Ruzie over WAO'ers speelt op PZC Treinverkeer chaotisch door obstakels op rails De Grave spaart de kool en de geit PZC Patijn verzoent zich met Marokkanen Sport en geld binnenland Jeugd Urk speelt eigen rechter bij ontuchtpleger PvdA voor ontslagverbod Man steekt in ziekenhuis in op gewonde Rotterdamse Ingrepen op Defensie 25 januari 1949 maandag 25 januari 1999 van onze redactie binnenland URK - Een grote groep jonge ren heeft zaterdag het huis van een inwoner van Urk aange vallen. Deze werd onlangs ver oordeeld voor het plegen van ontucht. Urker jongeren gooi den met stenen en bierflesjes de ruiten van de man in. Uiteindelijk dromden twee honderd mensen bij het huis in het oude deel van het dorp sa men. De menigte was veront- waardigd over de straf die de bewoner voor het door hem ge pleegde zedenmisdrijf had ge kregen. De boze Urkers vonden dat die veroordeling, een werk straf, veel te laag was uitgeval len. De belagers eisten dat de man alsnog een celstraf .zou krijgen. De politie rukte met twintig mensen en drie diensthonden uit om de groep uit elkaar te drijven. Kort na de belegering werden de bewoners van het belaagde pand op een andere plek ondergebracht om de nacht door te brengen. Later die nacht hield de politie een 18-jarige Urker aan op verden king van het plegen van vernie lingen. Er wordt nog gezocht naar meer raddraaiers. Burgemeester Veninga zag het tumult met lede ogen aan. „De grimmigheid, die overigens op geen enkele manier is goed te praten, richtte zich puur op de woning van de betreffende man en niet tevens tegen de po litie of mij. Het was het idee van een strafexpeditie." De eerste burger van Urk had vo rig jaar zelf te kampen met pro testerende Urker jeugd die zijn tuin hadden bezet uit protest tegen het alcoholbeleid in de gemeente. De jongeren werden met harde hand verwijderd. Veninga was overigens destijds niet thuis. In maart vorig jaar ontstond op Urk een massale vechtpartij toen circa vijfhonderd jonge ren met onder meer honkbal knuppels een shoarmazaak be laagden, waarbij de ruiten werden ingeslagen. De proble men rond zaak begonnen toen een medewerkster aangifte had gedaan van aanranding door een van de eigenaren. We gens gebrek aan bewijs kwam het echter niet tot vervolging. GPD/ANP van onze redactie binnenland AMSTERDAM - PvdA-fractie- voorzitter Melkert heeft zich gisteren tegen de kritiek van co alitiepartner VVD op de plan nen voor terugdringing van het aantal WAO'ers gekeerd. Mel kert deed dat door te pleiten voor een ontslagverbod voor 'gedeeltelijk en misschien zelfs wel volledig arbeidsongeschik ten'. De WD toonde zich de afgelo pen week ontevreden over de voorstellen van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken om de arbeidsongeschiktheid verder terug te dringen. Deze wil het aantal arbeidsonge schikten deze kabinetsperiode met 16.000 verminderen, vooral door betere en snellere keurin- gen. De VVD vindt dat daarbij ook mensen die nu al in de WAO zitten, met name vanwege psy chische klachten, vaker en beter moeten worden herkeurd. Melkert hield gisteren een plei dooi voor een systeem dat een heel andere kant opgaat. „Het gaat er om dat mensen die ar beidsongeschikt worden in het bedrijf blijven. Zij zijn immers vaak alleen arbeidsongeschikt voor de functie die zij op dat mo ment uitoefenen", aldus de soci aal-democratische voorman. De PvdA'er vindt dat op dit mo ment vooral de werkgevers op hun verantwoordelijkheid voor het stijgende aantal arbeidson geschikten moeten worden aan gesproken. „Van werknemers hebben we met ingrepen in de WAO-uitkeringen en de veran derde opvattingen over passen de arbeid al heel veel gevraagd", aldus Melkert. De PvdA-voorman memoreerde dat afspraken tussen werkge vers en werknemers over het in dienst nemen of houden van ar beidsongeschikten tot nu toe onvoldoende resultaat hebben gehad. Hij pleitte verder voor een strenger toezicht op ar beidsomstandigheden die ar beidsongeschiktheid kunnen veroorzaken. Melkert zei verder dat het ontslagverbod voor ar beidsongeschikten niet abso luut hoeft te zijn. „Er zijn na tuurlijk altijd