zeeland Salvage redt en bereddert Asielboot niet welkom in haven van Vlissingen f. J! Enorme inzet van midden-Zeeuwse brandweerkorpsen Jongste aanwinst PSD is kwalitatief een hoogstandje Ouderenzorg speelt kritiek Staten terug Axels kraslot goed voor ton Organisatie werkt tijdens en na brand om schade te beperken Politie vraagt automobilisten om informatie vermoorde man Afgebrand huis Terneuzen aangestoken - a '«iniij'1 te eeuw 1900-200 zeeuwse almanak Nachtrust maandag 25 januari 1999 AXEL - Een familie uit de gemeente Axel heeft een prijs van honderdduizend gulden gewonnen met een kraslot van een rijksdaal der. Het lot was gekocht bij de Bruna-vestiging op het Szydlowskiplein in Axel. Het was de eerste keer in het anderhalf jarig be staan van de Brunawinkel dat een zodanig hoge prijs op een daar verkocht lot viel. THOLEN - De politie heeft dit weekeinde in totaal ongeveer duizend automobilisten aange houden op de Philipsdam. Het ging om een zogenaamd passan- tenonderzoek, in een poging meer informatie te vergaren over de moord op de 29-jarige Cedric Zimmerman. Diens stof felijk overschot is vorige week zondag op de Philipsdam ge vonden. Het onderzoek duurde continu van vrijdagmiddag tot zondag middag. De politie wilde van de passanten weten of ze een week eerder ook over de Philipsdam waren gereden en zo ja of toen iets bijzonders hadden gezien. De automobilisten kregen ook een formulier mee met de be doeling dat ze nog eens over de vraag nadachten. Mocht dat eventueel later nog tot informa- tieleiden, dan kunnen ze alsnog contact opnemen met de politie. De informatie die uit het onder zoek is voortgekomen wordt de komende dagen geanalyseerd. Zimmerman zou van Antilli aanse afkomst zijn en familie zijn van leden van een groepe ring uit Breda, die onder meer wordt verdacht van cocaïne smokkel. Verschillende leden van die groepering zijn enkele maanden geleden al in Breda aangehouden. Een ander fami- ielid werd in Arnhem gearres teerd op verdenking van moord in poging daartoe. Het lichaam ran Zimmerman lag in de berm /an de secundaire weg aan de ïoordzijde van de Philipsdam. door René Schrier GOES - Redden wat er te redden valt. Dat lijkt vaak de voor de hand liggende opdracht voor brandweerlieden en politie mensen bij een brand zoals in het bedrijvencomplex aan de Goese Marconistraat. Achter de schermen wordt echter ook druk gewerkt om de (menselij ke) schade zo veel mogelijk bin nen de perken te houden. Centraal in dat werk staan de medewerkers van Salvage, die tegenwoordig door de Verzeke raars Hulp Dienst, bij een beetje brand worden ingeschakeld. Beredderen is hun motto. De brand vrijdagnacht in Goes was zo groot in omvang dat er twee coördinatoren van Salvage in touw waren, Rob van de Pauw en Leo Paauwe. Omstreeks twee uur 's nachts was Paauwe op de plek des onheils. „Ik heb me eerst bij brandweercomman dant Van Dijk gemeld om te ho ren wat de stand van zaken was. In de bedx-ijfspanden zelf kon den we niet veel doen, omdat die nog niet door de brandweer wa ren vrijgegeven. Je zag wel over- TERNEUZEN - Een onbe woond huis aan de Terneuzense Hondiusstraat is gisterochtend vroeg geheel uitgebrand. De po litie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. De brandweer kreeg omstreeks kwart over drie een melding van een uitslaande brand Hoewel de brandweerlieden het vuur vrij snel onder controle hadden, moesten de bewoners van de twee dichtstbijzijnde huizen door de rookontwikkeling de rest van de nacht bij familie