Schouwen oogst extra WVG-geld Voor de fanfare telt elke cent The Juke Joints beste Zeeuwse band in 1998 PZC PZC ,Wat meer begrip oor de keuzes an Alma Mahler Hexagon Ensemble overtuigt vooral in kleinere bezettingen Bl0f opnieuw in de prijzen zeeland Rijk herverdeelt budgetten Geld uit kantine kunst cultuur Bewoners Goes grijpen vandaal Vier gewonden bij botsing Emballagebon verduisterd Verdachten drugshandel gepakt Gewonden bij valpartijen Auto tegen boom bij Zuiddorpe maandag 25 januari 1999 door Jeroen Vliegenberg ZlERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland krijgt als gevolg van een herverdeling van de budgetten voor uitvoering van de Wet voorzieningen ge handicapten (WVG) dit jaar 80.000 gulden extra. Daarmee komt de gemeente op een totaal van 3,44 miljoen gulden. Schou wen-Duiveland is één van de tien Zeeuwse gemeenten die er geld bij krijgt. De herverdeling is begin dit jaar Ingevoerd. Sommige gemeenten houden WVG-geld over, terwijl indere gemeenten tekorten op dit budget hebben. Voorlopig kunnen de meeste gemeenten terugvallen op de opgebouwde reserves, maar bij blijvende rijkskortingen dreigen de reser ves op te drogen. Goes kampt al enige tijd met een WVG-tekort van enkele tonnen. Het ziet er niet naar uit dat die op korte termijn verdwijnen. Goes krijgt dit jaar slechts 110.000 gulden extra. Wethou ders. Heijning van de gemeente Goes is dan ook somber ge stemd. ,.Ik weet dat er vanuit het ministerie meer geld komt, maar de gemeenten krijgen ook meer zorgtaken erbij, dus het is de vraag of zij erop vooruit ;aan. Volgens onze prognoses ïebben we dit jaar een tekort van 9 ton, dat in 2000 op kan lo- 0 pen tot 1,3 miljoen gulden. Als et a-niet meer geld komt, dan zul len we een graai uit de gemeen tekas moeten doen." Ook Tholen zit flink in de pro blemen. „In 1998 hadden we een tekort van 460.000 gulden. Twee ton is gedekt uit reservemidde- '5 GOES - In de nacht van zater- dag op zondag is een aanzienlijk geldbedrag weggenomen uit de voetbalkantine van de VV Goes, len deur bleek geforceerd. len. Waar we de overige 2,5 ton vandaan halen, weten we nog niet. Er liggen nu voorstellen bij B en W. Eind deze maand is er meer duidelijkheid. Meer is er niet te zeggen", aldus mede werkster Wil Saenen. Het ministerie van Sociale Za ken en Werkgelegenheid noemt 1999 een overgangsjaar. Volgens een voorlichter bleek dat alleen het aantal inwoners als norm niet werkt. „Daarom kijken we nu bijvoorbeeld ook naar het aantal wao'ers, ouderen en uit keringsgerechtigden. In 1998 is totaal 78 miljoen voor de WVG naar de grotere steden gegaan. In 1998 hebben we een eenmali ge bijdrage van 57 miljoen gege ven aan tekortgemeenten. In het regeerakkoord is vastgesteld dat er dit jaar vijftig milj oen ex tra vrij komt, volgend jaar hon derd, in 2001 honderd vijf tig miljoen en daarna structureel 225 miljoen per jaar. Dit zijn overigens totaalbedragen waarvan het grootste deel voor de WVG bestemd is." Verdeling Vlissingen krijgt 210.000 gul den extra en heeft een totaal van 4,77 miljoen. Middelburg ont vangt 120.000 gulden extra en komt op 4,68 miljoen. Veere moet genoegen nemen met een ton minder en houdt ruim twee miljoen over. De gemeente Noord-Beveland krijgt 70.000 gulden extra en komt op een to taal van 770.000 gulden. Rei- merswaal krijgt bijna twee ton minder, in totaal blij ft een krap pe twee miljoen over. De ge meente zit samen met andere gemeenten in het Samenwer kingsverband Oosterscheldere- gio, dat onder meer het collec tief vervoer regelt. „Het aantal WVG-aanvragen is in 1998 gestegen tot bijna 600. Dat legt een flinke druk op je al gemene middelen", laat WVG- coördinatrice Van Kommer we ten. Goes, Stadhuis (Prins van Oranje op locatie) 'Alma Mahler', een biografisch Md door Tine Ruysschaert. 