Brug over Zandkreek vergt steun Al tien jaar spitsroeden lopen PZC Een keuze uit onze Vakantiesalon voor medewerkers BTZ welkome afleiding Voor de fanfare telt elke cent Woonbootbewoner eist plaats in Goes Vermist: MBM3 DUIDELIJK DE GOEDKOOPSTE! ïïiï 1 Ovezandenaar tot aan Raad van State voor bouw woning zeeland 10 Regio moet bijdragen Auto in Goes beschadigd maandag 25 januari 1999 door Rene Schrier GOES - De gemeenten Goes. Noord-Beveland en Schouwen- Duiveland moeten bijdragen aan de bouw van een tweede brug over de Zandkreek tussen Noord- en Zuid-Beveland. Dat schrijft de Overleggroep Mid den-Zeelandroute aan de drie colleges van burgemeesters en wethouders. Zo'n tweede brug is vooral nodig om te zorgen dat het wegverkeer de sluis zonder oponthoud kan passeren. Omdat de brug die er nu ligt nogal eens openstaat, vooral in de zomerperiode voor de recrea tievaart. is de Zandkreek een flessenhals op de route Goes- Zierikzee De provincie Zeeland is bereid de doorstroming te ver beteren. Een tweede brug zou de Dief in trein aan de haal met computer GOES - Een 33-jange inwoner van Wemeidinge is zaterdag in de trein tussen Roosendaal en Goes bestolen. De vermoedelij ke dader, een man met een Zuid- Europees uiterlijk, zag kans een schootcomputer en verschillen de accessoires te ontvreemden. GOES Kerkdiensten op radio - De zon dagse kerkdiensten van de Ge reformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Christelijk Gereformeerde Kerk in Goes zijn bij toerbeurt te beluisteren via de plaatselijke zender Radio Goes. De diensten worden elke zondag tussen 18.00 uur en 19.00 uur uitgezon den via FM 105.5 of via de kabel op FM 107.5. De uitzendingen zijn onder meer bedoeld voor mensen die niet (meer) in de ge legenheid zijn zelf de kerkdien sten te bezoeken beste oplossing zijn, maar de kosten daarvan worden ge raamd op vijftien miljoen gul den. De financiering van dit project is nog niet rond. Aan het Rijk wordt verzocht zeven miljoen gulden beschikbaar te stellen in het kader van de zogenaamde De Boer-middelen Dat geld zou de minister uit kunnen keren, vooruitlopend op de verwezen lijking van een busbaan. De fi nanciering van de overige acht miloen gulden moet binnen de regio gevonden worden, consta teert de Overleggroep Midden- Zeeland. Bedrijfsleven Deze overleggroep bestaat uit ondernemers(verenigingen) en intermediaire organisaties. In de brieven aan de gemeentebe sturen wordt verwezen naar het rapport 'Midden-Zeeland: rou te naar de toekomst" dat het Ne derlands Economisch Instituut april vorig jaar uitgebracht. Uit dat rapport blijkt, haalt de overleggroep aan. dat een veili ge en filevrije Midden-Zeeland route voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven in dit deel van Zeeland van groot belang is. Dat hebben overigens de colle ges van B en W van Schouwen- Duiveland. Noord-Beveland en Goes in het verleden ook ken baar gemaakt, zo wordt in de brieven geconstateerd. Daarin past het plan van de provincie om twaalf miljoen gulden uit te trekken voor investeringen in een busbaan, reconstructie van kruispunten en verhoging van de verkeersveiligheid. Het is echter eveneens van groot belang dat het geld voor een tweede Zandkreekbrug er komt en daarom doet de overleggroep een beroep op de gemeentebe sturen 'om medewerking te ver lenen aan deze uitgelezen moge lijkheid om dit belangrijke structurele knelpunt op korte termijn op te lossen'. Twee uit Congo afkomstige bewoners van het asielzoekerscentrum in Burgh-Haamstede zorgen voor een muzikaal intermezzo tij dens het derde Happy Hour in het Burghse café De Westhoek. foto Pieter Honhoff Vluchteling te gast bij