EU pakt fiscale voordelen aan PZC Groei MKB is over hoogtepunt heen Shell schommelt flink op Damrak Prins opent sorteercentra PTT Post Deutsche Bank betaalt 20 miljard voor Bankers Trust financiën en economie Brussel ten strijde tegen afspraken bij binnenhalen bedrijven Onderzoek naar voorkennis bij Coffeng Co amsterdamse effectenbeurs Volvo schrapt 5300 banen Horeca zit met millenniumbug Schiphol doet zaken in Mexico DSM bouwt nieuwe fabriek KLM flirt met Air China dinsdag 1 december 1998 door Mare Peeperkorn BRUSSEL - Speciale belasting voordelen om bedrijven te lok ken worden in de Europese Unie aangepakt. In Nederland liggen twee maatregelen onder vuur: de vroegtijdige afspraken tus sen een bedrijf en de fiscus als ook de zeer lage (zeven in plaats van 35 procent) vennootschaps belasting voor multinationals. Deze voordeeltjes zijn de andere EU-landen een doorn in het oog. Eind vorig jaar besloten de EU- ministers van financiën tot een gedragscode die een eind moet maken aan 'concurrentiever valsing' via belastingvoordeel voor bedrijven. Inmiddels is een lijst opgesteld van bedenkelijke fiscale regelingen in iedere lid staat. De ministers zullen van daag hun eerste oordeel over de AMSTERDAM - De ondergang van het gerespecteerde hoek- mansbedrijf Coffeng Co zorg de gisteren voor commotie in de financiële wereld. Justitie doet onderzoek naar mogelijk mis bruik van voorkennis. Vrijdag was het bedrijf na een schorsing van de beurs verwijderd. Beurswaakhond STE heeft aan gifte gedaan van misbruik. De zaak kwam aan het rollen toen de AEX-controleafdeling Stockwatch merkwaardige za ken tegenkwam in de handel. Coffeng handelde voornamelijk in Koninklijke Olie. Coffeng zou vooraf informatie hebben gehad over de winst waarschuwing van Koninklijke Olie. Dat het bedrijf ten onder dreigt te gaan door verliezen op opties Koninklijke, verbaast daarom een handelaar: „Juist met die voorkennis hadden ze veel winst kunnen maken." Koninklijke Olie maakte op 18 september een sombere ver wachting bekend. De koers van Shell daalde daarop met 5,1%. De directie van Coffeng was gis teren niet bereikbaar. Een woordvoerder van Shell wilde geen commentaar geven op het mogelijk uitlekken van de winstwaarschuwing. ANP lijst geven. Bij het opstellen van de lijst door Europese diploma ten kreeg Nederland het zwaar te verduren. Zo kan de extra la ge vennootschapsbelasting voor multinationals ('concern financiering') niet rekenen op enige sympathie van de omrin gende landen. Ook de zoge noemde 'ruling'-praktijk, waarbij een bedrijf vooraf ze kerheid krijgt van de belasting inspectie over de hoogte van de aanslag, stuit op weerstand. Met name Frankrijk en Duits land hekelen dit soort afspra ken. De komende maanden zal een speciale EU-werkgroep de ver schillende regelingen toetsen op hun 'schadelijkheid'. Tegelij kertijd stuurt de Europese Com missie - het dagelijks bestuur van de EU - binnenkort belas tingconsulenten naar iedere lid staat, om te zien of er nog meer, verborgen, fiscale voordelen be staan. Het streven is medio vol gend jaar een definitieve lijst van verboden regelingen te heb ben. Binnen enkele jaren moe ten die regelingen dan worden afgebouwd. Spaartegoeden Naast de 'gedragscode' voor fis cale concurrentie, is de EU ook volop bezig met een minimum belasting op buitenlandse spaartegoeden. Een dergelijke bronbelasting moet voorkomen dat welgestelden de fiscus om zeilen door hun kapitaal over de grens te stallen, terwijl de ver kregen rente wordt verzwegen. De Europese Commissie stelt een heffing van twintig procent voor, dan