Verongelijkte Geesink keert Nederland rug toe y il Coup Mégret leidt tot tweede Front National Brand Goes blijkt aangestoken 1 Vraagtekens bij IOC-kandidatuur Willem-Alexander Ook vogels spreken dialect Nederland en België zetten asielzoekers uit in zakenvliegtuig 4 WEKEN I P. t 9 n r r a 7 Utrechter berispt in corruptieschandaal IOC Schade bedraagt tien tot twintig miljoen gulden Extreme hindoes doden zendeling Kamer debatteert over defensie Asielzoekers welkom in Hulst Romme blameert zich GE koopt deel noodlijdende Japanse bank VOOR 16,00 JA, ik wil: 999 J2° 6° ZW 6 Veel wind Veel bewolking en wat (mot)regen. n de loop van de dag meer rege n. Straffe zuidwestenwind. Maxima 12 graden. 242e jaargang no. 20 maandag 25 januari 1999 losse nummers 1,80 HBB van maandag 25 t/m zondag* 31 januari i I KORTINGEN VAN I JiFOTO VERSCHOORE 18 - 20-30 - 40-50% I ^Goes Vlissingen Middelburg Hulst Terneuzen Zierikzee "<J| van onze redactie binnenland DEN HAAG - De paarse par tijen in de Tweede Kamer (PvdA VVD en D66) willen van premier Kok duidelijk heid of prins Willem- Alexander lid kan worden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De oppositiepartijen CDA en GroenLinks gaan een stap verder: zij vinden dat hij zich moet terugtrekken. Premier Kok wil eerst het IOC-rapport lezen, alvorens te reageren. De kroonprins is nu nog kandidaat-lid van het IOC. In juni zal hij officieel worden beëdigd. „Het IOC is een wespennest met grote ri sico's voor onze prins", vond CDA-Kamerlid P. van Wij- men gisteren. CDA-fractie- voorzitter De Hoop Scheffer wil morgen het kabinet aan de tand voelen over de kwes tie; dit geldt ook voor Groen- Links-leiderRosenmöiler. D66-£ractieleicler De Graaf vindt dat premier Kok in overleg met het staatshoofd en de kroonprins de kandida tuur 'ernstig moet herover wegen'. WD-Kamerlid Te Veldhuis wil van premier Kok binnen enkele dagen duidelijkheid over de vraag welke positie hij kiest in de discussie over de kandida tuur van Willem-Alexander. De PvdA wil eveneens dis cussiëren over de positie van de prins. De directe adviseurs van kroonprins Willem-Alexan der hebben hem tot nu toe nog niet aangeraden uit het IOC te stappen. Het gaat hier om koningin Beatrix en prins Claus, minister-president Kok, de particulier secretaris van de kroonprins en F. Rodi- us, directeur van het kabinet van de koningin. De adviseurs waren een jaar geleden van mening dat Wil lem-Alexander een geschik te kandidaat is voor het IOC. Om geen gezichtsverlies te lijden komen ze daar niet zo maar op terug. Een inge wi j de in kringen van het koninklij k huis: „Een kroonprins maakt geen sterke indruk als hij af haakt zodra er iets mis is met een organisatie. Zijn inbreng kan straks ook een positieve wending geven aan het IOC, bijvoorbeeld in die zin dat de hele club democratischer te werk gaat." Willem-Alexander zal in j uni in Seoel worden beëdigd tot lid van Het Comité voor Olympische Solidariteit, een permanent IOC-orgaan. De regering is verantwoordelijk voor de rol die hij in deze or ganisatie vervult. Andere leden van koninklij ke bloede hebben zich overi gens nog niet teruggetrokken uit het IOC. Prins Feisal van Saudi-Arabië, prins Albert van Monaco, prinses Nora van Liechtenstein, prins Alexander de Merode van België en prinses Anne van Engeland zitten ook in het IOC-bestuur, Overigens zag kroonprins Frederik van De nemarken afgelopen najaar af van een kandidaat-lid maatschap nadat de politie ke gemoederen hierover ver hit waren geraakt. GPD door Cees van Zweeden 3IARIGNANE - Een krant had onheilspellend gemeld dat de koevoeten waren uitverkocht in Marignane, maar de aanhan gers van Jean-Marie Le Pen lie ten zich niet zien op het congres van de dissidenten. Beschermd door oproerpolitie en orde dienst, plaatsten de extreem rechtse congresgangers gisteren in alle stilte Bruno Mégret op de hoogste troon. Daarmee aanschouwde Frank rijk de geboorte van een tweede Front National, dat wordt ge leid door een man die wordt ver afgood door zeker de helft van de oudgediende partijleden. „Ik ben ruim 35 jaar bevriend ge weest met Jean-Marie Le Pen, maar ik heb geen moment ge aarzeld", zei Jean-Fran?ois Galvaire. „Jean-Marie was niet langer acceptabel. Bruno Mé gret belichaamt de toekomst." Bruno Mégret liet zich langdu rig bejubelen door de tweedui zend congresgangers. Hij zei dat hij zou 'breken met de nazi-stijl' van Le Pen, een verwijzing naar diens voorkeur voor foute Duit sers. Doel was, aldus de nieuwe leider, bij de komende Europese verkiezingen 'de derde grootste partij te worden na de Parti So- cialiste en de RPR van president Chirac.' Mégret en kompanen hopen door een gematigder imago de dertig procent van de Franse kiezers naar zich toe te trekken die ooit in hun leven op het Front National hebben ge stemd. Maar bij veel congres gangers blijft het bloed kruipen waar het niet gaan kon. Jean- Yves Le Gallou, tweede man achter Mégret, sprak van een 'invasie van Chinezen, zigeu ners, Noord-Afrikanen en Al banezen' die van Europa een verlengstuk van de Derde We reld maakt. Dictatoriaal Gallou pleitte voor het opnieuw- invoeren van de grenscontroles. „Het is vast niet de Italiaanse carabi nieri die een Albanees ge zin er van zal weerhouden zich in een voorstad van Parijs te vestigen", riep hij onder gelach. De meeste congresgangers zei den geen bezwaar te hebben te gen de ideeën van Le Pen, maar uitsluitend tegen diens dictato riale gedrag. Volgens een van hen had Le Pen het Front Natio nal veranderd in een 'maoïsti sche partij', waarin geen plaats is voor dissidenten: Hoe groot de electorale schade van de scheuring binnen ex treem-rechts is, zal pas tijdens de Europese verkiezingen blij ken. GPD i van onze sportredactie LAUSANNE - Anton Geesink vindt dat hij na de berisping door het IOC in verband met het corrup tieschandaal rond Salt Lake City niet meer in Ne derland kan functioneren. „Ik vraag bij het IOC een status aparte aan." Geesink gaat vandaag een ge sprek over zijn berisping aan met Joop van der Reijden, inte rim-voorzitter van NOCNSF. „Ik oriënteer me internationaal in de paar jaar die ik nog te leven heb. Ik wil niet langer negentig procent van mijn tijd besteden met mensen van mijn lijf te hou den." Het IOC gaf Geesink gis teren een waarschuwing voor zijn handelwijze in de verkie zing van Salt Lake City tot Olympische Stad. De Stichting Vrienden van Anton Geesink ontving vijfduizend dollar uit deze stad. Geesink: „Een waar schuwing is acceptabel, maar onterecht. Ik ben er voor mezelf van overtuigd dat ik absoluut geen kwade bedoelingen heb gehad. Als vijftienjarige was ik al een topsporter maar ik blijk totaal geen krediet te hebben opgebouwd. Ineens ben ik een verdachte en valt het land over me heen." Geesink toonde zich zwaar aangeslagen. „Prins Wil lem-Alexander, Hein Verbrug- gen en ik. We zijn drie Neder landse leden van het IOC die in eigen land vleugellam zijn." In het schandaal worden zes IOC-leden geschorst. Het gaat om Canga (Congo), Keita (Mali) Gadir (Soedan), Mukora (Ke nia), Santander (Chili) en Ar royo (Ecuador). Drie van de veertien wacht nader, nog diep gaander, onderzoek: Kim (Zuid- Korea), Smirnov (Rusland) en Guirandou (Ivoorkust). Drie traden vrijwillig terug: Siband- ze (Swaziland) sloot zich giste ren aan bij Haggman (Finland) en Attabulsi (Libië). Een is in middels overleden: Essomba (Kameroen). Alle dertien wordt verraad van de Olympische idealen aange wreven. Ze zijn niet aange klaagd voor omkoping. IOC- voorzitter Samaranch voelde zich door het schandaal - hij kreeg zelf een set dure geweren uit Salt Lake City - in het nauw foto Willem Mieras De brand heeft een enorme ravage aangericht in de Goese woonboulevard. Mégret spreekt zijn volgelingen toe. foto Claude Paris/AP door René Schrier GOES - De miljoenenbrand die in de nacht van vrijdag op zater dag in een bedrijvencomplex aan de Marconistraat in Goes woedde, blijkt aangestoken. Volgens een rechercheur die met de zaak bezig is, staat het vast dat er sprake is van brandstich ting. Het motief is onduidelijk. Hij sluit niet uit dat het ging om de 'kick'. De politie onderzoekt momen teel de samenhang met drie andere brandmeldingen en brandjes in diezelfde nacht. Dat gebeurde steeds op een andere NEW DELHI - De Australische zendeling en zijn twee zoons die vrijdag in India werden ver moord. zijn omgebracht door aanhangers van de radicale hin doe-organisatie Bajrang Dal. De groepering is een bondge noot van de in New Delhi rege rende Bharatiya Janata partij. De Australische zendeling Stai- ne en zijn zoons van acht en tien jaar kwamen in het oosten van India om het leven toen de auto waarin zij de nacht doorbrach ten in brand werd gestoken. Ze verbrandden levend. Het inci dent deed zich voor bij Mano- harpur, in de staat Orissa. De 58-jarige Staine was al 34 jaar in India werkzaam. Hij werkte met leprozen. De politie heeft tot nu toe bijna vijftig mensen aangehouden. Premier Vajpayee kondigde harde maatregelen aan. De af gelopen maanden zijn zendelin gen en missionarissen al meer malen het slachtoffer geworden van aanvallen door extremisti sche hindoes. Die beschuldigen hen ei-van Indiërs uit de lagere kasten onder dwang te bekeren. DPA/AFP/RTR plek op het bedrijventerrein De Poel, niet ver van de brand aan de Marconistraat. Voorzichtige schattingen van de schade aan het winkelcomplex gaan uit van een bedrag tussen de tien en twintig miljoen gul den. Daar zit een grote marge in, omdat de bedrijfsschade, onder meer in de vorm van omzetder- ving, wordt meegerekend. Ver der is niet duidelijk hoeveel er van het bedrijfspand moet wor den gesloopt. Het volledige pand is eigendom van de Noord- Brabantse projectontwikkelaar J. Hoogstrate, die eveneens ei genaar is van het naastgelegen complex waarin Roobol, Kwan tum en Leen Bakker zijn geves tigd. Verder bestaan er plannen om daar weer naast nog zo'n be drijvencentrum te vestigen. Plet had er vrijdagnacht al alle schijn van dat de brand aan de buitenkant bij de roldeuren van Mikro Electro was begonnen. Op die plek was ook duidelijk een zwarte roetaanslag te zien, terwijl de rest van de buitenge vels van het complex wit was gebleven. Tegen die roldeur is aan de buitenkant materiaal in brand gestoken, waarmee het vuur is begonnen. In verband met het onderzoek wil de politie niet meedelen om wat voor ma teriaal het gaat. Wel zijn er over eenkomsten met de andere brandmeldingen Containers De brand in het bedrijvencom plex aan de Marconistraat werd kort na middernacht gemeld. Om tien voor vijf 's morgens kwam er een melding binnen over een brandende container tegen de gevel