Tussen God en genen PZC Duplo wacht op eerste trouwkaart In Turkije begrijpen ze Yusuf niet meer O varia Visie op biotechnologie levensbeschouwing Tom Poes en het monster Trotteldom puzzel het weer recept dinsdag 1 december 1998 door Jan W. Scheffers Het schaap Dolly, de stier Herman en genetisch ge modificeerde soja zijn voorbeel den van biotechnologie. In de discussie hierover vallen woor den als 'voor God spelen' en 'de schepping verbeteren'. Tot nu toe ontbreekt een chris telijke visie op biotechnologie. In de publieke discussie lijkt 'God' vergeten. Voor een tech nologie die zo ingrijpt in het mysterie van het leven is dat on begrijpelijk en onwenselijk. Onlangs verscheen over dit voor de land- en tuinbouw actuele thema het rapport: 'Biotechno logie God vergeten?'. „Kunnen de kerken zich uitspreken over de toelaatbaarheid van vormen van moderne biotechnologie op onze bedrijven?" Dat vroegen boeren en tuinders, samen met pastores, aan de werkgroep Kerken en Landbouw van de Raad van Kerken. Een studie groep bekeek of vanuit de bijbel en de christelijke traditie een ethische richting te vinden was. Het rapport begint met een overzicht van de technische en politieke stand van zaken en gaat in op de vraag wat moderne biotechnologie inhoudt en wat de verschillen zijn met normale fok- en veredelingstechnieken. Het gaat dan vooral over de ge bruikte middelen: het doelbe wust en op moleculair niveau veranderen van erfelijk materi aal van planten en dieren. Wisselwerking In het rapport wordt verzet aan getekend tegen de eenzijdige vi sie op het leven, die organismen tot hun genen reduceert en die meent dat organismen volledig te kennen zijn in hun genetische eigenschappen. Maar het leven bestaat niet bij genen alleen. Genen komen tot expressie in een nog deels onbekende wissel werking met hun omgeving. De hoofdmoot van het rapport handelt over 'God en biotechno logie'. In de christelijke traditie bestaan twee voorstellingen over de relatie tussen God, schepping en de mensenDe eer ste gaat uit van God als de al machtige en verheven Schepper van hemel en aarde. De tweede benadrukt niet zozeer de af stand en het verschil tussen God en wereld als wel Gods nabij heid en betrokkenheid daarin. De eerste voorstelling, die voor al onder het Westerse christen dom leeft, heeft als grondhou ding het rentmeesterschap. De mens dient de aarde en al wat daarop leeft te beheren en te be werken. Onder voorwaarden kan moderne biotechnologie daarbij gebruikt worden. De tweede voorstelling is vooral aanwezig in het Oosters chris tendom en in de Anglicaanse Kerk. Respect voor het godde lijke in de schepping leidt tot een grondhouding van meele vende partner van de natuur en tot een 'nee, tenzij'-standpunt inzake biotechnologie. Beide visies zijn authentiek en onlosmakelijk met elkaar ver bonden. De werkgroep vindt dan ook dat het slaan van brug gen tussen beide voorstellingen centraal moet staan in de kerke lijke bezinning op de biotechno logie. De kerken kunnen een be langrijke bijdrage leveren aan het publieke debat over deze kwesties. Want niemand is erbij gebaat de ontwikkeling van biotechnologie te laten leiden door specialisten en financieel b elanghebb enden Besteladres rapport: MCKS, post bus 19, 3970 AA Driebergen, prijs ƒ25,-. Jan W! Scheffers is sociaal-ethicus in Middelburg door Achille Prick Yusuf Gunes is sinds gister ochtend in hongerstaking in de Haagse Agneskerk aan de Beeklaan omdat hij geen ver blijfsstatus krijgt in Nederland. Leeftijd: 34 jaar. Nationaliteit: Turks. Woonplaats: Den Haag, Schilderswijk. Burgerlijke staat: Weduwnaar. Twee kinde ren in Oost-Turkije. „Agneskerk is mijn laatste hoop. Ik moest in hongerstaking gaan; ik heb geen keus. En een kerk of moskee: dat maakt niet uit. Geloof is geloof. In 1982 ben ik op mijn achttiende hierheen gekomen. In