Regels voor mandaten in Hontenisse PZC Cokesfabriek zag eerder zwarte sneeuw Commandant Jan Bruggeman zegt brandweerkorps Terneuzen vaarwel Jubileum jaarmarkt Axel moet daveren zeeland dinsdag 1 december 1998 z 13 Raad spreekt college aan Aidsdag in café Terneuzen Internet voor Reynaertschool Inbreker steelt kristal en ivoor Politie bekeurt drankrijders Eerste prijs voor Kunst Eer Politiehond grijpt autodieven Burgemeester en wethouders op schoot bij Sinterklaas (EV<E9i OMZI'Eüt Medailles voor redders door Barend Pelgrim KLOOSTERZANDE - De ge meenteraad van Hontenisse wil inzicht houden in de waslijst aan mandaten die het college van burgemeester en wethou ders hen voorlegt. Volgens een rapport van adviesbureau Mo- ret, Ernst Young uit 1996 is het voor de doelmatigheid van het gemeentelijke werk nodig dat een aantal zaken in handen wordt gegeven van het gemeen tebestuur. In de commissie mid delen, maandagavond, sprak een aantal mensen bezorgdheid uit over de soms zeer grote be dragen in die mandaten. „Er staan bedragen in van 350.000 gulden en dat is wat aan de hoge kant", aldus L. de Nijs van Groot Hontenisse in de commissievergadering. Mis schien is het beter een grensbe drag vast te leggen voor de man daatregeling, anders kunnen we (als commissie en raad, red.) voortaan thuisblijven." Zijn collega van het CDA A Sponselee, zag het probleem TERNEUZEN - Het HlV-café in Terneuzen houdt vandaag, dinsdag, ter gelegenheid van de Wereldaidsdag een informatie ve avond voor iedereen die zich betrokken voelt bij het lot van mensen met HIV en Aids. In café De Dijk in de Terneuzen- se binnenstad wordt stilgestaan bij de problemen die HIV-be- smetting en Aids veroorzaken. Tijdens de bijeenkomst is een voorlichtingsteam van de GGD-Zeeland aanwezig om vragen te beantwoorden. Naast het informatieve deel wordt de speelfilm 'The Cure' vertoond en wordt er ook nog gezongen. De manifestatie wordt bekos tigd door de cafés in de Terneu- zense binnenstad. De bijeen komst begint om 20 uur. ook maar koppelde daaraan di rect de stelling dat het arbitrair is wat wel en niet op een manda- tenlijst thuishoort „Het werkt echter vertragend als alles via de raad moet, want wat is de toegevoegde waarde van een discussie? Het college lijkt me mans genoeg, alleen moet de ge meenteraad goed op de hoogte gehouden worden Invloed G. Kamminga van Progressief Hontenisse toonde ook begrip voor de mandaten, maar had er tevens een kanttekening bij: „Het is prettig als je invloed kunt houden als het over enor me bedragen gaat. Er zijn dan ook een paar onder-werpen waar ik graag wat extra informatie zou willen." Burgemeester T. Steenkamp stelde dat de man daatregeling enkel van toepas sing is op zaken die onder de voortzetting van bestaand be leid vallen. „Een grens is dan ook moeilijk te trekken. Het is uitvoering van vastgesteld be leid, waar ligt dan de marge?" Sponselee stelde tenslotte voor om de mandaten voortaan in de begrotingsvergadering in te brengen om voortzetting van de discussie in opvolgende bijeen komsten te voorkomen. HULST Expositie - In de Openbare Bi bliotheek van Hulst loopt op dit moment een tentoonstelling van acrylschilderijen van Marileen Vergouwen. De dertigjarige Vergouwen heeft een heel eigen stijl ontwikkeld waarbij vooral de kleuren en vormen van de af beeldingen opvalt. Het zijn vooral dieren en sprookjesach tige figuren die in haar werk do mineren. Vergouwen was ook