Nederlanders in de val op Ambon C99 Ontslagen Mordechai krijgt leiding centrumpartij Israël Bonn begint EU-actie zuinig landbouwbeleid GOED KOOP PZC Blair opent straflijsten kindermisbruik Klaar voor gebruik jpSl Spanning in KwaZulu Natal loopt op na moord op politicus Verhoor Lewinsky irriteert Democraten Paus komt op voor rechten van indianen buitenland Evacuatie loopt mis door gebrek aan medewerking politie Bus met skiërs over de kop Dissident en journalist in de cel Oost-Duitse kandidaat president Britse verwacht twintigste kind Wilson zocht aansluiting bij VS Prins Laurent uit ziekenhuis Moskou vraagt om kernafval maandag 25 januari 1999 van onze redactie buitenland LONDEN - Britse organisaties die beroepshalve met kinderen te maken hebben, kunnen voortaan nagaan of sollicitan ten ooit zijn veroordeeld we gens kindermisbruik. De dos siers van dergelijke mensen, die tot dusver geheim zijn. worden onder meer openge steld voor scholen, opvangte- huizen en allerhande vrijwilligers- en liefdadig heidsorganisaties als bijvoor beeld de padvinderij. Volgens het zondagsblad The Observer zal een commissie van hoge ambtenaren de Britse parlementariërs vandaag na mens het kabinet-Blair op de hoogte brengen van deze voor nemens. Verwacht wordt dat groeperin gen die zich inzetten voor bur gerrechten felle protesten zul len laten horen. In de praktijk zou het betekenen dat een ver oordeling iemand levenslang zou kunnen uitsluiten van een hele reeks van beroepen en be zigheden. Dat is in Groot-Brit- tannië uniek. Geen enkele werkgever heeft tot dusver het recht om de politie om infor matie over een eventueel cri mineel verleden te vragen. Vandaag zal minister van Bin nenlandse Zaken Straw tevens een verlaging voorstellen van de leeftijd waarop homoseksu eel contact wettelijk is toege staan. Die leeftijd gaat omlaag van achttien naar zestien en wordt daarmee gelijkgescha keld met de grens voor hetero seksuele seks. Maar volgens de Independent on Sunday wil Straw tegelij kertijd een uitzondering ma ken voor mensen die een zoge naamde 'vertrouwenspositie' bekleden. Daarbij gaat het bij voorbeeld om leraren, sociaal werkers en personeel van jeugdinrichtingen. ANP door Theo Haerkens AMBON - „De situatie hier is kritisch, ik weet niet hoe lang we het nog uithouden. We kun nen geen eten krijgen terwijl we geld in overvloed hebben. Door de lijken die overal liggen zijn we bang dat het drinkwater straks niet goed meer is." Henk Latul uit Moordrecht schetst de situatie waarin hij sa men met een twintigtal andere Nederlandse Molukkers ver keert op Ambon. De groep bi vakkeert in de woning van een kennis in het centrum van Am- bon-stad, in afwachting van een vliegtuig dat hen vandaag uit het door geweld geteisterde ei land moet evacueren. De twintig stonden gisteroch tend klaar om van het eiland te vertrekken. Er zou ook een vliegtuig zijn, maar uiteindelijk kwam er van evacuatie niets. De politie wilde de Nederlanders geen escorte geven naar het zes tien kilometer verderop gelegen vliegveld Pattimura omdat ze ervan overtuigd was dat er geen vliegtuig was. De Nederlandse pater C. Böhm bevestigt dat er wel een vlieg tuig beschikbaar was om de groep in veiligheid te brengen. Hij hoopt dat het een dag wacht om de twintig alsnog mee te ne men. Latul klaagt over de slechte communicatie met de Neder landse overheid, maar hoopt toch dat die meer druk weet uit te oefenen op de Indonesische autoriteiten 'zodat we snel weg kunnen hier'. De Nederlanders staan voor een dilemma: ze willen in de stad blijven omdat de kans dat ze tij dig worden geïnformeerd over evacuatie daar het hoogst is. Maar door het gebrek aan eten overweegt een aantal mensen terug te gaan naar familie in dorpen elders op het eiland. Vaak is daar echter geen tele foon. Ze zijn bang de kans te missen het eiland te verlaten. Daar komt bij da t ze, als christe nen, benauwd zijn moslimdorp jes te passeren. Het huis waar Latul en de ande re Molukkers, onder meer af komstig uit Groningen, Tiel, Weert en Vught worden opge vangen, bevindt