Terneuzens WVG-budget slinkt PZC PZC The Juke Joints beste Zeeuwse band in 1998 Wat meer begrip foor de keuzes fan Alma Mahler Echtpaar krijgt pauselijk eerbetoon Hexagon Ensemble overtuigt vooral in kleinere bezettingen Bl0f opnieuw in de prijzen zeeland Nieuwe verdeling rijks gelden voordelig voor andere gemeenten kunst+cultuur Verdachten drugshandel gepakt Gewonden bij valpartijen Jassendief vernielt fiets Auto tegen boom bij Zuiddorpe Bewoners Goes grijpen vandaal Vier gewonden bij botsing maandag 25 januari 1999 floor Jeroen Vlieqenberg JERNEUZEN - De meeste ge meenten in Zeeuws-Vlaanderen krijgen dit jaar meer geld van het Rijk voor het uitvoeren van de Wet voorzieningen gehandi capten (WVG). Alleen Terneu- zen moet het met tienduizend gulden minder doen. De toene mende vergrijzing leidt wel tot een flinke stijging van het aan tal WVG-aanvragen. Vooral Hulst en Oostburg on- dervinden daarvan rechtstreeks de gevolgen. A d'Hondt, WVG- oördinator gemeente Hulst, is oorzichtig, maar voorziet oorlopig geen financiële pro lemen. „Sinds 1995 hebben we én miljoen gulden in een egali- atiefonds gestopt. Dat bedrag nog niet gebruikt. Vorig jaar lebben we ongeveer 1,7 miljoen an de WVG uitgegeven, in 1997 jtsmeer. We hebben dit jaar net lsin 1998 twee miljoen van het ijk gekregen. Wat overblijft, toppen we in het fonds. oor het collectief vervoersys- jem wordt geen eigen bijdrage evraagd. Alle voorzieningen ivorden door de gemeente ge tuurd en verhuurd. „Dat doet like gemeente in Zeeuws- flaanderen. We zijn wel bang het huurbeleid ons ooit zal pbreken", stelt d'Hondt. Jostburg ontvangt dit jaar 90.00 0 gulden extra, in totaal uim twee miljoen gulden. De I emeente had volgens een roordvoerster de afgelopen ja- en overschotten. Vorig jaaris er chter meer uitgegeven dan de aren daarvoor. „Daarom had- en we afgelopen zomer negen on uit de reserves getrokken, iu blijkt dat dit bedrag niet he- emaal nodig is. Over een evalu- tie of hei-verdeling van de bud- etten is ons niets bekend." leserves let WVG-budget is sinds 1 ja- uari dit jaar opnieuw verdeeld oor de verantwoordelijke mi- isteries. Sommige gemeenten ouden WVG-geld over, terwijl idere gemeenten er niet mee tkomen. Voorlopig kunnen de eeste gemeenten terugvallen de opgebouwde reserves, kneuzen gaat er tienduizend ilden op achteruit, maar heeft irt ig een overschot van één mil- en gulden. De cijfers over 1998 jn nog niet bekend. Wel zijn er eer aanvragen dan in 1997. Voor de WVG heeft Terneuzen gemiddeld drie miljoen per jaar beschikbaar. Het ministerie van Sociale Za ken en Werkgelegenheid noemt 1999 een overgangsjaar. Volgens een voorlichter bleek dat alleen het aantal inwoners als norm niet werkt. „Daarom kijken we nu ook bij voorbeeld naar het aantal wao'ers, ouderen en uit keringsgerechtigden. In 1998 hebben we een eenmalige bij drage van 57 miljoen gegeven aan tekortgemeenten. In het re geerakkoord is vastgesteld dat er dit jaar vijftig miljoen extra vrij komt, volgend jaar hon derd, in 2001 honderdvijftig miljoen en daarna structureel 225 miljoen per jaar. Dit zijn overigens totaalbedragen waarvan het grootste deel voor de WVG bestemd is." Bijna zestigduizend gulden hield Sas van Gent vorig jaar over. De gemeente krijgt er nu tienduizend gulden bij, waar mee het totaal negen ton be draagt. Mede op basis van het aantal 65-plussers ontvangt Sluis-Aardenburg dit jaar 14.000 gulden extra. Bijna 7,5 ton zit in kas. Maar het is de vraag of 14.000 gulden genoeg is. „Ik vrees dat we niets over houden", voorspelt een woord voerder. Kentering Axel heeft iets meer reserves; er zit, evenals vorig jaar, ruim één miljoen in de WVG-pot. De ge meente krijgt er tienduizend gulden bij. In 1996 en 1997 beschikte Axel over ruime over schotten, maar volgens uitvoe rend WVG-ambtenaar W. Dob belaar kwam daar in 1998 een kentering in. „Als de budgetten niet worden aangepast, dan krijgen we tekorten. Toch heb ben we besloten om voor 1999 