verantwoordelijk voor de teke ningen in het stripboek De Le gende van Saeftinghe met tekst van George Sponselee. De expo sitie loopt tot en met 21 decem ber tijdens de openingsuren. HULST - De Hulster openbare basisschool De Reynaert heeft een intemet-aansluiting gekregen van Sinterklaas De aan leg van de benodigde ISDN-lijnen en apparatuur is bekostigd door een schoonmaakbedrijf uit Hulst De baas van dat be drijf is de vader van drie leerlingen. Enkele andere basisscho len in Hulst kregen eerder al de beschikking over Internet door de gulheid van een bank. Omdat De Reynaert niet genoeg bancaire relaties met die gulle gever onderhoudt, kwamen ze destijds niet voor intemet-aansluitingen m aanmerking. Nu de school alsnog de beschikking krijgt over Internet, zullen de leerlingen snel met de mogelijkheden vertrouwd worden ge maakt. Directeur E. van den Bergen heeft zijn school al aan gemeld voor een aantal mternetopdrachten die door het Re gionaal Pedagogisch Centrum Zeeland worden bedacht. VOGELWAARDE - Een 52-jarige man uit Vogelwaarde ont dekte zondagavond laat dat er tussen zondagmiddag en het moment van thuiskomen was ipgebroken in zijn woning aan de Hazelaarstraat. De hele woning bleek te zijn doorzocht. Vermist worden enkele kristallen en ivoren kunstvoorwer pen. SLUIS - De Zeeuws-Vlaamse politie hield in de nacht van zondag op maandag op verschillende plaatsen in de regio weggebruikers aan die met te veel alcohol op achter het stuur zaten. De eerste drankrijder werd kort na middernacht gesnapt op de Sint-Annastraat in Sluis. Een 45-jarige man uit het Belgi sche Lichtervelde werd in die straat staande gehouden. Een ademanalyse wees uit dat de man net iets meer dan de toege stane waarde alcohol in zijn bloed had. Binnenkort moet hij zich voor de rechter verantwoorden. Dezelfde vlieger ging op voor een 18-jarige automobilist uit Zaamslag, die moest blazen op de Guido Gezellestraat in Ter- neuzen en net iets te veel had genuttigd. Een 36-jarige man uit Westdorpe maakte het een stuk bonter. Hij werd op de Oost- poortweg in Sas van Gent gesnapt met ruim driemaal de toe gestane waarde alcohol in zijn bloed. De Westdorpenaar kreeg een rijverbod van negen uur en een dagvaarding ZIERIKZEE - Het orkest van de koninklijke harmonie Kunst Eer uit Zierikzee heeft de eerste prijs gewonnen tijdens de nationale wedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Fede ratie van Muziekverenigingen. Het concours werd het afgelo pen weekeinde gehouden in Beuningen. Kunst Eer streek op het nationale podium de hoogste eer op door een vlekkelo ze uitvoering van de klassieke muziekstukken Telemark Fan tasy en Fantasia Super l'Homme Armé. Het harmonieorkest bestaat uit 56 spelende leden. Omdat de eigen slagwerksectie kampt met een tekort aan muzikanten, werden voor het con cours twee mensen 'geleend' van Sempre Crescendo uit Mid- delhamis. Ook werd een bevriende hoornist van De Hoop uit Stellendam ingeschakeld om de waldhoorn melodieën bij Telemark Fantasy volledig tot hun recht te laten komen. OOSTERLAND - De politie op Schouwen-Duiveland heeft in de vroege maandagmorgen (3.40 uur) drie mannen aangehou den op verdenking van diefstal van een personenauto. De drie, in de leeftijd van 18 tot en met 21 jaar zijn afkomstig uit Spijkenisse en Hoogvliet-Rotterdam. Ze konden worden aan gehouden met assistentie van een politiehond. Na aanhou ding zijn ze overgebracht naar diverse politiebureau's