I I I I I I Berisping vraagt om bezinning Hoek vecht sterk terug in thriller Romme kan even geen ijs meer zien Manchester eist miljoenen van IOC Organisatie Sydney krijgt vertrouwen 3 - 21 22 Twee de-Kamerlid Atsma: Geesink niet brandschoon uit affaire gekomen 'Jj KOPENHAGEN - Bjarne Riis heeft zijn participatie in de Deense wielerploeg Professio nal Cycling Danmark (hoofd sponsor Jack&Jones) met onmiddellijke ingang ingetrok- ken. Oostkapelle is spoor bijster 14 Goes-trainer wanhoopt niet 15 Eindelijk uitzege voor Savok Sterke opening van 't Zand 17 Broers De Boer nu al koploper Gary Kasparov een klasse apart Kloetinge zakt verder weg 24 van onze sportredactie DEN HAAG - De berisping van het IOC heeft Anton Geesink ze ker niet uit zijn benarde positie bevrijd. Het feit dat het Neder landse IOC-Iid doorzijn bestuur op de vingers is getikt, zou zijn positie ook al te veel kunnen on dermijnen, zegt Joop Atsma, Tweede-Kamerlid voor het CDA en voorzitter van de Ko ninklijke Nederlandse Wieler- unie. „Hij zal zelf de conclusie moeten trekken wat zijn positie en gewicht in de wereld van sportbestuurders nogzijn. Hij is er in ieder geval niet brand schoon uitgekomen." {Tevergeefs wachtte Atsma gis- teren voor de televisie op de dé tails van Geesinks zonden. „Het is niet helder op basis waarvan hij die berisping heeft gekregen. Ik neem aan dat het gaat om die 5000 dollar die zijn stichting heeft gekregen, maar zolang ik met weet waar het om gaat wil ik Geesink niet aan de schand paal nagelen. Hij moet wel zelf de kans krijgen om te vertellen wat er gebeurd is. Dat hij bij het IOC kan blijven, is misschien een indicatie dat er nog ondui delijkheid is over de aard van de overtreding." Ook miste Atsma een duidelijk antwoord van Samaranch op de vraag hoe het IOC denkt zijn le ven te kunnen beteren. „Van wat ik heb begrepen gaan de maat regelen niet ver genoeg om van het IOC een democratisch opge bouwde organisatie te maken. De periode tot het aftreden van Samaranch, dat zal in 2001 zijn, moet worden benut om dat pro ces te voltooien. Het moet niet meer kunnen dat IOC-leden hun eigen collega's benoemen. Het IOC zou moeten bestaan uit vertegenwoordigers van alle in ternationale olympische sport- CDA-Kamerlid wil opheldering iover praktijken Amsterdam '92 DEN HAAG - Joop Atsma eist r opheldering over de 'praktij ken' van de Amsterdamse orga nisatie, die meer dan tien jaar lerug probeerde de Olympische Spelen van 1992 naar de hoofd stad te halen. Het Tweede-Ka merlid van het CDA wil weten of [er destijds overheidsgeld is ge bruikt om bezoekjes van IOC- leden aan Amsterdamse borde len te betalen. Atsma is van zins om dinsdag in de Tweede Kamer premier Kok en staatssecretaris Vliegenthart (VWS) vragen te stellen over het [onderwerp. „Ik wil dat daar een jonderzoek naar komt. In de be richtgeving is gesuggereerd dat Amsterdam destijds IOC-leden heeft geholpen bij bezoekjes aan bordelen. Met de campagne toen was ook overheidsgeld ge moeid. Duidelijk moet worden of het toen wel allemaal kies is gegaan of dat mensen buiten lun boekje zijn gegaan." GPD Riis trekt handen af van Deense wielerformatie )e Deense coureur heeft dit ge daan omdat zijn geloofwaar digheid tanende is in een do- lingkwestie. Een tv-zender leschuldigde de Tourwinnaar van EPO-gebruik in 1995 oen hij voor Gewiss-Balan ietste. Riis, 34 intussen, won de Tour voor Telekom. Met de Duitse ploeg verblijft hij deze naand op Mallorca ter voorbe- eiding van het seizoen. DPA Sokser en coach slikken twee ulo cocaïne in Santiago - De Zuid-Afri- faanse bokser William Azuiwu n zijn coach Prince Madubuku Pebben tevergeefs geprobeerd Swee kilo cocaïne van Santiago paar Johannesburg te smokke- pn. (te 37-jarige vuistvechter en ijn oefenmeester hadden het 'itte poeder in plastic zalqes 'stopt en doorgeslikt. Na in- endig onderzoek vielen ze op iet vliegveld van de Chileense hoofdstad door de mand. AFP bonden en daarnaast uit vertegenwoordigers van elk na tionaal olympisch comité, die dus ook verantwoording moe ten afleggen aan hun achterban. Dan kom je op een olympisch parlement