Oost-Turkije was absoluut geen toekomst voor mij; ik had gehoord dat Neder land een goed land was met vol doende werk". Werk n maand na aankomst in Neder land kreeg ik werk in het West- land. Ik heb ook op diverse vei lingen verspreid over het land gewerkt. In totaal heb ik in Ne derland 3.559 dagen wit ge werkt. Ik heb veertien jaar lang sociale lasten afgedragen. Daar zie ik nooit meer wat van terug als ik nu Nederland wordt uit gezet". (Advertentie) uit de zomergidsen '99 van de vele Nederlandse tour operators. -l'IIBMilW'l" K5I GRATIS VAKANTIEWEKEN IBIZA App. Panoromic/Hguerctas, lESOISB: 599r649; KOS App Xantippe/Psalidl Vertrek jjyT*.675; 750. Genoemde prijzen zijn p.p. bij 2 perse Thijs Kalteren, eigenaar van het christelijke relatiebureau Duplo in Veendam. door Koos Bijlsma Sinds februari van dit jaar hebben zo'n 850 alleen staanden afkomstig uit het hele land zich laten inschrijven bij het christelijk relatiebureau Duplo, dat wordt gerund door Thijs Kalteren uit Veendam. Vrouwen (65 procent) hebben de overhand. Duplo onderscheidt zich niet alleen vanwege zijn christelijke identiteit. Bijzon der is ook dat voor de bemidde ling geen geld wordt gevraagd. 'Geld en liefde gaan in dit soort zaken niet samep', is de leus. Volgens Kalteren is tot nu toe gebleken dat de bemiddeling, zoals zijn bureau die biedt, in 15 procent van de gevallen leidde tot een relatie. Voor zover be kend heeft het werk van Duplo tot op heden geen huwelijken voortgebracht. „Er is nog geen stelletje geweest dat ons een trouwkaart heeft gestuurd", klinkt het spijtig uit zijn mond. Hij heeft hiervoor overigens wel een plausibel klinkende verkla ring: „Misschien is de periode van negen maanden dat we nu actief zijn, hiervoor nog te kort. Alvorens in het huwelijksbootje te stappen, moeten mensen el kaar goed leren kermen." De eigenaar van het bureau is zelf alleenstaande. „Hierdoor werd ik geconfronteerd met het feit dat inschakeling van rela tiebureaus, ook zij die werken op levensbeschouwelijke basis, Zo kunnen vrouwelijke en man nelijke adverteerders met el kaar in contact worden ge bracht. Duplo garandeert de anonimiteit van vrouwen. Het- bureau in Veendam geeft dus geen adressen door aan manne lijke adverteerders. „Je leest te genwoordig regelmatig over stalkingpraktijken. Daar hopen veel geld kost. Tarieven die door veel alleenstaanden niet op zijn te brengen. Dat moet anders kunnen, heb ik gedacht. En zo is Duplo ontstaan." Het bureau geeft een twee maandelijks verschijnend ad vertentieblad uit. Daarin geven vrouwen en mannen een be schrijving van zichzelf en een typering van de partner die ze zoeken. Alleen de kosten die het uitbrengen van het blad met zich meebrengt - 15 gulden per annonce - worden bij de adver teerder in rekening gebracht. In het blad staat bij iedere zoe ker een relatienummer vermeld. wij gevrijwaard van te blijven", zegt Kalteren. Als een man con tact wil met een bepaalde vrouw, dan wordt zij door Duplo gebeld met de vraag zichzelf in verbinding te stellen met de be wuste man. Andersom wordt het adres van mannelijke adver teerders wél rechtstreeks door gegeven aan vrouwen die op zoek zijn naar een partner. Interkerkelijk Kalteren doet dit werk vrijwel in zijn eentje naast zijn dage lijks werk als chemisch analist. Pas sinds kort heeft hij een me dewerker in Eindhoven, die met „Na de eerste vijf jaar in het Westland ben ik voor het eerst teruggekeerd naar Turkije om mijn vrouw en familie te zien. Toen ik na drie maanden weer naar Nederland wdlde terugke ren, kwam ik Turkije niet uit. Ik moest eerst mijn militaire dienstplicht vervullen. Ik heb geprobeerd daar onderuit te ko men, maar dat was onmogelijk. Twee jaar lang heb ik in het Turkse leger gezeten. Ondertus sen kreeg ik samen met mijn vrouw twee kinderen. In okto ber 1989 ben ik uiteindelijk weer naar