in Zee land. De auto werd in Oosterland aangetroffen. door Wout Bareman TERNEUZEN - De laatste tijd stelde hij vast dat hij bij een uitruk niet altijd meer de eer ste was. Kijk...en dan gaat Jan Bruggeman zitten peinzen. Er werd al gewerkt met een piket dienst, simpelweg omdat het onbegonnen werk was om maar iedere keer weer van de brandweercommandant van Terneuzen te verwachten dat hij de leiding nam bij al die honderd uitrukken per jaar. „Ik zeg het niet graag, maar je wordt nu eenmaal een dagje ouder. En bovendien had ik zó veel andere zaken aan m'n kop. Vergeet niet dat ik jaren lang de enige beroepsman was bij de brandweer in Terneu zen..." Bruggeman, 61 jaar, maakt ge bruik van de VUT-regeling en laat een gemotiveerd korps achter, dat zich in de eerste plaats ten dienste stelt van de burgerij. „Wij zijn steevast het eerste aanspreekpunt, dom weg omdat je als hulpverlener de eerste bent die zich bij een calamiteit meldt. Op zo'n mo ment word je geconfronteerd met mensen die helemaal in paniek zijn. Die taak neem je erbij, hoewel daar andere in stanties voor aangewezen zijn." De brandweer van Terneuzen is met één beroepskracht zwaar onderbedeeld, geeft Bruggeman grif toe. Bereke ningen hebben uitgewezen dat een stad als Terneuzen, metz'n bedrijven, z'n afstanden en z'n scheepvaart, minstens 5,8 be roepskrachten zou moeten hebben, Bruggeman heeft dat aantal, na veel rekenen-oefe- ningen teruggebracht tot 'mi nimaal 3,5', maar het gemeen tebestuur denkt het af te kunnen met 2,5. Bruggeman schudt bij het noemen van die cijfers het hoofd. Hij stelt vast dat door het gebrek aan be roepskrachten veel belangrij ke dingen, zoals de controle van gebouwen, noodgedwon gen blijven liggen." Geen klagen „Maar op het gebied van het materieel hebben we absoluut geen klagen", voegt hij er snel aan toe. Hij heeft maandag ochtend net een nieuwe brandweerwagen besteld. Met de (chemische) bedrijven in de Kanaalzone is ook een goede samenwerking opgebouwd. „Zij leveren de deskundig heid, wij het materieel en de manschappen." Wat de brandbestrijding bij de bouw van de Westerschelde- tunnel betreft, is ook alles on der controle. Bruggeman en de zijnen praten al twee jaar met de aannemer en binnenkort worden de conceptrapporten vastgesteld. Er moet veel geoe fend worden, want die tunnel bouw vereist aangepaste aanvalsplannen. Het enige waarmee hij nog zit - los van dat gebrek aan beroepskrach ten - is de hulpverlening op het water. Die is slecht geregeld. Bruggeman neemt op vrijdag 18 december - na 34 jaar - af scheid Tussen vier en vijf draagt hij in de brandweerka zerne het commando over. Om vijf uur volgt de receptie- Jan Bruggeman: miteit meldt." „Wij zijn steevast het eerste aanspreekpunt, domweg omdat je als hulpverlener de eerste bent die zich bij een cala- foto Peter Nicolai KLOOSTERZANDE - Sinter klaas komt zaterdag om twaalf uur met de pakjesboot aan in de haven van Walsoorden, waar hij door de harmonie St. Cecilia muzikaal wordt onthaald. Bur gemeester T. Steenkamp moet als eerste bij de Goedheiligman op schoot komen, daarna zijn de wethouders aan de beurt. De jongste kinderen uit Wals oorden en Kloosterzande - die- I genen die nog niet op de basis school zitten - krijgen in de kantine van WSW een cadeautje van de Sint. Tegen één uur gaat het in op- I tocht door Walsoorden naar Kloosterzande waar de kinde ren van de onderbouw op basis school Ter Duinen bij Sinter klaas kunnen