11 kostumering van Livia Adomi, regie van Herman Verschelden. Idoor Willem Nijssen tpigenlijk heb ik nooit echt JUvan de muziek van Mahler gehouden, eigenlijk heb ik me a nooit erg geïnteresseerd voor •6 «at Werfel schreef, nooit heb ik iels begrepen van wat Gropius leed, maar Kokoschka, ja Ko- loschka heeft altijd indruk op nij gemaakt." )at zei Alma Mahler, toen haar [evraagd werd om een terugblik >p haar rijk gevuld leven met ulke grote mannen. Mannen net wie ze ooit getrouwd was. )péén na: Kokoschka. Met hem iad ze wel een korte, heftige re- Zoals ze die - buitenechte- |k - waarschijnlijk met méér annen heeft gehad. REDACTIE NOORD-ZEELAND Grachtweg 23a 4301 KJ ZIERIKZEE Tel: (0111) 454647 Fax: (0111)454657 e-mail: redzzee@pzc.nl W.J. van Dam (chef) P. Kleemans M. Modde A.M.L. Pankow N.ten Brinke P.B. Godrie (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118) 470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl Het liefdesleven van Alma Mah ler heeft haar voor velen tot een omstreden wouw gemaakt. Ze ker in combinatie met een uit spraak als hierboven, waar eni ge minachting voor (het werk van) haar echtgenoten uit zou kunnen spreken. Het is Tine Ruysschaert in haar solovoorstelling 'Alma Mahler' zeker niet te doen om de rehabi litatie van haar 'alter-ego'. Daarvoor is haar stijl te inge houden, het beeld te eerlijk. Toch weet ze met haar program ma (naar het gelijknamige boek van Franyoise Lalande) iets van dien aard te bereiken. En dat vooral, omdat ze een verband legt met Alma's relatie tot haar. vroeg gestorven vader, de schil der Emil Schindler. „Roem is de som van misver standen". zei Rainer Maria Ril- ke ooit. Tine Ruysschaerts pro gramma speelt onder dat motto. Het gróte misverstand - ook door Alma zelf niet begrepen - is die band tussen dochter en va der. Die hechte symbiose is de openingsscène van 'Alma Mah ler', en plaatst de hoofdpersoon onder de doem van een groot va- der-gemis. Een gemis waaruit het huwelijk met een negentien jaar oudere man te begrijpen is, waaruit het voortdurende zoe ken naar de grote liefde zich laat verstaan. Boek en voorstelling gaan uit van herinneringsbeelden. Tine Ruysschaert speelt vertellend en citerend uit brieven een ou dere vrouw, ze zou een Alma Mahler kunnen zijn, die terug kijkt en kan zeggen: „Nu zal ik voor altijd een troosteloze vrouw zijn." Tegelijkertijd is ze een alwetende vertelster die diep in de ziel van haar onder werp kan kijkenDie twee rollen door elkaar heen zijn accepta bel. scheppen veel afstand. 'Alma Mahler' is een statige (en ook een statische) voorstelling. Het is een verheven literair (en vanwege de Mahler'-fragmenten ook een muzikaal) moment, waar met voorzichtig respect wordt gebouwd aan een begrij pende en waarderende visie op Alma Mahler. De actrice cijfert zich weg voor haar heldin. Het vuur blijft uit, is geweken voor de kou die veelal in het leven van de heldin heerste. Het zal daar om zijn, dat ik niet - zoals eerder in 'Wit is altijd schoon' - aan de lippen van Tine Ruysschaert hing. In het Brouwse Tonnenmagazijn verzorgde een armlastig Apollo de jaaruitvoering. foto Pieter Honhoff door Piet Kleemans BROUWERSHAVEN - De een houdt oud papieracties, de an der spekt de verenigingskas met rommelmarkten. Alle maal proberen ze zoveel moge lijk donateurs voor zich te winnen en hopen ze op meer subsidie van de gemeente. Voor de muziekverenigingen op Schouwen-Duiveland is het geen vetpot. Als alles meezit breken bin nenkort betere tijden aan. De gemeente werkt aan het gelijk trekken van subsidies voor amateurmuziek. En dat wordt hoog tijd, volgens voorzitter P. van Lint van Koninklijke Har monie Kunst en Eer uit Zierik- zee. Voor subsidiëring van ama teurmuziek gelden bepaalde nonnen, vastgesteld door het Nederlands Instituut voor Blaasmuziek (NIB). Die NIB- normen gaan uit van e'en sub sidie naar rato van het aantal leden. Hoe groter de vereni ging, hoe meer subsidie. Een prima systeem volgens Van Lint, maar er is één probleem. In het verleden be taalde alleen de gemeente Westerschouwen 'haar mu ziekkorpsen' honderd procent volgens die normen uit. De an dere gemeenten zaten daar flink onder en omdat er nog geen gedegen cultuurbeleid is, werden de 'oude' subsidies aangehouden door de nieuwe gemeente