de WVG-pot niet bij te stellen. Daar blijft dus net als vorig jaar ruim één miljoen gulden in zit ten." J. Stolte, sectorhoofd maat schappelijke zaken van Honte- nisse, is niet pessimistisch over de veertig mille die de gemeente extra krijgt. „Maar ook niet op timistisch. In totaal hebben we ruim acht ton. Op korte termijn zullen we het wel redden." In heel Zeeland krijgen tien ge meenten extra geld, zes worden gekort en alleen Hulst krijgt hetzelfde bedrag. oes, Stadhuis (Prins van ranje op locatie) Ima Mahler', een biografisch eld door Tine Ruysschaert. ostumering van Livia Adorni, gie van Herman Verschelden. oor Willem Nijssen Eigenlijk heb ik nooit echt van de muziek van Mah- gehouden, eigenlijk heb ik inooit erg geïnteresseerd voor it Werfel schreef, nooit heb ik s begrepen van wat Gropius ed, maar Kokoschka, ja Ko- schka heeft altijd indruk op j gemaakt." it zei Alma Mahler, toen haar vraagd werd om een terugblik haar rijk gevuld leven met lke grote mannen. Mannen it wie ze ooit getrouwd was. réén na: Kokoschka. Met hem dze wel een korte, heftige re- ie. Zoals ze die - buitenechte- waarschijnlijk met méér fonen heeft gehad. REDACTIE ZEEUWS-VLAANDEREN Axeisestraat 16 4537 AK TERNEUZEN Tel: (0115)694457 Fax:(0115)620951 e-mail: redtern@pzc.nl C.A.M. van Gremberghe (chef) W.A. Bareman J. Bosman P.I.F.M. Cappetti S.van Doorsselaer J.F.D. Bakker (sport) 's Gravenhofplein 4 4561 AJ HULST Tel: (0114) 373839 Fax: (0114)373840 e-mail: redhulst@pzc.nl R-E.A. Hoonhorst 8 J.G. Pelgrim CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet Mtp://www. pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl Het liefdesleven van Alma Mah ler heeft haar voor velen tot een omstreden vrouw gemaakt. Ze ker in combinatie met een uit spraak als hierboven, waar eni ge minachting voor (het werk van) haar echtgenoten uit zou kunnen spreken. Het is Tine Ruysschaert in haar solovoorstelling 'Alma Mahler' zeker niet te doen om de rehabi litatie van haar 'alter-ego'. Daarvoor is haar stijl te inge houden, het beeld te eerlijk. Toch weet ze met haar program ma (naar het gelijknamige boek van Francoise Lalande) iets van dien aard te bereiken. En dat vooral, omdat ze een verband legt met Alma's relatie tot haar vroeg gestorven vader, de schil der Emil Schindler. „Roem is de som van misver standen", zei Rainer Maria Ril- ke ooit. Hne Ruysschaerts pro gramma speelt onder dat motto. Het gróte misverstand - ook door Alma zelf niet begrepen - is die band tussen dochter en va der. Die hechte symbiose is de openingsscène van 'Alma Mah ler', en plaatst de hoofdpersoon onder de doem van een groot va- der-gemis. Een gemis waaruit het huwelijk met een negentien jaar oudere man te begrijpen is, waaruit het voortdurende zoe ken naar de grote liefde zich laat verstaan. Boek en voorstelling gaan uit van herinneringsbeelden. Tine Ruysschaert speelt vertellend en citerend uit brieven een ou dere vrouw, ze zou een Alma Mahler kunnen zijn, die terug kijkt en kan zeggen: „Nu zal ik voor altijd een troosteloze vrouw zijn." Tegelijkertijd is ze een alwetende vertelster die diep in de ziel van haar onder werp kan kijken. Die twee rollen door elkaar heen zijn accepta bel, scheppen veel afstand. 'Alma Mahler' is een statige (en ook een statische) voorstelling. Het is een verheven literair (en vanwege de Mahler-fragmenten ook een muzikaal) moment, waar met voorzichtig respect wordt gebouwd aan een begrij pende en waarderende visie op Alma Mahler. De actrice cijfert zich weg voor haar heldin. Het vuur blijft uit, is geweken voor de kou die veelal in het leven van de heldin heerste. Het zal daar om zijn, dat ik niet - zoals eerder in 'Wit is altijd schoon' - aan de lippen van Tine Ruysschaert hing. Diaken C. van Geloof feliciteert het echtpaar Leenknegt-de Booy met de pauselijke onderscheidingen. foto Peter Nicolai door René Hoonhorst LAMSWAARDE - De pauselijke onder scheiding Pro Ecclesia et Pontifice valt ook in