zich in de buurt van een militair complex en is daarom redelijk veilig. „Maar enkele straten verderop is het een puinhoop", meldt Henk. Zelf is hij gisteren nog even de straat op geweest en zag 'overal nog lijken liggen' Ook op enkele buureilanden van Ambon bevinden zich nog Nederlandse Molukkers, een aantal van hen voelt zich veilig en heeft zich niet gemeld voor evacuatie omdat ze bij familie betere tijden wil afwachten. Za terdag is een groep van zo'n zes tig Nederlanders samen met ne gentig andere buitenlanders met van het eiland gehaald. Doden In totaal zijn er nu op de Moluk- ken rond de vijftig doden ge meld na gewelddadigheden die met enige onderbrekingen vijf dagen hebben geduurd. Hon derden huizen zijn vernield en 20.000 mensen hebben hun toe vlucht gezocht in kazernes, po litiebureaus, zwaar bewaakte kerken en moskeeën. De oor zaak van het geweld is voor La tul een raadsel. Gisteren was het rustig op Am- bon. Voor zover bekend is ten minste één Zeeuwse man op Ambon aanwezig. Onduidelijk is of de oudere Middelburger, die al enkele maanden op het ei land verblijft, van zins is te ver trekken. GPD DOLISIE - Soldaten van het regeringsleger van Congo-Brazzaville poseren met hun trots, een 20 mm-kanon dat een treinkonvooi moet be waken. De militairen moesten het geschut ook gebruiken toen aanhangers van de verdreven president Lissouba het transport aanvielen bij Dolisie, 360 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad van het land Brazzaville. Bij de aanval kwamen twee mensen om en raakten er vier gewond. In het Afrikaanse land is het al tijden onrustig sinds Lissouba werd verdreven door de troepen van Sassou-Nguesso, die thans pre sident is. foto Nicolas Cotto/EPA GRAZ - Bij een ongeluk met een Hongaarse bus vol skiërs gis teren in Zuid-Oostenrijk zijn zeker achttien mensen gedood en ruim dertig gewond. Een groot deel van de gewonden is in kritieke of ernstige toe stand overgebracht naar ziekenhuizenmelden hulpverleners aan het Oostenrijkse persbureau APA. De bus raakte bij Graz in de provincie Stiermarken van de weg, stortte enkele meters naar beneden en sloeg een paar keer over de kop. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Hongaren waren op weg naar huis. ANP PEKING - Een Chinese dissident en een journalist zijn zater dag tijdens een bezoek aan Changsha, de hoofdstad van de provincie Hunan, gearresteerd. De twee zaten gisteren nog vast. Dat meldt de mensenrechtenorganisatie Human Rights. Het is niet duidelijk waarom de uit de provincie Sichuan af komstige dissident, Liu Xianbin, en de journalist, Yuan Ya- juan, naar Changsha waren gereisd Liu. die lid is van de niet door de autoriteiten erkende Democratische Partij van Chi na, werd de afgelopen maand zeker drie keer opgepakt. AP NEU-ISENBURG - De Duitse oppositiepartijen CDU en CSU willen dat de Oost-Duitse Dagmar Schipanski de vol gende president van de Bondsrepubliek wordt. De door CDU-voorzitter Wolfgang Schaüble naar voren ge schoven natuurkundige is volgens CSU-leider Edmund Stoi- ber een 'uitstekende kandidate' voor de opvolging van presi dent Roman Herzog. Zij moet het opnemen tegen de kandi daat van de SPD. Johannes Rau. „Natuurlijk heeft ze een kans", verklaarde Stoiber. De presi dentsverkiezing door het Duitse parlement op 23 mei zal vol gens hem spannender worden dan velen dachten. Schipanski heeft in de DDR haar standvastigheid bewezen en is haar car rière pas na de val van het communisme begonnen. De 55-ja- rige is gisteravond officieel kandidaat gesteld. AP LONDEN - De 40-jarige Britse Nicola Pridham verwacht in mei haar twintigste kind, zo meldde News of the World giste ren. Volgens de Engelse krant heeft zij het devies: Elk jaar een baby'. De Pridhams hebben een huis met acht slaapkamers moeten huren. Elke week zijn zij meer dan 1320 gulden kwijt aan le vensmiddelen. Het gezin uit het Oost-Engelse Lincoln maakt nog geen kans op een vermelding in het Guinness Book of Records. Het we reldrecord is in handen van een Russische boerin, die in de 18e eeuw 69 kinderen