Dorp dicht voor recreatieverkeer Voor de fanfare telt elke cent Al tien jaar spitsroeden lopen PZC Ovezandenaar strijdt voor bouw woning W oonbootbe woner eist plaats in Goes Bouw tweede brug j Zandkreek vereist bijdrage gemeenten Vakantiesalon voor medewerkers BTZ welkome afleiding zeeland maandag 25 januari 1999 w 10 Brandweer Middelburg beleeft druk weekeinde Veere bepleit in kader Walcheren 2000+ parkeerterreinen aan rand kernen Kijkavond door Adri Klinkenberg DEN HAAG - Er bestaat w einig kans voor de familie A Moerdijk uit Ovezande dat er nog ooit een huis kan worden gebouwd aan de Everingse Binnendijk 2 in Oudelande. „Ais we deze zaak verliezen dan is het afgelopen", zei Moerdijks raadsman K. Moeliker vrijdag na de rechtszitting bij de Raad van State in Den Haag. Moer dijk procedeerde daar in hoger beroep tegen Borsele. De ge meente weigert om aan hem een bouwvergunning te verlenen voor de plek aan de Everingse Binnendijk waar tot 1978 een huis heeft gestaan. In 1978 had het gemeentebe stuur aan de toenmalige eige naar, P. T. de Graaf, een verbou wingsvergunning gegeven om het pand aan de Everingse Bin nendijk 2 te verbouwen. Nadat De Graaf met de werkzaamhe den was begonnen, trok het ge meentebestuur de verleende vergunning in en legde De Graaf een bouwstop op. Volgens de ge meente was duidelijk geworden dat de woning in 1978 geheel was gesloopt. Te verbouwen viel er dus niets meer. Nieuwbouw was niet toegestaan. Foto's Moerdijk probeerde in 1994 en in 1996 om een bouw vergui ning te krijgen. De gemeente weigerde weer. Ook bij de recht- bank in Middelburg ving hij bot Gisteren vroeg Moerdijk in ho ger beroep aan de Raad van Sta te om de uitspraak van de recht- bank te vernietigen. Hij heefi foto's bemachtigd, waaruit zou blijken dat het pand nooit hele maal gesloopt is geweest. De ge weigerde verbouwingsvergun ning was niet terecht, vindt hij Rechter R. Loeb van de Raai van State zei dat Moerdijk geet nieuwe gegevens meer kan in brengen in de slepende proce dure. En het aanvragen van eet nieuwe bouwvergunning is nie meer mogelijk, omdat de meente inmiddels een nieuwbt stemmingsplan heeft gemaakt waarin woningbouw aan d Everingse Binnendijk is verbó den. door Adri Klinkenberg DEN HAAG - De Dinteloordse woonbootfamilie J. Belzer heeft in een rechtszaak bij de Raad van State erover geklaagd dat de gemeente Goes maar 'één woonboot binnen de gemeente wil toelaten'. Belzer probeert al enkele jaren met zijn gezin naar Goes te ko men omdat hij emotioneel aan de plaats gebonden. Bovendien moet zijn vrouw telkens van Dinteloord naar Goes om op haar werk te komen. Zijn raads man C. Sjenitzer wees er vrijdag bij de Raad van State op dat het gemeentebestuur alles op alles zet om woonboten te kunnen weren. Goes stelt dat het heeft voldaan aan de verplichting uit de Wet op de Woonwagen en Woon schepen uit 1918 door één boot toe te laten. De rechter heeft over de wet gezegd dat gemeen ten het innemen van ligplaatsen door woonbootbewoners niet mogen verbieden. Maar ze mo gen het aantal wèl beperken. Goes is het aantal woonboti beperkt tot één. Rechter R. Loeb van de Raj van State vroeg zich vrijdag; of hij wel over de zaak mag oo' delen. Eigenlijk is het vindt van een ligplaats een zaak tu sen particulieren onderlic tussen huurder en verhuurd van de ligplaats. De gemeen mag alleen ingrijpen als het b stemmingsplan of een of ande havenverordening het innemt van een ligplaats verbiedt. Ma als er aan een kade of oever de gelijke regels