Scherven van Paars gelijmd Verdachte moord op Marianne vrijgelaten na uitslag DNA-test PZC Drie weken bivakkeren voor kavel De Vries nog niet bang voor korten op EU-projecten Vijverplantje overwoekert watergangen Netelenbos zegt niets te kunnen doen aan sluiting NS-loketten Hollandse Nieuwe gekaakt Akkoord over referendum binnenland woensdag 2 juni 1999 Buurtbewoners Eibergen geven lastige vrouw respijt Terwijl bezoekers en medewerkers van het Stadhuis in Assen de fiets pakken om naar huis te gaan, blijven de kaveljagers achter. Overdag zitten ze op tuinstoelen op de stoep, 's avonds liggen ze in slaapzakken in de fietsenstalling. foto Peter Wassi nk/AN P ASSEN - Bij het stadhuis in Assen bivak keren al drie weken 21 gegadigden voor een bouwkavel in de woonwijk Marsdijk aan de noordkant van de stad. De potenti ële kopers verwachten dat de gemeente zeer binnenkort kavels gaat uitgeven. Overdag zitten ze op tuinstoeltjes op de stoep, 's nachts liggen ze in slaapzakken in de fietsenstalling bij het stadhuis. Som mige geïnteresseerden, die overigens al in Marsdijk wonen, hebben zelfs een student ingehuurd. Tot nu tot is de gemeente Assen niet be zweken voor de druk om alvast met de verkoop te beginnen. Een van de wach tenden, R. Willems, vindt het 'belachelijk' dat de gemeente niet tot verkoop over gaat, omdat het aantal wachtenden pre cies overeenkomt met het aantal beschikbare kavels. „We blijven net zo lang wachten tot we aan de beurt zijn. Wat zijn nu een paar weken als je straks riant kunt wonen?" Het wachten op bouwkavels die in de ver koop komen, is al jarenlang een vertrouwd beeld bij het stadhuis. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat Assen zich niet laat dwingen door mensen die op de stoep gaan zitten voordat de verkoop officieel wordt bekendgemaakt: „We hanteren al jaren het systeem 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. We piekeren er niet over om het te veranderen." ANP Examens leiden tot 16.500 klachten AMSTERDAM - Het aantal klachten van scholieren over de eindexamens van het voortgezet onderwijs is uitgekomen op 16.500. Dat is een nieuw record, zo meldt het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Veel vwo-scholieren hebben de afgelopen dagen alsnog ge klaagd over het vwo-examen economie-1. De reacties op dit vorige week woensdag gehouden examen kregen een extra impuls door toedoen van hoogleraar en econoom A Heertje. Hij constateerde fouten in het vwo-examen economie-1. Het ministerie van Onderwij s heeft inmiddels laten weten dat in ieder geval één vraag voor tweëerlei uitleg vatbaar is. Dus zijn ook twee antwoorden mogelijk. De maximumscore van twee punten moet voor beide worden toegekend. ANP Tatjana-viltjes worden vernietigd DORDRECHT - Internetprovider World Online moet een par tij van 100.000 bierviltjes, waarop het portret van Tatjana Si- mic prijkt, vernietigen. Verder moet de provider al het andere gebruik van Simics afbeelding staken. De schadevergoeding van een gulden per verspreide onder zetter, die Tatjana eiste in het kort geding tegen World Online, is niet toegewezen. In totaal doken 350.000 bierviltjes op in horecagelegenheden. Zonder haar medeweten begon de pro vider uit Vianen met de reclamecampagne, betoogde Simic twee weken geleden. Rechter F. Heijnen achtte gisteren inbreuk op het portretrecht van Tatjana bewezen, maar niet dat de geleden schade inder daad een gulden per viltje zou bedragen. ANP Bij veroorzaakt dodelijk ongeval RAAMSDONK - Een bij heeft gisteren in Raamsdonk een do delijk ongeval