van ongeveer 150 le den. Dat is bestuurbaar." Als het aan Joop Atsma ligt neemt Nederland het voortouw bij het ontketenen van die olym pische revolutie. „Dat past in de traditie van Nederland als de mocratisch land." Atsma wil niet zo ver gaan om het gehele IOC over één kam te scheren met het beperkte aantal corrupte le den. „Ik heb het gevoel dat een aantal goeden met een onbe sproken gedrag het ook moet ontgelden. Het IOC staat wat mij betreft niet ter discussie." Daarom is Atsma ook geen te genstander van de voordracht van Prins Willem Alexander tot IOC-lid. „Nederland moet juist overwegen om hem een rol te ge ven bij de democratisering van het IOC. De discussie of hij het wel zou moeten doen is niet no dig. Hij staat boven alle partij en, heeft een hart voor de sport en het zou goed zijn als juist hij zich sterkt maakt voor verande ringen binnen het IOC." Hein Verbruggen Het laatste wat het IOC volgens Hein Verbruggen zou moeten doen is de olympische moeder- bond democratiseren. „Laten we alstublieft met twee benen op de grond blijven staan en daar niet aan beginnen", rea geert het tweede Nederlandse IOC-lid fel op de suggesties van Atsma. „Het sterke punt van het IOC is juist dat er geen vertegen woordigers inzitten. Er is geen enkel democratisch instituut, zelfs de Verenigde Naties niet, dat zo goed functioneert als het IOC, ook al hebben we nu wat probleempjes. Maar die hebben ze bij de VN ook." Dat het IOC op voordracht van de zittende leden nieuwe kandi daten kiest, vindt Verbruggen een zegen. „Ik zit uit vrije wil bij het IOC en kan zeggen wat ik wil. Coöptatie gebeurt in het Nederlandse bedrijfsleven ook." Atsma heeft geen enkel begrip voor wat er over de gren zen gebeurt. Dat is een grote fout die Nederland altijd maakt. Altijd maar dat Neder landse wijzende vingertje. Als het IOC-bestuur zou bestaan uit vertegenwoordigers van groe peringen of landen, dan slaat de organisatie lam. Dan had het IOC bijvoorbeeld nooit die boy cots overleefd. Ik heb niets te gen het Nederlandse democrati sche systeem, maar laat dat vooral in Nederland blijven en dat niet in het IOC introduceren. Het enige dat het IOC moet doen is zorgen dat het leden met een onbesproken gedrag coöp teert." Piet van der Molen, voorzitter KNAU en voormalig NOC-lid over de berisping van Anton Geesink: „Het is lelijker dan he lemaal niks. Maar ook niet zo erg dat hij eruit moet." Kijkt IOC-president Juan Antonio Samaranch spreekt de verzamelde media toe in het Olympisch museum in Lausanne. Links naast hem Pal Schmitt, vice-voorzitter van het on- derzoekscomité. foto Fabrice Coffri ni Verdiende beloning blijft uit tegen Spakenburg: 1-1 door Frits Bakker HOEK - Het wordt nog een mooi jaar voor Hoek, maar de kloof met de top is te groot. Pa trick Naudts trok die conclusie zaterdag na de 1-1 tegen Spa kenburg. Het was de wedstrijd van de laatste kans, omdat Do- vo, koploper in de hoofdklasse, ook kostbare punten liet lig gen. Hoek speelde voor eigen publiek een thriller: veel inzet, hoog tempo, veel kansen, spec taculaire momenten en een ho ge kijkwaarde. Het enige dat eraan ontbrak was de winnen de goal. Geertjan de Smet had hem voor het inschieten. De spits werd echter voor een lege goal gevloerd door de Spaken burg-keeper. Frans Vermeulen, die bekend maakte dat hij zijn contract bij Hoek met een jaar heeft ver lengd, hield er een onbestemd gevoel aan over. „We hadden het na de rust moeten afma ken." Zijn collega Simon Kis- temaker lachte om het zuur verdiende puntje. „Ik snap al leen niet dat we de 1-0-voor- sprong nog hebben weggeven. Het werd de twee trainers in gegeven door het onevenwich tige beeld van de wedstrijd. Voor rust controleerde Spa kenburg met een weinig spec taculaire speelstijl, na de rust zette Hoek de toon. De Spa kenburgers, tweede op de ranglijst, kwamen goedkoop aan een voorsprong. Frank van Twillert mocht in de 14e mi nuut vrij inkoppen, omdat Hoek-doelman André de Let ter mistastte op een vrije trap. Het zag er zelfs hopeloos uit voor de thuisclub toen Kurt Pacqué, die een doorgebroken speler vloerde, met