doorbrengen. De rook- en roet- schade in de twee naburige wo ningen is aanzienlijk. In Hoek rukte de brandweer za terdagavond tegen zeven uur uit voor een keukenbrand in de Irisstraat. De brand was ont staan doordat de vlam in een pan met vet was geslagen. De keuken moet als verloren wor den beschouwd. door René Hoonhorst en Arjen Nijmeijer VLISSINGEN - De Haven van Vlissingen NV voelt niets voor het voorstel om tijdelij ke opvang van asielzoekers in een boot in de Buitenhaven van Vlissingen toe te staan. De Vlissingse burgemeester J. van der Doef maakt duide lijk dat als de Haven NV het idee niet ziet zitten, de ge meente geen mogelijkheden ziet om elders in de stad asielzoekers tijdelijk te huis vesten. Op Tholen circuleerden eer der plannen om asielzoekers tijdelijk onder te brengen op een woonschip in de haven. In hoeverre die plannen in middels concreet zijn, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend hoe Goes reageert op een oproep van de provincie om tijdelijk asielzoekers te huisvesten. De Thoolse bur gemeester H. van derMunnik en zijn Goese collega D. van der Zaag waren gisteravond niet bereikbaar voor een re actie. De provincie Zeeland heeft het dringende verzoek gekre gen om duizend plaatsen voor tijdelijke opvang te cre- eren. Gedeputeerde J. van Zwieten is de afgelopen maanden druk in de weer ge weest om, vooral de wat gro tere, gemeenten (onder zach te dwang) warm te maken voor het scheppen van extra ruimte voor tijdelijke op vang. In twee nieuwe asiel zoekerscentra in Middelburg en Cadzand moeten binnen kort zo'n 660 vluchtelingen worden ondergebracht. Voor de overige 340 plaatsen mikt de gedeputeerde op Vlissin gen, Goes, Tholen en Hulst. Veerdienst Zo is geopperd dat asielzoe kers kunnen worden opge vangen in een boot die zou worden afgemeerd in de Vlis singse Buitenhaven. „Wij hebben enige tijd geleden al toegezegd dat we dat voor stel willen bekijken, als de NV Haven ermee instemt", verklaart burgemeester Van der Doei'. Dat doet de NV dus niet. „Wij vinden dat dit soort opvang niet in een com merciële haven thuishoort", legt directeur W. van Taten- hove van de Haven van Vlis singen NV uit. „Een belang rijker argument is echter dat het uit een oogpunt van vei ligheid en handhaving vol gens ons geen goed idee is." Zo ligt in de nabijheid van waar de 'asielboot' zou moe ten komen, het vertrekpunt van de veerdienst op Enge land. Op die vrachtschepen worden regelmatig versteke lingen aangetroffen, veelal vluchtelingen die illegaal proberen over te steken. „De rederij heeft ons duide lijk te kennen gegeven: als jullie niet zorgen dat de vei ligheid sluitend is, moeten wij onze situatie heroverwe gen", verklaart Van Tatenho- ve. „Wij hebben een stuk verantwoordelijkheid tegen over onze opdrachtgevers en die zijn hier heel duidelijk over. Wij krijgen duidelijke signalen dat dit voorstel een stuk werkgelegenheid kan bedreigen, en daarom wijzen we het op strikt zakelijke ar gumenten af." Als het niet in de Buitenha ven kan, zijn de ideeën op, denkt de Vlissingse burge meester Van der Doef. „Wij hebben een uitgesproken voorkeur voor deze moge lijkheid, en als dat niet kan, houdt het wat ons betreft een heel eind op. Wij hebben geen locatie in de stad waar we mensen voor een aantal jaren kunnen onderbrengen. We hebben er serieus naar geke ken, maar hebben die plek gewoon niet." Hulst Burgemeester en wethouders van Hulst zijn 'onder voor waarden' wel bereid om tij delijk vijftig asielzoekers in de