Sluiting Schiphol is van de baan OnzeToplO Cfl PZC PZC Witte illegalen in hongerstaking vangen bot bij Haagse politici Van der Ploeg blijft opera subsidiëren VVD wil einde aan asielprocedure voor oorlogsmisdadigers binnenland President rechtbank staat overschrijding normen geluidsoverlast toe Echtgenote Boonstra praat met recherche Wachten op NS-abonnement Fout leidt tot belegering eethuis Ombudsman houdt ermee op Leden Iandbouwclubs voor fusie Palestijns toestel naar Rotterdam Pleidooi voor meer rechten jeugdig slachtoffer misbruik 2.49 9.90 2.59 8.90 1.99 2.49 2.29 6.95 11.49 3.99 FNV blijft vasthouden aan looneis van 3,5 Flatgebouw in Amsterdam deels ontruimd na explosie dinsdag 1 december 1998 door Ron Meershoek en Jaap Folkerts AMSTERDAM - Schiphol blijft open. De president van de recht bank in Amsterdam bepaalde gisteren dat minister Netelen bos van Verkeer en Waterstaat overschrijding van de wettelij ke normen voor geluidsoverlast mag toestaan. Met die uitspraak stelde hij de milieubeweging in het ongelijk. Die had een verbod op dit ge doogbeleid geëist. Zo'n verbod zou hebben betekend dat Schip hol voor de rest van dit jaar 'op slot' had gemoeten. Netelenbos, Schiphol en de luchtvaartmaat schappijen reageerden opge lucht. „Mensen die hun vakan tie hebben geboekt voor de kerst, kunnen nu weg", aldus een woordvoerder van KLM. Netelenbos onderstreepte in ROTTERDAM - De toe stand van de echtgenote van Philips-topman Boonstra is de afgelopen dagen zo verbeterd dat ze aanspreekbaar is voor de politie. Dat heeft persoffi cier van justitie mr. R. Gerding gisteren gezegd. Volgens de officier praat de 62-jarige Boonstra- Raatjes sinds zondagmid dag met de rechercheurs die vanaf het begin bij haar bed in het Leyen- burg-ziekenhuis in Den Haag waken. Over de in houd van de gesprekken wil het Openbaar Minis terie nog niets bekendma ken.,,Maar duidelijk mag zijn dat het signalement van de dader of daders één van de onderwerpen is", aldus Gerding. Boonstra-Raatjes werd 13 november zwaar gewond aangetroffen in Hoek van Holland. Ze was vermoe delijk in Antwerpen ont voerd. ANP haar reactie de overweging van rechtbankpresident D. Alle- wijn, dat het gedoogbeleid min der herrie oplevert dan strikte uitvoering van de huidige wet telijke normen. Met het gedoog beleid kan de bewindsvrouw nu al inspelen op nieuwe geluids normen, die in 1999 van kracht worden. In de nieuwe wet is het aantal woningen dat ernstig last heeft van het vlieglawaai vast gesteld op 12.000. In de huidige regelgeving gaat het om ruim 15.000 woningen. Ook voorziet de nieuwe regelgeving in het op bepaalde tijden 's nachts sluiten van de Buitenveldertbaan. De milieubeweging had voor de rechter geëist dat zou worden vastgehouden aan de huidige regelgeving. Slag De milieubeweging incasseerde de uitspraak als 'een zware slag voor de mensen in de regio en voor het milieu'. juridisch is het nu afgelopen", zei W. Duij- vendak van Milieudefensie. Op 11 december voert de milieube weging op het Binnenhof nog wel actie voor strengere milieu normen. Teleurstelling was er ook bij op positiepartij GroenLinks. „Het weggooien van oude schoenen vóór er nieuwe zijn", zo typeer de de GroenLinks de overwe gingen van de rechter. De regeringspartijen PvdA WD, D66 en de grootste oppo sitiepartij CDA namen met in stemming kennis van het vonnis. „Het zou te gek voor woorden zijn als Schiphol op slot had gemoeten. Het imago van Nederland als betrouwbaar transportland zou dan aan flar den zijn geschoten", aldus het WD-Kamerlid Te Veldhuis. Volgens Van Gijzel (PvdA) toont de uitspraak wél aan dat het al lemaal 'heel krap is'. „Ik vraag me af of in de toekomst de door het kabinet genoemde 600.000 vluchten wel haalbaar zijn", al dus Van Gijzel. Nu verwerkt Schiphol zo'n 400.000 vluchten per jaar. Het Platform voor de Neder landse