Schouwen-Duive land. Riemen Van Lint: „Wij hebben nooit meer gekregen dan 48 procent. Dat komt er ruwweg op neer dat wij in Zierikzee 118 gulden per muzikant krijgen, terwijl dat in de Westhoek 300 gulden per muzikant is. We moeten roeien met de riemen die we hebben, maar eigenlijk is het niet te doen." Bij de meeste andere Schouw- se muziekverenigingen is het al niet anders, zo blijkt uit een telefonisch rondje. Ze houden het hoofd boven water, maar meer ook niet. „Alle kleine beetjes helpen", stelt C. J. van Dixhoom van de Dreischorse muziekvereniging Crescendo. Collega B. P. Korstanje van Con Amore uit Noordgouwe beaamt dat. „Bij ons scheelt het veel dat een aantal muzi kanten zelf een instrument heeft gekocht." Voorzitter J. P. Everwijn van de Brouwse muziekvereniging Apollo wond zaterdag er in zijn toespraak voorafgaand aan de jaaruitvoering in het Tonnenmagazijn geen doekjes om. Apollo is ziek, niet muzi kaal maar financieel en dat baart Everwijn zorgen. Hij deed een dringend beroep op cultuurwethouder P. W. Berre- voets-Ringelberg om haast te maken met de harmonisatie van de subsidies. „We willen niet langdurig aan het infuus. Financieel kerngezond zijn Luctor et Emergo uit Renesse en Witte van Haemstede uit Haamstede. Voor hen betekent de harmonisatie een achter uitgang. Hun subsidie daalt, als college en raad het ambte lijk advies volgen, in 1999 van 100 naar 85 procent, terwijl de subsidies voor de andere mu ziekverenigingen worden op getrokken naar 70 procent. Pleiten In het jaar 2000 zakken de Westerschouwse muziekver enigingen naar 80 procent en stijgt de rest naar 75 procent van de NIB-normen. In 2001 krijgt iedereen 80 procent. Luctor et Emergo-voorzitter A J. Padmos: „Het scheelt ons duizenden guldens. Hoe we dat precies op gaan vangen, weet ik nog niet. Maar we gaan er wel voor pleiten dat we na 2001 weer met z'n allen naar die 100 procent gaan." GOES - Bewoners van de Vlasmarkt in Goes hebben in de nacht van zaterdag op zondag een 20-jarige inwoner van Co- lijnsplaat aangehouden die even te voren een ruit van een wo ning had vernield. Dat gebeurde omstreeks 02.00 uur. De eigenaresse van de woning en twee vrienden traden snel op en konden de dader staande houden en aan de politie overdra gen. Het gaat om een bekende van de politie, die al eerder voor soortgelijke feiten is aangehouden. Hij is verhoord en moest het schadebedrag vergoeden. Verder kreeg hij een dagvaar ding. KRABBENDIJKE - Bij een ongeval zaterdagavond nabij Krabbendijke zijn vier personen gewond geraakt. Ze zijn al len met hun verwondingen naar het ziekenhuis in Goes over gebracht. Het ongeval gebeurde omstreeks 19.00 uur op de kruising van de Oude Rijksweg en Luchtenburg te Krabben dijke. Een personenauto die uit de richting Oostdijk kwam, verleen de geen voorrang aan een personenauto die uit de nchting van Kruiningen kwam. Beide wagens werden zeer zwaar bescha- digd. GOES - Een 21-jarige werknemer van een supermarkt in Goes is aangehouden voor verduistering. Bij controle van de emballagebonnen bleek dat hij een emballagebon had meege nomen en die later zelf had geïncasseerd. Het gaat om een be drag van 27 gulden. De medewerker heeft bekend. TERNEUZEN - Twee jonge Terneuzenaren van 18 en 24 jaar zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel. De 18-jarige werd donderdagavond al 'onbevoegd' aange troffen in een woning in de Tholensstraat in Temeuzen. In die woning vond de ongeveer een kilo hennep, waarna vrijdag de 24-jarige man als tweede verdachte werd opgepakt. HULST - Twee mensen uit Hulst en Kloosterzande die achter op een brommer zaten, belandden zondagmorgen vroeg in streekziekenhuis De Honte Ze liepen diverse verwondingen op toen ze vielen, vermoedelijk omdat ze elkaar raakten bij het passeren op het fietspad langs Rijksweg N60, ter hoogte van de Havendijk. Eén van de bromfietsbestuurders, een 22- jarige Hulstenaar, bleek bijna twee keer zoveel alcohol in zijn bloed te hebben als is toegestaan. Op de Hulsterweg in Kloosterzande haakten zondagmorgen