Nederland gegaan. Ik heb toen een verblijfsstatus aangevraagd, maar ik kreeg te horen dat mijn arbeidsverleden van 1982 tot en met 1987 in Ne derland niet meer meetelde om dat ik twee jaar was wegge weest. Dat ik door de Turkse staat, tegen mijn wil, werd ver plicht om in militaire dienst te gaan, maakte niet uit". Verblijfsstatus: „Na die eerste aanvraag die werd afgewezen, heb ik in 1995 en tweede aan vraag gedaan. Ook die werd af gewezen. Volgens justitie had ik vanaf 1990 drie maanden te weinig gewerkt om in aanmer king te komen voor een ver blijfsstatus. Ondertussen had ik al een Nederlands paspoort aangevraagd. Dat kostte vijf honderd gulden. Dat paspoort werd afgewezen, maar die vijf honderd gulden is nog steeds in bezit van de Nederlandse staat. Ik hoop maar dat ik ooit wel een Nederlands paspoort krijg, dan heb ik dat al betaald". „Mijn vrouw is vorig jaar over leden na een zwangerschap. Mijn twee kinderen wonen bij mijn ouders in Elazig. Een of twee keer per week bel ik met ze. Ik kan niet naar Turkije, want dan kom ik Nederland niet meer in. En zij kunnen niet hier naar toe, want ze komen er ook niet in. Misschien als ze ouder zijn en kunnen werken, dat ze het net als ik kunnen proberen hier. Ze moeten wel, want in Oost-Tur kije is het leven een dood spoor". Terugkeer Terugkeer naar Turkije: „On mogelijk. Ik pas daar niet meer. Ik begrijp de mensen daar niet; zij begrijpen mij niet. Oost-Tur kije is een zeer eenvoudige boe- renstreek. Ik ga door tot het eind. Bij de afwijzing van mijn aanvraag tot een verblijfsstatus heb ik mijn polsen doorgesne den. Ik ben nu in behandeling bij het Riagg. Mij maakt het al lemaal niks meer uit". Toekomst: „In Nederland blij ven of sterven". GPD Heer Bommel haalde alle werken die over monsters handelden, voor de dag, maar er was er geen bij dat Travelijn Trot bevredigde. 'Ons monster is anders', verklaarde hij steeds. 'Uw boeken gaan over monsters in achtergebleven gebieden. Maar wij zijn vóórge raakt, dat moet u niet vergeten. Wij lachen om draken met zeven koppen. Doe maar gewoon, zeggen we dan. Sloof je niet uit.' 'O', mompelde heer Ollie. Hij ging moedeloos zitten en steunde de kin in de handen. 'Dit is allemaal kinderwerk', hernam de ander. 'Het woeden van het monster Trotteldrom is vreselijk. Wanneer het verschijnt, verwoest het alles en waar het gelopen heeft, is alles plat. Wat wij nodig heb ben, is een wetenschappelijke aanpak, professor! Want onze handel gaat eraan!' Sleutelwoord In sommige vakjes staat een getal dat correspondeert met een getal in de balk onderaan. De letters die ingevuld worden in de vakjes met een getal, kunnen ook op de balk worden ingevuld. Verticaal vormen de letters in de eerste en derde kolom ook een woord. Hoe luidt het sleutelwoord? 1. Kunsthars; 2. klap; 3. soort lak; 4. rozentuin; 5. ontroostbaar;6. landverhuizer; 7. vaartuig; 8. zeer koud vertrek. 7 2 9 3 4 9 8 1 3 2 2 2 4 9 2 4 3 3 2 10 8 2 10 4 9 8 3 2 2 9 4 6 10 2 5 10 8 9 4 7 8 8 9 3 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oplossing kruiswoord min een iets-waas r-lever-t ad-tel-ro den-r-neo egel-halm -e-ome-a- slet-tets pijl-r-git ik-log-er n-sober-a tank-leek Zeeland: Koud Door: Margot Ribberink foto Bert Woltjes/GPD de computer goed overweg kan. Dat komt van. pas want op ad ministratief terrein komt er heel wat bij kijken. Duplo heeft een interkerkelijk karakter. Dat be tekent dat de kerkelijke gezind te er bij de inschrijving niet toe doet. Door wervingsadvertenties te plaatsen in het omroepblad Vi sie van de EO, het Reformato risch Dagblad en het blad van de evangelische organisatie Ag- apè bereikt Duplo volgens Thijs Kalteren bijna automatisch de juiste doelgroep. „Wij mikken op mensen die met hart en ziel Jezus Christus willen dienen. En dus niet op mensen die uit sluitend vanuit traditie naar de