Luchtvaart, dat opkomt voor de belangen van de lucht vaartsector, wil een leerstoel ge luidhinder aan de Rijksuniver siteit Leiden. Hiervoor wil het bij het bedrijfsleven fondsen werven. ANP. Staatssecretaris Van der Ploeg (midden) en Kamerleden overleggen over de begroting voor cultuur. foto Roland de Bruin/GPD van onze redactie binnenland DEN HAAG - Staatssecretaris van cul tuurbeleid, Van der Ploeg, tornt voorlopig niet aan subsidies voor operavoorstellin gen en andere vormen van 'verheven cultuur'. Wel wil hij dat voor deze kunst uitingen meer uiteenlopende tarieven worden gehanteerd, zodat ook lagere in komensgroepen ze kunnen bezoeken. Van der Ploeg reageerde hiermee op de in de Tweede Kamer levende onrust over zij n strikte onderverdeling van elite- en volks kunst. In officiële speeches zette de be windsman de met 330 gulden per kaartje gesubsidieerde operavoorstelling tegen over het niet gesubsidieerde concert van de Rolling Stones. Zei Van der Ploeg daar mee dat hij af wil van die operasubsidies, of dat hij de Stones wil subsidiëren, vroeg de Tweede Kamer hem gisteren tijdens een debat over de kunstbegroting. De PvdA'er wil geen van beide. Hij heeft al leen willen wijzen op de relatief grote be dragen die de overheid geeft aan uitingen die slechts door een kleine kring van ken ners worden bezocht, zo zei hij. Een publiek dat in veel gevallen ook sterk ver grijst. Van der Ploeg wil meer geld en aan dacht voor de kunstuitingen waar de mas sa wel op afkomt, en dat is niet altijd platte cultuur, zoals films, boeken en mu sicals bewijzen. Vooral VVD en D66 rea geerden verongelijkt. Zij vinden dat Van der Ploeg zich voortaan wat zorgvuldiger moet uitlaten. De staatssecretaris zal alsnog pogingen doen de 30 miljoen gulden die nog over is van de schenking van De Nederlandsche Bank voor aankoop van Mondriaans Vic tory Boogie Woogie in zijn eigen kunst aankoopfonds te storten. Dat geld is nu nog in het bezit van een particulier fonds. De PvdA-bewindsman voelde weinig voor de Kamerbrede wens om zijn be leidsterrein te vrijwaren van de afspraak uit het regeerakkoord dat alle departe menten moeten bijdragen aan een effici- ency-korting. Het onderzoek naar een geweldchip voor het weren van geweld op tv wordt voort gezet. Op initiatief van de RPF wordt daar nu ook pornografie bij betrokken. De staatssecretaris kwam gisteren nog met een extraatje voor de film aan. Hij wil zes zogenoemde Telefilms (docudrama's van omroepen en filmwereld) financieren. Ze kosten circa twee miljoen gulden per stuk. Anderen, zoals de omroepen en het Stimuleringsfonds voor Omroepproduc ties, moeten dan wel hun bijdrage verho gen. Misschien kunnen zelfs dertien Tele films worden verwezenlijkt. GPD/ANP AMERSFOORT - Treinreizigers die een jaarabonnement ko pen, moeten volgens reizigersvereniging Rover voortaan vier weken wachten voordat NS de kaart levert. „Een erg slappe service", oordeelt de vereniging. Vanaf vandaag is het niet langer mogelijk aan het loket een jaarkaart te kopen en direct mee te nemen omdat de nieuwe kaarten op creditcardformaat bij een gespecialiseerde druk kerij worden gemaakt. NS schuift volgens de vereniging de gevolgen van de lange productietijd af op de reiziger: die moet zo lang maar een maandabonnement of losse kaartjes kopen en is daarmee duurder uit. Een woordvoerder van de NS wijst er op dat 70% van de nieu we jaarabonnementen om een verlenging gaat. Deze mensen krijgen ruim op tijd de informatie thuis. ANP BODEGRAVEN - De politie van Hollands Midden is gisteren massaal uitgerukt voor iets wat leek op een ernstig misdrijf, maar uiteindelijk slechts een vergissing bleek. Het management van McDonald's had alarm geslagen, omdat het filiaal in Bodegraven om acht uur nog niet open was. Om dat de bedrijfsleider niet te vinden was en de melding zeer alarmerend