komen. De scholieren van de boven- I bouw-basisschool kunnen van af 14.00 uur terecht in Disco Lo ve, waar de Sint zelf ook nog, samen met de Pieten, zijn beste danspasjes zal demonstreren op de vloer. Om 16.00 gaan Sint en J Piet dan weer naar him volgen de bestemming. REDACTIE ZEEUWS-VLAANDEREN Axelsestraat 16 4537 AK TERNEUZEN Tel: (0115) 694457 Fax: (0115)620951 e-mail: redtern@pzc.nl C.A.M. van Gremberghe (chef) W.A. Bareman P.I.F.M. Cappetti S. van Doorsselaer J.F.D. Bakker (sport) 's Gravenhofplein 4 4561 AJ HULST Tel: (0114) 373839 Fax: (0114)373840 e-mail: redhulst@pzc.nl R.E.A. Hoonhorst B.J.G. Pelgrim CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl door Conny van Gremberghe Het besluit van de raad van bestuur van vijf Lotharingse staalbedrij ven om in het Nederlandse Sluiskil een nieuwe cokesfabriek te bouwen, kwam niet uit de lucht vallen. De staalbedrij ven hadden begin deze eeuw te kampen met ernstige arbeidsconflicten. De machtige Franse vakbonden lieten kort voor het begin van de Eerste Wereld oorlog de puur kapitalistische werkge vers regelmatig fors bloeden. Bedrijven werden platgegooid, soms gingen de ovens voor dagen, weken uit. De bazen van de staalfabrieken besloten toen op zoek te gaan naar een geschikte be drijfslocatie voor een cokesfabriek, door de bedrijven gezamenlijk te bou wen, die zorg kon blijven dragen voor leveranties - ook als het in Frankrijk door arbeidsonrust weer een spaak liep - en zelf niet getroffen kon worden door stakingen. Na enig zoeken vond president-com missaris Baron Hypolite d 'Huart van de raad van bestuur van de vijf staalgi- ganten een goedkoop geschikt terrein bij het nietige Zeeuws-Vlaamse dorpje Sluiskil, pal aan diep vaarwater. In 1911 was de oprichting van de Associa tion Cooperative Zélandaise de Carbo nisation s.a. (ACZC) in Sluiskil een feit. Twee jaar later kon de eerste batterij ovens in gebruik genomen worden. d'Huart maakte dat niet meer mee. Toen het bedrijf in aanbouw 'was, in 1912, overleed hij. Een jaar later werd de stichter geëerd door diens naam te verbinden aan het pad aan de zuidkant van de toenmalige fabriek, dat toegang verschafte aan een paar woningen voor de directeur en het middefikaderpersoneel. Het pad werd een boomloze laan tussen de Cokesfa briek en later Hydro Agri en draagt nog steeds de naam van de baron. Overigens is het - volgens het straatnamenboek van Terneuzen - de enige straatnaam in de gemeente Terneuzen, die niet door het gemeentebestuur werd vastgesteld. Polderjongens Hoe het ook zij, de komst van de Cokes werd in de regio zeker verwelkomd. Het I bedrijf verschafte tientallen mensen J werk, hoofdzakelijk landarbeiders die door de opkomende mechanisatie in de landbouwsector brodeloos waren ge raakt. De polderjongens uit Stroodorpe I werden cokessnuivers. I In het eerste productiejaar werd in de j veertig Coppée-ovens vette steenkool verwerkt tot 300.000 ton fijne en grove cokes voor de Lotharingse afnemers. Via de spoorlijn Mechelen-Temeuzen werd de cokes afgevoerd naar Frank- I rijk. De bijproducten teer en gas wer- De cokesfabriek in Sluiskil, 1961. den geleverd aan andere bedrijven voor verdere verwerking. Daar bleef het overigens even bij. De Eerste Wereldoorlog gooide roet in het eten. De Cokesfabriek was niet bij machte om haar koolproducten in Frankrijk te krijgen, omdat dit land in oorlog was. De lijn Mechelen-Temeu zen was door de Duitse bezetters onge