niet gelden, dan het innemen van een ligplaa een zaak tussen de woonboote genaar en de grondeigenaar. Sjenitzer verwijt het Goese co lege van B en W dat ze de grom eigenaren op het Havenindi strieterrein hebben gevraagd verklaren dat ze geen toesteil ming zullen geven voor een lij plaats. De raadsman vindt d de gemeente zich daar niet m had mogen bemoeien. Uitspraak over enkele weken. door René Schrier GOES - De gemeenten Goes, Noord-Beveland en Schouwen- Duiveland moeten bijdragen aan de bouw van een tweede brug over de Zandkreek tussen Noord- en Zuid-Beveland. Dat schrijft de Overleggroep Mid den-Zeelandroute aan de drie colleges van burgemeesters en wethouders. Zo'n tweede brug is vooral nodig om te zorgen dat het wegverkeer de sluis zonder oponthoud kan passeren. Omdat de brug die er nu ligt nogal eens openstaat, vooral in de zomerperiode voor de recrea- tievaart, is de Zandkreek een flessenhals op de route Goes- Zierikzee. De provincie Zeeland is bereid de doorstroming te ver beteren. Een tweede brug zou de beste oplossing zijn, maar de kosten daarvan worden ge raamd op vijftien miljoen gul den. De financiering van dit project is nog niet rond. Aan het Rijk wordt verzocht zeven miljoen gulden beschikbaar te stellen in het kader van de zogenaamde De Boer-middelen. Dat geld zou de minister uit kunnen keren, vooruitlopend op de verwezen lijking van een busbaan. De fi nanciering van de overige acht miloen gulden moet binnen de regio gevonden worden, consta teert de Overleggroep Midden- Zeeland. Deze overleggroep bestaat uit ondernemers(verenigingen) en intermediaire organisaties. In de brieven aan de gemeentebe sturen wordt verwezen naar het rapport 'Midden-Zeeland: rou te naar de toekomst' dat het Ne derlands Economisch Instituut april vorig jaar uitgebracht. Uit dat rapport blijkt, haalt de overleggroep aan, dat een veili ge en filevrije Midden-Zeeland route voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven in dit deel van Zeeland van groot belang is. Kruispunten Dat hebben overigens de colle ges van B en W van Schouwen- Duiveland, Noord-Beveland en Goes in het verleden ook ken baar gemaakt, zo wordt in de brieven geconstateerd. Daarin past het plan van de provincie om twaalf miljoen gulden uit te trekken voor investeringen in een busbaan, reconstructie van kruispunten en verhoging van de verkeersveiligheid. Het is echter eveneens van ga? belang dat het geld voor tweede Zandkreekbrug er koz en daarom doet de overleggro: y een beroep op de gemeenteb o sturen 'om medewerking te v< lenen aan deze uitgelezen mo| lijkheid om dit belangri; structurele knelpunt op ko termijn op te lossen'. MIDDELBURG - De brandweer van Middel burg heeft het het afgelo pen weekend druk gehad. Zij stond haar collega's in Goes vrijdagnacht bij met twee tankautospuiten tij dens het blussen van een grootschalige brand een woonboulevard. Op zaterdagavond rukte de brandweer tweemaal uit De brandweer is zaterdag omstreeks 22.50 uur uit gerukt voor een keuken brand in een woning op de eerste verdieping aan de Nieuwe Burg in Middel burg. De bewoner is per ambulance met lichte brandwonden naar hel ziekenhuis gebracht. De brand is veroorzaakt door een pan op het vuur die vlam vatte. De schade wordt geschat, op 120.000 gulden. Omdat bij de mel ding sprake was van een uitslaande brand, rukte de brandweer uit met drie blusvoertuigen, een hulp verleningsvoertuig en autoladder. Tijdens de bestrijding var. de keukenbrand kreeg de brandweer om even