derde Happy Hour hervormde kerk door Piet Kleemans BURGH - Normaliter wordt hier gezwe gen en is slechts het zachte getik van bil jartballen tegen elkaar en gemompeld commentaar op een gemiste carambole hoorbaar. Zondagmiddag was het biljart zaaltje van het Burghse café De Westhoek de plaats voor een ernstig gesprek. De her vormde kerk hield er haar derde Happy Hour. Hoewel de serie gespreksuurtjes de titel Happy Hour meekreeg, stonden de ge zichten ernstig zondagmiddag. Niet ten onrechte want het verhaal van de 30-jari- ge Ruben Markarov, gevlucht uit Azerbei dzjan en sinds acht maanden in Neder land, was beklemmend. Zelf vat hij de afgelopen tien jaar van zijn leven samen in weinig woorden: 'Tien jaar op drift'. Toen in 1988 oorlog uitbrak in Azerbei dzjan zat Markarov in het Russische leger. Hij hoorde daar maar heel weinig over de toestand op zijn geboortegrond. Er werd slechts gerept over 'een klein incident'. De waarheid kreeg hij niet te horen. In 1989 nam hij poolshoogte in Azerbeidzjan en was verbijsterd. Hij zag verwoeste huizen, lege straten en haat tussen Armeniërs en Azerbeidjani. Zijn familie was onvind baar. Als Armeniër van geboorte was Markarov zijn leven niet meer zeker in het ver scheurde Azerbeidzjan. Via Nagorno-Ka- rabach vluchtte hij naar Moskou, maar werd geconfronteerd met het feit dat hij ook daar niet welkom was. Vier jaar hield het hij er - illegaal - uit en toen zette hij zijn vlucht voort naar de Oekraïne. Van daaruit reisde hij uiteindelijk naar Ne derland waar hij politiek asiel vroeg. Of hij in Nederland mag blijven, weet hij nog niet. Die onzekerheid is voor Markarov het erg ste. Nog niet weten waar hij aan toe is na tien jaar spitsroeden lopen. „Ik weet niet waar mijn plaats is", verwoordde Marka rov zijn gevoel. Hij zoek veiligheid en rust na tien jaar te zijn opgejaagd. Al wat hij meemaakte heeft zijn geloofsovertuiging niet aan het wankelen gebracht. ,,Ik dank God elke dag omdat ik het heb overleefd. Geloofsovertuiging Het verhaal van Markarov is voorW. Hack uit Burgh, voorzitter van de Schouwse af deling van Vluchtelingenwerk Neder land. een van de vele die hij te horen krijgt. Hij koos bijna zeven jaar geleden - toen in Burgh-Haamstede een asielzoekerscen trum werd gevestigd - voor hulp aan asielzoekers, bewust vanuit zijn geloofs overtuiging. ,,De bijbel is voor mij het richtsnoer van mijn leven en daarin staat dat je je naaste moet liefhebben als jezelf. Voor mij betekent het dat je voor je naaste moet zorgen." En dat doet Hack, bijgestaan door andere vrijwilligers. „Ik kan niet langs de zijlijn büjven staan." De uren die Hack aan Vluchtelingenwerk besteedt zijn zware uren. Niet alleen voor hem, maar voor ie dereen die zich bezighoudt met hulp aan vluchtelingen. „Het is vrijwilligerswerk, maar het vraagt wel heel veel van je. Voor de medewerkers van Vluchtelingen- Werk zijn asielzoekers niet anoniem. En dat maakt het anders. Hack: „Als een vluchteling een gezicht krijgt wordt het moeilijk, want dan komen er emoties bij kijken. Natuurlijk is het dan verschrikke lijk moeilijk als je iemand jaren hebt be geleid die dan te horen krijgt dat hij of zij niet in Nederland mag blijven." Nederland, zo besloot Hack zijn relaas, heeft door de eeuwen heen plaats geboden aan vluchtelingen. Wie zich verdiept in wat nu typisch Zeeuwse namen worden genoemd, komt opvallend vaak Franse namen tegen als Jumelet, Rottier en Ren tier. Namen van Hugenoten die om hun geloofsovertuiging in eigen land vervolgd werden. De geschiedenis herhaalt zich. door Conny van Gremberghe ANTWERPEN - Belgen hebben iets met eten. Dat bleek het voorbije weekeinde in Antwer