wel de verplichting voor de betrokken bank de ren te-inkomsten aan de belasting dienst van de spaarder door te geven. Minister Zalm (financiën) voelt het meest voor deze informatie plicht. Zo niet, dan eist hij een heffing van minstens 25 pro cent, die bovendien naar het land van de spaarder moet gaan. Anders profiteren de 'gastlan den' die belastingontduiking makkelijk maken. De meest re cente onderhandelingen zijn weinig hoopgevend voor Zalm. Een percentage van 25 of twin tig wordt door EU-diplomaten als 'volstrekt onrealistisch' ge zien. Tien procent wordt als reë ler ervaren. GPD AMSTERDAM - Na de opening gisteren van dezes nieuwe sorteercentra van PTT Post vanuit dat in Amsterdam, bekijkt prins Wil lem-Alexander de werkzaamheden in de nieuwe Amsterdamse vestiging. foto Cor M u Ider/AN P van onze redactie economie DELFT - De economische groei van het midden- en kleinbedrijf is over zijn hoogte punt heen. De ondernemers zijn in vergelij kingmet vier maanden geleden iets minder positief gaan denken over hun omzet en be drijfsresultaat. Dit concludeert MKB-Nederland op basis van een NIPO-onderzoek onder ruim 4000 ondernemingen. Volgens MKB-voorzitter J. de Boer is er geen reden voor groot pessimis me. „Vergeleken met vorig jaar doen de be drijven het nog steeds prima. De groei vlakt alleen af", aldus De Boer gisteren bij de be kendmaking van de cijfers. Dat het iets minder goed gaat met het MKB, blijkt uit de ontwikkeling van de werkgele genheid. In het vorige kwartaal verwacht ten de ondernemers nog dat er dit jaar 135.000 nieuwe banen zouden bijkomenD e schatting is nu voor het eerst sinds 1993 naar beneden bijgesteld, naar 120.000. De Boer blijft zich grote zorgen maken over de personeelstekorten in het midden- en kleinbedrijf. „Het MKB heeft momenteel 117.000 openstaande vacatures. De bedrij ven staan nog steeds te springen om produc tiemensen en commercieel personeel", zegt De Boer. Het zijn met name de kleine bedrij ven die moeilijk aan werknemers kunnen komen. Een forse verhoging van de lonen is voor MKB-Nederland niet de oplossing. De be langenorganisatie laat zich in tegenstelling tot de vakbeweging en de werkgeversorga nisatie VNO-NCW, niet uit over de hoogte van loonstijgingen volgend jaar. Een gema tigde loonontwikkeling is op zijn plaats, is alles wat De Boer er over wil zeggen. ANP a: laten; b: bieden; c: exclaim; d: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: gedaan-laten; g: bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k: gedaan-laten exdiv.; I: gedaan-bieden exdiv.; p: put; A: adviesprijs; Z: adviesprijs en exdiv. Hoofdfondsen ABN Amro Hold- Aegon Ahold Akzo Nobel ASM Lith. Hold. Baan Company Bols Wes c. Buhrmann CSMcert Dordtsche Petr. DSM Elsevier FortisAmev eert. Getronics Hagemeyer Heineken Hoogovens, Kon.c Hunter Douglas ING Groep c. KLM Kon. Olie KPN Nedlloyd, Kon, Numicoc, Océ Pakhoed, Kon. c. Philips, Kon. Polygram Randstad Holding Stork TNT Post Groep Unilever eert. Van Ommeren. Vendexc. VNU Wolters-Kluwerc. 40,80 205,30 67,90 80,10 57,70 24,50 25,50 31,80 105,00 83,60 180,80 26,30 140,20 84,10 70,70 103,10 60,90 66,50 115,80 57,90 93,90 85,60 26,30 83,30 66,80 47,00 126,80 114,10 102,50 51,00 50,40 154,50 58,90 44,00 45,50 67,70 382,00 39,40 204,60 66,30 78,40 55,70 23,00 24,70 31,10 104,00 81,60 178,70 25,10 140,50 83,60 67,10 97,10 59,80 65,80 109,50 52.30 91,60 82,50 26,10 82,50 67,20 47,00 121,00 114,30 99,30 48,70 48,10 149,50 61,00 39,00 45,00 65,70 364,50 45,00 f 45,10 157,00 154,00 A 5,45 f 5,45 f 31,50 30,70 22,30 f 21,20 e 46,00 45,00 17,20 