gemeente te huisvesten. In het gemeentehuis zoeken ambtenaren al naar locaties aan de rand van de stad Hulst. Of er daadwerkelijk op korte termijn asielzoekers naar Hulst komen, is aan het Cen traal orgaan Opvang Asiel zoekers (COA), liet burge meester A Kessen gisteren weten. al i'ook uit komen, maar je weet op dat moment nog van niks. Het was echter wel duidelijk dat het om een omvangxijke zaak ging. Daarom hebben we me teen twee gecexlificeerde be drijven ingeschakeld die gespe cialiseerd zijn in het redden van apparatuur en andere spullen. Een daarvan is Dolmans en Van Beek die sinds enige tijd in Goes is gevestigd. De andere is Recontec BV uit Doi'drecht, ex perts in het i'einigen en herstel len van computers in de breed ste zin van het woord Alleen al bij de Edah was een heel systeem van prijslezers en computers aanwezig, met waar- devolle bedrijfsinformatie. Een andere zox-g is de inwerking van koolwaterstof en andere dam pen op het metaal van koel- en vriesinstallaties. Ook die appa ratuur is kostbaar en moet zo mogelijk worden gered. Dat kan als ze binnen 24 uur in speciale ruimtes is opgeslagen waar de luchtvochtigheid tot nul is te ruggebracht. Terwijl Paauwe wachtte tot hij en de opgetrommelde mensen de beschadigde panden binnen mochten, i-ichtte hij een soort crisiscentrum in. „Wat dat be- treft ben ik enorm geholpen door R. de Dreu van de Renault garage. Geen moeite was hem te veel. Hij maakte meteen een bu reau met een telefoon vrij en had kannen koffie klaar staan. Daar konden we de bedrijfsleiders en andere belanghebbenden ver zamelen en met hen praten. Het is goed dat zoiets niet op straat gebeurt, want op dat moment komen er ook emoties vrij. Je kunt de mensen vertellen wat de gang van zaken is en we willen ook dingen van hen weten, over bijvoorbeeld hun verzekerin gen." In de weg Het is ook de taak van Paauwe en zijn collega's om op ogen schijnlijke details te letten.-Zo heeft hij de rijen winkelwagen tjes die bij de Edah onder de lui - fel stonden laten verwijderen. Niet alleen om tenminste nog wat te redden. Die kunnen al leen maar in de weg staan voor de brandweer. Op zijn verzoek heeft de brandweer ook de di'empels uit de bedrijven weg geslagen. „Er gaat zo'n enoxme hoeveelheid bluswater in. Als dat in die bedrijven tien tot twintig centimeter hoog staat kan ook dat weer schade aan richten." Op een zeker moment kwam de bedx-ijfsleider van de Edah naar hem toe met de mededeling dat een deel van de dagomzet van die vrijdag, ongeveer een ton, nog in de kluis lag. Dat geld is onder begeleiding van de politie in veiligheid gebracht. Omstreeks acht uur zaterdag morgen heeft Paauwe overlegd met de brandweer over het vrij maken van de Max-conistraat. zodat de overige bedrijven die daar gevestigd zij n weer bereik baar waren. „Doe je dat niet, dan zit je weer met claims van bedrijfschade van die bedrij ven." Zodra de verzekeringsex- perts arriveren hebben die de verantwoording voor zaken als inventaris en andere materiële aspecten. Zo was wat nog over was van de voorraad van de Giraffe zaterdag al aan een op koper verkocht. Omdat de mensen van Salvage vaak ter plekke bekend zijn kunnen ze ook een handvat bie den als het gaat om het door starten van de gedupeerde be drijven. Mikro Electro had gisteren al een vervangend pand gevonden, aan de Zaagmolen straat op een plaats waar al eer der een electx'onicabedi'ijf was gevestigd. Het is de bedoeling dat donderdag de deuren weer open gaan, vertelt D. Zweedijk van