kerk gaan." Een enkele keer wordt hij naar eigen zeggen met twijfelgeval len geconfronteerd. Om er toch zeker van te zijn met een op rechte christen te maken te heb ben, schroomt het bureau niet om naar de naam van de voor ganger van de adverteerder te vragen. „De voorganger wordt dan gebeld om inlichtingen te verschaffen. Maar dat doen we slechts sporadisch." GPD Tijdens het afgelopen weekeinde verbleef onze provincie nog in de zachte lucht. Zondag werd het nog +9 graden. Hetweer daarbij was niet al te fraai: veel bewolking waaruit het af en toe motregende. Inmiddels heeft koude lucht vanuit Duitsland ook onze regionen veroverd. Vandaag wordt het niet warmer dan +2 graden. Verder wordt nogal wat laaghangende bewolking aangevoerd waaruit, als die bewolking dik genoeg is, plaatselijk een vlokje motsneeuw of drupje motregen zou kunnen vallen. Verder maakt een matige, boven open water af en toe vrij krachtige oostenwind heter niet warmer op. Komende nacht klaart het vanuit het oosten op doorde aanvoervan nog koudere en ook watdrogere lucht. Tijdens die opklaringen gaat het kwikfors onderuit. In het binnen land kan het gemakkelijk 5 graden vriezen. In onze regio duikt het kwik 1 tot 3 graden onder het vriespunt. Morgen wordt het slechts +1 graad. Bovendien blijft de koude oostenwind aanhouden. De kans op zon is wat groter dan vandaag. Ook de nacht van woensdag op donderdag is een koude met temperatu ren 2 a 3 graden onder het vriespunt. In de tweede helft van de week blijft het koud, maar wordt de vorst in de nacht enigzins getemperd. Overdag komt de tempera- tuurweereen paargraden boven het vriespunt. Kortom, het wordt een koude week vlak voor Sinterklaas. Het tot standkomen van een dikke en betrouwbare ijsvloer zit er niet in. Veel zon zal er niet zijn. Over het algemeen over heerst de bewolking, maar veel neerslag zal er niet uitvallen. Vooruitzichten weer woensdag donderdag vrijdag zaterdag max. 1 1° 2° 3° min. -3° -2° -1° 0° wind 0N0 4 03 03 03 Zon O Maan dinsdag onder 16.40 woensdag op 8.29 dinsdag onder 4.54 woensdag op 16.17 Nautisch bericht De wind komt uit het oosten met een kracht van 4 a 5 Beaufort. Het zicht is matig tot goed. De temperatuurvan het kustwater is 8 graden. Er is geen kans op onweer of mist. ©Toonder Studio's 'Als het niet beter wordt, is dit de laatste keer dat ik naar het eiland Trottel ga', zei kapitein Wal Rus, die op het achterdek van de Alba tros naar de verdwijnende kust keek. 'Waarom?' vroeg Tom Poes. 'Ik dacht, dat het zo'n goede vaart was. Trottelnoten zijn een goede lading; dat zei u zelf.' 'Dat zijn ze ook', verklaarde de gezagvoerder. 'Maar ze zijn altijd beschadigd. Wat heb ik aan een verpletterde lading, meneer? De kratten die ik laatst in ruim drie had, waren zo plat als een schol!' 'Hm', zei Tom Poes. 'Dan zijn die trotten zeker een ruw en slordig volkje.' 'Zeg dat maar niet te hard', riep de ander uit. 'Ze zijn degelijk en keurig netjes, maar ze hebben last van de een of andere overgehaal de reuzenworm. Ik heb hem nooit gezien, maar ik neem altijd mijn achterlader mee.' Waterstanden DINSDAG Hoog water Laag water 1 DECEMBER uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 11.46 218 05.42 159 18.15 197 Terneuzen 12.06 246 ----- 06.10 170 18.46 208 Bath 00.36 290 13.04 286 07.09 198 19.46 235 Roompot Buiten 11.45 162 05.40 110 18.00 145 Zierikzee 00.55 166 13.05 152 06.50 11419.15 147 Stellendam Buiten 12.15 146 ----- 05.25 060 17.50 092 Wemeldinge 00.55 188 13.15 176 07.00 129 19.25 161 Philipsdam West 00.40 179 12.55 167 06.55 122 19.25 155 WOENSDAG Hoog water Laag water 2 DECEMBER uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 00.15 245 12.36 243 06.40 17619.10 209 Terneuzen 00.36 271 12.55 271 07.09 188 19.39 221 Bath 01.33 315 13.55 314 08.11 215 20.43 246 Roompot Buiten 00.10 189 12.30 183 06.30 