Wladimiroff aast op grand slam PZC Een aansteker die rinkelt en een tijger in je tank varia maandag 25 januari 1999 HEEF UAL EEN RESERVE-AUTO ACHTER DE HAND IN HF BUITENLAND? Jurist zet zinnen op kwestie-Lockerbie na Joegoslavië- en Rwanda-Tribunaal Tom Poes en het monster Trotteldrom Toonder Studio's puzzel recept het weer Regel nü de Vervang-Auto® Buitenland bij uw Reis- en Kredietbrief. Dan zorgen wij ervoor dat u mobiel blijft over de grens. Bei 0800- 0503 ofioginwww.anwb.nl ANWB Zon maandag O onder 17.21 dinsdag op 8.32 Maan maandag onder 1.37 dinsdag op 12.49 Advocaat Mischa Wla- dimiroff noemt het een 'interessante hobby'. Maast zijn prestigieuze Haagse praktijk in fraude zaken en witteboordencri minaliteit, treedt hij aan in grote internationale pro cessen. Hij verdedigde de Bosnische Serviër Dusko Tadic voor het Joegosla- vië-tribunaal. Vandaag begint zijn nieu we zaak voor het Rwanda- tribunaal. En als het Inter nationaal Strafhof opera tioneel wordtin Den Haag, wil hij daar ook een proces 'doen'. „Ik ben bezig met een grand slam." Onlangs werd hij ook benaderd voor de verdediging van de Libische verdachten van de Lockerbie-aanslag. Mischa Wladimiroff De winter trekt zich weinig aan van de winterstop die bij veel bui- BR tensporten ingelast wordt om de kou te ontlopen. In het westen, Lai midden en oosten van het continent is het al een tijd zacht. 1 kor Alleen waarzich hardnekkige mistvelden ophouden, blijft de tem-Jjjyj peratuur rond het vriespunt steken maar de kou geeft zich gewon nen als de zon doorbreekt. Winterse trekken vinden we eigenlijk a leen in Scandinavië en Rusland. Daar heeft de vorst dan ook flink toegeslagen met in het noorden van Noorwegen, Zweden, Finlanc en Rusland temperaturen die vaak niet boven de - 20 graden uitko men. De zon die daar in de wintermaanden van nature al weinig tijd krijgt, wordt afgedekt door uitgestekte wolkenvelden waaruit het op veel plaatsen licht sneeuwt. In Midden-Europa en op de Balkan is het al dagen rustig met zeker in de Alpen en de zuidelijke Balkanlanden veel zon. In landen als Hongarije en Roemenie heb ben ze echter al een aantal dagen te maken met mist en nevel. Veel zon vinden we vrijwel overal rond de Middellandse Zee, alleen in Tunesië en Libië vallen buien. De hoogste temperaturen vinden we in Spanje maar ook aan de voet van de Pyreneeen met temperaturen tot 17 graden. Frankrijk en Engeland zitten in de zachte lucht maar Schotland krijgt te maken met winterse buien. door Marjolijn de Cocq Werken voor de twee tribu nalen is 'volstrekt onver gelijkbaar'. De constatering is nuchter. In het Tanzaniaanse Arusha, waar het Rwanda-tri- bunaal is gevestigd, zijn de faci liteiten eenvoudigweg 'nul'. Voor advocaten is het behelpen. Eigen bureautje regelen, eigen laptopje mee. „Als dit mijn eer ste zaak was, zou ik waarschijn lijk doodongelukkig zijn", zegt Mischa Wladimiroff. Maar de Haagse jurist heeft zijn routine uit het Tadic-proces mee. Hij weet 'hoe de hazen lo pen'. Met zijn 'zekere bekend heid' gaan bovendien deuren voor hem gemakkelijker open. „Zozeer zelfs dat je moet oppas sen dat je geen scheve ogen krijgt." In Arusha werkt Wladimiroff opnieuw samen met zijn Britse ambtgenoot Steven Kav, be rucht om de bijtende kruisver horen waaraan hij getuigen te gen Tadic onderwierp. Ze keken elkaar aan toen ze vorig jaar tijdens een bezoek aan het Rwanda-tribunaal werden ge confronteerd met de zaak van Alfred Musema. ..Laten we het maar doen." De 50-jange