17,20 A 11,20 f 11,50 f 27,70 27,80 f 700,00 A 750,00 b 23,30 f 22,50 e Binnenlandse aandelen Aalberts Ind ABN Amro pref. ABN AmroHId.prf.c Accell Group AFCAjax Ahrend Groep c. Alanheri AND Intern Publ Alpinvest Hold Ant Verft. AOT Arnh.Mïj Akzo ARTU 8iologicals Asd. Rubber ASM Intern. ASR Verz.c. Astra Informatica Atag Group eert. Athlon Groep AIR Holding AIR Holding pr.a. AXXICON Group Ballast Nedam c BAM Groep, Kon. Batenburg Begemann Groep Begaclaim Belindo Benckiser b BE Semlcond, Ind. 15,90 f 28,15 6,20 f 4,15 15,50 e 27,10 e 6,20 f 4,05 e 10,60 11,00 e 155,00 155,50 13,70 e 13,90 50,10 51,00 e 53.20 52,30 72.00A 71,00 112,00 e 112,00 A 23,90 f 23,80 f 63.90 61,00 125,70 204,00 105,00 19,70 6,85 139,00 A Blydenst -Will. Boskalis eert. Breevast Brill eert. Brocacef eert. Brunei Intern Buhrmann c.pref. Burgman-Hey broek Calvé-Delftcert. Cap Gemini Kon.Ten Cate Ceteco Hold. Chicago Bridge Cindu Intern Claimindo CMG Content Beheer Copaco Crown v.G.cert. CSM De Drie Electr. Delft Instrum, De Vries Robbé DICO Intern. DOCdata Dorp Despee Draka Holding Econosto. Kon, EMBA EMIS Endemol Holding Eriks Holding EVC Intern Frans Maas eert Free Record Shop Fugro eert. Gamma Holding Gamma pref, Gelderse Pap. Geveke Gouda Vuurvast Grolsch, Kon, c, Gronimij GTI-Holding Gucci Group HAL Trust B HAL Trust Unit HBG Heek-Tweka Heijmans 113.0C 12,20 f 67,30 f 22.50A 29,00 24,00 125,90 203,00 109,00 19,70 6,80 139,00 113,70i 12,40 67,50 22,50 29,60 24,10 43,00 A 43,00 A 43.00A 42,80 37.90 37,00 7,60 7,80 e 3300,00 A3200.00 A 3760,00 A3800,00 136,80 136,60 52,20 e 53,60 28,50 e 28,00 22.00A 118,70 119,10 141.00A 139,00 47,30 e 47,70 f 37,70 34.90 18.00 f 17,50 30,70 30,70 105,00 22,50 25,90 104,00 A 22,40 f 25,80 f 12 40 f 12,20 35,50 A 35,50 A 19,00 f 17,50 e 27,60 27,50 59,00 55,00 f 21,40 20,00 133,00 A 133,00 A 6,00 f 6,00 A 61,00 61,50 123,50 120,10 16,00 15,10 e 58,00 A 58,00 37.00 f 37,00 50,90 49,60 44,50 81,30 81,00 62.50A 62,50 A 52,50 51,50 60,40 60,00 51,60 f 51,00 86,20 e 86,50 42,60 42,00 43,00A 43,00 A 22.00 22,10 11,00 A 11,00 e 39,50 39,00 Heineken Hold. A Helvoet Holding Hes Beheer c. HIM Furness Hoek's Mach. Holl.Chem,Intern. Holl. Colours HoopEff.bank Hunter D.pref. ICT Autom, IHC Caland ING ING BnkLiricAEX ING Bnk Liric AEXII ING Bnk Liric EurlOO 141, InternaLMuell. Ispatintera Kuhne+Heitz Kas-Associatie K8B Kempen Co Kiene Holding Kon.Sphinx Gust. Koppelpoort Krasnapolsky Landis Group Landré Merrem 83,80 79,80 27,00 A 26,90 f 14,70 15,10 94,80 A 93.70 110,00 110,00 21,10 21,10e 181,50 181,50A 27,50 f 26,50 e 0,70 f 0,70 f 41,20 f 40,80 79,00 81,00 9,04 8,98 .205,00 205,00A 176,50 e 176,00 140,00 f 44,/O 43,80 14,80 f 16,00 28,00 A 28,50 A 140,00 131,20 168,00 e 165,00 107,40 106,90 30,40 31.00A ,00 e 52,00 62,00 47,90 f 28,50 f 39,90 LCI Comput.Gr. Leer, van Kon. M.Enim OB-cert. Macintosh Retail Management Share Maxwell Petr. Moeara Enim Moolen Holding Multihouse Naeff NAGRON Nat, Inv. Bank A Nat Inv. BankC.pref 45.00A Nat. Inv. Bank D.pref. 27,f" NBM-Amstelland NBM-Amst.pref. Ned.Part.Mij Ned.Springst. NE DAP Nedcon Groep Nedschroef H., Kon. Neways Electr. NKF Holding Norit Nutreco Holding Nyloplast 4,00 5,00 f 0.00 51,50 61,00 47,50 e 27,50 39,60 155,00 A 148,50 A 53,40 53,40 A 11,75 f 11,20 e 283,00 A 288,00 2990,00 2820,00 A 137,80 129,90 e 3,60 e 3,60 750,00 A 750,00 A 54,00 53,50 f 54,00 f 52,50 45,10 44,60 45,00 45,20 e 92,20 b 96,60 32,30 b 35,00 f OPG eert Ordina Beheer OTRA P8<C Groep Petroplus Int. Polynorm Porc, Fles Reesink RoodTesthouse RotoSmeets Boer Samas Groep SamasGr. cum.pr- Sarakreek Schuitema Schuttersveld Simac Techniek Sljgro Beheer Smit Intern. SmitTrafo c. TAS Groep Telegraaf De TextielgrTwente Tw.Kabel Holding Ubbink Unique Intern Unit4 Vilenzo VolkWess Stevin Vredestein Wegener Arcade c. Weina Weweler NMAX Antonov Plc Cardio Contr CSS Holding C/Tac Hltt InnoConcepts Polydoc Plc Prolion Ring Rosa Pr UCC Holding 38,20 38,80 28,50 29,60 36,50 19.70 74,00 24,00 59,00 52,30 24,50 85,30 20.30 e 20,10 38,80 38,80 28,40 29.20 f 34,50 e 19,90 75,00 24,00 f 60,00 52,60 24,30 148,00 148,00 31,50 f 31,00. 