over half twaalf een melding van een beginnende schoorsteenbrand in eer woning aan de Oude Vlis singseweg in Middelburg De brandweer ging ero; af met een autoladder ei een tankautospuit en hat de brand snel onder con trole. Er was geen schade van betekenis. door Lukas Fransen VEERE - Verbetering van be staande routes met een oplos sing van de knelpunten door onder meer de aanleg van rond wegen en de plaatsing van par keerterreinen aan de rand van de kernen. Het uitgebreid ont wikkelen van de mogelijkheden voor actieve vakanties, zoals wandelen, fietsen en skeeleren. Dat zijn enkele van de voorlopi ge standpunten die de gemeente Veere inneemt ten aanzien van de discussienota Koersbepaling Walcheren 2000+. In het in 1997 vastgestelde provinciaal streekplan is Wal cheren aangewezen als een toe- ristisch-recreatieve herstructu reringszone, waarbij het accent ligt op de kwaliteitsverbetering van bestaande recreatieve voor zieningen. Voor dit gebied wordt een regiovisie Walcheren 2000+ ontwikkeld. Het accent hierbij ligt op landschappelijke en recreatieve ontwikkelingen in het buitengebied en ontslui ting van de kust. Door de stuurgroep Walcheren 2000+, waarin provincie, ge meenten en andere belangheb benden zitten, is een discussie nota voor de koersbepaling van de regiovisie opgesteld. De dis cussienota schetst per onder werp twee scenario's waarin het toeristisch-recreatief product zich kan ontwikkelen. De be doeling van de nota is een dis cussie op gang te brengen tussen alle belanghebbende partijen, die leidt tot een visie op de ge wenste ontwikkeling van Wal cheren. VLISSINGEN - De politie Wal cheren houdt vandaag haar maandelijkse kijkavond voor mensen van wie de fiets is gesto len. Sinds 1 januari zijn er 39 aan giften binnen gekomen. Vorig jaar waren dat er in dezelfde pe riode 56. In 1998 deden 1354 mensen aangifte van fietsen diefstal. De politie vond onge veer een kwart terug. De kijk avond is in het politiebureau aan de Molenstraat in Vlissin- gen. Gedupeerden kunnen tus sen 19.00 en 20.00 uur terecht. De fietsen zijn niet te koop. In het hoofdstuk ontsluitings structuur van de nota staat dat maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer nodig zijn. Deze maatregelen moeten onder meer een goede bereikbaarheid van Walcheren voor de ver- blijfs- en dagrecreanten garan deren en de bereikbaarheid van attracties per fiets of met het openbaar vervoer verbeteren. Veere wil door de aanleg van rondwegen en de uitbreiding van fietsenstallingen de knel punten oplossen. Parkeerplaat sen moeten zoveel mogelijk bui ten de kernen komen te liggen en ongewenst sluip verkeer moet waar mogelijk aan banden wor den gelegd. Veere wil daarnaast de kwaliteit van het toeristisch-recreatief product verhogen door verster king van de groene boulevard, het wandelgebied net achter de duinen. Dat kan door het weren van auto's en het uitbreiden en verbeteren van wandelpaden. Dat mag niet gebeuren door bij voorbeeld het aanleggen van bossen. Veere vindt het belang rijker om de kwaliteit van na tuur en landschap te verhogen dan de kwantiteit. Tevens moe ten de mogelijkheden voor dag recreatie in de recreatieconcen- tratiekernen, zoals Domburg en Zoutelande, worden uitgebreid en vernieuwd. Landbouw Voor de ontwikkeling van haar middengebied denkt Veere aan multifunctionele en innovatie ve landbouw en agrarisch na tuur- en landschapsbeheer. Het middengebied is als fiets- en wandelgebied uitermate ge schikt voor vormen van platte- landstoerisme. Veere