Kleine sportclubs in het nauw Aan Herbalife zit een bijsmaakje PZC Goese huizen in trek zeeland 14 Sluiting Schouwse zaaltjes funest voor clubkas Ambulances Walcheren komen niet altijd op tijd Milj oeneninvestering moet leegloop wijk Goese Polder keren fomuikf dinsdag 1 december 1998 door Peter van den Belt ZIERIKZEE - Kleine vereni gingen komen in de problemen als op Schouwen-Duiveland sportzalen worden gesloten. Van onderbezetting, één van de argumenten voor sluiting, is geen sprake, zeggen gebruikers. Veel verenigingen hebben juist moeite om een vrij uurtje te vin den, zoals bijvoorbeeld in de Raamstraat in Zierikzee, waar het dringen is op de vrijdag avond. De gemeente wil door het slui ten van de kleinere accommo daties het gebruik van de grote sporthallen in Zierikzee en Burgh-Haamstede bevorderen. Vanavond, dinsdag, vergadert de commissie maatschappelijke aangelegenheden over het on derzoek dat Marktplan Advies over de Schouwse binnensport- accommodaties heeft uitge bracht. Daarin wordt gesteld dat van de gymzalen aan de Raamstraat en de Grachtwegin Zierikzee en de Julianastraat in Burgh-Haam stede er een of twee dicht kun nen. Te duur Maar verhuizen naar een sport hal is voor veel verenigingen geen haalbaar alternatief. „Tij dens de training moet je je ver staanbaar kunnen maken. Dat gaat moeilijk in zo'n grote hal. Informatie over sportvrijwilligers WISSENKERKE - De gemeente Noord-Beveland houdt maan dag 11 januari om 19.30 uur in het gemeentehuis in Wissenker- ke een voorlichtingsbijeen komst over het onderwerp 'vrij willigers die actief zijn in sportverenigingen'. Gesproken wordt over hoe de vereniging vrijwilligers kan be houden en hoe potentiële vrij willigers te benaderen zijn. P. Vader van de Zeeuwse Sport raad verzorgt de informatie. Ook wordt informatie verstrekt over de ondersteuningsmoge lijkheden van het vrijwilligers- beleid en kan kennisgemaakt worden met welzijnswethouder A H Dees-de Looff. Bovendien is de huur te duur", stelt A de Graaf van tafeltennis vereniging Scaldina. Die club ijvert bij de gemeente al 25 jaar tevergeefs voor speel- en trainingsuren op vrijdag avond. De Graaf: „Vanaf de op richting ligt die claim er al, maar de gemeente heeft er nooit wat aan willen doen. Terwijl we toch voorrang zouden horen te hebben op een buitensportver eniging als AV. Delta Sport die op die avond wel gebruik maakt van de zaal. Veel van onze leden studeren elders en kunnen dus doordeweeks niet op de cluba vonden komen." Interen De vereniging speelt nu noodge dwongen op donderdag. Vol gens de voormalig secretaris van Scaldina is de club door de ongunstige speeltijden en de zaalhuur al een tijdje aan het in teren op het eigen vermogen. Penningmeester T. J. van Wijn gaarden van gymnastiekvereni ging Rust Roest uit Zierikzee spreekt ook zijn bezorgdheid uit over de toekomst. Na de ver koop (vijf jaar geleden) door de gemeente van het pand aan de Kaersemakerstraat in Zierikzee aan muziekvereniging Kunst en Eer, moest de vereniging uitkij ken naar een andere locatie. „Maar alles zat toen al vol. Daar sta je dan met vijf groepen. Waar moesten we naar toe. Met ge handicapten of kleuters kim je niet 's avonds na negenen gaan gymmen. Alleen dan is er soms nog ruimte." Drie locaties Momenteel verdeelt Rust Roest de gym-uren over drie locaties: de gymzaal van scholenge meenschap Schouwen-Duive land, de sportzaal aan de Raam straat en een ruimte in een sportschool. Het liefst zou de vereniging alle uren in het goed koopste gebouw (Raamstraat) geven. „Maar die zit vol, en an dere zalen zitten ook vol, of zijn veel te groot en te duur. Voor de sportzaal van de scholenge meenschap betalen we nu al het dubbele dan we voor de Raam straat betalen. Meer huur. door bijvoorbeeld een deel van de sporthal te huren, kunnen we als vereniging van 55 leden en met