Mikro Electro. Zaterdag is veel van de appara tuur van de Edah weggehaald. De levensmiddelen zijn afge voerd voor vernietiging. Bij de Kien is er sprake van rook- en roetschade. Dit weekeinde is bekeken of de lucht in het ge bouw kan worden gezuiverd of dat de kleding moet worden af- gevoerd. Het was overigens een druk weekeinde voor Paauwe, die in het dagelijks leven werkzaam is voor het expertise- en taxatie- bedrijf Hettema en Disselkoen. Want in zijn hoedanigheid als coördinator van Salvage moest hij in de nacht van zaterdag op zondag nog drie keer uit zijn bed, voor branden in Hoek, Ter- neuzen en Middelburg. - --r~+ WW* it' - v v v «v. -•v3^ t J&- - :ê- s -/••: "f De brandweer was nog tot zaterdagmiddag bezig met nablussen. Levensmiddelen uit de Edah worden afgevoerd voor vernietiging. door René Schrier GOES - De brandweer is nog tot zaterdagmiddag bezig geweest met nablussen in het bedrijven complex aan de Marconistraat. De meeste korpsen die de nacht tevoren hadden deelgenomen aan het bluswerk waren op dat moment al naar huis. Omdat het een zeer grote brand betrof heeft de brandweer het vuur in pelotonsverband bestreden. Dat wil zeggen dat twee pelo tons van vier tankautospuiten zijn gevormd, aangevuld met elk een ladderwagen, x-espectie- velijk uit Goes en Middelburg en materieel van de regionale brandweer. Uiteindelijk is er ook nog een derde peloton ge vormd. voor de aflossing van de bx-andweexmensen die al uren in touw waren. In totaal zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meer dan honderd brandweermensen in actie geweest. Onder hen be vond zich een meetploeg uit Koi-tgene, die moest nagaan of er bij de brand schadelijke stof fen vrij kwamen. Dat was overi gens niet het geval. De enige lo catie waar de brandweer wat dat betreft bezorgd over was, was een koelinstallatie van de Edah, maar die leverde geen problemen op. Wel kwamen er verschillende meldingen bin nen van mensen die klaagden over stankoverlast Dat was on der meer te wijten aan het feit dat door het gebrek aan wind en de aanwezige mist de rook lang bleef hangen. Dompelpomp Assistentie was er van de korp sen van Kapelle, Yerseke, 's- Gravenpolder, Heinkenszand, Vlissingen en natuurlijk de ver schillende korpsen uit de ge meente Goes, in totaal zo'n twintig voertuigen waaronder twaalf bluseenheden. Niet alle brandweermensen moesten zich op het blussen concentxre- x-en. Zo liet de regionale brand weer een grote dompelpomp aam-ukken. Die is in een vijver bij de zuiveringsinstallatie aan het eind van de Zuidvlietstraat gelaten om op die manier water aan te kunnen voeren. Ook werd met behulp van brandweerauto's water uit de Westvest opgepompt. Vérder was er een pendeldienst tussen de Goese brandweerkazerne voor de aanvoer van materiaal en brandstof voor de brand weerwagens die stationair ston den te draaien om de pompen aan te dxijven. Het sein 'brand meester' is tegen half vier 's nachts gegeven. Regionaal brandweercomman- dacht W. P. van Leersum, die de bewuste nacht ter plaatse was, sprak van een zeer grote bx-and. Volgens de Goese brandweer commandant L. P. A van Dijk was het tussen half drie en half vier het spannendst. Het was op dat moment duidelijk dat Mikro Electro verloren was. De vraag die de brandweer op dat mo ment bezighield was of het lukte het vuur uit de Gix-affe en de Edah te houden. Mede om die reden is een derde peloton ge vormd. Van Dijk: „Ik heb enkele foto's Willem Mieras mensen opdracht gegeven naar binnen te gaan