Hutu, oud-directeur van een theefa briek, wordt beschuldigd van volkenmoord. Tijdens de slachtpartijen van 1994 in Rwanda zou hij verantwoorde lijk zijn geweest voor het uitmoorden van Tutsi-vluchte- lingen die m een kerk, een zie kenhuis en zijn fabriek hun heil hadden gezocht. Musema werd in 1995 in Zwit serland gearresteerd nadat hi] door landgenoten was herkend- Twee jaar later werd zijn zaak overgedragen aan het Rwanda- tribunaal en liet zijn Zwitserse advocate hem zitten. „Ze heeft in Zwitserland maar wat ge prutst- En toen ging het licht uit." Wladimiroff heeft een strakke planning van drie maanden be dongen voor het proces-Muse- ma. zodat hij het kan 'inweven' in zijn praktijk. De les van de Tadic-zaak, die een 'mer a boire' werd en in plaats van de beoog de zes weken oeverloze maan den voortsleepte. Wladimiroff en Kay werken bij toerbeurt: twee weken op, twee weken af. Zestien getuigen voor de aan klagers. Tien tot twaalf getui gen om Musema een alibi te ge ven. „We weerspreken niet dat de genocide heeft plaatsgevon den. Maar Musema zegt: ik was het niet." Commandosfeertje Het leven in het VN-detentie- centrum in Arusha verschilt sterkt van de 'steriele organisa tie' in de Schevenmgse strafge vangenis waar de verdachten van het Joegoslavië-tribunaal zijn ondergebracht. In de ge vangenis van Arusha is de sfeer door Fred van Essen Oliemaatschappij Esso ver biedt het gebruik van zak telefoons in zijn pompstations binnen een straal van tien meter van de pompen wegens 'ont ploffingsgevaar'. „De schake laars in een zaktelefoons zijn niet vonkvrij. We willen de risi co's op explosies zo klein moge lijk houden", zegt Esso-zegs- man B. van der Zwan. Esso, bekend van de slogan 'Een tijger in je tank', gaat al zijn pompen beplakken met stickers met daarop een waarschuwende tekst. Rechtstreekse aanleiding voor de maatregel is de explosie van een benzinestation in Ma leisië. Hoewel er volgens Esso geen daadwerkelijke oorzaak voor de ontploffing kon worden vast gesteld, vermoeden de onder zoekers van de zaak dat de oor zaak moet liggen bij een van de vele GSM's die ten tijde van de knal in gebruik waren. Bij tan ken komen dampen vrij, die als ze in aanraking komen met de vonkjes van een GSM tot explo sies kunnen leiden. Onlangs heeft Zweden bij wet verboden een GSM te gebruiken in de buurt van een benzine pomp. Finland ging het Scandi navische buurland voor. Esso stelt het verbod wereldwijd in. Van der Zwan: „We beschouwen het als een mogelijk gevaar dat uitgesloten moet worden, zoals we ook het gebruik van open vuur bij de pompen verbieden. Optreden tegen mensen die het toch doen is moeilijk, maar als een pompbediende ziet dat een klant belt bij de pompen, mag hij de pomp niet vrijgeven. "Vol gens A van Staeyen van Esso België 'kan het magnetisch veld van een mobiele telefoon een storing teweegbrengen in de pompapparatuur die in uitzon derlijke gevallen kan leiden tot een ontploffing' Esso onder zoekt volgens Van Staeyen ook of de pompapparatuur moet worden aangepast om de storin gen onmogelijk te maken. Begrip GSM-producenten tonen be grip voorde maatregel van Esso, maar zijn verbaasd over het ver band dat is gelegd tussen explo siegevaar en de hoogfrequente straling van GSM's. „Zoals alle elektrische apparaten kan ook een zaktelefoon gevaarlijk zijn in de buurt van vluchtige stof fen", zegt Philips-woordvoer- ster M. van Hooren. ..Wij ken nen geen enkel geval waar het is misgegaan, maar zullen de risi co's grondig onderzoeken