een jaarlijks budget van vijfdui zend gulden niet opbrengen." Tafeltennisvereniging Scaldina voelt niets voor verhuizen naar de sporthal. foto Marijke Folkertsma door Edith Ramakers VLISSINGEN - Op Walcheren moet een betere verdeling van uitrukposten voor ambulances komen. Bij spoedritten in de drukke zomermaanden kan een ziekenwagen vanuit stand plaats Vlissingen of Middelburg niet altijd binnen de vastgestel de tijd van 15 minuten in het noorden van Walcheren aanko men. Zo duurde het meer dan een half uur voordat het strand van Domburg werd bereikt. Over een nieuwe uitmkpost in de gemeente Veere wordt mo menteel overlegd. Dat bevestigt D. G. Murre, directeur Stich ting Ambulancedienst Walche ren (SAW). In het kwaliteitsver- slag over 1997 van SAW wordt het probleem inzichtelijk ge maakt: een ambulance vanuit Vlissingen of Middelburg heeft in het hoogseizoen 23 minuten nodig om in Oostkapelle aan te komen, in Westkapelle 22 minu ten en bij het strand van Dom burg 33 minuten. „We hebben die gegevens toen afgezet tegenover de tijd die een helikopter nodig heeft. In 1997 hebben we die tien dagen op proef mogen gebruikenDe heli- 'kopter was binnen zes en zeven minuten ter plaatse." De heli kopter bleek een efficient mid del tegen de tij dsoverschri j ding. „Maar het bleef bij een proef. Want de SAW krijgt een budget toegewezen en daarmee moeten we het doen. Het gebruik van de helikopter in de zomermaan den, juni, juli, augustus, is he laas veel te duur voor ons." Hobbels Murre vult aan dat het er de ko mende tijd ook niet beter op zal worden. „Er worden alsmaar meer hobbels en andere ver- keersremmende maatregelen genomen. In de zomer hebben we heel veel last van het verkeer, vooral omdat er steeds meer 30- kilometergebieden komen. Dat leidt tot opstoppingen." Hij noemt het een grote verbete ring als er op het platteland van Walcheren één van de vijf am bulances permanent wordt ge stationeerd. „De ideale verde- lingzalzijn: twee ambulances in Middelburg, twee in Vlissingen en één in Veere. Veere juicht dit initiatief toe, maar we moeten het nog' uitwerken, Riet klinkt heel eenvoudig; we komen er ook wel uit, maar we moeten wel voor de beste oplossing, oftewel locatie, kiezen." door René Schrier GOES - Als de gemeente Goes niet oppast is de leeg stand in de Goese Polder bin nen de kortste keren opgelo pen van de huidige 6 procent naar 26 procent. Om die ten dens te keren zal er tot 2006 een bedrag van 33 tot 35 mil joen in de wijk gestopt wor den. De gemeente betaalt daaraan mee, en voor een be langrijk deel ook de Regiona le Woningbouwvereniging Samenwerking (RWS). De bedoeling is een groot scheepse opknapbeurt van de Goese Polder, die ervoor moet zorgen dal de wijk (weer) aantrekkelijk wordt. Ambtenaar H. Schinkel lichtte maandagavond in een vergadering van de gemeen teraadscommissie ruimtelij ke ordening een tipje van de sluier van de toekomstplan nen met de Goese Polder op. In antwoord op vragen gaf hij aan dat het niet de bedoeling is op grote schaal woningen te slopen. Daarmee zou ruimte voor aantrekkelijke nieuwbouw vrijgemaakt kunnen worden. Daar hebben de gemeente en de RWS niet voor gekozen omdat dat een te grote kapi taalvernietiging zou zijn. Het bedrag van pakweg 35 miljoen dat in de wijk gestopt wordt is ongeveer 5 procent van het kapitaal dat tot nu toe in de wijkis geïnvesteerd. Wethouder M. L. 