veroorzaakt. De chauffeur van een bestelwagen werd gehinderd door een bij in zijn nek, en week daardoor af van zijn koers. De bestel wagen raakte daarbij drie fietsers. Eén van hen, een 69-jarige man uit Sprang-Capelle, verloor zijn evenwicht en werd overreden door een andere bestelwagen. Hij overleed later in het ziekenhuis. De vrouw en een kleinzoon van de man overleefden de aanrij ding. Ook zij werden al fietsend geraakt door de eerste bestel wagen, maar vielen in de berm en bleven ongedeerd. ANP Hindriks volgt Van Dok op DEN HAAG - De 45-jarige D.V. (Rik) Hindriks volgt A van Dok-van Weele op als PvdA-Kamerlid. Van Dok is benoemd tot burgemeester van Vlissingen. Hindriks was van 1995 tot 1998 lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hindriks was sinds 1996 financieel directeur van Thyssen Liften. Het kersverse Kamerlid studeerde aan de Hogere Zee vaartschool in Amsterdam en is stuurman geweest bij Che vron Tankers. ANP Homo in leger meer geaccepteerd DENHAAG - De krijgsmacht gaat steeds beter om met homo seksuele militairen en burgerpersoneel. Uit onderzoek blijkt dat nog maar tien procent van de militai re homoseksuelen zich afstandelijk behandeld voelt als zij voor hun geaardheid uitkomen. In 1992 voelde bijna tweeder de van deze groep militairen en burgers zich op afstand ge houden. Het onderzoek werd gisteren overhandigd aan staatssecreta ris Van Hoof. Daaruit blijkt dat de in 1993 genomen maatre gelen voor een meer homovriendelijk beleid vruchten hebben afgeworpen. Door de veranderde mentaliteit komen steeds meer militairen voor hun geaardheid uit. Toch blijft een klei ne groep -met name officieren- van oordeel dat deze openheid negatieve gevolgen heeft gehad voor hun carrière.A!VP door Lianne Sleutjes en Koos van Wees DEN HAAG - Informateur Tjeenk Willink heeft de paarse coalitie gelijmd. De drie fractie leiders van VVD, PvdA en D66 zijn het gisteren eens geworden over het belangrijkste punt: het correctief referendum. Weliswaar liggen er nog een aantal andere wensen op het ge bied van het staatsrecht op ta fel, maar volgens D66-onder- handelaar De Graaf hoeven die geen probleem meer te vox-men. Tjeenk Willink kondigde giste ren aan dat de gesprekken over die 'aanpalende ondei*werpen' donderdag worden voortgezet. Hij verwacht uiterlijk maandag de koningin te kunnen melden dat zijn lijmpoging is geslaagd. Zowel PvdA-fractieleider Mel- kert als diens collega's Dijkstal (WD) en De Graaf reageerden opgelucht na het bereikte ak koord. „De belangrijkste horde is genomen. We kunnen weer sa men verder", aldus Melkert. Afgesproken is dat er nog deze kabinetsperiode een volksraad pleging mogelijk wordt waarbij de kiezers zich over een nieuwe wet kunnen uitspreken. De uit slag van zo'n referendum zal voor het kabinet niet bindend zijn. Tevens zal er opnieuw wor den gewelkt aan een grond wetswijziging waardoor een bindend correctief referendum mogelijk wordt. Dit zal op z'n vroegst in 2003 van kracht zijn. Geloofwaardig De Graaf sprak van 'een geloof waardige oplossing'. Juist die geloofwaardigheid gold voor D66 als een van de grootste pro blemen bij het streven naar her stel van de coalitie. Volgens hem hebben PvdA en WD door als nog hun afspraken over het re ferendum na te komen aan die doorJaco van Lambalgen DEN HAAG - De Europese Unie zal de uitkeringen voor Neder landse werkgelegenheidspro jecten uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voorlopig nog niet verlagen. „Het is nog te vroeg om te speculeren over eventuele kortingen", zei minister