Ook volgens Ericsson, de groot ste producent van zaktelefoons, is 'vonken' het enige gevaar „In al onze gebruiksaanwijzingen zetten we al jarenlang dat je een GSM niet bij een benzinepomp moet gebruiken", aldus voor lichtster M. Mols. „Het staat ge woon in het rijtje van andere plekken waar dat niet verstan dig is: bij apparatuur in zieken huizen, in de buurt van mensen met een pacemaker en in vlieg tuigen. Je moet bij wijze van spreken ook een elektrisch scheerapparaat niet gebruiken in de buurt van benzine. Shell gaat binnenkort met Esso overleggen over het overnemen van de maatregelen. „Dit over stijgt de concurrentie", aldus een Shell-zegsman. GPD (Advertentie) VN-secretaris-generaal Kofi Annan tijdens een bezoek in mei vorig jaar aan het Rwanda-tribunaal in Arusha. foto Jack Picone/RTR gemoedelijker. Binnen de mu ren kan iedereen gaan en staan waar hij wil en is direct contact met de verdachten mogelijk. Wladimiroff sprak Tadic in de regel alleen door een glazen ruitje. „De Amerikanen hebben veel van Duitsers als het om dit soort zaken gaat. Ze creëren een 'gründlich' commandosfeer tje." Musema, getrouwd, twee kinde ren. is landbouwkundig ingeni eur en heeft in België gestu deerd. Op de hem verstrekte laptop werkt hij 'buitengewoon behulpzaam' mee aan zijn ver dediging. „Het is hetzelfde beeld als met Tadic. Maar Muse ma is zachtmoediger in de om gang. Tadic kon nog wel eens opvliegend zijn." In de laatste fase van het proces van de Bosnische Serviër, die tot twintig jaar werd veroordeeld, trok Wladimiroff zich terug als advocaat. Hij is altijd zeer te rughoudend geweest over deze onverwachte wending. Maar nu deze week in Den Haag het ho ger beroep in de zaak-Tadic dient, opent zich een beerput van list en bedrog. Kwade genius is advocaat Mi lan Vujin uit Belgrado, die Wladimiroff opvolgde als Tadic' advocaat en hem terstond be schuldigde van 'nalatigheid' Inmiddels heeft de Serviër zelf echter plaats moeten maken voor de Brit William Clegg, die Vujin nu op zijn beurt beschul digt van het 'frustreren' en 'cor rumperen' van Tadic' proces. „Mijn 'nalatigheid' vloeide voort uit het feit dat ik weigerde getuigen op te roepen waarvan ik wist dat ze zouden liegen", zegt Wladimiroff. „Maar ik ben niet aangetrokken om een leu genspelletje op te voeren. Regelneef Wladimiroff is gevraagd in de beroepszaak een verklaring af te leggen over zijn ervaringen met Vujin, die hij in de beginfase van de Tadic-zaak had inge schakeld als regelneef ter plaat se. Wladimiroff kwam er echter al snel achter dat Vujin slecht werk leverde. „De wijze waarop hij er een rommeltje van heeft gemaakt, is de reden dat ik hem eruit heb gegooid. Daarna begon de Servische ad vocaat Wladimiroffs team 'voor de voeten te lopen' en verried hij namen van getuigen aan de Bos- nisch-Servische autoriteiten. Niettemin wist Vujin zich weel bij Tadic 'in te wringen'. „Hij maakte Tadic' hoofd gek met al lerlei toezeggingen." Toen Tadic aankondigde dat hij Milan Vujin weer wilde opne men in zijn defensieteam, stelde Wladimiroff hem voor de keuze: hij of ik. Wladimiroff klinkt niet rancuneus bij het ophalen van de gebeurtenissen. Als Tadic hem een brief stuurt, krijgt hij ook keurig een briefje terug „Het is vooral zonde Het is triest dat de zaak verprutst is. Het gaat toch om een man in de puree, die recht heeft op eerlijke berechting." GPD Het afsluiten van de grot duurde niet lang. De trotten werkten vlij tig en eensgezind en na een half uurtje was de eens zo dreigende ope ning van de spelonk verdwenen achter opgestapelde rotsblokken. 