't Hart (PvdA ruimtelijke ordening en financiën) gaf met klem aan dat het college 'keihard' wil voorkomen dat de situa tie in de Goese Polder groeit naar een leegstand van 26 procent. Schinkel vulde aan dat wie over tien jaar naar de Goese Polder kijkt de wijk niet meer terug zal kennen. Bezorgd Weliswaar wordt er al jaren flink gebouwd in Goes, maai de raadsleden beginnen zich toch enigszins bezorgd te maken over de beschikbaar heid van bouwgrond. Daar om klonk erbij verschillende fracties een oproep om de in vloed van projectontwikke laars te beknotten. Zo werd gesuggereerd projectont wikkelaars 60 procent van hun bouwgrond in te laten le veren als ze een overkomst met de gemeente willen af sluiten voor de realisatie van een nieuw plan. M. K. Diele- man (CDA): „We zijn al vaak genoeg geconfronteerd met projectontwikkelaars die grond voor onze neus wegko pen. Stel u daar keihard te genop." C. F. Möhlmann (SGP/GPV/ RPF) waarschuwde niet te gretig al te veel grond aan te kopen. De tijden kunnen nog wel eens veranderen, voor speldde hij. Möhlmann kon zich de renteverliezen uit het verleden nog te goed herin neren. J. M. Jansen (D66) vond dat er op dit moment te weinig bouwmogelijkheden in Goes zijn voor met name twee-on- der-één-kap woningen. Dat leidt er toe dat mensen naar andere gemeenten uitwijken, meende hijHij vond sowieso dat er in Zeeland sprake is van scheve verhoudingen. Goes zou best wat meer wil len en kunnen bouwen, dacht hij, terwijl er op de Vinex-lo- catie Middelburg/Vlissingen gebouwd wordt voor de leeg stand. Terugkomen Schinkel was wat minder be zorgd. Hij gaf aan dat er dit jaar in Goes 340 huizen wor den opgeleverd. Dat zijn er 7 0 meer dan waar de woning markt om vraagt. Goes zal daardoor groeien met ruim 500 inwoners. Verder ant woordde hij dat mensen die uitwijken na verloop van tijd toch weer terugkomen. Ook waarschuwde hij voor het gegeven dat bijvoorbeeld in Goes-zuid wel veel gebouwd kan worden, maar dat leidt dan tot extra leegstand in de Goese Polder. Onderzoeken hebben uitgewezen dat 20 procent van de mensen die huizen komen in de nieuwe wijken in Goes-zuid, uit de Goese Polder komt. De problematiek die Jansen aankaartte is een kwestie die wethouder 't Hart met Gede puteerde Staten wil bespre ken. Schouwen-Duiveland in oude ansichten Een goed figuur moet uit deze potjes komen. foto's uit folder Herbalife van waren. Ook die plaatst vraagtekens bij HL. Toch mag HL op de markt. „Zo lang er geen mensen zijn die klachten over het spul hebben, vindt er geen onderzoek naar de be trouwbaarheid van HL plaats", laat de keuringsdienst in Den Haag weten. De grondlegger van HL, Mark Hughes, schopte het van kran tenjongen tot miljonair. Iedere nieuwe klant van HL krijgt dat succesverhaal te horen. Een po tentiële verkoper schuilt im mers in hem of haar. De nieuwe distributeurs gaan dankzij een beloningssysteem zelf op zoek naar gebruikers en verkopers. De kas van de HL-goeroe wordt zo flink gespekt. Geheimzinnig HL kenmerkt zich door geheim zinnigheid. Voorlichtei-s in Ne derland zijn moeilijk te traceren. Het zijn de lokale dis tributeurs die de pr voor het be drijf opknappen. Serieuze Ne derlandse wetenschappelijke onderbouwing ovér de werking van HL kan niet worden gege ven. Distributeurs schermen met dr. David Katzin, die in de Verenigde Staten in dienst is van HL. In Nederland heeft nog geen enkele arts of diëtist zich gemeld als fanatiek pleitbezox-- ger van HL. Het wordt afge keurd of hoogstens voor kennis geving aangenomen dat de patiënt het gebruiken wil. „Zij willen hun eigen markt bescher men en verdiepen zich daarom nietinHL", luidt het weerwoord van de distributeurs, als er uit medische hoek kritische gelui den komen. Volgens E. Go vers, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, schuilt in de ge heimzinnigheid van HL het suc ces. „Mond-tot-mond-reclame in de privésfeer is de beste over tuiging." Govers keurt HL af, „Zeker, mensen verliezen er ki lo's dooi-. Maar als je er niet bij mag eten, dan doe je dat ook van een theedieet." Verkopers zeggen dat het met HL goed verdienen is. Wordt a: meer dan zesduizend gulden bruto per jaar verdiend, dan moeten deze verkopers inge schreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit wordt tijdens de presentatie niet