omstreeks kwart over elf enkele Vlaamse toerfietsers met de sturen in elkaar. Bij de valpartij die volgde, liep één van hen - een man uit Stekene - zodanige verwoningen op dat hij voor behandeling naar het ziekenhuis werd gebracht. Een 17-jarige Terneuzense bromfietsster werd vrijdagavond al per ambulance overgebracht naar De Honte, nadat zij door onbekende oorzaak ten val was gekomen op de Sportlaan in Axel. ZUIDDORPE - Een 61-jarige automobiliste uit Axel werd za terdagavond met diverse klachten naar streekziekenhuis De Honte gebracht, nadat zij met haar auto tegen een boom was gereden. De vrouw was omstreeks 19.40 uur door onbekende oorzaak de macht over het stuur verloren in de bocht bij de Bonte Koe vlakbij Zuiddorpe. Haar auto raakte zwaar be schadigd. Fliwer won de popprijs in de categorie 'jongen wild'. foto Ruben Oreel door Lukas Fransen VLISSINGEN - The Juke Joints uit Kwadendamme zijn zaterdag door de jury van de Stichting Popmuziek Zeeland uitgeroepen tot beste Zeeuw se band van 1998. Dat ze door een optreden in Amsterdam de prijsuitreiking aan zich voorbij moesten laten gaan, gaf aan dat de bluesmuzikan ten niet alleen in Zeeland po pulair zijn. De Zeeuwse Popprijzen wer den zaterdag bekendgemaakt tijdens een muzikale presen tatie in het Arsenaaltheater in Vlissingen. Na een optreden van de Terneuzense metal- band Mindlink, vorig jaar winnaar in de categorie 'beste band' en 'beste cd', werden de prijzen uitgereikt. The Juke Joints waren samen met Rac coon en Fiction Defenc/se ge nomineerd voor de categorie 'beste band'. Hoewel de blues muzikanten de prijs in de wacht sleepten, gingen de an dere genomineerden niet met lege handen naar huis. Rac coon kreeg de prijs voor de beste demo en FictionDefenc- /se had met Pilot de beste cd gemaakt. Oude rotten The Juke Joints bestaan al ruim vijftien jaar en zijn een begrip in de nationale en in ternationale blueswereld. In 1997 stond de band ruim hon derd keer op podia in Neder land, België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Toch is bandlid Peter Kempe, die zang en drums voor zijn reke ning neemt, erg blij met de prijs. „Het is ongelofelijk. Er zijn zoveel goede bands in Zeeland. Dan is het toch leuk dat we er als oude rotten nog steeds staan en erkenning krijgen." Kempe vond het jammer dat The Juke Joints niet bij de prijsuitreiking konden zijn. „We hebben het hele weekend opgetreden. We spelen eigen lijk heel weinig in Zeeland. In Zeeland heb je toch beperkte podia. Maar hoewel we ons op een groot gedeelte van Europa richten, blijven we een Zeeuwse band." De winnaar van de categorie 'jong en wild' werd de zeskop- pige Middelburgse formatie Fliwer. In het juryrapport stond dat Fliwer als jonge, enthousiaste en veelbeloven de band, symbool staat voor hoop en toekomst van de Zeeuwse popmuziek. Het ze ventienjarige bandlid Vincent Melens kon zijn geluk niet op. „We hadden er stiekem op ge hoopt. We spelen toch een aparte muziekstijl. Het is een beetje van alles wat. De in breng van een cello zorgt zelfs vooreen klassiek tintje. De sa menstelling en composities van de band maakt ons anders dan andere bands." Pluim Melens hoopt dat de prijs voor aanstormend talent Fliwer een duw in de rug zal geven. We hopen zo wat meer publi citeit en bekendheid te krij gen. Het is heel moeilijk om er in het muziekwereldje tussen te komen. We gaan in elk geval binnenkort een cd opnemen. Deze prijs is daarom een pluim in de kont." MIDDELBURG, Concertzaal Hexagon Ensemble met werken van A Andriessen, Caplet, De bussy, Jongen en Ravel door Ellengard Jense Onder de noemer 'Une nou velle époque' brachten de leden van het Hexagon Ensem ble zondagmiddag een Frans getint programma met vooral werken uit de eerste helft van deze eeuw. Vijf blazers, allen werkzaam als lid van één dei- Nederlandse orkesten, en een pianist speelden daarin werken in uiteenlopende bezettingen. Het concert was daardoor niet alleen divers qua composities, maar bood ook een aangename variatie. Het concert opende met drie de len