van PVC Zeeland op het industrieterrein aan de Volkerstraat in Goes. De brand weer heeft de container geblust. Om half zes werd ei* weer een brand in een container gemeld. Deze keer stond die tegen de ge vel van de Parkethal aan de dr. A F. Philipsstraat. Ook hier moest de brandweer voor in ac tie komen. Tenslotte kwam er om tien voor zeven een melding over een brand in een container aan de A Fokkerstraat binnen. Toen de brandweer daar aan kwam bleek het om een valse melding te gaan. De politie wil meer weten over de containerbranden en mel dingen en de brand aan de Mar conistraat en verzoekt getuigen die iets hebben gezien wat mo gelijk te maken heeft gehad met deze branden, zich te melden. door Peter de Knegt ROTTERDAM - Ze maken noch afspraken met muggen, zoals prinses Irene, noch praten ze met honden, iets wat de Belgische prins Lau rent goed lijkt af te gaan. Wel kunnen de biolo gen die gespecialiseerd zijn in de taal der die ren urenlang gefascineerd luisteren naar de tsjilpende tjiftjaf, een bronstige sprinkhaan, een warmbloedige zeemeeuw of een happige dolfijn. En ze maken zich zorgen: de moderne samenleving ontregelt vogelfamilies. In Engeland is al gebleken dat er vogels zijn die hun lied vergeten door het gerinkel van mobie le telefoons, het getoetervan claxons en het ge loei van een autóalarm. Daardoor kunnen ze geen partner meer vinden en worden ze met uitsterven bedreigd. Zo'n tweehonderd 'taalbiologen' en geïnteres seerden debatteerden zaterdag in diergaarde Blijdorp over dierentaal. Tijdens de jaarlijkse 'taaidag' van de K.L. Poll-stichting voor On derwijs Kunst en Wetenschappen trok een 'fa beltjeskrant' van dieren over de diaschermen. Uit geluidsboxen klonk het aanzwellende ge luid van een bronstige sprinkhaan die slechts zes maanden heeft te leven en dus moet op- schietenals hij nog voor nageslacht wil zorgen. „En als het vrouwtje niet gelijk toehapt, stapt de sprinkhaan over op de baltszang. Zo pro beert hij haar alsnog over te halen", verklaart bioloog B. Ode, die binnenkort zijn tweede cd vol sprinkhanengekrakeel op de markt brengt. Grammatica Wetenschapper J. van Rijn hield zich ook als jongetje al bezig met vogelgezang. Hij weet nu dat de nachtegaal fluit in een soort grammati ca en combinaties van tonen. De zeemeeuw evenzo. Op die manier wordt een boodschap uitgedragen die door soortgenoten wordt be grepen. Verschillen zijn er ook. Hoewel de tjif tjaf, de fitis en de Noorse boszanger uiterlijk sprekend op elkaar lijken, 'verstaan' ze elkaar toch niet. Ze spreken hun eigen dialecten, zo dat alleen de eigen soort de boodschappen be grijpt. En neem de vink. Papa leert het kleintje het liedje, maar denk maar niet dat een vink uit 'Verweggistan' het dialect van een Europese vink verstaat. GPD gedreven, maar is vastbesloten aan te blijven tot het einde van zijn mandaat in 2001. Sama ranch wil in maart wel het volle dig vertrouwen krijgen van de leden, zoals hij in het weekeinde in zijn hoofdkwartier van zijn tien hoofdbestuursleden kreeg. Behalve de sancties besloot het IOC ook de procedure voor de toewijzing van olympische eve nementen te wijzigen. Niet lan ger mogen IOC-leden kandida ten bezoeken. Ook mogen zij geen vertegenwoordigers van kandidaten ontvangen. In de toekomst beslist een klein team (hooguit vijftien mensen) over toewijzing van Olympische Spelen. ANP pagina 2: commentaar en pagina 13 Minister De Grave presenteert vandaag zijn bezuinigings plannen voor de landsverdediging. Zo wordt ongeveer de helft van de 300 tanks opgedoekt. In