ge zegd. „Een middenstandsdiplo ma is vereist als er zo veel met de verkoop verdiend", meldt de KvK in Middelburg. Op geen enkele manier wordt er over het belang van dit diploma tijdens de bijeenkomst in Arneville ge sproken. Staps: „Bij mijn weten hebben we geen diploma nodig, omdat we niet in een winkel ver kopen." Staps meent dat winstbejag geen reden mag zijn om HL te gaan verkopen. Dat strookt niet met de presentatie in Arneville. Daar zegt zij de laatste maand tienduizend gulden met de ver koop van het spul te hebben ver diend. Dat kunnen anderen ook, want eerder deze avond werd al te verstaan gegeven: „Er is hier in Zeeland een enorme markt." De magere opkomst in Arneville is daar echter geen bewijs voor. Bonus Iedere gebruiker, die zelf ver koopt, krijgt vijfentwintig pro cent korting. De introductie van een nieuwe distributeur levert een bonus op. Een zeer Ameri kaanse wijze van verkoop. Aan een persoon die nadrukkelijk heeft gezegd op eigen initiatief naar Arneville te zijn gekomen, wordt uitgelegd dat hij via in ternet is uitgenodigd door de mevrouw die naast hem zit. De vrouw, die zijn distributeur wordt en dus de bonus incas seert. Staps: Dat doen we zo, omdat onze klanten een goede begeleiding nodig hebben." W. Jautze verkoopt HL in Brou wershaven. „Ik heb ouderdoms- suiker en ben met de shakes ge holpen. Zelf adviseer ik dan ook aan mensen met deze kwaal om HL te gebruiken." Jautze, die de verkoop van HL er naast zijn verfspuiterij bij doet, erkent dat er soms niet al te bonafide verkopers rondlo pen. „Je mag, vind ik, niet zeg gen dat je een ziekte er mee kan voorkomen." Mensen die dat wel doen zijn volgens hem vaak 'meisjes die snel geld willen ver dienen'. Op het Kraanplein in Zierikzee is jarenlang de boekhandel en boekbinderij van A C. de Mooij gevestigd geweest. Naast de boekhandel was tevens een snelpersdrukkerij gelegen, die eveneens van De Mooij ivas. Nadat de eigenaar overleden was, werd de boek handel door de dames De Mooij in 1920 overgedaan aan J. E. van den Broek. Jan Ernst van den Broek was Zeeuw van geboorte en werd op 2 april 1894 te Middelburg geboren. Zij vrouw heette Maria Maaike Lit- tooij en zij was uit Klundert afkomstig. Nadat ze eerst elders in Zie rikzee hadden gewoondbetrokken ze op 1 oktober 1920 de afge beelde boekhandel op het Kraanplein. Dit grote pand ivas in die tijd bekend onder 'huisnummer D441 en nu als nummer 4. In deze boek handel was tevens de 'Zierikzeesche Leesbibliotheek' gevestigd en Van den Broek adverteerde ook met hel 'Zierikzeesch Vidpenhuis'. Buiten het vlak van zijn professie bewoog deze stadgenoot zich ja renlang op een breed terrein van het maatschappelijk leven. Zijn grote verdienste was zijn participatie in de 'Vereniging tot Bevorde ring van het Luchtverkeer op Schouwen-Duiveland'. Met een aan tal anderen droeg hij in belangrijke mate bij in de totstandkoming van de KLM-luchtlijn naar Schouwen-Duiveland. (Rotterdam- Hamstede-Vlissingen-Knocke). Toen deze luchtlijn eenmaal een feit was geworden, iverdhij stationchef op hetvliegveldHaa7?istede. Deze sympathieke stadgenoot had in zijn tijd verer zitting in talrij ke comités en commissies en was ook jarenlang secretaris van de ZOV (Zierikzeese Oranje Vereniging). Met een aantal andere stad genoten werd Van den Broek in de bange oorlogsjaren door de bezet ters gegijzeld en gevangen gezet te Sint Michielsgestel. Tot aan zijn pensionering was hij reservemajoor bij de intendance en was drager van diverse onderscheidingen, waaronder het officierskruis voor langdurige dienst. In 1946 verliet hij Zierikzee. Later overleed hij te Amstelveen. Correspondentie over deze rubriek kan worden gevoerd met C. Pols, postbus 30, 4300 Aa, Zierikzee. door Esme Soesman GOES - Het gaat hard met de verkoop van woningen die ge bouwd gaan worden in plan Duizendblad