wil dat echter zoveel mogelijk beper ken tot dagrecreatie. Verblijfs- recreatieve vormen van platte- landstoerisme. met name die in het kustgebied, kunnen bij een krimpende markr bestaande re- creatie- en toerismebedrij ven in de problemen brengen. Begin maart zal de stuurgroep op basis van de ingekomen reac ties op de discussienota de koersbepaling voor de regiovi sie vaststellen. Iedereen kan zijn zienswijze over de nota en het voorlopig standpunt van de ge meente Veere, dat vier weken ter inzage ligt op alle gemeentehui zen, schriftelijk indienen bij het college van B en W. door Conny van Gremberghe ANTWERPEN - Belgen hebben iets met eten. Dat bleek het voorbije weekeinde in Antwer pen ook weer eens tijdens de 21e internationale Vakantiesalon, die zaterdag officieel geopend werd door de Zuid-Afrikaanse ambassadeur in België, Elias Links. Bij de gezamenlijke stand van de Zeeuwse toeristische organi saties is de aandacht van de tientallen hoofdzakelijk Vlaamse belangstellenden voor het Zeeuwse paviljoen vooral gericht op het mandje met bo- terbabbelaars, kletskoppen en andere koekjes. Pas nadat die vermalen zijn tot goed verteer bare brokken willen de stand bezoekers ook nog wel eens we ten of er fietsroutes te vergeven zijn en of er de komende zomer nog bijzondere evenementen in het Zeeuwse te verwachten zijn. Er is veel belangstelling voor het Zeeuwse paviljoen, dat op gesteld staat tussen de kramen van de andere Nederlandse re gio's. „In zijn algemeenheid richt de vraag van de Belgen Politie slingert hardrijders op de bon GRIJPSKERKE - De politie heeft afgelopen zaterdag bij di verse controles op Walcheren in totaal 127 hardrijders bekeurd. De controles waren allemaal op wegen waar ten hoogste tachtig kilometer per uur mag worden gereden. Tussen tien uur 's mor gens en zes uur 's middags liepen zestig van de 2478 geregistreer de voertuigen op de Middel- burgseweg in Buttinge door de mand. Op de Pekelingseweg in Aagtekerke bleek dat tussen vijf voor drie en vijf over vijf 's mid dags dertig van de vierhonderd gecontroleerde automobilisten het gaspedaal te diep hadden in gedrukt. Op de rondweg Biggekerke in Biggekerke is tussen vijf voor half acht en tien over negen 's avonds gecontroleerd; van de 491 geregistreerde voertuigen reden er 35 te hard. Op de Veer- seweg in Veere controleerde de politie met behulp van het laser pistool. Twee bestuurders zijn bekeurd; één van hen reed 109 kilometer per uur. zich op evenementen, water sport en fietsroutes. Op zich ook te begrijpen. Onze zuiderburen zijn geen echte verblijfstoeris- ten. Het zijn dagjesmensen, maar aangezien ze altijd in gro te aantallen Zeeland aandoen, zijn ze voor onze toeristische sector van enorm belang. Dat is ook de reden dat we nu al jaren deze beurs in ons programma opnemen", vertelt Rosemarijn van Schaik van het Toeristisch Bureau Zeeland. Interne problemen Vragen over de interne proble men van het bureau worden door beursbezoekers niet ge steld. Het zal de Vlamingen ook een worst zijn. Onder de mede werkers wordt volgens Van Schaik wel veel over de kwestie gepraat. Zij en haar collega's hopen dat snel een oplossing voor de problemen gevonden wordt. Het weekje beurzen in Antwerpen vormt een welkome afleiding. Terwijl ze dat zegt, graait een dame vergeefs in het lege mand je met Zeeuwse specialiteiten. Van Schaik haast zich met het aanvullen van de voorraad. Op de Antwerpse beurs, na die van Utrecht de grootste in de Benelux, zijn zowat alle