Oost-Zeeuws-Vlaanderen jaarlijks wel aan enkele leken toe, die zich bijzon der verdienstelijk hebben gemaakt voor de rooms-katholieke zaak. Dat twee ech telieden op hetzelfde moment de Pro Ec clesia ontvangen is echter heel bijzonder, zei diaken C. van Geloof zondagmorgen in de Heilige Corneliuskerk van Lamswaar- de. Emma Leenknegt-de Booy en haar man Theo Leenknegt werden gisteren tijdens' de kerkdienst beiden vóór het altaar ge roepen om de onderschei ding in ontvangst te nemen. Mevrouw Leenknegt is al 12,5 jaar koster van de Corneliuskerk en daar mee contactpersoon voor veel parochia nen. Parochieraad Ze was eerder de maximale twee periodes lid van het kerkbestuur en is nog immer actief in de parochieraad. Haar man zit ook in de parochieraad en is ook in andere organen bestuurlijk actief. Zo is hij be trokken bij de Interparochiële Verenigingen en bij het Caritasbestuur. Als overtuigd vakbondsman ligt het Zeeuws-Vlaamse industriepastoraat Leenknegt aan het hart. Daarnaast is hij de steun en toeverlaat van zijn vrouw bij haar werkzaamheden als koster. Als er in de kerk wat op te knappen is, staat Leen knegt als manusje van alles immer klaar. Diaken Van Geloof stak dan ook de lof trompet over het Lamswaarder echtpaar tijdens de zondagsviering in de Cornelius kerk. De Leenknegts zijn in Lamswaarde ook bekend als aanjagers van meer profa ne zaken. Zo is Theo onder meer één van de drijvende krachten van het feestcomité van het dorp. Veel kerkgangers, vrienden en bekenden feliciteerden zondag het ver raste echtpaar na afloop van de zondags dienst. TERNEUZEN - Twee jonge Temeuzenaren van 18 en 24 jaar zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel De 18-jarige werd donderdagavond al 'onbevoegd' aange troffen in een woning in de Tholensstraat in Terneuzen. In die woning vond de ongeveer een kilo hennep, waarna vrijdag de 24-jarige man als tweede verdachte werd opgepakt. HULST - Twee mensen uit Hulst en Kloosterzande die achter op een brommer zaten, belandden zondagmorgen vroeg in streekziekenhuis De Honte. Ze liepen diverse verwondingen op toen ze vielen, vermoedelijk omdat ze elkaar raakten bij het passeren op het fietspad langs Rijksweg N60, ter hoogte van de Havendijk. Eén van de bromfietsbestuurders, een 22- jarige Hulstenaar, bleek bijna twee keer zoveel alcohol in zijn bloed te hebben als is toegestaan. Op de Hulsterweg in Kloosterzande haakten zondagmorgen omstreeks kwart over elf enkele Vlaamse toerfietsers met de sturen in elkaar. Bij de valpartij die volgde, liep één van hen - een man uit Stekene - zodanige verwoningen op dat hij voor behandeling naar het ziekenhuis werd gebracht. Een 17-jari- ge Terneuzense bromfietsster werd vrijdagavond al per am bulance overgebracht naar De Honte, nadat zij door onbe kende oorzaak ten val was gekomen op de Sportlaan in Axel. TERNEUZEN - Een 67-jarige Axelaar werd zaterdagmorgen even voor zevenen aangehouden, omdat hij met een eind hout op een fiets insloeg die aan De Blokken in Terneuzen stond. Op het bureau bleek dat de man een jas aanhad, die in decem ber uit een Axelse horecagelegenheid was gestolen. Na ver hoor werd de man - zonder jas en zonder stuk hout - heenge zonden. ZUIDDORPE - Een 61-jarige automobiliste uit Axel werd za terdagavond met diverse klachten naar streekziekenhuis De Honte gebracht, nadat zij met haar auto tegen een boom was gereden. De vrouw was omstreeks 19.40 uur door onbekende oorzaak de macht over het stuur verloren in de bocht bij de Bonte Koe vlakbij Zuiddorpe. Haar auto raakte zwaar be schadigd. GOES - Bewoners van de Vlasmarkt in Goes hebben in de nacht van zaterdag op zondag een 20-jarige inwoner van Co- lijnsplaat aangehouden die even te voren een ruit van een wo ning had vernield. Dat gebeurde omstreeks 02.00 uur. Deeige- naresse van de woning en twee vrienden traden snel op en konden de dader staande houden en aan de politie overdra gen. Het gaat om een bekende van de politie, die