de Tweede Kamer moet De Grave uitleggen waarom hij eerst 'fundamentele keuzes' wilde maken, maar nu de 'kaasschaaf' han- O teert. <*3 Burgemeester en wethouders van Hulst willen onder voor waarden meewerken aan de tijdelijke huisvesting van vijftig asielzoekers. Dat antwoorden zij op een verzoek van de pro vincie. In Vlissingen vangt de provincie bot: het idee om asiel zoekers tijdelijk te huisvesten op een boot in de Bui tenhaven vindt geen genade in de ogen van de Haven van Vlissingen NV. De lijdensweg van schaat ser Gianni Romme duurt vooi-t. De tweevoudig olympisch kampioen ein digde bij wereldbeker wedstrijden in Innsbruck op de 5 kilometer als ne gentiende. Er waren twin tig deelnemers. Een blamage, gaf 1 O hij na afloop toe. radio en televisie: 2; binnenland: 3; varia: 4; buitenland: 5; zeeland: 7,9 en 11; sport: 13,14,15,16,17,19,20,21,22,23 en 24 te zich bij de zesde poging tot uitzetting zo hevig, dat twee Rijkswachters haar met een kussentje verstikten. Volgens Van den Bossche heeft ook Duitsland inmiddels inte resse getoond om mee te doen aan de gezamenlijke vluchten. Het eerste zakenvliegtuig met louter uitgeprocedeerden zal medio volgende maand opstij gen. GPD/ANP van onze redactie buitenland BRUSSEL - België en Neder land slaan de handen ineen om moeilijk verwijderbare asiel zoekers met zakenvliegtuigjes het land uit te zetten. Het plan is afkomstig van de Belgische regering, die proble men met uitgeprocedeerden op gewone lijnvluchten wil voor komen. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Van den Bossche, zei gisteren dat de afspraken met Nederland eind februari rond zullen zijn. De eerste gezamenlijke 'verwijder- vluchten' per zakenjet kunnen daarna van start gaan. Vorige week presenteerde de Belgische onderzoekscommis sie, die de dood van een Nigeri- aanse asielzoekster onderzocht, een serie aanbevelingen voor een humaner uitzettingsbeleid. Onderdeel daarvan is het ver wijderen per zakenvliegtuig. Aparte vluchten maken de be geleiding van opstandige asiel zoekers eenvoudiger, omdat zij niet meer afgeschermd hoeven te worden van de gewone passa giers. Het probleem van zich he vig verzettende asielzoekers werd oktober vorig jaar actueel, na de dood van een Nigeriaanse asielzoekster. De vrouw verzet- TOKIO - GE Capital, de finan ciële tak van het Amerikaanse conglomeraat General Electric, neemt het failliete Japan Lea sing over. Dit op een na grootste verhuur bedrijf in Japan maakt deel uit van de boedel van de noodlij dende Long-Term Credit Bank (LTCB). Naar schatting is met deze overneming, één van de grootste in Japan, dertien mil jard gulden gemoeid. Japan Leasing staat sinds september vorig jaar ónder curatele van zijn schuldeisers. Die hebben nog veertig miljard gulden te goed. GE Capital beging met het betalen van de schulden als de overneming is afgerond. Het Japanse verhuurbedrijf maakt deel uit van het financië le conglomeraat LTCB. Dat kwam vorig jaar in moeilijkhe den omdat het te veel niet te in nen leningen had uitstaan. ANP (Advertentie) (eenmalig binnen zes maanden) een proefabonnement van 4 weken voor 16,00 een abonnement. De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: per maand met automatische afschrijving a 34,25 per kwartaal met automatische afschrijving 96,50 Naam: Stuur deze bon op in een open enveloppe, zonder postzegel, naar: PZC, afdeling abonnementen Antwoordnummer 123 4380 VB Vlissingen. Bellen gaat sneller 0800-0231231 De PZC 713214 000002

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 1