103,00 102.10 e 2,70 e 2,80 f 79,40 A 77,00 31,50 31,10 32,50 A 30,00 6.50A 6,60 f 5520 00A6000.00 40,50 e 42,20 244,90 244,90 81,90 82,40 40,20 42,00 22,70 22.70A 9,20 f 8,70 46,90 f 49,50 78,50A 78,00 A 22,00 f 21,00 57,00 f 58,20 49,30 52,30 f 29,50 37,20 24,20 37,50 59,00 41,00 56,50 f 2,55 f 23,90 f 35,70 39,00 f 21.40 f 47,00 f 4,80 f 197.00 e 26.90 31,50 55,50 e 58,10 48,50 e 52,20 30,00 37,00 24,50 37,60 59,00 A 40.70 f Beleggingsinstellingen ABN Amro A.in F ABN Amro Euro F. ABN Amro Europa F ABN Amro FarE.F ABN Amro Groen F. ABN Amro L.Gr.F. ABN Amro Neth.F ABN Amro Obl.Grf. ABN Amrorent.div ABN A.GI.Pr Sec. ABN A. Pr.Sec.Am. ABN A. Pr.Sec.Eur. ABN A. Pr.Sec.F.E. ABNA.SmCoNe. F ABN A. Valr.Liq.F. ABN A. Valr.Obl F Aegon Aandelenf. Aegon Spaarplus AEX Index F. Aldollar BF Alrenta Amvabel Asian Cap.F. Asian Select. F. Asian Tigers F, ASN Aandelenf. AXA Aand.lnt. AXA Aand.Ned. AXA Act. Beh. AXA Gulden R. AXA Portfolio AXA Kap.Ren. AXA Obl Ned. Daehan Korea Tr. Delta Lloyd Dlr Delta Lloyd Inv. Delta Lloyd Mix Delta Lloyd Rent Donau Fonds DP America Gr.F. Ducatus EMF Rentefonds Eng-Holl.Bel.T1 Eng-Holl.Bel.Tr. Eur.Ass. Trust Europe City Est. Euro Dutch Eq.F Euro Growth Fund Euro Spain Fund FiniesTopr.Gr.F. FortisObam Fortis Wereld Mix f Gen.B. Aandelenf. Gen.Bank Liq. Grf Gen.Bank Obl.Divf. Gen.B, Obl.Waarf. Gim Dutch Eq.Fund Gim Global Fund Gim Mix Fund Gim Real Est Eq F. Gim World Eq Fund Guld Rente Fonds Holl. Eur. Fund Holl. Obl, Fonds Holl. Pac. Fund Optiebeu rs 48,00 216,20 73,80 123.10A 122,10 198,60 198,60 334.50 258,60 159,20 339,80 e 257,80 159,30 70,30 81,00 77,90 52,30 52,30 57,45 57.65 85,60 87,20 5,20 A 5,20 A 1162,50 e1135,00 82,20 83,00 e 356,00 356.60 20,80 20,80 42,50 f 41,80 62,20 e 60,50 74,70 119,80 f 76,10 119,70 136,80 226,80 A 226,40 A 168,80 168,80 126,00A 126,00A 140,40 A 140,40 A 147,90 A 148,00 A 101,50A 101,50 7,00 a 7,00 a 77.50A 78,20 66,80 67,90 108,50 81,00 29,20 A 108,10 80,80 29,50 59,00 A 59,50 129,00 129,00 e 97,00 97,00 10,00 a 10,00 a 3,00 A 3,00 a 14.80 A 14.80A 22,10 22,00 50.20 50,30 99,50 100,00 19.50A 19.50A 71,40 72,00 190,00 e 190,00 93,30 94,00 A 160,00A 162,50 109,30 A 109,30 A 118,20 118,40 158,90 159,30 A 109.50 A 110,00 80,00 A 80,00 A 99,00 99,00 94,00 A 93.50 123.00A 121,00 81.30 A 142,00 145,00 148,50 148,40 90,00 92,00 A pnjs Holl. Sol.Fonds Holland Fund ING Bnk Dutch F. ING BnkEm.E.E.F. ING Bnk Europe F. ING Bnk Geldm.F ING Bnk Glob.F. ING BnkGulDem F. ING Bnk IT-Fund ING Bnk MidDutch F. ING Bnk Oblig.F. ING BnkOnr.Aandf. ING BnkRentegr.F ING Bnk Spaard.F. INB Bnk V.Oost. F InsingerEmerg Insinger Euro Opt. InsingerEuro Sel. Insinger Global Insinger Rentsel. Interbonds Interef.Jap.Aand. Interef.Jap.Warr. Intereffekt Rentegr Intereffekt Rentegrll Investa part. IS Himal.Fund Jade Fonds Jap.Convertible.F. Japan Fund Korea Pac.Trust LanschotGI.Eq.f. Latin Am. Eq.F. Leveraged Cap Liquirent MeesP Obl.Div.F. MeesPObl.Gr.F. Mexico Income F. Mondibel Nat.Res.Fund NIBStrat.D.E.N.F. Ohra Aand.F. Ohra Liq.Grf. Ohra Obl. Df. Ohra Obl.Grf