vormen van arbeidsongschiktheid waarbij je van mensen niet meer kunt verwachten dat ze nog werken. De ondernemersvereniging VNO-NCW noemde het idee van Melkert gisteren onzinnig. „Je kunt toch niet iemand voor wie geen passend werk is voor de eeuwigheid in dienst houden", aldus secretaris Snelders. ANP Burgemeester Patijn wordt begroet door twee leden van de Werkgroep Marokkaanse Amsterdammers. doorCarine Neefjes AMSTERDAM - De 'vredesope ratie' van burgemeester Patijn in de roerige Marokkaanse ge meenschap lijkt dan toch ge lukt. Een maand geleden - de Ramadan was net begonnen - kon hij zijn boodschap niet ver kondigen omdat moskeegan- gers elkaar te lijf gingen met honkbalknuppels en messen. Op het suikerfeest in de 'Rode Hoed', waar Marokkanen afge lopen weekend massaal het ein de van de Ramadan vierden, nam Patijn revanche. De burgemeeter betrad zonder gejoel en gescheld het podium en sprak de aanwezigen toe. „Dit is de stad van de solidari teit waar nieuwkomers nooit zijn geweigerd. Maar jullie moe ten zelf hier je eigen plekkie ver overen. Bij een kleine groep Ma rokkaanse jongeren levert dat problemen op. Daar zijn we sa men verantwoordelijk voor." Als korpsbeheerder van de Am sterdamse politie benadrukte Patijn dat agenten niet harder zullen gaan optreden tegen Ma rokkaanse jongens. De boodschap dat de Marok kaanse gemeenschap meer ver antwoordelijkheid moet nemen voor het criminele en agressieve gedrag van jongeren, had Patijn eigenlijk al een maand geleden in de Nasr-moskee willen over brengen. Maar door een hoog opgelaaide ruzie in de geloofs gemeenschap kwam de burge meester toen niet aan spreken toe. Het gevolg was dat.de Ra- van onze redactie binnenland UTRECHT - Het treinverkeer heeft zaterdagavond ernstige problemen ondervonden door dat vandalen zware obstakels op de rails hadden gelegd. De schade aan de treinstellen loopt inde tonnen. Op de lijn Hoogeveen-Beilen botste een trein op een beton blok, op het traject Klarenbeek- Apeldoorn lag het betonnen on derstel van een parkbank op de rails en tussen Roosendaal en Breda ging het op twee plekken om grote pvc-kokers. In alle drie de gevallen betrof het een passagierstrein. Nie mand raakte gewond door de botsingen, maar de schrik onder passagiers en personeel was groot. Volgens de spoorwegen zijn er geen aanwijzingen dat de drie incidenten met elkaar in verband staan. „Deze zaken zijn extreem, zeker omdat er flinke schade was aan de treinstellen. Helaas kampen we vooral tijdens weekeinden met mensen die obstakels op cle rails leggen. Dit weekeinde la gen er op verscheidene plaatsen bij voorbeeld een steen, een fiets en een verkeersbord op de rails. ROTTERDAM - Een 33-jarige vrouw is zaterdagmiddag op de afdeling intensive care van het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam in haar hartstreek gestoken met een mes. Ze lag in het hospitaal omdat ze vrijdag na een echtelijke twist al in haar benen, rug en borststreek was gestoken. Haar toestand is sta biel. De dader is aangehouden. Zaterdag rond 16.30 uur hield het ziekenhuispersoneel een 32- jarige Rotterdammer aan die de vrouw op de IC had gestoken. De man had zich eerder uitgegeven als de broer van het slachtoffer. In werkelijkheid was hij de broer van de echtgenoot van de vrouw. De laatste, een 36-jarige Rotter dammer, had de vrouw eerder Wet een mes toegetakeld. Ook 'nj is opgepakt door de politie. R(it slachtoffer is naar een ander ziekenhuis overgebracht. ANP Dit is ongelooflijk onverant woordelijk. De degenen die dat doen lijken zich niet te beseffen dat het rampzalig kan aflopen", aldus een woordvoerder van de NS. De zegsman wijt de inci denten grotendeels aan 'de Vrijgevige parkeermeter DELFT - Een parkeerme ter in Delft heeft zaterdag een inwoner van die stad betaald voor het feit dat hij wilde parkeren. Toen de automobilist een gulden in het apparaat gooide, stootte deze be halve een parkeerkaartje ook zo'n honderd guldens uit. De Delftenaar belde met de politie die de automaat aan de Troelstralaan met voorrang liet legen. ANP heersende moraal in het uit gaansleven'. „Het