De Vries van Sociale Zaken giste ren in de Tweede Kamer. De Eu ropese Commissie moet zich nog een oordeel vormen over de re cente berichten dat Nederland met Europees geld zou hebben gefraudeerd. De Vries heeft het rapport van de Commissie over de misstan den bij projecten in Rijnmond en Geldex-land nog niet gezien. Op 6 mei meldde de directeur toezicht van zijn ministerie hem wel dat het onderzoek van de Europese Commissie er niet goed uitzag. De Vries wil nu zo snel mogelijk weten wat er pre cies aan de hand is. Volgens de berichten zijn er mogelijk tien tallen miljoenen guldens te veel uitgekeerd, omdat de Arbeids voorziening tussen 1994 en 1997 te hoge kosten declareerde voor enkele werkgelegenheidspro jecten. Het CDA vreest dat De Vries te laconiek is. De handelwijze van de Arbeidsvoorziening kan Ne- van onze redactie binnenland EIBERGEN - De gedwongen verkoop van het huis van een 49-jarige vrouw in Eibergen, die al jaren voor veel overlast in de buurt zorgt, is door haar buren op de valreep afgeblazen. De buren willen eerst het proces over de verkoop bij het hof in Arnhem afwachten. De advocaat van de vrouw be strijdt de rechtmatigheid daar van bij het hof. De omwonenden willen hun buurvrouw boven dien nog één kans geven te be wijzen dat ze werkelijk haar ge drag kan veranderen. „Afhankelijk van de procesvoe ring kan de verkoop weer wor den opgepakt, maar het is ieders geloofwaardigheid meege werkt. „Het ging erom dat het referendum in déze kabinetspe riode tot stand zou komen," al dus de fractievooi-zitter van de democraten. „De lijmpoging is succesvol, omdat dat is gelukt." Het aanbod van de PvdA twee weken geleden om het oude wetsvoorstel nog eens in te die nen, werd door De Graaf afge daan als 'een fopspeen'. „Dat was geen antwoord op de poli tieke crisis. Het ging erom of we deze kabinetsperiode het refe rendum konden invoeren." Bijlmerdebat De afrondende bespi-ekingen zijn tot morgen uitgesteld in verband met het Bijlmerdebat, waarin met name de positie van D66-minister Borst ter discus sie staat. Hoewel de drie onder handelaars volhouden dat de kabinetscrisis en het Bijlmerde bat niets met elkaar te maken hebben, wordt niet geheel uitge sloten dat een definitief 'ja' van D66 tegen een doorstart van Paars samenhangt met de uit komst van dat debat. Ook Tjeenk Willink benadrukte dat tijdens de onderhandelin gen niet over het Bijlmerdebat is gesproken. Dat zijn werk giste ren niet af kwam heeft te maken met toeval, meende hij. „Ik was ook liever doorgegaan, maar de Kameragenda meldt dat er nu over de Bijlmerramp gesproken wordt en daar moeten de onder handelaars bij zijn." Als de onderhandelaars morgen afspraken kunnen maken over het tempo waarin de staatsrech telijke vernieuwingen uit het 'oude' regeerakkoord worden uitgevoerd, wordt dat resultaat voorgelegd aan premier Kok. Dat kan op zijn vroegst zater dag, omdat Kok tot dan in het buitenland is. GPD pagina 2: commentaar en achtergronden derland in september al vele miljoenen guldens gaan kosten. „Dan zou Nederland opnieuw 190 miljoen krijgen. De Europe se Commissie kan beslissen dat geld niet uit te keren, als zij con stateert dat er sprake is van fraude", zegt het Tweede-Ka merlid Verburg (CDA). In 1999 krijgt Nederland uit het ESF in totaal 380 miljoen gulden. Toezicht De Vries laat de Ai'beidsvoor- ziening, de overkoepelende oi'ganisatie van de arbeidsbu reaus, uitzoeken wat er in Gel derland en Rijnmond is misge gaan. Hij wees er op dat Sociale Zaken het toezicht op de werk gelegenheidsprojecten vorig jaar