overkwam, vreesde de politie voor een gijzeling of ontvoering. Enkele tientallen manschappen werden rond het restaurant gelegerd, teivrijl een arrestatieteam in stelling werd gebracht. Na een urenlange belegering, kreeg het team rond twaalf uur opdracht een inval te doen. Juist op dat moment kreeg de poli tie contact met de bedrijfsleider: hij had zich vergist in het dienstrooster. ANP DEN HAAG - De Nationale Ombudsman, mr. dr. M. Oosting (55), houdt er mee op. Hij stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe ambtstermijn. Dit heeft hij gisteren meegedeeld aan de voorzitter van de Tweede Kamer Oosting blijft tot 1 oktober 1999 aan. Op die datum eindigt zijn ambtstermijn. Hij vindt het gewenst dat erna twaalf jaar een wisseling van de wacht komt. De Tweede Kamer benoemt de Nationale Ombudsman. De vi ce-president van de Raad van State, de president van de Hoge Raad en de president van de Algemene Rekenkamer leveren een voordracht aan het parlement. ANP DROUWEN - De leden van de Noordelijke Land- en Tuin bouw Organisatie (NLTO) en de Fries-Flevolandse Land- en Tuinbouw Organisatie (FLTO) hebben gisteravond in grote meerderheid ingestemd met de voorgestelde fusie. Van de NLTO waren 36 afdelingen voor de fusie en twee tegen. Daarmee waren 9071 leden voor en 577 tegen. Voor de FLTO sprak 96% zich uit voor het samengaan van beide organisa ties. Hier waren 8463 leden voor en 357 tegen. De organisaties gaan vanaf 1 januari 1999 onder de naam NLTO verder. ANP DEN HAAG - Het eerste vliegtuig van de Palestijnse lucht vaartmaatschappij Palestinian Airlines landde gisteren op Nederlandse bodem. Het kwam omstreeks 18.30 uur op de Rotterdam Airport aan. Vandaag vliegt het toestel door naar vliegveld Hoogerheide waar het een inspectiebeurt zal ondergaan. Het toestel zou aanvankelijk meteen naar Brabant vliegen maar daar is geen apparatuur om toestellen in het donker te laten landen. De luchtvaartmaatschappij heeft van de Nederlandse rege ring twee Fokker-50's cadeau gekregen. De Palestijnse be manning is in Nederland getraind. ANP door Hans de Bruijn DEN HAAG - Kinderen van twaalf tot zestien jaar die slachtoffer zijn van seksueel misbruik moeten een grotere stem krijgen bij de beslissing of tot vervolging van de dader(s) wordt overgegaan. Als zo'n kind liever geen vervolging wil, moet het Openbaar Ministerie dat in beginsel respecteren. Als het gaat om een pedofielen netwerk of kinderprostitutie moet het OM op eigen houtje tot vervolging kunnen overgaan. Dat staat in een rapport dat gis teren door het Verwey-Jonker Instituut aan minister van Jus titie Korthals is aangeboden. Het bestaande 'klachtvereiste', waarbij alleen vervolgd kan worden na een klacht van het slachtoffer, diens ouders of de Raad voor de Kinderbescher ming, moet vervallen, omdat nauwelijks naar de slachtoffers wordt geluisterd. Korthals zei de aanbevelingen in grote lijnen te willen overnemen. Seksuele contacten met kinde ren onder 12 jaar zijn strafbaar. Het probleem is de 'grijze' zone tussen 12 enl6. GPD (Advertentie) Sperziebonen, 500 gram 3.49 Bonus voordeel 1.00 Varkensrollade, kilo 15.98 Bonus voordeel 6.08 Coburger rauwe ham, 100 gram 3.59 Bonus voordeel 1.00 Cfl Goudse jonge kaas 48+, kilo 12.90 Bonus voordeel 4.00 Casino brood, wit of bruin, heel 2.59 Bonus voordeel 0.60 CflFruitvla, alle smaken, pak 1 liter 3.19 Bonus voordeel 0.70 Lassie rijst, o.a. Pandan of Risotto, pak 400 gram 2.89 Bonus voordeel 0.60 Martini rosso, bianco of extra dry, fles 0.75 liter 8.49 Bonus voordeel 1.54 Cf1 Brouwers Bier Pilsener, krat 24 flessen 0.3 liter 15.49 Bonus voordeel 4.00 Page Quilted keukenpapier, pak 3 rollen 4.99 Bonus voordeel 1.00 Kijk in onze winkel voor nog 400 Bonus aanbiedingen. van onze redactie binnenland DEN HAAG - Staatssecretaris Cohen van Justitie is niet van plan om de in de Haagse