Ohra Onr.G.F. Ohra Spaardivf Ohra Totaal F. OptimixTechn F. Orange Deeln F. Orange Eur Smcap F. Orange Fund Orange Global Pr. Orange Midcap F. Pacific Rim C.F. Pan Glob Conv F. Pitcher Postb.Aandelenf, Postb.Beleggf. Postb.Euro Aandf. Postb.IT fonds Postb.Ned.fonds Postb.Nettorentef Postb.Obl.f. Postb Vastgoedf. Postb Verm.gr.f. Postb.Wereldm.f. Preferent F. f 172,50 A e 191,00 157,00 32,80 46,50 65,96 122,00 60,30 93,00 32,50 e 0 f 39,50 87,50 173.30 101,81 42,40 61,50 71,30 129,60 485,20 81,00 OA 538,00A 25,80 14,50 e 8,30 A 24,40 57,00 A OA 12,50 OA 8,50 A 83,00 87,50 117,20 58,90 A 118,60 47,60 0a 15,0( 108,20 76,70 149,20 152,40 OA 60,90 A OA 68,40 OA 74.30A OA 74,20 A OA 52.40A OA 95,70 0 f 30,00 0 e 95,00 0 21,10 0 f 68.50 0 17,70 0 f 34,60 OA 42,30 A 0 f 84,20 128,50 82,50 47,40 63,00 94,50 54,90 58,00 47,80 72,80 53,40 107,70 44,05 55,20 104,20 376,00 52,00 86.40 78,30 308,40 85,30 54,10 149,60 254,50 114,10 116,90 87,10 115,90 80,10 116,00 107,10 112,30 166,30 82,50 83,00 e 44,20 55,20 104,50 381,20 f 51,90 86,20 78,50 311,00 f 86,40 54,20 149,70 254,00 113,90 117,00 87,00 116,60 80,10 117,50 f 107,10 111,10 165,90 80,70 82,80 163,10 164,00 "1,10 e 62,40 160,50 160,20 201,50 187,80 221,30 45,90 103,00 e 190,00 Rentalent Rente Plus F. RG Aand.Mixfund RG America F. RG DivirenteF.A RG Dutch Midcap F. RG Emer. Mark. F, RG Europe F. RG Europ. Midcap F. RGEuro Obl.Div. F. RG Florente F. RG Hollands Bezit RG Hypotheekf. RG Nettorente F, RG Obl.Mixfund RG Pacific F. RG Rente Mixfund RG Zelfs.Health RG Zelfs.Austr. RGZelfs.Canada RG Zelfs.Duitsl. RG Zelfs.Hongk. RG ZelfsJapan RG Zelis.Nederl. RG Zelfs.Sing. RG Zelfs. UK RG Zelfs. USA RG Zelfs.Zwits. Robece Rodamco Rodamco Ret.Ned, Rolinco Rolinco cum.p Rorento Schrod.lnt.Pr.F Sci/Tech SNS Guldensdiv.f. SNS Guldensgroeif. SNS Nederl Aandf. SNS Obligatiedividf. SNS Obligatiegroeif. TG Oliehaven TG Petroleumhaven TG Rente Groeif. Tokyo Pac.Hold. Trans Eur.Fund Transpac.F. Uni-lnvesi VastNed Off/lnd VastNed Retail VHS Onr, Mij VIBNV VPV HollandHaven VSB Aand.F. VSB Liq.Groeif. VSB Obl.Groeif. VSB Rente Fonds Wereldhave NV Wereldhave O/N World Prop.F W P Stewart H ZOM Florida F. Asas-fondsen Alb. Fisher 0,10 a Alcatel Alsthom 730.00 A 750,00 A Amer. Expres 103,00 A 101,00 197,80 186,70 220,00 46,00 103,40 188,80 102,10 A 130,70 e 131,10 38,60 38,20 f 27,00 b 27,00 b 52,60 52,60 54.30 138,60 60.60 54,40 137.70 60,70 70,90 55,80 f 55,80 f 35,00 e 35,50 47,30 A 47,30 e 45,00 A 43,50 254,30 251,00 273,50 269,00 28,30 e 28,30 72,00 f 71,00 102,80 102,50 18,40 A 18,30 e 58,70 f 58,20 67,40 67.40A 191,90 107,10 138,30 117,80 105,50 4,00 A 4,00 A 70,00 71,50 178,80A1164,90 32,80 A 32,80 a 194,70 107,20 138,80 117,70 105,10 42,50 40,00 42,50 37,50 50,00 60,00 30.00 50,00 37,50 40,00 25,00 42,50 c jan 200,00 c dec 1120,00 c dec 1180,00 p dec 1010,00 p dec 1080,00 p dec 1100,00 70,00 50,00 45,00 57,50 55,00 30,00 70,00 o01 jan 1025 1040 1786 AT&T Ameritech Amprovest Cap. Am proves! Inc. Asarco Inc. Atlantic Richf. Bell Atlantic Bell South Bethlehem Steel Boeing Comp. CBS Corp. CDL Hotels Int. Cenlocor Chevron Corp. Coastal Corp. Colgate-Palm. Comp. Ben. Par Bfr Comp. Task Gr Dai-lchi Yen Daiwa Sec. Yen Dow Chemical Du Pont First Mexico Inc. Fluor Corp. Ford Motor Fortune Brands Gen. Electric Gen. Motors Gillette Goodyear Hitachi Yen Honeywell IBM Intern. Flavor Kleinw.Benson Stg Makita Corp,Yen Matsushita El. Mitsub. Electric Mitsui Yen Mobil Corp. Morgan J.F. NEC Corp Yen Occidental Co PepsiCo Perkins Foods Stg Philip Morris Phillips Petr Polaroid Corp Reed Int. Stg