en goed te luiste ren. Ze meldden dat ze het vuur wel tussen het plafond konden horen, maar niet zien. Het zat er dus wel in. maar we konden er niet bij. Daarom hebben we het dak van buitenaf opengezaagd om water tussen de dubbele pla fonds te kunnen spuiten. Ook wilde we op die manier de warmtestuwing verminderen. Als die warmte tussen de pla fonds niet weg kan, loopt de temperatuur zo hoog op dat het spontaan kan gaan branden. Uiteindelijk is het vuur tot hal verwege de Giraffe in het pla fond gekomen." Van Dijk legt uit dat de tussen muur tussen de Mikro Electro en de Giraffe enerzijds en de Edah anderzijds het goed heeft ge houden. Een probleem was wel dat op enkele plaatsen in die muur gaten waren gemaakt, waarlangs het vuur zich kon verspreiden. Daar staat tegen over dat de stalen dakconstruc tie bij de Giraffe geheel is ver wrongen. Toch is de constructie van het gebouw hem meegeval len: „We hadden er niet zo veel vertrouwen in." Bij de Edah heeft het vuur vooral gewoed in het plafond van het magazijn en bij de koelinstallatie. Ook het kantoortje is uitgebx-and. In het laatste jaar van de twintigste eeuw blikt de PZC van dag tc dag terug op nieuws feiten uit Zeeland. >t OI 1 25 januari 1997 door Nicole Kluijtmans In 1997 mochten de Provincia le Stoombootdiensten voor de allerlaatste keer een nieuwe boot in gebruik nemen. De nieu we veerboot van de PSD, Prins Johan Friso, moet figuurlijk de brug slaan naar de vaste oever verbinding. Zes jaar na de ingebruikname is de Wester- scheldetunnel af. Maar de nieu we veerboot is nodig om deze laatste jaren te kunnen over bruggen met een volwaardige veerdienst. De intrede van de Johan Friso verliep niet helemaal vlekke loos. Zo werd de opleverdatum een maand verschoven omdat de Koninklijke Schelde Groep moest wachten op onderdelen van het voortstuwingssysteem in verband met een staking in Noorwegen. En op de eerste dag dat de boot werd ingezet moest hij al weer uit de vaart worden genomen. Door een technische storing in de voortstuwing kon hij niet meer betrouwbaar wor den bestuurd. Voorbode Misschien was de doopplechtig heid in het dok van de Schelde in Vlissingen een voorbode. De doop op 25 januari 1997 door minister van Verkeer en Water staat Annemarie Jorritsma ver liep ook al niet zoals gepland. De minister had al het voorge voel dat de champagnefles niet kapot zou gaan. En warempel, de fles stuiterde tegen de wand van de Prins Johan Friso en bleef heel. Daarom deed een schaterlachende JoiTitsma het over met de hand. Dit keer met succes. De j ongste aanwinst van de PSD kostte maar liefst 69 miljoen gulden. Maar kwalitatief is de boot dan ook een hoogstandje. Het gaat om een verbeterde ver sie van de Koningin Beatrix uit 1993. Zo zijn op verzoek van de stuurlui de ramen van de ruime stuurhut groter gemaakt. In de restauratie hangen tv-moni- tors. En de boot is uitgerust met glijgoten. Bovendien isde Johan Friso de eerste PSD-boot met een gehandicaptenlift. Iedereen was tevreden met het mooie schip. Tijdens de feeste lijke ingebruikname op 23 mei was bij niemand enige somber heid te bespeuren. Iedereen leek tevreden. Dat er spoedig een eind komt aan de veerdienst wist iedereen, maar daar werd even niet bij stilgestaan. Minister Jorritsma stelt scha terlachend vast dat de eerste po ging de Johan Friso te dopen is mislukt. door Maurits Sep KOUDEKERKE - De Zeeuwse instellingeix voor ouderenzorg werken wel degelijk goed sa men. Volgens directeur F. Bor- dui van de regio Walcheren