baarde. Ook voor een landelijk record komt Pridham niet in aanmerking. Dat staat op naam van Eliza beth Mott met 42 kinderen. AFP/DPA LONDEN - De vroegere Britse premier Harold Wilson heeft in de jaren zestig met de gedachte gespeeld om het Verenigd Ko ninkrijk als 51ste staat te laten aansluiten bij de Verenigde Staten. Dat heeft een voormalige persvoorlichter van de premier, sir Trevor Lloyd-Hughes, zaterdag voor de BBC gezegd. Wilson heeft de mogelijkheid twee keer besproken met de Ameri kaanse president Lyndon Johnson, zei Lloyd-Hughes. De gesprekken hadden plaats in 1966 en 1967, vlak voor en di rect nadat de Franse president Charles de Gaulle zijn veto had uitgesproken over de toetreding van Groot-Brittannië tot de toenmalige EEG. Tot een officieel regeringsvoorstel hebben de plannen van Wilson nooit geleid. AP door Ad Bloemendaal TEL AVIV - Jitschak Mordechai maakt vandaag officieel bekend dat hij toetreedt tot de nieuwe Israëlische centrumpartij, waarschijnlijk als leider. Pre mier Netanyahu heeft hem het afgelopen weekeinde als minis ter van Defensie ontslagen. De premier heeft Moshe Arens gevraagd tot de verkiezingen van 17 mei het ministerschap van Defensie waar te nemen. Arens lijkt daartoe bereid, maar hij wil met een definitief ant woord wachten tot na de interne Likoed-verkiezingen, die van- avond beginnen. Hij zal het daar als enige opnemen tegen Ne tanyahu in de strijd om het par tij leiderschap. In de ontslagbrief schrijft Ne tanyahu dat Mordechai alleen maar persoonlijke ambities na streeft. „Onze wegen moeten scheiden en als gevolg daarvan kunt u niet langer dienen als mi nister van Defensie in een dooi de Likud geleide regering. Uw ontslag wordt over 48 uur van kracht." Mordechai richtte zich later in de journaal-uitzending tot het Idoor Mare Peeperkorn I BRUSSEL - Het Duitse voorzit terschap van de Europese Unie wil de kosten van het gemeen schappelijke landbouwbeleid stevig aan banden leggen. De Duitse minister van Buiten landse Zaken Fischer vraagt zijn EU-collega's vandaag de landbouwuitgaven zeker 45 miljard gulden lager vast testel len dan de Europese Commissie voor ogen staat. Nederlandse diplomaten zeg gen 'zeer verheugd' te zijn over het 'doortastende optreden' van Duitsland. Dat de bewindslie den van Buitenlandse Zaken om instemming wordt gevraagd, slaat een forse deuk in de tradi tionele machtspositie van de EU-landbouwministers. Zij worden in feite buitenspel gezet bij de discussie over de uitgaven voor hun beleid. De kosten daarvan beslaan bijna de helft van het jaarlijkse EU-budget van 190 miljard gulden. Eind februari buigen de land bouwministers zich drie dagen lang over hun plannen voor de toekomst. Mochten de bewinds lieden van Buitenlandse Zaken vandaag echter een akkoord be reiken. dan is de financiële speelruimte voor de landbouw- vakbroeders tot een minimum beperkt. RUNDERGEHAKT 500 gram 349 NU J* BRUSSEL - De Belgische prins Laurent, de tweede zoon van koning Albert, is uit het zieken huis ontslagen. Laurent werd daar vorige week enkele dagen behandeld wegens griep en een zenuwinzinking, be behandeling voor de laatste kwaal wordt de komende tijd Poliklinisch voortgezet in een Brussels ziekenhuis dat is ge specialiseerd in psychische pro blemen. Prins Laurent hei-vat zijn acti viteiten. Vandaag zal hij een Gespraak geven over de zorg v'oor het milieu. Het Hof weigert verder elk commentaar. ANP HAK POTGROENTEN diverse soorten pot 370 ml. NU ELKE DAG GOED NIEUWS Israëlische publiek. Staande voor zijn tuinhek omschreef hij Netanyahu met een van woede verbeten stem als 'een kleinzie lige politicus'. Op een persconferentie beves tigde Mordechai gisteravond dat hij is toegetreden tot de cen trumpartij. De verwachting is dat vandaag zal worden be kendgemaakt dat hij de eerste plaats zal bezetten op de kandi datenlijst voor de Knesset en dus de strijd zal aangaan om het premierschap, tegen Netanya hu en Barak, de leider van de Arbeiderspartij. Tot nu toe was oud-stafchef Shachak de num mer één in de centrumpartij De Likoed