uit Ravels 'Le Tombeau de Couperin'. Aanvankelijk schreef de componist dit werk in 1917 voor piano solo en bestond het uit zes delen, elk opgedragen aan één van zijn aan het front omgekomen kameraden. Latei- orkestreerde hij er zelf vier van. Niet zo vreemd dus om het nog maals aan te passen, ditmaal aan de bezetting van fluit, hobo, klarinet, hoorn en fagot. Het sprankelende eerste deel 'Prélude, vif', dwong meteen tot alert luisteren door de wirwar van klanken (even wennen aan de akoestiek!) Het daaropvol gende Menuet had heel veel sfeer met de hobo als melodie- drager en de overige blazers mooi homogeen begeleidend. In het tweede werk van de avond voegde pianist Paolo Giacometti zich bij het gezel schap. In een kwintet van André Caplet bewees hij dat blazers en piano zich heel goed kunnen mengen, want ondanks de open vleugel overheerste het instru ment geen ogenblik ongewenst. Een vierdelige compositie, aan gekondigd als 'onstuimig jeugdwerk', gaf de musici alle gelegenheid om zowel hun vir tuositeit als hun muzikaliteit te tonen. Met name voor klarinet tist Arno van Houtert kwamen hier bijzonder fraaie passages in voor. Toch waren het twee werken in kleinere bezetting die mij het meest wisten te boeien. Aller eerst waren dat de "Chansons de Bilitis' van Debussy. Deze liede ren, oorspronkelijk voor vrou wenstem en piano, werden be werkt door hoornist Arie Boers voor fluit, hoorn en piano. Zeer fraai spel van fluitist Wout van den Berg en mooi soepel hoorn* spel van Boers maakten deze 'liederen zonder woorden' bij zonder de moeite waard. Ook het Thema met Variaties van Hendrik Andriessen, in tijd (1953) enigszins afwijkend, maar qua idioom goed passend in dit programma, vond ik heel mooi gespeeld. De bezetting fluit, hobo en piano maakte een nadere kennismaking met ho boïst LexBergink mogelijk. Een éclatant stuk. met verve ge speeld en wat onverwacht plechtig eindigend Nog niet genoemd heb ik fagot- tist Freek Sluijs. Niet alleen bleek hij een goed en betrouw baar instrumentalist, hij gaf ook plezierige, korte toelichtin gen.Het slotstuk van de avond was tevens het enige waarin alle zes musici samen speelden. De Rhapsody van de Belg Joseph Jongen begon weliswaar dro merig, maar ontwikkelde zich gaandeweg tot een stuk met symfonische allure, waarin alle spelers, mede door de knappe instrumentatie, hun capacitei ten ten volle konden tonen. Een enkel minpuntje van deze middag? Vooral in de werken voor grotere bezetting bleek hoe fragiel de zuiverheid soms kan zijn: een minimale afwijking in stemming kan soms net storend werken. door Lukas Fransen VLISSINGEN - De muzikanten van Bief hebben zondag in het Arsenaaltheater in Vlissingen de eerste Thermphos Cultuur prijs in ontvangst genomen. Aan de prijs is een bedrag van vijfduizend gulden en een opna me op de website van de Raad voor Kunst Cultuur Vlissin gen verbonden. .Ik hoop dat Vlissingen zich nog meer inspant voor een goed pop podium, zodat bands die nog niet zo ver zijn als wij, op weg worden geholpen", zei bandlid Peter Slager. De cultuurprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een in Nederland of België wonend(e) of wer- kend(e) persoon, groep of in stantie. „De prijs is geen aan moedigingsprijs voor jong talent, maar een beloning voor bewezen kwaliteiten en bijzon dere prestaties", zei J. B. Vente- vogel, voorzitter van de Raad voor Kunst Cultuur Vlissin gen. „Dat de eerste cultuurprijs naar Blof gaat, kan nauwelijks Drummer Chris Götte, bassist Peter Slager en manager Frank van der Meijden namen zondag in Vlissingen de Thermphos Cultuur prijs in ontvangst. foto Ruben Oreel een verrassing zijn. Blof is een beetje van Vlissingen." Peter Slager, die samen met bandlid Chris Götte en manager Frank van der Meijden, de prijs in ontvangst nam, was vereerd met de zoveelste trofee. „Het is wederom een erkenning dat mensen leuk vinden wat wij doen.Op de vraag wat ze met het geld gaan doen, antwoordde •hij: „Een biertje drinken."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 29