vakan tiestreken in Europa vertegen woordigd. Zo ook de grotere Belgische touroperators, cara- van-en motorhomedealers, bu reaus voor jongerenreizen en vertegenwoordigers van een handvol verre bestemmingen. Zuid-Afrika De stand van Zuid-Afrika neemt dit jaar een centrale plaats in op de Vakantiesalon. Het land heeft zijn hoop geves tigd op toeristenstromen uit Eu ropa. Opvallend is echter dat de meest populaire bestemmingen in Zuid-Afrika (de Kaapprovin cie en Natal) geen plaats in de stand hebben gekregen. Volgens S. Coetsee van de Zuidafrikaan- se vertegenwoordiging hadden die regio's echter onvoldoende middelen voor handen om op Europese beurzen hun opwach ting te maken. De Vakantiesalon in het Ant werpse bouwcentrum loopt nog tot en met zondag 31 januari. De beurs is op zaterdag en zondag geopend van 10 tot 19 uur, op dinsdag en vrijdag van 13 tot 22 uur en op andere dagen van 11 tot 18 uur. Het bouwcentrum is gelegen nabij de Antwerpse Ring In het Brouwse Tonnenmagazijn verzorgde een armlastig Apollo de jaaruitvoering. foto Pieter Honhoff door Piet Kleemans BROUWERSHAVEN - De een houdt oud papieracties, de an der spekt de verenigingskas met rommelmarkten. Alle maal proberen ze zoveel moge lijk donateurs voor zich te winnen en hopen ze op meer subsidie van de gemeente. Voor de muziekverenigingen op Schouwen-Duiveland is het geen vetpot. Als alles meezit breken bin nenkort betere tijden aan. De gemeente werkt aan het ge lijktrekken van subsidies voor amateurmuziek. En dat wordt hoog tijd, vindt voorzitter P. van Lint van Koni nkli j ke Har monie Kunst en Eer uit Zierik- zee. Voor subsidiëring gelden' de van het Nederlands Instituut voor Blaasmuziek (NIB). Hoe groter de vereniging, hoe meer subsidie. Een prima systeem volgens Van Lint, maar er is één probleem. In het verleden be taalde alleen de gemeente Westerschouwen 'haar mu ziekkorpsen' honderd procent volgens die normen uit. De an dere gemeenten zaten daar flink onder en omdat er nog geen gedegen cultuurbeleid is, hield de nieuwe gemeente Schouwen-Duiveland de 'ou de' subsidies aan. Van Lint: ..Wij hebben nooit meer gekregen dan 48 procent. Dat komt er ruwweg op neer dat wij in Zierikzee 118 gulden per muzikant krijgen, terwijl dat in de Westhoek 300 gulden per muzikant is. We moeten roeien met de riemen die we hebben, maar eigenlijk is het niet te doen." Kleine beetjes Bij de meeste andere Schouw- se muziekverenigingen is het al niet anders. Ze houden het hoofd net boven water. „Alle kleine beetjes helpen", stelt C. J. van Dixhoorn van de Dreischorse muziekvereni ging Crescendo. Voorzitter J. P. Everwijn van de Brouwse muziekvereniging Apollo wond zaterdag er in zijn toespraak voorafgaand aan de jaaruitvoering in het Tonnenmagazijn geen doekjes om. Apollo is ziek, niet muzi kaal maar financieel. Hij deed een dringend beroep op wet houder P. W. Berrevoets- Ringelberg van cultuur om haast te maken met de harmo nisatie. „We willen niet lang durig aan het infuus. Volgend jaar zakken de Wes- terschouwse muziekvereni gingen naar 80 procent en stijgt de rest naar 75 procent van de NIB-normen. In 2001 krijgt iedereen 80 procent. Twee uit Congo afkomstige bewoners van het asielzoekerscentrum in Burgh-Haamstede zorgen voor een muzikaal intermezzo tijdens het derde Happy Hour in het Burghse café De Westhoek. foto Pieter Honhoff Vluchteling te gast bij derde Happy Hour hervormde kerk door Piet Kleemans BURGH - Normaliter wordt hier gezwegen en is slechts het zachte getik van