is natuurlijk niet nieuw dat er weieens iets op de rails ligt. Vroeger heb ik ook al eens een kwartje op het spoor gelegd. Nu is de baldadigheid toegeno men. De incidenten worden steeds ernstiger." De Spoorwegpolitie bezoekt middelbare scholen om de jon geren te wijzen op de mogelijke gevaren van hun gedrag op en bij het spoor. „Behalve dat zo'n geintje heel slecht kan aflopen, zeggen we ook dat zij of hun ou ders soms jarenlang voor de kosten kunnen opdraaien als ze worden gepakt." Storing Op de trajecten Arnhem- Utrecht, Tiel-Arnhem, Arn hem-Keulen, Zutphen-Arnhem en Arnhem-Nijmegen reden gisteren urenlang ook geen trei nen. Dat had niets te maken met vandalen, maar met een sein- en wisselstoring op het knooppunt van de NS in Arnhem. ANP Minister De Grave van Defensie presenteert vandaag zijn plannen om in deze kabinetsperiode jaarlijks ten minste 375 miljoen te bezuinigen op zijn begroting. De belangrijkste conclusies zijn intussen al uitgelekt. De WD-bewindsman mag vooral uitleggen waarom hij toch de kaasschaafmethode toepast. door Cees van der Laan DEN HAAG - Vlak na zijn aan treden, in augustus, oordeelde minister De Grave dat Defensie 'uitbezuinigd' was, uitgekne pen als een citroen na bijna tien jaar van inkrimpingen en reor ganisaties. Hij kondigde aan dat hij 'fundamentele en pijnlijke keuzes' zou maken voor een nieuwe krij gsmachtIn decem ber werd duidelijk dat de bevel hebbers van marine, lucht macht en landmacht er toch anders over dachten dan hun politieke baas. De Grave lean getypeerd worden als een erva ren algemeen bestuurder die 'toevallig' bij de formatie uit de hoed kwam als minister van De fensie. Hij heeft echter weinig affiniteit met het militair appa raat en dat heeft hem opgebro ken in de bezuinigingsdiscussie. Volgens de hoogste militairen analyse zat er nog voldoende rek in de diverse begrotingen van mari ne, luchtmacht en landmacht. Er hoefde geen taken te worden afgestoten, zoals bijvoorbeeld de onderzeebootdienst, de ma rineluchtvaartdienst of de luchtverdediging. Bij het afsto ten van een taak maakt een krijgsmacht zich afhankelijk van andere landen die nog wel over die specifieke taak be schikken. Stel dat Nederland de bestrijding van onderzeeboten afschaft, zul je in tijden van cri sis deze taaie moeten 'lenen' van een ander land. Hetzelfde geldt als je de geleide wapens voor luchtverdediging opdoekt. De ze afhankelijkheid is de krijgs macht een gruwel. De bevelhebbers hebben dan ook alles op alles gezet om geen taken te hoeven afstoten. De Grave heeft dat uiteindelijk ge accepteerd. Wellicht dat in de toekomst, als de Europese de- fensiesamenwerking echt van de grond komt, de takendiscus sie opnieuw een rol gaat spelen. Het resultaat van de bezuini gingsdiscussie is dat de krijgs machtdelen allemaal een flinke veer laten, met alle onontkoom bare gevolgen voor de werkge legenheid van dien. Aan de andere kant mogen ze ook in vesteren in vredesoperaties, want dat is richting die de krijgsmacht opgaat: minder aandacht voor de verdediging van Nederland of het NAVO- bondgenootschap De gedachte hierachter is dat ons land wordt omringd door stabiele NAVO-landen. De met zichzelf overhoop liggende Rus sische Federatie is nauwelijks meer een bedreiging te noemen. Vredesoperaties daarentegen dienen zich met de regelmaat van de klok aan. Als belangrijk De marine levert twee van de zestien fregatten in en drie van de dertien Orion-vliegtuigen. Daarentegen kan de zeemacht in vesteren in een tweede amfibisch transportschip voor mariniers en wordt het Korps mariniers met driehonderd manschappen uitge breid. De luchtmacht raakt achttien F16-gevechtsvliegtuigen kwijt. Van De Grave mag dit krijgsmachtonderdeeld verder gaan met de op volger van de F16, de Joint Strike Fighter. Hieimee is tien tot twaalf miljard gulden gemoeid. De landmacht verliest honderd vijf tig van de driehonderddertig tanks. De extra speelruimte ligt hier vooral in de sterkte van onder delen. Er komen vijfhonderd militairen bij voor een paraat pantser- infanteriebataljon. Tevens krijgt de genie er driehonderd man schappen bij. In