een rode kaart van het veld werd ge stuurd, maar met tien tegen elf zette Hoek na de rust een in drukwekkend offensief in. Beste man Ronald van Sliedregt, die weer eens met voorsprong de beste man op het veld was, scoorde al in de eerste minuut de gelijk maker (1-1). Daarna kregen de toeschouwers (850) een onge kend boeiende wedstrijd voor geschoteld. Het tempo ging omhoog, de aanvallen golfden over en weer, de duels werden op het schexp van de snede uit gevochten. Hoek kroop één keer door het oog van de naald (kopbal op de lat), maar mocht in die spran kelende tweede helft de meeste aanspraak op de winst maken. Het kreeg een uitgelezen kans om de tegenstander knock-out te slaan. Geertjan de Smet werd in de 27e minuut met een subtiel passje weggestuurd door Van Sliedregt. Op snel heid dook de linkerspits de ruimte in. Hij omspeelde de keeper, wilde de bal in het lege doel schuiven, maar werd bui ten de zestien-meterlijn fla grant onderuit gemaaid. Zelden is de beslissing van een scheidsrechter zo onrecht vaardig. Maar de Dordtenaar Geert Jan de Smet gaat spectaculair tegen de grond in een duel met een Spakenburgse verdediger. foto Charles Strijd Dvan der Starre, die onder Si mon Kistemaker nog reserve keeper was bij DS'79, deed wat hij moest doen: hij gaf Spaken- burg-keeper Marco Verhoeven een rode kaart en legde de bal voor een vrije trap buiten het strafschopgebied. Geert de Poorter schoot kansloos in de muur. Moreel „Het is in elk geval goed voor het moreel wat we hebben la ten zien", vond Frans Vermeu len. „Ik heb genoten van de inzet en van de tactische voor uitgang die het elftal boekt." Patrick Naudts, de aanvoer der: „Het wordt wel eens tijd dat we de schroom van ons af gooien. In dit elftal zit veel meer potentie dan we tot nu toe laten zien. We heb*ben voor de winter te slap gespeeld, zonder agressie. Het blijkt nu dat we wel strijd kunnen leveren. Daarom kan het nog een mooi jaar worden." Hoek-Spakenburg 1-1 (0-1). 14. Frank van Twillert 0-1, 46. Ronald van Sliedregt 1-1Scheidsrechter D. van der Starre (Dordrecht). Ge le kaart: Geertjan de Smet (Hoek), Frank Gert Koelewijn (Spaken burg). Rode kaart: Kurt Pacqué (Hoek), Marco Verhoeven (Spa kenburg). Aantal toeschouwers: 850. Hoek: André de Letter; Franky Standaert (89. Peter Boerjan), Di- mitri Mbuyu, Kurt Pacqué, Danny ter Steege; Didier Gillis, Patrick Naudts, Geert de Poorter (86. Frank van Damme); Geertjan de Smet, Ronald van Sliedregt, John Bentschap-Knook. Spakenburg: Marco Verhoeven; Frank Gert Koelewijn, Mark'Eype, Peter de Gunst, Patrick Dorre- stein; Niels Creutzburg, Erwin Koelewijn, Menno van Appelen, Arjan Louwen. (72. Remco van Lo- pik); Frank van Twillert, Rob Koe lewijn zie ook pagina 24 Van der Molen voortaan toch anders naar de persoon Gees ink? „Absoluut niet. Als het echt om fraude gaat, dan is het afge lopen. Maar hierbij niet. Het is vervelend, maar Geesink is geen crimineel. Wat hij heeft gedaan, had hij niet moeten doen. Maar het is geen misdaad." Staatssecretaris Margo Vlie genthart slaat in haar eerste re actie op de besluiten van het IOC echter een heel andere toon aan. Ze zegt „geschokt te zijn door de bevindingen van het IOC, ook al is een deel van de fei ten de afgelopen tijd al via de media bekend geworden. Het vertrouwen en de integriteit van het IOC is hierdoor, zeker ook voor het grote publiek, ernstig beschadigd."GPD van onze sportredactie MANCHESTER - Manchester, dat zich twee keer vergeefs kandidaat heeft gesteld voor de Olympische Spelen, gaat 5 miljoen pond (bijna 17 miljoen gulden) schadevergoeding ei sen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), aldus de krant The Sunday Times gisteren. De Britse stad heeft tot de stap besloten naar aanleiding van het corruptieschandaal om de toekenning van de spelen aan Salt Lake City (in 2002) en Sydney (in 2000) De Britse parlementariër Graham Stringer, die Manchester vertegenwoordigt, had vrijdag geëist dat steden die de spelen niet kregen toegewezen, een schadevergoeding moet worden toegekend voor de campagnekosten die zij hebben gemaakt: „Omdat het