heeft verbeterd omdat er toen ook al berichten waren dat er zaken misgingen. De Rotter damse recherche meldde vorig jaar al dat er mogelijk sprake was van fraude. De Vries voelt er niets voor die rapporten naar de Tweede Kamer te sturen, omdat daarop geen strafrechtelijke ac tie is ondernomen. Hij wil voor komen dat de namen gaan rond zingen van mensen van wie justitie al heeft vastgesteld dat hen niets te verwijten valt. De Vries wil 'Brussel duidelijk maken dat wij niet tolereren dat dit soort dingen in ons land voorkomt'. GPD bedoeling dat van uitstel ook af stel komt", aldus de advocaat van de buurtbewoners. Over de inhoud van het akkoord wil hij verder niets kwijt. De vrouw zorgde met haar man al jaren voor veel overlast. De rechter legde als gevolg daarvan het gezin een boete op van 500 gulden voor elke keer dat de bu ren opnieuw overlast werd aan gedaan. De opeisbare boete was inmiddels opgelopen tot 30.000 gulden. De buren wilden nu het huis per opbod veilen om de vor dering te vex-zil veren. De vrouw woont inmiddels niet meer samen met haar man. De laatste moet bovendien binnen kort terecht staan op verden king van mishandeling van zijn vrouw. GPD van onze redactie binnenland van onze redactie binnenland NIJKERK - De Grote Waterna- vel, een subtropisch vijver plantje dat oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komt, dreigt Ne derlandse watergangen te over woekeren. Waterschappen in Zuid- en Midden- Nederland waarschu wen de waternavel direct met door Frija Zandstra LEEUWARDEN - De 32-jarige man uit Zwaagwesteinde die vorige week vrijdag werd gear resteerd als verdachte van de moord op de zestienjarige Mari anne Vaatstra is weer vrijgela ten. Zijn DNA-materiaal komt niet overeen met de sporen die op de plek van de moord zijn ge vonden. Gistermiddag kwam de uitslag van de vergelijking van het ge netisch materiaal bij justitie binnen. De man is onmiddellijk vrijgelaten en wordt door poli tie en justitie niet langer als ver dachte beschouwd. Na zijn vrijlating verzamelden zich tientallen mensen in de straat waar de man woont. De vlag werd uitgestoken en zijn wortel en tak uit te roeien zodra het plantje opduikt. De Grote Waternavel groeit in juli en augustus vanuit de oever van beken, kanalen en rivieren zowel tegen het talud als op het water. De plant vermeerdert zich razendsnel en vormt een dikke deken op het water. Door de plantendeken kan het zon licht niet meer in het water huis versierd. De man keerde echter niet naar zijn huis terug, maar ging naar de woning van zijn moeder; vlak in de buurt. Het Friese dorp reageerde het afgelopen weekeinde vol onge loof op de aanhouding. Justitie liet toen weten dat er voldoende bewijzen tegen de man waren. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie zegt nu dat getuigenverklaringen en een aantal feiten en omstandig heden tezamen tot een sterke verdenking hadden geleid. Een buurman had de man in de nacht van de moord met bloed op diens kleren zien thuisko men. De als verdachte aange merkte Zwaagwesteinder werkte het afgelopen weekein de vnij willig mee aan een bloed onderzoek. doordringen. Dat verstikt het waterleven. Volgens C. Huiden van het wa terschap Vallei en Eem dook de watemavel voor het eerst in kleine hoeveelheden op in Zuid- Holland en Utrecht. De plant werd met de jaarlijkse onder houdsbeurt weggemaaid, maar dat bleek averechts te werken. Het plantje schoot overal wor tel. Vorige zomer is de watema- T. van der Goot, advocaat van de ex-verdachte, \indt het 'ver schrikkelijk zuur' voor zijn