121 18.55 150 Zierikzee 01.50 173 14.05 163 07.45 121 20.10 148 Stellendam Buiten 00.40 176 13.05 167 06.20 067 18.45 093 Wemeldinge 01.50 198 14.10 190 07.50 137 20.20 164 Philipsdam West 01.30 183 13.40 177 07.55 130 20.15 157 L Lagedrukgebied H Hogedrukgebied O ik lichte sneeuw matige sneeuw etfüeüf zware sneeuw lichte regen matige regen zware regen jZ onKee hagel Isobaar Europa: Rustig Hans Belterman Zeeuwse vissersmaaltijd met bleekselderij Zeeuwse vissers waren oorspronkelijk dagvissers. Ze voeren 's morgens vlak voor zonsopgang uit en keerden tegen de avond weerterug. Aan boord stelden zij maaltijden samen die le ken op de waterzooi zoals de Vlamingen die al sinds de middel eeuwen bereiden. Vandaag is er bleekselderij aan toegevoegd. Wanneer u daarvan geen liefhebber bent dan kunt u de groente ook weglaten of vervangen door een andere eveneens stevig groentensoort. Hoofdgerecht voor 4 personen: ca. 400 gram gefileerde zeevis, zoals schelvis en/of wijting; 200 gram gekookte mosselen; 100 gram gepelde Noordzeegarna- len; ca. 1 kg krielaardappeltjes; zout; 2 dl droge witte wijn, zoals Pinot blanc (Elzas); 1 struik bleekselderij, stengels in smalle boogjes; 6 bosuitjes (met veel groen), in smalle ringetjes; 6 wor teltjes, in plakjes; witte peper uit de molen; 1 eetl. allesbinder; 4 eetl. kookroom (20 vet); 1 eierdooier; 2 eetl. grof gehakte (platte) peterselie. Spoel vis, mosselen en garnalen onder stromend koud water. Laat alles goed uitlekken. Snijd de vis in vingerbrede repen met een lengte van ca. 5 cm.. Kook de aardappeltjes gaar in water waaraan wat zout istoegevoegd. Laat de aardappeltjes uitlekken en houd ze daarna warm. Breng wijn en dezelfde hoeveelheid water aan de kook. Voeg watzouttoeen doe er daarna bleeksel derij, bosuitjes en worteltjes bij. Laat alles 5 minuten koken. Schep de vis er door en houd alles 5 minuten tegen de kook aan. Doe er vervolgens mosselen en garnalen bij. Schep alles om. Strooi allesbinder en wat peper uit de molen erover. Roer alles goed door, Klop eierdooier en room los. Roerer4eetlepels kook vocht door. Schenk het mengsel bij de groenten en de vis. Roer alles goed door en schep daarna de aardappeltjes, mosselen en garnalen door het gerecht. Laat alles door en door warm wor den. Let op dat het gerecht hierna niet meer aan de kook komt want daardoor kunnen mosselen en garnalen taai worden. Dien het gerecht op in voorverwarmde diepe borden of in lage kommen. Strooi er peterselie over. Tip: geef er (Zeeuws) boerenbrood en Zeeuwse (gezouten) boter bij. In grote delen van Europa is het rustig winterweer, verzorgd door een krachtig hogedrukgebied over West-Rusland met een uitloper over de Britse eilanden. In Rusland wordt het ondanks veel zon niet warmer dan -15 graden. De vorst strekt zich uittot.halfweg in Scandinavië, midden Duitsland, en in het zuiden tot aan de Alpen. Ook in de noordelijke Balkan vriest het overdag. In het grootste deel van Noorwegen valt op diverse plaatsen regen, terwijl in het noorden van Finland wat sneeuw valt. In Zweden, en ook in Zuid- Noorwegen is het overwegend droog metzonnige perioden. Ook in Denemarken, Duitsland, de Benelux en het zuiden van de Britse eilanden wisselt de bewolking af met zonnige perioden en is het op de meeste plaatsen droog. In Schotland is het echter wisselvallig, met buien, lichte regen en motregen. In Frankrijk is het overwegend droog, maar in Spanje vallen op diverse plaatsen buien. In het centrale Middellandse zeegebied zorgt een oude depressie voor een wisselende bewolking en regen- en onweers buien in het midden en zuiden van Italië, de westelijke Balkan en Griekenland. De temperaturen liggen daarbij tussen 15 en 20 graden. In Turkije is het, met uitzondering van het noorden, droog metflinke zonnige perioden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 4