IOC een corrupte toewijzingsprocedure heeft toegestaan, moet het de kandidaat-steden schadeloos stel len." Manchester was kandidaat voor de zomerspelen van 1996, die naar Atlanta gingen, en voorde spelen van het jaar 2000. AFP van onze sportredactie LAUSANNE - Het Internatio naal Olympisch Comité heeft opnieuw vertrouwen uitgespro ken in de organisatoren van de Olympische Spelen in Sydney 2000. Dit gebeurde na de be kendwording dat Australië aan de vooravond van de verkiezing in 1993 twee Afrikaanse IOC- leden heeft betaald voor hun stem. Sydney won tegen Peking met 45-43. De bekentenis van omkoping kwam deze week uit de mond van John Coates, de voorzitter van het Australisch Olympisch Comité. Kevan Gosper, burge meester van Melbourne en woordvoerder van het IOC-be stuur, zei dat de zaak Sydney op geen enkele wijze is geliëerd met het corruptieschandaal van Salt Lake City. De betalingen door Coates aan de vooravond van de verkiezing in Monte Car lo waren onderdeel van een Au stralisch steunprogramma voor de Afrikaanse sport. Ook in Salt Lake City hield het IOC vertrou wen waar het de organisatie van de Olympische Winterspelen in 2002 betreft. AFP Spelen blijven in Salt Lake City LAUSANNE - Een van de be sluiten die het bestuur van het IOC gisteren nam in het corrup tieschandaal was Sydney de zo merspelen van 2000 en Salt La ke City de winterspelen van 2002 te laten behouden. „De Spelen zullen daar doorgaan en niet ergens anders", zei voorzit ter Juan Antonio Samaranch gisteren voor zijn vice-voorzit ter de uitsluiting van zes IOC- leden aankondigde. ANP van onze sportredactie INNSBRUCK - Op een zonnig eiland is geen ijs. En dat komt Gianni Romme wel goed uit. Het liefst zou hij morgen al afreizen. Even rust, weg van het schaat sen. „Als iedereen me nou even vergeet", zei hij gisteren na zijn teleurstellende vijf kilometer bij de wereldbekerwedstrijden in Innsbruck. „Dan ga ik wel na denken." De tweevoudig olympisch kam pioen van vorig jaar weet nog steeds niet waar het door komt dat het dit jaar niet wil. Zondag negentiende, van de twintig deelnemers. Een blamage, gaf hij toe. „Echt heel dramatisch." De wereldbekerwedstrijden van volgend weekeinde in Ber lijn hoeven voor Romme eigen lijk niet. „Het heeft niet veel nut daar te rijden. Als het nu niet gaat, gaat het over een week ook niet." De stayer zou het liefst van het ijs weggaan en het weer probe ren bij de woiidcup in Inzeil, be gin maart. „Als het daar nog niet gaat, dan sta ik mijn start plaats voor de WK afstanden af. Ik hoef daar niet zomaar wat in het rond te rijden. Dan kun je beter iemand anders sturen. Een seizoen verloren dus. „Dan wel, ja. Maar voormij telt vooral dat ik 'het' terugkrijg." Het staat voor Het Gevoel, Het mak kelijke rijden dat Romme in de vorige jaargang zo kenmerkte. Zijn coach Ingrid Haringa denkt er vooralsnog anders over. „In principe gaan we naar Berlijn. Ik zie wel degelijk een stijgende lijn. De eerste drie ki lometer hier waren acceptabel, daarna was het niks meer. Maai bij de EK allround in Heeren veen was de hele vijf kilometer slecht. Zo kun je het dus ook zien." Therapeut De oud-schaatsster en -wiel- renster is momenteel voor haar pupil meer therapeut dan coach. „Zo voel ik dat zelf toch niet. Praten en -vooral- luiste ren hoort bij het trainersvak. Het gaat erom de rust te bewa ren, niet in paniek raken. Het kan niet zo zijn dat hij vorig jaar de sterren van de hemel reed en nu niet meer vooruit komt. Het moet er uitkomen, die overtui ging heb ik." Romme zelf weet ook dat zijn gave niet zomaar verdwenen kan zijn. Maar de ooi-zaak is voorlopig nog zoek. Haringa valt volgens hem niets te verwij ten. „Ik heb niet de indruk dat het aan haar ligt. Bij een voet balclub is de trainer meestal de eerste die eruit vliegt als het minder gaat. Maar dat lijkt me in mijn geval niet verstandig, omdat ik op dit moment hele maal niet zie dat de schuld bij haar ligt." ANP Gianni Romme in actie op de vijf kilometer bij de wereldbekerwed strijd in Innsbruck. foto Jasper Juinen/ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 13