pen ook weer eens tijdens de 21e internationale Vakantiesalon, die zaterdag officieel geopend werd door de Zuid-Afrikaanse ambassadeur in België, Elias Links. Bij de gezamenlijke stand van de Zeeuwse toeristische organi saties is de aandacht van de tientallen hoofdzakelijk Vlaamse belangstellenden voor het Zeeuwse paviljoen vooral gericht op het mandje met bo- terbabbelaars, kletskoppen en andere koekjes. Pas nadat die vermalen zijn tot goed verteer bare brokken willen de stand bezoekers ook nog wel eens we ten of er fietsroutes te vergeven zijn en of er de komende zomer nog bijzondere evenementen in het Zeeuwse te verwachten zijn. Er is veel belangstelling voor het Zeeuwse paviljoen, dat op gesteld staat tussen de kramen van de andere Nederlandse re gio's. „In zijn algemeenheid richt de vraag van de Belgen zich op evenementen, water sport en fietsroutes. Op zich ook te begrijpen. Onze zuiderburen zijn geen echte verblijfstoeris- ten. Het zijn dagjesmensen, maar aangezien ze altijd in gro te aantallen Zeeland aandoen, zijn ze voor onze toeristische sector van enorm belang. Dat is ook de reden dat we nu al jaren deze beurs in ons programma opnemen", vertelt Rosemarijn van Schaik van het Toeristisch Bureau Zeeland. Interne problemen Vragen over de interne proble men van het bureau worden door beursbezoekers niet ge steld. Het zal de Vlamingen ook een worst zijn. Onder de mede werkers wordt volgens Van Schaik wel veel over de kwestie gepraat. Zij en haar collega's hopen dat snel een oplossing voor de problemen gevonden wordtTerwijl ze dat zegtgraait een dame vergeefs m het lege mandje met Zeeuwse speciali teiten. Van Schaik haast zich met het aanvullen van de voor raad. Op de Antwerpse beurs, na die van Utrecht de grootste in de Benelux, zijn zowat alle vakan tiestreken in Europa vertegen-, woordigd. Zo ook de grotere Belgische touroperators, cara van-en motorhomedealers, bu reaus voor jongerenreizen en vertegenwoordigers van e handvol verre bestemmingen De stand van Zuid-Afrika neemt dit jaar een centrale plaats in op de Vakantiesalon Het land heeft zijn hoop geves tigd op toeristenstromen uit Eu- ropa. Opvallend is echter dat de meest populaire bestemmingen in Zuid-Afrika (de Kaapprovin cie en Natal) geen plaats in de stand hebben gekregen. Volgens S. Coetsee van de Zuidafrikaan- se vertegenwoordiging hadder, die regio's echter onvoldoende middelen voor handen om op Europese beurzen hun opwach ting te maken. De Vakantiesalon in het And werpse bouwcentrum loopt nog tot en met zondag 31 januari. Dé beurs is op zaterdag en zon< geopend van 10 tot 19 uur, dinsdagen vrijdag van 13 tot 2! uur en op andere dagen van.1! tot 18 uur. GOES - Een 56-jarige inwonc van Goes heeft bij de politi aangifte gedaan van een bt schadiging aan zijn auto die aai de Bergweg geparkeerd stond. In de nacht van vrijdag op zate dag werd aan een zijde een diep kras over de gehele lengte vai de auto gemaakt. De Goese politie heeft op <i Grote Markt in de nacht van za terdag op zondag acht beken ringen uitgedeeld omdat auto! hinderlijk geparkeerd stondec De boete bedraagt tachtig gul den per auto. KLOETINGE Lampionoptocht - De Oranji vereniging Kloetinge houdt za terdag 30 januari voor de vijfd achtereenvolgende keer lampionoptocht. Dit gebeurt Ié gelegenheid van de verjaarde q, van koningin Beatrix. De o: fla tocht vertrekt om 19.00 uur b _e Amicitia en duurt ongeveer *0 uur. te In het Brouwse Tonnenmagazijn verzorgde een armlastig Apollo de jaaruitvoering. foto Pieter Honhoff door Piet Kleemans BROUWERSHAVEN - De een houdt oud papieracties, de an der spekt de verenigingskas met rommelmarkten. Allemaal pro