Ag- neskerk hongerstakende ille galen tegemoet te komen. Hij houdt vast aan het beleid dat illegalen die niet voldoen aan de 'witte-illegalenregeling' geen aanspraak kunnen maken op een verblijfsvergun ning. Dat heeft een woord voerder van Cohen gister avond gezegd. Ongeveer 110 illegalen gingen gisterochtend in Den Haag in hongerstaking om te proteste ren tegen hun dreigende uit zetting. Velen van hen zijn al langer dan tien jaar in Neder land, maar komen niet voor een verblijfsvergunning in aanmerking. Ze kunnen niet aantonen dat ze meer dan zes jaar onafgebroken in Neder land hebben gewerkt. „Als zij niet onder de regeling vallen en ook door de rechter in het ongelijk zijn gesteld, is het einde verhaal", aldus de woordvoerder van Cohen. „Hongerstaking heeft in de historie van Justitie voorzover mij bekend nog nooit heeft ge leid tot inwilliging van een verzoek." Ook PvdA-Kamerlid Middel vindt dat 'hongerstaking nooit een reden mag zijn om terug te komen op een beleidslijn', Wel wijst hij erop dat de staatsse cretaris van Justitie de bevoegdheid heeft om om De illegalen tijdens hun hongerstaking in de Agneskerk. dringende redenen van huma- nitarie aard van de regels af te wijken. „Maar het is niet zo dat wij Cohen daartoe oproe pen. Dat is zijn verantwoorde lijkheid", aldus Middel. D66-Kamerlid Dittrich sluit zich daarbij aan en meent dat het aan Cohen is om 'verstan dig' om te gaan met zijn eigen bevoegdheid. „Als hij vindt dat er geen andere stappen mogelijk zijn, dan houdt het op. Het is ook belangrijk dat je een duidelijk beleid voert, an ders dienen zich steeds weer nieuwe groepen aan." De meeste hongerstakers ko men uit Turkije, maar er zijn ook enkele Marokkanen en Egyptenaren bij. Ze klopten jaren geleden al voor hulp aan bij de Agnusparochie in het Regentes-sekwartier, die be kend staat om haar multicul turele karakter en betrokken heid bij de buurt. De situatie van de hongersta- foto Roger Dohmen/ANP kers is vergelijkbaar met die van de Amsterdamse kleerma ker Gtimüs, die vorig jaar met zijn gezin Nederland moest verlaten, omdat hij niet aan de voorwaarden voor de 'witte- illegalenregeling' voldeed. Tot. vorig jaar kwamen illegalen die konden aantonen zes jaar of langer wit. in Nederland te hebben gewerkt, voor een ver- blij fvergunning in aanmer king. ANP zie ook pagina 4 door Joyce Veekman DEN HAAG - Verdachten van oorlogsmisdaden die Nederland proberen binnen te komen als asielzoeker mogen niet meer in de asielprocedure terechtko men, vindt WD-Kamerlid Nie- derer. „Wij moeten die mazen in de wet dichten, want bescher ming geven aan oorlogsmisda digers is natuurlijk de wereld op z'n kop zetten." Nu moet Justitie aanvragen van asielzoekers die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden gewoon in be handeling nemen. De Immigra tie- en Naturalisatiedienst (IND) kan de aanvragen vervol gens afwijzen op grond van arti kel 1F uit het Vluchtelingenver drag, dat oorlogsmisdadigers uitsluit van het vluchtelingen- schap Niederer vreest dat er zo toch oorlogsmisdadigers door de procedure 'heen kunnen slip pen'. PvdA-Kamerlid Van Oven ziet niets in het plan van de WD'er. „Je kan die mensen wel uitslui ten van de asielprocedure, maar uiteindelijk zit je toch met ze. Je kan ze het land niet uitzetten." Hij is bang dat deze oorlogsmis dadigers vervolgens gewoon in de illegaliteit zullen belanden. Momenteel verblijven 85 perso nen in Nederland van wie aan wijzingen bestaan dat zij moge lijk betrokken zijn geweest bij oorlogsmisdrijven of misdrij ven tegen de menselijkheid Justitie kan niet aangeven of er inmiddels ook verblijfsvergun ningen zijn afgegeven aan mo gelijke oorlogsmisdadigers. Van Oven gaat er vanuit dat er wel degelijk verblijfsvergun ningen zijn verstrekt. Hij wil de IND echter niets verwijten. Het is volgens hem wel zaak deze statussen