'Het is gebeurd!' sprak heer Bommel uit het stof te voorschijn tre dend. 'Het monster is weg. Weg met het monster, bedoel ik! "Weg met het monster!' riepen de trotten en ze begonnen opgewonden te zingen en te dansen, zodat de vlakte gevuld was met lawaai en be weging. Hierdoor werd ook Smoris aangestoken.'Weg met het mon ster!' riep hij, eenzaam op en neer springend.'Praw!' zei professor Prlwytzkofski kribbig. 'Der monster is niet weg, hij is nog steeds daar. Stop uw geschrei, kleiner Trot!'Het ventje gehoorzaamde ont hutst.'Niet weg?' herhaalde hij.'Neen', hernam de geleerde. 'Om hem weg te krijgen, moeten wij meer doen dan stenen voor zijner uitzicht stapelen. Wij zullen hem ontbinden moeten.'Tom Poes was intussen zijn eigen gang gegaan. Ook hij geloofde niet dat het mon ster weg was en daarom liep hij peinzend naar een vluchtgat toe en keek in de opening.'Heer Ollie vergist zich', dacht hij. 'Het ondier zit helemaal niet in de grot. Die was leeg; ik heb het zelf gezien. Er wa ren alleen maar vluchtgaten...'Hij aarzelde wel even en liet zich toen in het gal zakken. 'Maar ik heb wel een idee hoe ik het monster moet zoeken', mompel de hij. Kruiswoord min een Hans Belterman Horizontaal: 1. Naakt; 4. beeldraadsel; 7. roofdier; 9. bedorven; 11. biersoort; 12. toiletgerei; 13. bloem; 15. bijwoord; 16. reeks; 18. vlijtig; 19. wreed heerser; 20. de tanden en kiezen; 22. voormuur; 25. voedsel; 27. rivier in Rusland; 28. ivoor; 29. grondsoort; 31. Europeaan; 32. ho rizon; 34. positie; 35. bouwland. Verticaal: 1 Werkwagentje; 2. hoofd; 3. schop; 4. jongensnaam; 5. door middel van; 6. deel v.e. dier;8. gaard; 10. nut; 12. het kweken in kassen; 14. sneeuwschoen; 15. lofdicht; 17. kerel; 18. lekkernij; 20. streek; 21. metaal; 23. telwoord; 24. blunder; 26. schepsel; 29. hardop; 30. opera van Verdi; 32. schrijfgerei; 33. bouwland. Oplossing zaterdag hulpstuk i-i-t-i- tankauto t-k-a-j- i-s-trek poes-e-- pegel o-i-e trots Bleekselderij met eieren Tiansuan qincai. Het is de naam van het oor spronkelijk gerecht met zoetzure bleekselderij uit Peking. Wanneer er hard gekookte eieren aan toegevoegd worden dan levert het samen met (zil- vervlieslrijst of mie een smakelijk vegetarisch hoofdgerecht op dat in een klein half uur op tafel kan worden gebracht. Voor 4 personen: 1 flinke struik bleekselderij, ca. 700 gram; 4 eetl. (arachide- of zonnebloemolie; 2 knoflookteen- tjes, gepeld; 2 gedroogde Spaanse pepers (lom bok rawit), fijn verkruimeld; 0.5 theel. zout; 3 eetl. (rijst)azijn; 3 eetl. suiker; 3 eetl. gembersiroop; 2 eetl. donkere Chinese sojasaus; 2 theel. maïzena; 6 eieren, hard gekookt, in partjes. Verwijder de voet en het groen van de bleekselde rij. T rek, indien nodig, de draden van de stengels af. Snijd de stengels in vingerbrede boogjes. Spoel ze enkele malen in ruim koud water. Laat ze uitlekken. Verhit een woken laat de olie er even door walsen. Fruit de (hele) knoflooktenen zolang tot ze goud bruin zien. Verwijder ze daarna. Roer de verkrui melde pepers door de olie. Voeg onmiddellijk daarna de bleekselderij toe. Laat alles, onder voortdurend roeren en omschep pen, 5 minuten bakken. Doe er daarna azijn, suiker, gembersiroop, sojasaus en 2 deciliter warm water bij Roer alles krachtig door en laat alles dan nog 3 minuten zachtjes koken. Maak de maïzena aan met 2 eetlepels koud water. Schuif alle ingrediënten naar een zijde van de wok. Roer het