cli ënt dat deze ten onrechte als moordenaar werd bestempeld, maar hij is tegelijkertijd blij dat nu duidelijk is dat de man de moord niet heeft gepleegd. Van der Goot vreest voor zijn cliënt levenslange gevolgen van de ge beurtenissen van de afgelopen dagen. „Hij blijft altijd de man die ooit eens van de moord op Marianne werd verdacht." Tipgeld De advocaat zegt van het begin af aan te hebben getwijfeld aan de verklaring van de buurman dat zijn cliënt met bebloede kle ding thuiskwam. „Ik heb steeds aangevoerd dat die verklaring op onbetrouwbare gronden is vel aangetroffen op tal van plaatsen in Zuid- en Midden- Nederland. De schappen vermoeden dat het subtropische plantje via vijver liefhebbers in Nederland be landde. Sommige vijvers heb ben een open verbinding met een sloot. Het is ook mogelijk dat mensen een vijverton met watemavel hebben leeggegooid in open water. ANP Dordrecht gaat in beroep tegen naamswijziging van weduwe DORDRECHT - De gemeente Dordrecht gaat in hoger beroep tegen een beslissing van de rechtbank om een vrouw toe stemming te geven de naam van haar eerste man opnieuw aan te nemen. De Dordtse werd voor de tweede keer weduwe en wilde daarom haar naam weer veran deren. De gemeente weigerde dat. Als de Hoge Raad in Den Haag de weduwe ook in het gelijk stelt heeft dit verstrekkende gevol gen voor alle overheden die gebruik maken van het 'Ge meentelijke Basis Administra tie-systeem'. Het betekent dat alle systemen in Nederland op deze mogelijkheid aangepast moeten worden. De gemeente Dordrecht vindt dat de uitspraak van de recht bank niet in ovei-eenstemming is met het Burgerlijk Wetboek. De rechter heeft artikel 9 van het wetboek volgens de gemeente verkeerd geïnterpreteerd. In dat artikel staat dat een vrouw de naam van haar part ner of ex-partner mag gebrui ken. Volgens de gemeente gaat het in dit geval om een 'ex-ex- partner'. Het verzoek van de vrouw om de naam van haar eerste man op te nemen in haar paspoort werd eveneens gewei gerd. Maar tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. ANP afgelegd. Waarom iemand in vredesnaam zo'n getuigenis af legt, weet ik ookniet", aldus Van der Goot. Dat er 80.000 gulden te verdie nen was met de gouden tip over de zaak, heeft er volgens hem 'misschien' mee te maken. „Het zou wel zorgelijk zijn als tipgeld dat effect heeft." Justitie houdt echter vol dat de verklaring van de buurman be trouwbaar is. Officier van justi tie Severein: „De beslissing tot de aanhouding is nog steeds vol komen verdedigbaar." Dat vond ook de rechter-commissaris, die gistei'ochtend nog besloot dat de man langer vast moest blij ven zitten. Anderhalf uur later was de uitslag van de DNA-test bekend. GPD van onze redactie binnenland DEN HAAG - Minister Netelen bos van Verkeer is niet van plan de Nederlandse Spoorwegen te verplichten loketten voor kaartverkoop open te houden. Ze liet de Tweede Kamer giste ren weten daartoe niet in staat te zijn. De Staat is wel grootaandeel houder van de NS, maar de Spoorwegen kunnen als over- heids-NV onafhankelijk opere ren. Vorige week werd duidelijk dat de NS overwegen tot 2003 stapsgewijs alle loketten in te ruilen voor kaartautomaten. Ook zouden er op rustiger sta tions praatpalen komen voor reizigersinformatie. Videoca mera's moeten de veiligheid in de stationshal vergroten. Met name SP-Kamerlid Poppe vroeg garanties van de minister. Zij probeerde hem gerust te stel len door op te merken dat de NS-voornemens niet definitief zijn. Telefonisch contact met de NS leerde Netelenbos dat het nog slechts