in te trekken. Ook moet Justitie volgens hem door Marieke de Vries AMSTERDAM - De FNV houdt vast aan een maximale looneis van 3,5 procent. De federatie- raad heeft gisteren de eisen voor de CAO-onderhandelingen voor 1999 vastgesteld. Voor de AbvaKabo zit er ook niet meer in het vat. Binnen de bond gingen stemmen op om voor groepen met een achter stand meer te eisen. De federa- tieraad zag echter geen reden af te wijken van een centraal ar beidsvoorwaardenbeleid. De bond heeft de mogelijkheid om net zoals de andere FNV-bon- den via eenmalige uitkeringen en aanpassingen aan loonscha len iets extra's voor de werkne mers te doen. Vporzitter Vrins kan hiermee uit de voeten, zei hij na afloop van de raad. Verlaging van de maximale looneis is binnen de FNV niet ter sprake geweest. Premier Kok had hier min of meer op aange drongen. Ook de werkgeversor ganisatie VNO-NCW is niet ge charmeerd van de eis. Een loonsverhoging van maximaal 2 procent vindt voorzitter Blan ker! meer op z'n plaats. De FNV koerst dit jaar aan op kortlopende CAO's van een jaar „Gaat het komend jaar slechter met de economie, dan kunnen we daar makkelijk rekening mee houden. Zo kunnen we het best inspelen op veranderin gen", zegt CAO-coordinator H. van der Kolk. Naast loon eist de FNV 1 pro cent voor goede doelen als kin- dei'opvang. vermindering van werkdruk en scholing. ANP meer haast maken met het op sporen en vervolgen van oor logsmisdadigers. Hier is een speciaal team voor opgezet, maar het duurt veel te lang voordat dat team ook daadwer kelijk aan de slag gaat. meent de PvdA'er. Ook Niederer wil dat Justitie meer werk maakt van opsporing en berechting van oorlogsmis dadigers in Nederland, maar wil dat Nederland hier niet 'te gastvrij' in is. Er kleven volgens hem veel veiligheidsrisico's aan berechting in Nederland. Ook kost berechting in Nederland veel geld. Die last moet je in Eu ropees verband verdelen, on derstreept hij. De Tweede Kamer praat van- daagmet minister Korthals van Justitie over het opsporen en vervolgen van óbrlogsmisdadi- gers in Nederland. ANP vel van de getroffen flat op de zestiende verdieping waren weggeblazen. De muur van de naastgelegen woning was weg gedrukt. Politie en brandweer ontruim den de zestiende, zeventiende en achttiende verdieping van de flat. De bewoners moesten via het trappenhuis naar beneden, omdat de lift niet werkte. Zo'n 120 bewoners moesten hun woningen tijdelijk vei'laten en werden met bussen van het ge meentevervoerbedrijf overge bracht naar een nabijgelegen opvangcentrum. De meesten konden enkele uren later weer terug. Twee flatwoningen zijn voorlopig onbewoonbaar. ANP van onze redactie binnenland AMSTERDAM - Een explosie en een daarop volgende brand in flatgebouw Kralenbeek in de Amsterdamse Bijlmermeer heb ben in de nacht van zondag op maandag een woning geheel verwoest. Een tweede flat is zwaarbeschadigd. Vier mensen raakten gewond. Een 33-jarige bewoner is in kritieke toestand overgebracht naar het brand wondencentrum in Beverwijk. De politie denkt dat een gasex- plosie in de keuken de meest aannemelijke.oorzaak is. In de vernielde flat was volgens de politie een hennepplantage gevestigd. De voor- en achterge- (Advertentie) Verhoging abonnementsprijzen Kostenstijgingen maken voor de Nederlandse dagbladen een aanpassing v hun abonnementstarieven noodzakelijk. In verband hiermee zijn r volgt vastgesteld. maandabonnement kwartaalabonnement jaarabonnement s abonnementsprijzen per 1 januari 1999 als automatische incasso 34,25 96,50 ƒ371,00 andere betaalwijze 35,75 98,00 372.50 Wij nemen graag aan. dat abonnees die een machtiging tot automatische af schrijving hebben verstrekt, ermee akkoord gaan dat bij de eerstvolgende af schrijving de nieuwe abonnementsprijs wordt aangehouden. Directie PZC

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 3