beren ze zoveel mogelijk dona teurs voor zich te winnen en ho pen ze op meer subsidie van de gemeente. Voor de muziekver enigingen op Schouwen-Duive- land is het geen vetpot. Als alles meezit breken binnen kort betere tijden aan. De ge meente werkt aan het gelijk trekken van subsidies voor amateurmuziek. En dat wordt hoog tijd, volgens voorzitter P. van Lint van Koninklijke Har monie Kunst en Eer uit Zierik- zee. Voor subsidiëring van ama teurmuziek gelden bepaalde normen, vastgesteld door het Nederlands Instituut voor Blaasmuziek (NIB). Die NIB- normen gaan uit van een subsi die naar rato van het aantal le den. Hoe groter de vereniging, hoe meer subsidie. Een prima systeem volgens Van Lint, maar er is één probleem. In het verleden betaalde alleen de gemeente Westerschouwen 'haar muziekkorpsen' honderd procent volgens die normen uit. De andere gemeenten zaten daar flink onder en omdat er nog geen gedegen cultuurbeleid is, werden de 'oude' subsidies aangehouden door de nieuwe gemeente Schouwen-Duive- land. Riemen Van Lint: „Wij hebben nooit meer gekregen dan 48 procent. Dat komt er ruwweg op neer dat wij in Zierikzee 118 gulden per muzikant krijgen, terwijl dat in de Westhoek 300 gulden per mu zikant is. We moeten roeien met de riemen die we hebben, maar Half lichaam aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 30 januari Slechts één helft van je lichaam doet nog wat jij wilt. De rest luistert niet meer. Een beroerte verandert je leven Bij iedereen verschillend Altijd ingrijpend. Bel gratis voor meer infor matie 0800 - 300.0.300. Beroerte. De grootste kopzorg van nu. van Doornestraat 2 Goes Oe PZC bezorgt de Agrimarktfolder, heeft u o folder niet ontvangen bel dan: 0113 62 92 OO NederlandseÏJ Hartstichting eigenlijk is het niet te doen." Bij de meeste andere Schouwse muziekverenigingen is het al niet anders, zo blijkt uit een te lefonisch rondje. Ze houden het hoofd boven water, maar meer ook niet. „Alle kleine beetjes helpen", stelt C. J. van Dix- hoorn van de Dreischorse mu ziekvereniging Crescendo. Col lega B. P. Korstanje van Con Amore uit Noordgouwe beaamt dat. „Bij ons scheelt het veel dat een aantal muzikanten zelf een instrument heeft gekocht." Voorzitter J. P. Everwijn van de Brouwse muziekvereniging Apollo wond zaterdag er in zijn toespraak voorafgaand aan de jaaruitvoering in het Tonnen magazijn geen doekjes om. Apollo is ziek, niet muzikaal maar financieel en dat baart Everwijn zorgen. Hij deed een dringe'nd beroep op cultuurwet houder P. W.Berrevoets-Ringel- berg om haast te maken met de harmonisatie van de subsidies. „We willen niet langdurig aan het infuus." Financieel kerngezond zijn Luctor et Emergo uit Renesse en Witte van Haemstede uit Haam stede. Voor hen betekent de har monisatie een achteruitgang- Hun subsidie daalt, als college en raad het ambtelijk advies volgen, in 1999 van 100 naar 85 procent, terwijl de subsidies voor de andere muziekvereni gingen worden opgetrokken naar 70 procent. Pleiten In het jaar 2000 zakken de Wës- terschouwse muziekverenigin gen naar 80 procent en stijgt de rest naar 75 procent van de NIB- normen. In 2001 krijgt iedereen 80 procent. Luctor et Emergo- voorzitter A J. Padmos: „Het scheelt ons duizenden guldens. Hoe we dat precies op gaan van gen, weet ik nog niet. Maar. we gaan er wel voor pleiten dat we na 2001 weer met z'n allen naar die 100 procent gaan." Politie flitst 130 hardrijders op Noord-Beveland KATS - Op Noord-Beveland zijn zondag 130 automobilisten en motorrijders geflitst bij twee snelheidscontroles. Tussen 10.00 uur en 12.00 uur stond de radarwagen op de Pro vinciale Weg bij Kats en tussen 12.45 