Ricoh Comp Sara Lee Corp. St Gobin Ffr Sanyo Elec. Yen SBC Communie. Schlumberger Scott Newc. Sears Roebuck Sec Cap US R Sekisui H. Yen Suzuki Yen TDK Toshiba Corp. Union Pacific Unisys USX Marathon Venator Group 49.80 A 41,00 A 80,30 A 85,60 A 36,20 A 36,50 A 93.00A 85,00 A 1055,00A 28,00 A 28,00 A 1400.00A 1470,OOA 98.50 A 98.50A 59,50 A 60,00 A 15,00 a 15,00 a 44,50 A 44.50A 166,00 169,80 A 41,50 A 42.00A 43,00 A 43,00 A 4700.00 A 1700,00 A 360,00 300,00 A 300,00 A 86,00 85,50 A 112,30A 111,50A 960,00 A 20,50 A 21.10A 37,50 A 38,50 A 1,30 b 58,90 57,50 43,00 A 44.00A 21,50A 21,50A 4,60 A 900,00A 59,50 61,00 880,00 A 890,00 A 410,00 a 48,50 A 49.00A 49,00 44,00 A 7,50 A 47,00A 48,00 A 9,00 e 8,90 e 1400,00 A 400,00 A 3050,00 b 625,00 b 48.50A 48.40A 28,50 A 29.00 A 29.00 A 28,80 A 8,00 A 7,60 A Staatsleningen 10'/» NL 80-00 9'/. NL 90-00 9 NL 901-11-00 9 NL 90111-00 9 NL90IV-00 9 NL 911-11-01 8V, NL 90-00 8V« NL 90II-00 8'/. NL 91-01 8'/. NL 92-07 8'/.- NL 89-99 8'/; NL 91-01 8'/; NL 91 -06 87. NL90-00 8'A NL 921-02 87. NL 92II-02 87* NL 92-07I-II 87.NL92-07I-II 77. NL 90-00 77. NL 95-05 77'NL 89-99 77; NL 89II-99 77.-NL 93-23 7'/; NL 95-10 77. NL 94-04 7 NL 89-99 7 NL 89111-99 7 NL 89IV-99 7 NL 93-03 7 NL 95-05 67. NL 89-99 106.40 111,16 107,86 108,48 110,04 111,31 107,27 108,48 113,80 131,30 103,85 111,00 128,60 105,62 114,00 115,25 128,55 129,90 104.71 121,25 102,27 103,76 137,35 129,30 117,85 100,97 101,52 102.41 112,95 117,60 100,62 106,00 111,11 107.84 108,47 110,00 111,30 107.25 108,47 113,80 131.40 103.85 111,00 128.75 105.60 114,10 115,30 128,70 130,05 104,70 121,35 102.26 103.76 137,90 129,45 117.95 100.96 101,52 102.41 113,00 117,75 100.61 67. NL 95-05 6'/; NL 89-99 67; NL 93-03 6 NL 96-06 57; NL 94-04 57. NL 96-02 57. NL97-07 57.-NL 98-28 57. NL 98-08 116,90 116,95 100,32 100,33 111,40 111,45 112,60 112,70 109,10 109,15 Beursindexen CBS k Euro top 100-index Top 5-index DAX 718,50 698,70 2741,90 2665,75 1608,61 1553,31 5121,48 5022,70 15069,40 14883,70 5844,20 5743,90 9333,08 9116,55 Bankpapier Van 30 november (17.00 uur) tot 01 de cember (tot 17.00) hanteert het GWK de volgende advieskoersen (kosten ver koop 4.5pct/aankoop 3.5pct) voor het in wisselen resp. aankopen van buiten lands geld: erikaa ;e dlr antiliaanse gulden australischedlr belgischefrk(IOO) Canadese dlr deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond finse mark (100) franse frank (100) grieksedr, (100) hongkong dlr (100) Israel shekel ital.lire (10.000) japanse yen (10.000) noorse kroon (100) oost.schill. (100) Portugese esc (100) spaanse pes (100) turkse lira (100) zuid-afr. rand zweedse kr. (100) frk(IOO) 1,9270 1,0800 1.2295 5,4628 1.2620 1,9230 1,0400 1,2095 5,4628 1,2320 29,07 112,674 112,674 3,1575 3,1925 37,0637 37,0637 33,5953 33,5953 0,5970 0,7150 22,80 25,27 2,7981 2,7981 0,42 0,48 11,3812 11,3812 136,59 136,87 Wisselmarkt Op 30 nov 12.00 uur golden bij GWK de volgende wisselkoersen. 27/11 30/11 amerik.dollar antill.gulden austr.dollar belg.frank (100) can.dollar deense kroon (100) duitse mark (100) 1,9210 1,0730 1,2170 5,4650 1,2530 franse frank (100) grieksedr. (100) hongk.dollar(lOO) ierse pond Ital.lire (10.000) jap.yen (10.000) nwzeel.dollar noorse kroon (100) oost.schill. (100) Portugese esc. (100) Singapore dollar spaanse pes, (100) z.-afr. rand (100) zweedse kr, (100) zwits.frank (100) Goud en zilver Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur: Goud onbewerkt 17.960-18.610, vorige 17.980- 18.630, bewerkt 20.210 laten, vorige 20,230 laten, zilver onbewerkt 270-340, vorige 270-340, bewerkt 380 laten, vori ge 380 lajen MMmm. 1,94 1,i 1,! 