maïzenamengsel door het vocht op de bo dem van de wok. Laat de kook er over komen. Schep na 2 minuten de groenten door de saus. Proef de saus en voeg eventueel nog wat zout toe. Verdeel het gerecht over voorverwarmde borden. Schik de eipartjes er rondom. Tip: geef de rijst er altijd apart bij. Gekookte en uit gelekte mie kunt u vlak voor het opdienen even in weinig olie bakken en het over de borden verdelen. De groenten en de saus schept u er daarna over. Er gaat een stevige zuidwestelijke wind opsteken. In de Scheldemondingen en aan de kust wordt soms 7 Beaufort verwacht. De kustwatertemperatuur ligt rond 7 graden. Het zicht is matig. Waterstanden MAANDAG Hoog water Laag water 25 JANUARI uur cm uur cm uur cm uur Vlissingen 07.29 189 20.10 187 01.20 156 14.06 1 Terneuzen 07.56 210 20.32 208 01.45 165 14.26 197 Bath 08.52 248 21.27 247 02.46 191 15.26 221 Roompot Buiten 07.35 141 20.15 143 01.30 115 13.55 153 Z'zee/Colijnsplaat 08.45 140 21.30 144 02.30 121 15.05 15S T, Stellendam Buiten 07.41 127 20.26 137 01.34 056 14.06 101 Wemeldinge 09.00 162 21.40 165 02.35 134 15.10 171 Krammersl. West 08.55 149 21.40 157 02.40 131 15.05 167 DINSDAG Hoog water Laag water 26 JANUARI A uur cm uur cm uur cm uur cm hl Vlissingen 08.40 178 21.20 176 02.26 147 15.05 Terneuzen 09.06 199 21.46 197 02.46 15615.25 185 Bath 09.55 235 22.36 234 03.46 181 16.26 210 Roompot Buiten 08.45 13421.25 135 02.30 112 15.00 Z'zee/Colijnsplaat 09.50 136 22.35 136 03.30 118 16.05 Stellendam Buiten 08.58 123 21.35 130 02.44 059 15.05 096 Wemeldinge 10.00 155 22.45 156 03.40 131 16.15 Krammersl. West 10.00 147 22.40 150 03.30 128 16.05 156 L Lagedrukgebied O* lichte sneeuw zonn matige sneeuw rwaresneeuw lichte regen matige regen zware regen Zeeland: Erg zacht Europa: Winterstop Vandaag stroomt zeer zachte lucht Door: Jordi Bloem over onze omgeving uit. De thermo meter kan tijdelijk waarden van 11 a 12 graden aanwijzen. Morgen is het alweer minder zacht en de dagen daarna kan de tem peratuur in de nacht en ochtend alweer dicht bij het vriespunt ko men. Zoals zo vaak in dit jaargetijde gaat het binnendringen van warme lucht niet gepaard met strakblauwe luchten. Wolken, regen en veel wind maken vandaag het (slechte) weer. Vanochtend zijn er ook droge perioden. De intensieve regen staat vanmiddag en van avond op het programma. Er waait daarbij een straffe zuidwestelij ke wind. Aan de kust zal de wind af en toe uithalen naar hard, kracht 7. Zoals gezegd zitten we er warmpjes bij. Vannacht volgen er opklaringen en neemt ook de wind af. Morgen stuurt een sterk hogedrukgebied in de buurt van de Canarische eilanden een uitlo per naar de lage landen. Daardoor blijft het eerst overwegend droog en laat de zon zich soms zien. 's Middags bereiken verse re gendruppels onze kuststreek alweer. Ook de zuidwesten wind blaast steeds harderen transporteert de regen snel Zeer zacht naar andere delen van Ha /-r»~l Nederland. Het is minder zw7 kF •4" mild, maar met 8 graden kun- "t~p" nen we nog altijd van te hoge zw 6 temperaturen voor deze fase Vf - I van januari spreken. Aan de achterzijde van een wegtrek kende depressie draait de wind woensdag naar het noordwesten. De bovenlucht wordt kouder en ook aan de grond is een inval van frisse lucht merkbaar. Woensdag overdag vallen er een aantal buien, mogelijk met hagel. i De zon breekt ook geregeld ÏÊSJmguiddag*?ja».u»bi door. Vooruitzichten donderdag vrijdag Nautisch bericht

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 4