gaat om plannen. Wel zegde ze nader oveiieg met de NS toe. De Federatie Slecht zienden- en Blindenbelang (FSB) liet gisteren weten dat ze zich ernstige zorgen maakt over het plan om alle loketten te slui ten. R. van Zomeren, beleidsme dewerker bij de FSB, ervaart de maatregel als een verlies van zelfstandigheid. „De automa ten zijn voor visueel gehandi capten onmogelijk te bedienen. Daar komt bij dat je als visueel gehandicapte maar moet raden waar de automaat staat." Volgens een NS-woordvoerder bestaan er geen plannen om op de stations voorzieningen te treffen voor blinden en slecht zienden. Hij wijst op een rege ling om visueel gehandicapten zonder kaartje op de trein te la ten stappen. Maar volgens de FSB werkt deze afspraak niet naar wens. ANP Gouden Griffel voor Makkink AMSTERDAM - De Gouden Griffel voor het mooiste kinder boek is gisteren uitgereikt aan schrijfster Annie Makkink voor haar boek 'Helden op sokken'. Annemarie van Haeringen kreeg het Gouden Penseel voor de mooiste kinderboekillustra ties, zoals die verschenen in het prentenboek Malmok. Makkink (1941) is afkomstig uit het ondeiwijs. Ze ontwikkelde een leesmethode voor j onge kin deren. Helden op sokken is niet educatief bedoeld en beschrijft de avonturen van Zus, haar tien broers en hun kat. Volgens de jury lijkt het op een oud sprook je en versterken de korte, ritmi sche zinnen het poëtische ka rakter van het verhaal. Van Haeringen (1959) heeft al menig prentenboekje gemaakt. Haar nu bekroonde boek, met tekst van Sjoerd Kuyper, gaat over de Pelikaan Malmok. Het idee werd geboren tijdens een bezoek aan de Antillen. Zilveren Griffels gingen naar Wolf Erlbruch, Toon Tellegen, Joke van Leeuwen, Eva Gerlach en K. Schippei's. Philip Hopman kreeg een Zilveren Penseel net als FrédériqueBertrand. ANP SCHEVENINGEN - Haringkakerij Haasnoot uit Katwijk heeft het druk met het houdbaar maken van de nieuwe haring. Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe heeft gistermiddag op de veiling in de Scheveningse visafslag veertig duizend gulden opgebracht voor het Neder landse Kankerbestrijding/Koningin Wilhel- mina Fonds (KWF), dat dit jaar een halve eeuw jaar bestaat. De Fa. Ouwehand uit Katwijk werd eigenaar. De haring was aangevoerd door de Scheveningen 23 van rederij Jaczon. Het ha ringseizoen is dit jaar een week later begonnen omdat de haring tegenwoordig noordelijker zwemt en daardoor meer tijd nodig heeft om het gewenste vetpercentage te bereiken. Vanaf vandaag is de Hollandse Nieuwe in het hele land te koop. De kwaliteit is volgens de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Mees uitstekend. foto Akke va n Eck/AN P Advertentie Waarschuwing Kruidvat neemt fopspenen uit de handel. Kruidvat roept na overleg met de inspectie W&V (Keuringsdienst van Waren), haar klanten op om fopspenen van het merk Kruidvat-baby, verpakt in een lichtblauw doosje, met onmiddellijke inaana niet meer te gebruiken. De fopspeen is sinds afgelopen week verkocht tegen de prijs van 3.49. In alle Kruidvat filialen in Nederland en België met EAN codes 8711555013347 en 8711555013361 Het kan voorkomen dat het! siliconen-zuigdeel loslaat van de houder het geen een direct gevaar voor het kind kan vormen. Alle gebruikte en ongebruikte exemplaren van deze fopspenen kunnen bij Kruidvat winkels worden ingeleverd waarbij wij uiteraard het aanschafbedrag volledig zullen vergoeden. Voor nadere informatie kunt u gratis bellen met nummer 0800-8140. Renswoude, 1 juni 1999 Kruidvat

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 3