van de Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) slaat de provinciale politiek de plank volledig mis nxet haar kritiek dat problemen in de ouderen zorg te wijten zijn aan gebrekki ge samenwerking tussen de zorginstellingen. Aanleiding voor de kritische opmerkingen in de vergadering van de Statencommissie wel zijn, vorige week maandag, was een rappoii van de provinciale welzijnsorganisatie Scoop. Daaruit bleek dat niet de finan ciering van de zorg tot proble men leidt, maar de samenwer king. SGP-Statenlid G. van Heukelom wilde de organisaties daarom op hun verantwoorde lijkheden aanspreken. M. Wiersma (Delta Anders) meen de dat gedeputeerde G. de Kok (PvdA) de regie in de ouderen- zorg strakker in handen moet nemen. „Dat de samenwerking in Zee land minder zou zijn dan in an dere delen van het land kan ik mij nauwelijks voorstellen", zegt Bordui. Integendeel: ,,De manier waarop wordt samenge werkt heeft soms meer beteke nis en inhoud dan de zogenaam de holdingconstructies in den lande. Je kxint instanties wel on der één dak bi'engen. maar dat zegt nog niks. Je moet een stxxkje van je autonomie durven losla ten, dan heb je veel meer be reikt." In de verdeling van zorg tussen de Zeeuwse instellingen gaan jaarlijks miljoenen gul dens om, voegt Bordui daaraan toe. En, verwijzend naar de op- merking van Statenlid Wiers ma: „Dat geld wordt zonder eni ge regie probleemloos verdeeld en ingezet." Volgens Bordui worden de zorg instellingen juist belemmerd door de regels 'waarmee het woud aan subsidies wordt om geven'. Subsidies zijn vaak een malig, de aanvragen zijn inge wikkeld, het duuxt lang voordat op een subsidie-aanvraag wordt beslist, de eisen die aan aanvra gen worden gesteld veranderen elk jaar. „Kortom, degene die al deze subsidie-eisen bedenkt zou wat mij betreft aan de schand paal mogen." Tot die bedenkers van regels behooi-t, naast de Ziekenfondsraad en het minis- terie van Volksgezondheid, Wel zijn en Sport, de provincie Zee- land. Over de muren „Natuurlijk kan het altijd beter en natuurlijk moeten we daar naar streven", erkent Bordui. „Het voelt echter niet goed aan wanneer de politiek haar zorgen op deze manier over je uitstort. Overigens hebben de Statenle den in de ogen van Bordui een flink pak boter op het hoofd. Dat in Zeeland geen grote fusies van zorginstellingen hebben plaatsgevonden en daardoor naar verhouding nog veel kleine zelfstandige instellingen opere- ren. is juist het gevolg van een besluit van Provinciale Staten. Die namen in 1994 een motie aan om kartelvorming in de ou derenzorg te voorkomen. Het was een vermoeiende dag geweest. Nog napuffend van de verhuizing zette het oudere Zïerikzeese echtpaar zich neer tusen de dozen en de losse spulletjes.„Voor vandaag redden We het wel", stelde de man van het echt paar een behulpzame zwager gerust. „Alles wat er nu nog te doen valt is even het bed in elkaar zetten. Morgen zien we wel verder." Hoe de eerste nacht in het nieuwe huis xvas bevallen, wilde de zwager de volgende dag als eerste weten. Daar werd niet overwegend en thousiast op gereageerd. „Ik heb heerlijk geslapen meld de de vrouw. Maar hij niet", wees ze naar haar man. Die ivas wel een uur op zoek geweest naar zijn medicij nen. En toen hij die eindelijk gevonden dacht te hebben, bleek de man per ongeluk een plaspil van zijn vrouw te heb ben ingenomen. De vrouw, de gevolgen sa menvattend: „Hij is zeker ze ven keer uit bed gemoeten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 25