1,82 1,78 GOTHENBURG - Volvo haalt een streep door 5300 banen. De Zweedse autofabrikant maakte gisteren bekend dat de maat regel is bedoeld om zijn concurrentiepositie te verstevigen en om de winstdoelstellingen te halen. Bij de personenwagendivisie verdwijnen de meeste arbeids plaatsen, te weten 1900. Van het totale aantal banen dat ver loren gaat, worden er 2600 geschrapt in Zweden en 2700 in het buitenland. Voor Nedcar in Born, waar Volvo samen met Mit subishi personenwagens produceert, heeft de maatregel geen gevolgen. De afgelopen maand werd al bekend dat er banen bij Volvo zouden verdwijnen, maar toen was nog niet duidelijk hoeveel het er zouden zijn. Bestuursvoorzitter Leif Johansson liet gis teren weten dat er aan ontslagen niet valt te ontkomen. ANP VOORBURG - De horecasector is niet millenniumproofVol gens een onderzoek van het CBS heeft de horeca van alle Ne derlandse bedrijfssectoren de grootste problemen met de mil lenniumbug. Ruim eenvijfde van de horecabedrijven denkt dat hun meest vitale computersystemen niet op orde zijn als het jaar 2000 begint. Bijna de helft is tegen die tijd nog niet klaar met het aanpassen van alle software. Dit blijkt uit de jaarlijkse Automatiseringsenquête van het CBS. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft ruim 13.000 bedrijven onderzocht. ANP AMSTERDAM - Schiphol heeft besloten samen met cle grote Mexicaanse bouwer Empresas ICA een bod uit te brengen op vijftien procent van de aandelen van de Grupo Aeropuertua- rio del Sureste. Deze groep beheert negen luchthavens in het Zuid-Oosten van Mexico. Er zijn nog enkele Europese vliegvelden in de race. Eind dit jaar kiest de Mexicaane regering definitief voor een strategi sche partner voor de groep. Het gaat in Mexico om de vliegvelden van Cancun. Merida, Cozumel, Villahermosa, Oaxaca, Veracruz, Huatulco, Tapa- chula en Minatitlan. Analisten schatten dat het door Mexico aangeboden contract één miljard gulden gaat kosten. ANP DELFT - DSM investeert ruim 250 miljoen in de bouw van een nieuwe fabriek in Delft, de vestigingsplaats van de door DSM overgenomen Gist-brocades. In de fabriek worden half fabrikaten voor antibiotica gemaakt. De nieuwe fabriek wordt waarschijnlijk in de tweede helft van 2000 in bedrijf genomen. De fabriek werkt aanzienlijk goedkoper, omdat verschillende productieprocessen verbe terd zijn. Door de hoge investering versterkt divisie DSM An ti-Infectives haar positie als marktleider in antibiotica. De nieuwe vestiging, vervangt het oude productieproces dat geleidelijk wordt afgebouwd. ANP SHANGHAI - De KLM wil samenwerken met de nationale luchtvaartmaatschappij Air China. Vorige maand sloot Air China, in grootte de tweede Chinese luchtvaartmaatschappij al een samenwerkingsverband met het Amerikaanse North west Airlines. De Sunday Morning Post uit Hongkong citeert de president directeur van de KLM, Van Wijk, die een uitbreiding van deze samenwerking met KLM suggereert. De KLM is al langer op zoek naar een Aziatische partner, „Wij onderzoeken de moge lijkheid om dezelfde Chinese pax-tner te krijgen," aldus Van Wijk. ANP van onze redactie economie AMSTERDAM - Nieuws over schaalvergrotingen of juist het afketsen daarvan zorgden er gisteren voor dat de aandelen Koninklijke Olie flink op en neergingen. Uiteindelijk verliet het fonds de beursvloer met 2,30 verlies of/91,60. 