schikt gemaakt voor gebruik. De ovens in Sluiskil werden dan ook gedoofd. De Cokesfabriek ging zijn eerste zwarte periode in. Acht jaar zou het duren voor het vuur weer in de ovens gestookt werd, voor de werknemers weer aan de slag konden. Dat het zolang duurde, lag niet alleen aan de oorlog, maar ook aan maandenlange stakingen in Britse mij foto archief PZC nen en de bezetting van het Duitse Ruhrgebied, waardoor de fabriek tij denlang van kolen verstoken bleef. Pas in 1928, het bedrijf was ten opzichte van 1913 inmiddels met nieuwe ovens uitgebreid. Afvalgas Een jaar later vestigde zich naast de Cokesfabriek de kunstmestfabriek l'A- zote (later de Nederlandse Stikstof maatschappij, het tegenwoordige Hy dro Agri). Voor de Cokes betekende de l'Azote een belangrijke partner, omdat de nieuwe fabriek grote hoeveelheden afvalgas van de buurman betrok. Dat gas zou de industrie in de Zeeuws- Vlaamse Kanaalzone een tijdelijke. doch belangrijke injectie geven. Ook huishoudens profiteerden van het Co- kesgas, omdat het jarenlang de plaats innam in de regio van het aardgas he- dentendage. De periode van relatieve voorspoed voorde Cokes duurde niet lang. In 1940 meldden Duitsers zich aan de poort van de Sluiskilse fabriek en luidden het be gin van de totale ontmanteling in. Ovens en machines gingen in stukken en beetjes op transport naar Duitsland en Rusland. Tal van medewerkers wer den door de bezetters verplicht te werk gesteld. De Franse bazen bleven echter jarenlang van verdiensten verstoken. De bevrijding bracht nieuwe kracht en nieuw initiatief om het grotendeels leeggeroofde bedrijf vitaler dan ooit weer op poten te zetten. Een groot deel van het in beslaggenomen materieel werd terug opgespoord en weer naar Sluiskil gebracht. Langzaam, maar ze ker werd de productie weer opgevij zeld. De leverantie van gas aan de buur man werd hervat. Toen de Cokesfabriek in 1961 vijftig jaar bestond, werd dat dan ook feestelijk gevierd door de vijf honderd medewerkers. Malaise De jaren kort na het gouden jubileum waren voor de Cokesfabriek jaren van voorspoed. De langlopende contracten met Amerikaanse dagmijnen voor de levering van kolen waren daar groten deels voor verantwoordelijk, maar toen eind jaren zestig de staalindustrie haar eerste naoorlogse crisis tegemoet ging, kreeg de Cokesfabriek dat ook te mer ken. Sindsdien is het op en af gegaan met de Sluiskilse fabriek Redelijke jaren wis selden uitermate slechte af, maar de laatste vier, vijf jaar is de stemming bij de directie van de Cokes constant in mineur geweest. De malaise in de Euro pese staalindustrie, de import van goedkoop staal uit de voormalige Oost bloklanden en Rusland en de goedkope cokes uit China die tegen afbraakpnj- zen op de markt worden gedumpt, heb ben grote effecten gehad op het reilen en zeilen in Sluiskil. Directeur J. Martin voorspelde in 1997 dat dit jaar voor de Cokesfabriek het jaar van de waarheid zal worden. Dit kan best wel eens het geval zijn. Begin deze maand kondigde Martin bezuini gingsmaatregelen aan om het bedrijf althans voor de korte termijn weer enig respijt te kunnen geven. De bonden vre zen voor personele gevolgen. Binnen kort zullen de 290 werknemers van de fabriek weten waar ze aan toe zijn Hopelijk stevent de fabnek niet weer af op een nieuwe zwarte periode in haar bestaan. door René Hoonhorst AXEL - De vijftigste naoorlogse Axelse jaarmarkt belooft don derdag 10 december een enorm