al eerder voor soortgelijke feiten is aangehouden. Hij is verhoord en moest het schadebedrag vergoeden. Verder kreeg hij een dagvaar- ding. KRABBENDIJKE - Bij een ongeval zaterdagavond nabij Krabbendijke zijn vier personen gewond geraakt. Ze zijn al len met hun verwondingen naar het ziekenhuis in Goes over gebracht. Het ongeval gebeurde omstreeks 19.00 uur op de kruising van de Oude Rijksweg en Luchtenburg te Krabben dijke. Een personenauto die uit de richting Oostdijk kwam, verleende geen voorrang aan een personenauto die uit de richting Kruiningen kwam. Beide wagens werden zwaar be schadigd. Fliwer won de popprijs in de categorie 'jong en wild'. foto Ruben Oreel door Lukas Fransen VLISSINGEN - The Juke Joints uit Kwadendamme zijn zaterdag door de jury van de Stichting Popmuziek Zeeland uilgeroepen tot beste Zeeuw se band van 1998. Dat ze door een optreden in Amsterdam de prijsuitreiking aan zich voorbij moesten laten gaan. gaf aan dat de bluesmuzikan ten niet alleen in Zeeland po pulair zijn. De Zeeuwse Popprijzen wer den zaterdag bekend gemaakt tijdens een muzikale presen tatie in het Arsenaaltheater in Vlissingen. Na een optreden van de Terneuzense metal- band Mindlink, vorig jaar winnaar in de categorie 'beste band' en 'beste cd', werden de prijzen uitgereikt. The Juke Joints waren samen met Rac coon en Fiction Defenc/se ge nomineerd voor de categorie 'beste band'Hoewel de blues muzikanten de prijs in de wacht sleepten, gingen de an dere genomineerden niet met lege handen naar huis. Rac coon kreeg de prijs voor de beste demo en Fiction Defenc- /se had met Pilot de beste cd gemaakt. Oude rotten The Juke Joints bestaan al ruim vijftien jaar en zijn een begrip in de nationale en in ternationale blueswereld. In 1997 stond de band ruim hon derd keer op podia in Neder land, België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Toch is bandlid Peter Kempe, die zang en drums voor zijn reke ning neemt, erg blij met de prijs. „Het is ongelofelijk. Er zijn zoveel goede bands in Zeeland. Dan is het toch leuk dat we er als oude rotten nog steeds staan en erkenning krijgen." Kempe vond het jammer dat The Juke Joints niet bij de prijsuitreiking konden zijn. „We hebben het. hele weekend opgetreden. We spelen eigen lijk heel weinig in Zeeland. In Zeeland heb je toch beperkte podia. Maar hoewel we ons op een groot gedeelte van Europa richten, blijven we een Zeeuwse band." De winnaar van de categorie 'jong en wild' werd de zeskop- pige Middelburgse formatie Fliwer. In het juryrapport stond dat Fliwer als jonge, enthousiaste en veelbeloven de band, symbool staat voor hoop en toekomst van de Zeeuwse popmuziek. Het ze ventienjarige bandlid Vincent Melens kon zijn geluk niet op. ..We hadden er stiekem op ge hoopt. We spelen toch een aparte muziekstijl. Het is een beetje van alles wat. De in breng van een cello zorgt zelfs vooreen klassiek tintje. De sa menstelling en composities van de band maakt ons anders dan andere bands. Pluim Melens hoopt dat de prijs voor aanstormend talent Flivver een duw in de rug zal geven. „We hopen zo wat meer publi citeit en bekendheid te krij gen. Het is heel moeilijk om er in het muziekwereldje tussen te komen. We gaan in elk geval binnenkort een cd opnemen. Deze prijs is daarom een pluim in de kont." MIDDELBURG, Concertzaal Hexagon Ensemble met werken van A Andriessen, Caplet, De bussy, Jongen en Ravel door Ellengard Jense Onder de noemer 'Une nou velle époque' brachten de leden van het Hexagon Ensem ble zondagmiddag een Frans getint programma met vooral werken uit de eerste helft van deze eeuw. Vijf blazers, allen werkzaam als lid van één der Nederlandse orkesten, en een pianist speelden daarin werken in uiteenlopende bezettingen. Het concert was daardoor niet alleen divers qua composities, maar bood ook een aangename variatie. Het concert opende met drie de len uit Ravels 'Le Tombeau de Couperin'. Aanvankelijk schreef de componist dit werk