totaal verliest het leger tweeduizend functies. Aan de andere kant komen er zestienhonderd functies bij. De pensioengerechtigde leeftijd gaat van 55 naar 58 jaar. GPD foto Phil Nijhuis/GPD madan, voor moslims de maand van zelfbeheersing en geestelij ke en lichamelijke reinheid, dit jaar het toneel was van vecht partijen en conflicten. Mostafa el Filali van de Werk groep Marokkaanse Amster dammers wees vervolgens op de eigen verant woordelijkheid van de groep. „Ik doe een beroep op Marokkaanse jongens om mis dragingen te vermij den en te be seffen dat het ongewenst gedrag het imago van alle Marokkanen in Amsterdam aantast." GPD Het Uitvoerend Comité van het Internationaal Olympisch Comité is begonnen met een poging tot schoonmaak. Corruptie bij de toewijzing van winterspelen aan Salt Lake City kost zes IOC-leden hun stoel. Anton Geesink krijgt een berisping. Drie an dere IOC'ers traden eerder zelf terug. De maatregelen komen terwijl de twijfel over de toekomst van het IOC inclusief zijn voorman Juan Antonio Samaranch ver der groeit. Want het comité wordt ook anderszins belaagd. De stad Manchester eist 17 miljoen gulden schadevergoeding wegens op voorhand zinloze inspan-, ningen om de Spelen naar Engeland te halen. Wie volgt? Zo dreigt het IOC niet alleen qua geloofwaardigheid, maar ook qua kosten kopje onder te gaan. De malaise bij het IOC heeft voor Nederland een bij zondere dimensie, omdat troonopvolger Prins Willem- Alexander kandidaat-vertegenwoordiger is van het Nederlands Olympisch Comité. Het optreden van de prins was vanaf het begin omstreden. De sportwereld had andere kandidaten. Voorts betwijfelden velen of het IOC wel een 'veilig' en nuttig ervaringsproject voor de prins zou zijn. Met het ontbreken van enig democra tisch niveau en de verhalen over vriendjespolitiek en omkoopbaarheid rees het vermoeden dat het IOC wel eens een zeer ongezonde omgeving voor een toekomstig staatshoofd zou kunnen worden. Die angst blijkt te recht. Het IOC heeft met het uitdelen van straffen de corruptie erkend en zich daarmee als geheel tot besmet gebied verklaard. De topsport staat er slecht voor. Het hoogste podium, de Olympische Spelen, wordt aangevreten door corruptie.: Doping veroorzaakt concurrentievervalsing in veel disciplines. De amusementsindustrie vraagt voortdu rend nieuwe competities, liefst dagelijks op prime time een wedstrijd in een of andere superliga. Miljoenencon tracten maken van sportlieden nieuwe nomaden. Hooligans verwarren clubgeest gemakkelijk met van dalisme en terreur. De sportwereld is er tot nu toe niet in geslaagd deze ontwikkelingen een halt toe te roepen. Desondanks krijgt topsport steeds meer het karakter, van een volwaardige bedrijfstak met miljarden afne mers. Het IOC weet die economische belangen goed té schatten. Het redde begin j aren tachtig de spelen van de ondergang. En gisteren kwam het comité tegemoet aan de belangrijke Amerikaanse sponsors, die harde maat regelen wensen. Het ontbreekt echter aan zelfregule^ ring. In de 'echte' economie zijn daarvan goede voor beelden. Zo heeft De Nederlandsche Bank een speciale directie die de ethische aspecten van het geldwezen be waakt. Iets dergelijks is in de sport ook nodig. Als de topsport er samen met de amusementsindustrie in slaagt het product 'sportieve krachtmeting' goed neer te zetten, ook in de verschillende olympiades, dan wacht er een gouden toekomst. Zover is het nog lang niet. Ondertussen heeft Prins Willem-Alexander in het besmette IOC niets te zoeken. Maar ook als de topsport een volwassen bedrijfstak wordt, is het de vraag wat de prins er zou moeten doen. Indiaan veroordeeld In Canada is een 44-jarige In diaan veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens samenzwering en aansporing tot opstand. De man wilde een Indiaanse nationale regering voor Noord-Amerika vormen. Hij riep tot op tot ongehoor zaamheid jegens de 'bleekge- zichten'. Na zijn veroordeling is de man in hongerstaking ge gaan. Winkelsluiting Het ministerie van Economi sche Zaken heeft een nieuwe winkelsluitingswet voorge steld. Met uitzondering van