spektakel te worden. Het jaar marktcomité Axe! en de onder nemersvereniging Axel Axclu- sief hebben daartoe de handen ineengeslagen en een daverend programma opgesteld. Koeien en paarden weer voor het stad huis, vijftig meter verse worst als hoofdprijs van de loterij, kerstbomen en vuurpotten en een optreden van Guus Meeuwis moeten duizenden mensen naar 'hèt centrum waar het altijd nog gebeurt' trekken. Vijfhonderd jaar terug, in 1499, gaf Philips de Schone de aanzet om van Axel een echte markt stad te maken. Hij verleende Axel het privilege veemarkten te houden. Wanneer die mark ten de eerste 450 jaar allemaal zijn gehouden, vermeldt de ge schiedenis niet, maar vanaf 1948 vindt de jaarmarkt op de tweede donderdag van decem ber plaats. De eerste decennia gebeurde dat, zoals het hoort, op de marktpleinen in het centrum van de stad. De laatste negen jaar vond de veemarkt echter onderdak in de Citohallen. Het huidige showvee - vroeger wer den de beesten direct op trans port naar de slager of het abat toir gezet - kan niet een hele dag in de decemberkou bivakkeren. Zowel het jaarmarktcomité als de Axelse ondernemers vonden echter dat veel van de traditio nele sfeer verdween met de ver plaatsing naar de hallen. Dus besloten ze speciaal voor het gouden jubileum een enorme tent te huren zodat runderen, paarden, schapen en geiten overdekt op het parkeerpleintje voor de stadhui§ingang kunnen staan. De kerstman treedt op als alternatieve keurmeester, win kelend publiek kan zo even bin nenstappen (ook bij de land- bouwmechamsatiebeurs in een (Advertentie) Alles voor kantoor op nummer tweede tent op het Szydlow- skïplem) én de Axelse onderne mers helpen mee aan het schep pen van kerstsfeer. Zo zullen kerstbomen, kerstverlichting, een grote kerststal, (kerst)kra- men en vuurpotten het Axelse centrum letterlijk en figuurlijk verlichten. Gouden erpel De jaarmarkt van het jaar marktcomité en de kerstnachts how van Axclusief zullen naad loos in elkaar overlopen. Alleen het feit dat burgemeester W. de Graaf twee keer moet opdraven voor een officiële opening geeft aan dat het nog wel om twee fes tiviteiten gaat. Overigens wordt de burgervader donderdag avond ook nog even bij de plech tige uitreiking van de gouden erpel verwacht, de speciale on derscheiding voor een Axelaar met bijzondere verdiensten. Straatanimatie, een kunst- en hobbymarkt, brandweerde monstraties en een optreden van dansschool Petrella Lion zorgen (samen met de koeien en paarden van de 'levende' jaar markt/kerststal) yoor de sfeer voordat Guus Meeuwis het licht mag uitdoen. weststrate verpakkingen 20 middelburg tel: (0118) 630015 CADZAND - Voorzitter C. Almekinders van de commissie C'adzand van de Koninklijke Neder landse Reddingsmaat schappij (KNRM) reikte het afgelopen weekeinde in de badplaats aan vier bemanningsleden van het reddingsstation C'adzand de vrijwilligersmedaille openbare orde en veilig heid uit. Schipper W de Maillie kreeg het eremetaal voor vijftien jaar trouwe dienst, zo ook stuurman H. Dellaert. De beman ningsleden H. de Lijser en W van de Vijver voor hun inzet de voorbije tien jaar. In het naburige Breskens werden J. van de Heuvel, M. Neuwald, B. Verhae en B. van Voren voor hun in zet voor de plaatselijke reddingsbrigade beloond met een legpenning plus oorkonde. Hier reikte burgemeester G. Noorde wier van Oostburg de on derscheidingen uit.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 35