's Ochtends dikten de 'olies' aan op het nieuws van vorige week dat concurrenten Exxon en Mo bil willen fuseren. De koers zak te later mee op de algehele mi neurstemming in Amsterdam. Het nieuws dat de Europese joint venture met Texaco af ketste, drukte het fonds hele maal in de min. Daarnaast gaan er geruchten dat de winstwaar schuwing van Shell, september dit jaar, vroegtijdig uitlekte naar het effectenhuis Coffeng. Shellverloorbijna2,5%en deed het al met al toch nog wat beter dan de AEX-index die ruim 3% zakte. De barometer sloot op 1.100,61 een verhes van 34,99 punten. Damrak opende in de min, maar trok aan om rond het middaguur een klein plusje te noteren. Daarna zakte de index gestaag weg om rond vier uur 's middags naar het laagste punt van die dag te duiken. De Euro pese collega's verloren tussen de 2,6% en de 1,1%. Bijna alle hoofdfondsen noteer den in de min. Alleen Fortis Amev, Oce en Polygram zaten aan de goede kant van de lijn. KLM kreeg een forse tik. Vrij dag hep het fonds al 1,90 ave rij op toen het de alliantie met Alitalia officieel toelichtte. Gis teren belandde de 'klemmen' in een luchtzak en vielen 5,6 naar beneden op 52,30. KLM liet bij de dalers onder de hoofdfondsen aheen uitzend bureau Vedior voorgaan. Dat fonds verloor procentueel nog meer: het leverde 5 in op 39. Op de lokale markt kreeg Bever Holding klappen. Het bedrijf is via een dochter mede-eigenaar van Coffeng, het in moeilijkhe den verkerende effectenhuis. Bever verwacht 10 miljoen schade te leiden op de pi'oble- men bij de Coffeng. Het fonds le verde 6,90 in op 83,10. Ook de Kas-Associatie leverde 8,80 in op 131,20. De beurs- bank staat garant voor de ver plichtingen die Coffeng is aan gegaan. ANP 1,9250 1,0760 1,2170 5,4660 1,2530 29,5900 29,5900 112,7900 112,7900 3,1810 3,1790 33,6200 33,6200 0,6710 0,6720 24,8000 24,9000 2,8030 2,8080 11,3900 11,3900 156,7000 155,6000 1,0170 1,0160 25,6400 25,5600 16,0230 16,0230 1,0990 1,0990 1,1610 1,1650 1,3250 1,3250 33,5000 33,7000 23,5900 23,6100 136,6000 136,8000 2,2150 2,2160 beurs Amsterdam periode van 20 dagen rendement op staatsleningen periode van 20 dagen middenkoers in guldens periode van 20 dagen door Dick van Willigen FRANKFURT - De fusie van Deutsche Bank en de Ameri kaanse Bankers Trust is rond. De grootste Duitse bank neemt Bankers Trust in feite over. De nieuwe instelling wordt de grootste bank ter wereld. De besturen van de twee zijn zondag op afzonderhjke verga deringen akkoord gegaan, zo heeft Deutsche Bank gisteren bevestigd. De Duitsers betalen na een kapitaalvergroting van vier miljard mark in totaal ze ventien miljard mark voor de Amerikaanse instelling. Dat komt neer op 10,1 miljard dollar 19,4 miljard) en is meer dan de tot dusver genoemde totaal 9,2 miljard dollar Analisten vinden die prijs aan de hoge kant. Het bod per aan deel van 93 dollar was bekend, maar kennelijk zijn er meer op ties op aandelen Bankers Tnxst komen bovendrijven. Er ont staat een bank met een balans- totaal van zo'n 800 miljard dollar (ruim 1500 miljard). Daarmee wordt de eerder dit jaar gevormde combinatie van Union Bank of Switzeidand en Swiss Bank Corporation ver drongen van de eerste plaats op de wereldranglijst. Deutsche Bank heeft 2300 vesti gingen in vijftig landen met in totaal 75.90Ó werknemers. Door de aankoop van Bankei's Trust stijgt het aantal personeelsle den tot 95.000. Rolf Breuer, top man van de Duitse bank, liet weten dat er ongeveer 5500 ba nen verloren zullen gaan, voor namelijk in Londen en New Yoi'k. De aankoop geeft Deutsche Bank de begeerde prominente aanwezigheid in de VS. Bankers Trust is sterk op het gebied van vennogensbeheer en bankieren voor rijke chënten. ANP/RTR

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 6