de donderdag zouden de winkels op werkdagen om 19.00 uur dicht moeten zijn. Verder wil het ministerie dat winkels op dinsdagmiddag zijn gesloten. Verkiezingen Israël Vandaag worden er voor het eerst verkiezingen gehouden in Israël. De verwachting is dat de Partij van de Arbeid van premier David Ben Goerion de grootste partij zal worden. De Partij van de Arbeid zou ruim eenderde van de stemmen krij gen. De op een na grootste par tij wordt volgens waarnemers de Mapaipartij. Drijvende mijn Het Noorse motorschip Bra bant heeft ter hoogte van Westkapelle een drijvende mijn gesignaleerd. Een NS'er loopt weg met een stuk van de onderkant van de trein die bij Apeldoorn een stuk beton ram de. foto Hans van Oort/GPD industrieland kan Nederland zich niet onttrekken aan zijn verantwoordelijkheid om brandhaarden waar dan ook mee helpen te blussen, luidt de opvatting van zowel kabinet als Defensie. Deze conclusie heeft vooral gevolgen voor de land macht die traditiegetrouw dicht bij huis opereert met zwaar, moeilijk verplaatsbaar materi eel. Ongeveer de helft van de ruim driehonderd tanks wordt opgedoekt. Marine en lucht macht zijn doorgaans flexibeler inzetbaar. Toch heeft de VVD'er De Grave nog heel wat uit te leggen. Je maakt als minister geen sterke indruk als je eerst aankondigt complete taken te willen afsto ten en dat vervolgens niet doet. Vooral de twee coalitiepartners PvdA en D66 zullen teleurge steld zijn omdat juist zij hier over een discussie wilden, even als GroenLinks. Volgens premier Kok heeft. De Grave wel degelijk fundamentele keuzes gemaakt. Toch is dat de vraag gezien zijn eerdere ambities. Hij heeft de kaasschaafmethode of zoals hij zelf noemt de 'kaas- blokjes-methode' overgenomen en de kool en de geit gespaard. GPD Uitgever: W. F de Pagter Hoofdredactie: A L. Oosthoek A L. Kroon (adjunct) Centrale redactie: Postbus 18 4380 AA Vlissingen Tel. (0118) 484000 Redactiefax: (0118) 470102 's avonds op zondag t/m vrijdag: vanaf 19.00 uur in het weekeinde: verwijzing via de telefonische boodschap op de kantoren Vlissingen: Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA Vlissingen Tel. (0118) 484000 Fax. (0118) 472404 Goes: Voorstad 22 4461 KN Goes Tel. (0113)^73000 Fax. (0113) 273010 Terneuzen: Axelsestraat 16 4537 AK Terneuzen Tel. (0115) 694457 Fax (0115) 620951 Axel: Nassaustraat 15 4571 BK Axel Tel (0115) 568000 Fax (0115) 561415 Hulst: 's Gravenhofplein 4 4561 AJ Hulst Tel (0114)373839 Fax. (0114) 373840 Zierikzee: Grachtweg 23a 4301 KJ Zierikzee Tel. (0111)454647 Fax. (0111) 454659 Opening kantoren: Maandag t/m vrijdag van 8 00 tot 17.00 uur Zierikzee en Hulst, van 8 30 tot 17.00 uur. Zaterdags in Vlissingen van 8 00 tot 10.30 uur. Auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant BV Wegener Arcade NV City OnLine Internet Postbus 18 4380 AA Vlissingen http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl Bezorgklachten: 0800 - 0231231 of maandag t/m vrijdag: op de kantoren gedurende de openingstijden; zaterdags tot 14.00 uur: op de kantoren door de klacht in te spreken op de band of de verwijzing op te volgen. Overlijdensadvertenties: tijdens kantooruren en uitsluitend maandag- t/m vrijdagavond van 20.30 tot 22 00 uur en zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur: Tel. (0118) 484000. Fax(0118)470100. Abonnementsprijzen: per kwartaal 98,00: franco per post 128,50; per maand 35,75, per jaar 372,50; franco per post 491,00, bij automatische afschrijving per termijn 1,50 korting; losse nummers maandag t/m vrijdag 1,80, zaterdag 2,60 pst.; (alle bedragen inclusief 6 pet. btw); Postrek.nr.: 3754316 t.n.v. PZC ab.rek. Vlissingen. Advertentietarieven: 191 cent per mm; minimumprijs per advertentie 28,65; ingezonden mededelingen 2.5 x tarief; speciale posities: tarief op aanvraag; voor brieven bureau van dit blad 6,50 meer (excl. 17,5 pet btw); volledige tarieven met contractprijzen op aanvraag (alle advertentieprijzen exclusief 17,5 pet. btw) Giro: 35 93 00, Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant B V. Vlissingen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 3