i n 1917 voor piano solo en bestond het uit zes delen, elk opgedragen aan één van zijn aan het front omgekomen kameraden. Later orkestreerde hij er zelf vier van. Niet zo vreemd dus om het nog maals aan te passen, ditmaal aan de bezetting van fluit, hobo, klarinet, hoorn en fagot. Het sprankelende eerste deel 'Prélude, vif', dwong meteen tot alert luisteren door de wirwar van klanken (even wennen aan de akoestiek!) Het daaropvol gende Menuet had heel veel sfeer met de hobo als meloclie- drager en de overige blazers mooi homogeen begeleidend. In het tweede werk van de avond voegde pianist Paolo Giacometti zich bij het gezel schap. In een kwintet van André Caplet bewees hij dat blazers en piano zich heel goed kunnen mengen, want ondanks de open vleugel overheerste het instru ment geen ogenblik ongewenst. Een vierdelige compositie, aan gekondigd als 'onstuimig jeugdwerk', gaf de musici alle gelegenheid om zowel hun vir tuositeit als hun muzikaliteit te tonen. Met name voor klarinet tist Arno van Houtert kwamen hier bijzonder fraaie passages in voor. Toch waren het twee werken in kleinere bezetting die mij het meest wisten te boeien. Aller eerst waren dat de 'Chansons de Bilitis" van Debussv. Deze liede ren, oorspronkelijk voor vrou wenstem en piano, werden be werkt door hoornist Arie Boers voor fluit, hoorn en piano. Zeer fraai spel van fluitist Wout van den Berg en mooi soepel hoorn- spel van Boers maakten deze 'liederen zonder woorden' bij zonder de moeite waard. Ook het Thema met Variaties van Hendrik Andriessen, in tijd (1953) enigszins afwijkend, maar qua idioom goed passend in dit programma, vond ik heel mooi gespeeld. De bezetting fluit, hobo en piano maakte een nadere kennismaking met ho boïst Lex Bergink mogelijk. Een éclatant stuk, met verve ge speeld en wat onverwacht plechtig eindigend. Nog niet genoemd heb ik fagot- tist Freek Sluijs. Niet alleen bleek hij een goed en betrouw baar instrumentalist, hij gaf ook plezierige, korte toelichtin gen.Het slotstuk van de avond was tevens het enige waarin alle zes musici samen speelden. De Rhapsody van de Belg Joseph Jongen begon weliswaar dro merig, maar ontwikkelde zich gaandeweg tot een stuk met symfonische allure, waarin alle spelers, mede door de knappe instrumentatie, hun capacitei ten ten volle konden tonen. Een enkel minpuntje van deze middag? Vooral in de werken voor grotere bezetting bleek hoe fragiel de zuiverheid soms kan zijn: een minimale afwijking in stemming kan soms net storend werken. door Lukas Fransen VLISSINGEN - De muzikanten van Bief hebben zondag in het Arsenaaltheater in Vlissingen de eerste Thermphos Cultuur prijs in ontvangst genomen. Aan de prijs is een bedrag van vijfduizend gulden en een opna me op de website van de Raad voor Kunst Cultuur Vlissin gen verbonden. ,Ik hoop dat Vlissingen zich nog meer inspant voor een goed pop podium, zodat bands die nog niet zo ver zijn als wij, op weg worden geholpen", zei bandlid Peter Slager. De cultuurprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een in Nederland of België wonend(e) of wer- kend(e) persoon, groep of in stantie. „De prijs is geen aan moedigingsprijs voor jong talent, maar een beloning voor bewezen kwaliteiten en bijzon dere prestaties", zei J. B. Vente- vogel, voorzitter van de Raad voor Kunst Cultuur Vlissin gen. „Dat de eerste cultuurprijs naar Blof gaat, kan nauwelijks Drummer Chris Götte, bassist Peter Slager en manager Frank van der Meijden namen zondag in Vlissingen de Thermphos Cultuur prijs in ontvangst. foto Ruben Oreel een verrassing zijn. Blof is een beetje van Vlissingen. Peter Slager, die samen met bandlid Chris Götte en manager Frank van der Meijden, de prijs in ontvangst nam, was vereerd met de zoveelste trofee. „Het is wederom een erkenning dat mensen leuk vinden wat wij doen.Op de vraag wat ze met het geld gaan doen, antwoordde hij: „Een biertje drinken."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 35