biljartballen tegen elkaar en gemompeld commentaar op een gemiste ca rambole hoorbaar. Zondagmid dag was het biljartzaaltje van het Burghse café De Westhoek de plaats voor een ernstig ge sprek. De hervormde kerk hield er haar derde Happy Hour. Hoewel de serie gespreksuurtjes de titel Happy Hour meekreeg, stonden de gezichten ernstig zondagmiddag. Niet ten on rechte want het verhaal van de 30-jarige Ruben Markarov, ge vlucht uit Azerbeidzjan en sinds acht maanden in Nederland, was beklemmend. Zelf vat hij de afgelopen tien jaar van zijn le ven samen in weinig woorden: 'Tien jaar op drift' Toen in 1988 oorlog uitbrak in Azerbeidzjan zat Markarov in het Russische leger. Hij hoorde daar maar heel weinig over de toestand op zijn geboortegrond. Er werd slechts gerept over 'een klein incident'. De waarheid kreeg hij niet te horen. In 1989 nam hij poolshoogte in Azerbei dzjan en was verbijsterd. Hij zag verwoeste huizen, lege stra ten en haat tussen Armeniërs en Azerbeidjani. Zijn familie was onvindbaar. Als Armeniër van geboorte was Markarov zijn leven niet meer zeker in het verscheurde Azer beidzjan. Via Nagorno-Kara- bach vluchtte hij naar Moskou, maar werd geconfronteerd met het feit dat hij ook daar niet wel kom was. Vier jaar hield het hij er - illegaal - uit en toen zette hij zijn vlucht voort naar de Oekra ïne. Van daaruit reisde hij uit eindelijk naar Nederland waar hij politiek asiel vroeg. Of hij in Nederland mag blijven, weet hij nog niet. Onzekerheid Die onzekerheid is voor Marka rov het ergste. Nog niet weten waar hij aan toe is na tien jaar spitsroeden lopen. „Ik weet niet waar mijn plaats is", verwoord de Markarov zijn gevoel. Hij zoek veiligheid en rust na tien jaar te zijn opgejaagd. Al wat hij meemaakte heeft zijn geloofs overtuiging niet aan het wanke len gebracht. „Ik dank God elke dag omdat ik het heb over leefd." Geloofsovertuiging Het verhaal van Markarov is voor W. Hack uit Burgh, voorzit ter van de Schouwse afdeling van Vluchtelingenwerk Neder land, een van de vele die hij te horen krijgt. Hij koos bijna ze ven jaar geleden - toen in Burgh-Haamstede een asielzoe kerscentrum werd gevestigd - voor hulp aan asielzoekers, be wust vanuit zijn geloofsovertui ging. „De bijbel is voor mij het richtsnoer van mijn leven en daarin staat dat je je naaste moet liefhebben als jezelf. Voor mij betekent het dat je voor je naaste moet zorgen." En dat doet Hack, bijgestaan door andere vrijwilligers. „Ik kan niet langs de zijlijn blijven staan." De uren die Hack aan Vluchtelingenwerk besteedt zijn zware uren. Niet alleen voor hem, maar voor iedereen die zich bezighoudt met hulp aan vluchtelingen. „Het is vrijwilli gerswerk, maar het vraagt wel heel veel van je. Voor de medewerkers van Vluchtelingenwerk zijn asiel zoekers niet anoniem. En dat maakt het anders. Hack: „Als een vluchteling een gezicht krijgt wordt het moeilijk, want dan komen er emoties bij kijken. Natuurlijk is het dan verschrik kelijk moeilijk als je iemand jaren hebt begeleid die dan te horen krijgt dat hij of zij niet in Nederland mag blijven." Nederland, zo besloot Hack zijn relaas, heeft door de eeuwen heen plaats geboden aan vluch telingen. Wie zich verdiept in wat nu typisch Zeeuwse namen worden genoemd, komt opval lend vaak Franse namen tegen als Jumelet, Rottier en Rentier. Namen van Hugenoten die om hun geloofsovertuiging in eigen land vervolgd werden De ge schiedenis herhaalt zich.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1999 | | pagina 10