uur en 15.45 uur op de Provinciale Weg bij Colijns- plaat. In totaal werden 1805 au tobestuurders gecontroleerd. Vooral bij Colijnsplaat flitste de politie veel overtreders. door Adri Klinkenberg DEN HAAG - De Dinteloordse woonbootfamilie J. Belzer heeft in een rechtszaak bij de Raad van State erover geklaagd dat de gemeente Goes maar 'één woonboot binnen de gemeente wil toelaten'. Belzer probeert al enkele jaren met zijn gezin naar Goes te ko men omdat hij emotioneel aan de plaats gebonden. Bovendien moet zijn vrouw telkens van Dinteloord naar Goes om op haar werk te komen. Zijn raads man C. Sjenitzerwees er vrijdag bij de Raad van State op dat het gemeentebestuur alles op alles zet om woonboten te kunnen weren. Goes stelt dat het heeft voldaan aan de vex*plichting uit de Wet op de Woonwagen en Woon schepen uit 1918 door één boot toe te laten. De rechter heeft over de wet gezegd dat gemeen ten het innemen van ligplaatsen door woonbootbewoners niet mogen verbieden. Maar ze mo- Gu gen het aantal wèl beperken. Goes is het aantal woonbote beperkt tot één. Rechter R. Loeb van de Raai van State vroeg zich vrij dra of hij wel over de zaak mag delen. Eigenlijk is het vin® van een ligplaats een zaak sen particulieren onderlig tussen huurder en verhuurd van de ligplaats. De gemeen mag alleen ingrijpen als het b= stemmingsplan of een of ande havenverordening het ïnnerae van een ligplaats verbiedt. Mal als er aan een kade of oever de' gelijke regels niet gelden, dan het innemen van een ligplaaijj een zaak tussen de woonbootej genaar en de grondeigenaar. Sjenitzer verwijt het Goese ci lege van B en W dat ze de grond eigenaren op het Havenindu „j: strieterrein hebben gevraagd! )a, verklaren dat ze geen toestem ming zullen geven voor een lij plaats. De raadsman vindt de gemeente zich daar niet m< n"( had mogen bemoeien. Uitspraak over enkele weken. door Adri Klinkenberg DEN HAAG - Er bestaat weinig kans voor de familie A Moerdijk uit Ovezande dat er nog ooit een huis kan worden gebouwd aan de Everingse Binnendijk 2 in Oudelande. „Als we deze zaak verliezen dan is het afgelopen", zei Moerdijks raadsman K. Moeliker vrijdag na de rechtszitting bij de Raad van State in Den Haag. Moer dijk procedeerde daar in hoger beroep tegen Borsele. De ge meente weigert om aan hem een bouwvergunning te verlenen voor de plek aan de Everingse Binnendijk waar tot 1978 een huis heeft gestaan. In 1978 had het gemeentebe stuur aan de toenmalige eige naar, P. T. de Graaf, een verbou wingsvergunning gegeven om het pand aan de Everingse Bin nendijk 2 te verbouwen. Nadat De Graaf met de werkzaamhe den was begonnen, trok het ge meentebestuur de verleende vergunning in en legde De Graa f een bouwstop op. Volgens de ge meente was duidelijk geworden dat de woning in 1978 was gesloopt. Te verbouwen vi er dus niets meer. Nieuwbou was niet toegestaan. Foto's Moerdijk probeerde in 1994 in 1996 om een bouwvergui ning te krijgen. De gemeen weigerde weer. Ook bij de recb bank in Middelburg ving hij b< Gisteren vroeg Moerdijk in hi ger beroep aan de Raad van St te om de uitspraak van de reel bank te vernietigen. Hij foto's bemachtigd, waaruit a blijken dat het pand nooit hel maal gesloopt is geweest. Deg weigerde verbouwingsvergm ning was niet terecht, vindt hi Rechter R. Loeb van de Ra< van State zei dat Moerdijk ge- nieuwe gegevens meer kan brengen in de slepende proc dure. En het aanvragen van? nieuwe bouwvergunning is ni mee? mogelijk, omdat de meente inmiddels een nieuw® stemmingsplan heeft gemaal waarin woningbouw aan Everingse Binnendijk is verb den. «el: els 'ni

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 28