De klager stelt dat vrijstelling van de bestemming woondoel- einden voor de uitoefening van een kinderdagverblijf niet op deze manier geregeld kan wor den. Het college verwerpt dat bezwaar. Het meldt dat het een algemene planologische vrij stellingsregeling betreft binnen de bestemming woondoelein- den. De uitoefening van aan huis verbonden beroepen/be drijven past binnen deze be stemming, zolang de woonfunc tie primair blijft. Dat wordt in Nederland algemeen toegepast. Op 16 april heeft het dagelijks bestuur toegezegd een onder zoek in te stellen naar klachten over geluidshinder. Komt daar uit naar voren dat het dagver- blijft te veel lawaai maakt, dan kunnen voorwaarden worden opgelegd. Als vervolgens ook blijkt dat het gebruik van de tuin voor de omwonenden tot geluidshinder leidt, kan aan een effectievere erfafscheiding worden gedacht. Ook mogelijk is een beperking van het aantal uren dat de tuin wordt gebruikt. door Guido van der Heijden MIDDELBURG - Parkeren in de gemeente Middelburg was op 5 mei 1999 alsnog gratis. Het college van B en W van de stad heeft besloten dat alle parkeer bonnen die op die dag uitge schreven zijn, niet betaald hoe ven worden. Ondanks de bordjès op de par- keermeters waarop staat dat op zon- en feestdagen niet betaald hoeft te worden, werden er op bevrijdingsdag (bij koninklijk besluit ieder jaar een nationale feestdag) tien parkeerbonnen uitgeschreven. Vijf mei zou vol gens de gemeente Middelburg namelijk geen feestdag zijn. Het jaar ervoor was het parkeren in Middelburg niet vrij maar toen werkten de parkeerwachters niet, terwijl in de stadsgeweste lijke zusterstad Vlissingen het parkeren op bevrijdingsdag niets kostte. Het was allemaal niet erg duidelijk. Burgemeester en wethouders van Middelburg vinden dat nu ook. Het gevolg is dat de parkeerbonnen niet be taald hoeven te worden. De mensen die op 5 mei wel geld in de meter stopten, krijgen hun geld niet terug. „Het college be grijpt dat het eigenlijk wel eer lijker zou zijn wanneer dat wel zou gebeuren, maar het is niet mogelijk omdat we niet weten waar het naar toe zou moeten", laat gemeentewoordvoerder M. Wijnen weten. „Bovendien zou het ook veel te duur zijn. Het is toch kwartjes werk en het over maken van die bedragen zou meer kosten dan het totale be drag." Hoeveel geld Middelburg die dag heeft verdiend, kan Wij nen niet zeggen. Momenteel wordt er gewerkt aan een nota waarin duidelijk zal worden op welke dagen wel en niet betaald moet worden voor een Middelburgse parkeer plaats. C. van der Horst uit Ritthem is één van de tien mensen die op 5 mei tot zijn verrassing een par keerbon kreeg. Hij hoeft nu niet te betalen. „Ik had toch nooit betaald", verzekert hij. „Wij kwamen toch wel met een opge wekt humeur naar Middelburg toe die dag, maar na die bon was die goed vergald." „Zoiets moet niet meer voorko men", vindt J. Jansen, chef par keerbeheer in Middelburg. „Ik denk dat het college toch heeft gekeken naar de stadsgeweste lijke aspecten. Vlissingen heeft die dag juist vanwege de ondui delijkheden geen parkeerbon nen uitgedeeld."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 19