begint vanavond met interne verkiezingen voor de sa menstelling van de kandidaten lijst voor de Knesset. De partij telt ongeveer 170.000 kiesge rechtigden, die schriftelijk hun stem zullen uitbrengen. De uit slag wordt morgenmiddag be kend gemaakt. Het ziet ernaar uit dat Netanyahu een grote overwinning zal behalen op de enige tegenkandidaat en de man die hem de politiek heeft bin nengehaald, oud-minister van Defensie Arens. GPD In een vertrouwelijke notitie schrijft het Duitse voorzitter schap dat het landbouwbudget •voor 2000-2006 niet hoger mag uitvallen dan dat van de afgelo pen jaren. Daarmee krijgt het Nederlandse idee voor de 'nul groei' (geen extra geld) voor het eerst openlijke steun van het land dat de voorzittershamer in handen heeft. De nulgroei staat haaks op de plannen van de Eu ropese Commissie - het dage lijks bestuur van de EU - die het budget wel laat stijgen. Het ver schil bedraagt over de periode 2000-2006 ruim 45 miljard gul den. Als dit bedrag wordt be spaard, levert dat Nederland circa 270 miljoen gulden op. Minister Zalm van Financiën had de landbouwministers vori ge week al gewaarschuwd de hand op de knip te houden. Zij zouden wat minder naar het plafond moeten staren en meer oog krijgen voor de financiële realiteit, verklaarde Zalm. Ver wacht wordt dat met name Spanje, Frankrijk, Portugal en Griekenland zullen protesteren tegen het inperken van de land bouwuitgaven. Deze landen hebben veel profijt van het Eu ropese prijssubsidies voor graan, zuivel en vlees. Neder land betaalt echter een rijks daalder voor iedere gulden EU- landbouwsteun die het ont vangt. Europees Landbouwcommissa ris Fischler verzet zich sterk te gen een dwangbuis voor zijn budget. Hij meent dat de beno digde hervorming voor van het landbouwbeleid de eerste jaren niet zonder extra geld kan. Eind maart komen de Europese rege ringsleiders bijeen om de kno pen door te hakken: zowel over de landbouw als over de Euro pese steunfondsen en de finan cieringvan de EU na 2000. GPD door Peter ter Horst KAAPSTAD - De spanning in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu Natal is dit week einde hoog opgelopen na de moord op een vooraanstaande politieke leider. Sifiso Nka- binde, een omstreden voor malige leider van het Afri kaans Nationaal Congres (ANC) die vorig jaar overliep naar de Verenigde Democrati sche Beweging (UDM), werd zaterdagmorgen in zijn woon plaats Richmond in zijn auto doodgeschoten door onbe kende aanvallers. Politici van verschillende partijen spraken de vrees uit dat de moord op een politiek leider voorafgaande aan de verkiezingen, waarschijnlijk in mei, zal leiden tot een nieu we golf van politiek geweld in het gebied. Aanhangers van het ANC en de UDM vochten er vorig jaar een bloedige oor log uit die aan meer dan tach tig mensen het leven kostte. In een vermoedelijke wraak actie werden zaterdagavond elf mensen vennoord en raak ten acht gewond toen onbe kenden het vuur openden op een huis in de omgeving van Richmond. Een ANC-delega- tie die gisteren het stadje be zocht, kwam onder vuur te liggen. President Mandela be sloot in verband met de span ning zijn reis naar Uganda uit te stellen. Sifiso Nkabinde (37) was als AN C-kri jgsheer in de door ge weld geteisterde provincie een hoofdrolspeler in het con flict tussen ANC en de Zoeloe- partij Inkatha, die in de jaren tachtig aan duizenden men sen het leven kostte. In mei 1997 zette het ANC hem uit de partij, omdat hij als spion van Familieleden van de slachtoffers tonen hun verdriet. foto Karei Prinsloo/AP de Zuid-Afrikaanse veilig heidspolitie zou hebben ge diend. Vorig jaar werd Nka binde in een rechtszaak vrij gesproken van moord op acht tien politieke tegenstanders. Hij gebruikte zijn ANC-aan- hang in Richmond om een machtsbasis op te bouwen voor de UDM, een nieuwe po litieke partij die mede is opge richt door mensen die uit het ANC zijn gestapt of verwij derd. Hij werd secretaris-ge neraal van de partij, en leider van de UDM in de provincie. De oorlog tussen ANC en In katha kwam de afgelopen ja ren ten einde, maar een nieuw conflict leek de provincie te verscheuren. Nkabinde wist dat hij gevaar liep: „Er is een kogel waar mijn naam op staat", zei hij vorig jaar. UDM-woordvoerders wezen onmiddellijk naar het ANC. De vice-voorzitter van de par tij noemde de moord 'een sluipmoord die goed was ge pland door zijn politieke vij and. En hij had maar een vij and - het ANC'. GPD van onze redactie buitenland WASHINGTON - Republikein se aanklagers van het Huis van Afgevaardigden hebben giste ren de woede van de Democra ten genegeerd en Monica Le winsky verhoord. Dit gaf een onverwachte wending aan het impeachmentproces tegen pre sident Clinton. De Republikein McCollum, een van de dertien aanklagers, wees erop dat het college tekort zou schieten in zijn taak als het Le winsky niet zou verhoren. De aanklagers zeiden dat zij de ex- stagiaire in het Witte Huis vra gen wilden stellen over de getui genis die zij eerder aflegde voor de grand jury. Daarin zei Le winsky dat de president haar nooit had gevraagd over hun af faire te liegen. Verscheidene Republikeinse se natoren gaven overigens uiting aan hun scepsis over het oproe pen van getuigen, een vraagstuk dat de Senaat vermoedelijk de komende week sterk zal verde len. McCollum en twee andere aan klagers. Hutchinson en Bryant. arriveerden 's middags in het Hotel waar Lewinsky logeert, om daar met haar te spreken. Een federale rechter gelastte Lewinsky zaterdag zich te mel den voor een ondervraging door medewerkers van speciaal aan klager Starr, ten behoeve van de aanklagers in het proces in de Senaat. Rechter Holloway Johnson stelde dat de aankla-r gers uit het Huis van Afgevaar digden niet het recht hadden Lewinsky tot een verhoor te dwingen, aangezien Starr de voormalige Witte-Huisstagiai- re eerder vrijwaring van rechts vervolging had beloofd in ruil voor een getuigenverklaring te gen Clinton. Maar volgens de rechter mochten Starr en zijn medewerkers Lewinsky wel verhoren en mochten de aankla gers van het Huis daar bij aan wezig zijn. De Democraten in de Senaat, die voor de tweede achtereen volgende keer ook op zaterdag zitting hield, reageerden woe dend. Witte-Huisadvocaat Ruff noemde het niet normaal dat Lewinsky zo onder druk werd gezet om te getuigen. AP van onze redactie buitenland MEXICO-STAD - Paus Johan nes Paulus U heeft dit weekein de in Mexico de misstanden van het Amerikaanse continent aangeklaagd. Aan de armoede, het terrorisme, de drugshandel en het onnodig toepassen van de doodstraf moet volgens hem een einde komen. Ook vroeg hij be grip voor de rechten van de in dianen in Mexico. Dat laatste deed hij gisteren tot grote vreugde van de indianen in de deelstaat Chiapas. De oor spronkelijke bewoners van Mexico hebben volgens hem le gitieme rechten. Alle leden van de Mexicaanse samenleving zijn gelijkwaardig, omdat ze kinde ren van God zijn, zei de kerklei der tijdens een mis in de open lucht. Maar de paus noemde de slepen de strijd tussen het regeringsle ger en indiaanse opstandelin gen (Zapatistas) in Chiapas niet bij name. Wel zei hij de waarden van de culturen van de indianen te bewonderen. Eerder al had de paus benadrukt dat het gewa pend conflict met de Zapatistas alleen door dialoog en weder zijds respect opgelost kan wor den. De paus keerde zich tegen elke vorm van misbruik, zoals de uitbuiting van zwakken en rassendiscriminatie. Hij wees verder op de gevaren van de glo balisering, die de kloof tussen arm en rijk verder doet toene men, en het economische neoli- beralisme. RTR/AFP/DPA FRANKFURT - Het Russische ministerie van Kernenergie heeft aangeboden voor negen tien miljard gulden aan kernaf val uit de hele wereld op te wer ken in zijn opwerkingsfabriek Tsjeljabinsk-65 in de Oeral. Dat heeft de milieu-organisatie Greenpeace zaterdag gezegd. Het hoofd van de Russische kernenergiesector, Adamov, zou hebben aangeboden kernafval uit Zwitserland, Duitsland, Spanje, Zuid-Korea, Taiwan en uiteindelijk ook Japan te verrij ken, meldt Greenpeace. AP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 5