in de Goese wijk Nieuw West. Van de eerste fase, die 39 woningen omvat, zijn er al 32 verkocht. De eerste wonin gen worden naar verwachting begin 2000 opgeleverd. Gebouwd wordt er overigens nog niet. Op dit moment werkt Bouwcombinatie Nieuw West aart-het bouwrijp maken van het gebied. Volgens verkoopleider J. Sonke heeft het natte weer van de afgelopen tijd tot op he den slechts een kleine week ver traging tot gevolg gehad. „Eind januari is het bouwrijp maken gereed. In de loop van februari/ maart beginnen we denk ik met het bouwen van woningen.", blikt Sonke vooruit. De tweede fase wordt volgens de huidige planning ingezet in mei. In totaal zullen 79 woningen een plaatsje in Duizendblad krijgen in verschillende prijsklassen. door Arjan van Westen VLISSINGEN - Het Ameri kaanse bedrijf Herbalife (HL) biedt een oplossing voor twee problemen: vetzucht en geldge brek. Met een geraffineerde marketingstrategie slijt het we reldwijd afslankproducten en vitaminenpillen. De verkoop van deze waar geschiedt ook in Zeeland door lokale distribu teurs. Artsen en diëtisten vin den het een zorgelijke ontwik keling, dat leken zich op de voedingsadviesmarkt begeven. Er wordt - om maar zo veel mo gelijk te verkopen - een genees kundige werking van de pro ducten gesuggereerd. In hotel Arneville in Middelburg zijn maandelijks HL-bijeenkom- sten. In een zaaltje op de eerste ver dieping van Arneville zijn aan het begin van de avond twee da mes bezig HL-producten uit te stallen. Eén ervan is Anita Staps, ex-wereldkampioene ju do, en dat laat ze nieuwe klan ten weten ook. Hoe mooi ze de potjes, doosjes en het pr-tennis- racket ook etaleren, slechts een handjevol mensen zal het resul taat bewonderen. Twee nieuwe geïnteresseerden dagen op. Een drietal trouwe gebruikers, die tevens verkopers zijn, treedt op voor de nieuwkomers. Ze vertel len dat ze dankzij HL een flink aantal kilo's verloren hebben. Een geforceerd applausje valt hun ten deel. Stralend van ge speeld geluk zeggen ze door ge bruik van HL bewuster en ge zonder te zijn gaan leven. De twee vriendelijke leidsters voe gen daar graag aan toe dat een HL-klant een zoveel mooier, be ter mens is geworden dankzij deze poedertjes en pillen. Afvalshakes Er zijn diverse HL-producten: allereerst formule 1, de af- slankshakes van 81 gulden per blik, dan is er formule 2, de rei- nigings- en darmtabletten, (goed voor de darmvlokken, zegt één van de medewerkers van HL) kosten 33 gulden per 90 capsules. Voor 36 gulden mag formule 3, een potje vitaminen en mineralen mee naar huis worden genomen. De middelen moeten volgens verkopers van HL in combinatie met elkaar ge bruikt worden. En een heel le ven lang. Tegenwoordig is Staps voe-. dingsdeskundige in Nieuwer- kerk. Ze profileert zich bij po tentiële klanten als iemand die van zeer dichtbij topsporters begeleidt. De sportarts van de Nederlandse Judobond T. Schers vindt het zeer onwaar schijnlijk en afkeurenswaardig als topatleten HL gaan gebrui ken. Schers: „De diëtist van de bond en ik raden gebruik van HL af." Uitgebalanceerd Staps is volgens de sportarts dan ook niet betrokken bij bege leiding van de judoka's van de bond. Dat zij gebruik makend van haar contacten binnen de bond onlangs aan judoka's over HL heeft verteld, noemt Schers 'ongelukkig'. „Als ik dat had ge weten, was ik er heen gegaan om enige aanvulling op haar voe dingsadviezen te geven. Spor ters verdienen een uitgebalan ceerde voeding. HL biedt die zeker niet", aldus de sportarts. Volgens Staps kent de arts de producten niet. Vijfenzeventig procent van de Nederlandse bevolking heeft volgens Staps gezondheids klachten als gevolg van slechte voeding. Daarmee is de nood zaak van HL-producten volgens haar aangetoond. Op de mee ting worden ziekten genoemd als Crohn en bronchitis. HL zou deze volgens de distributeurs soms kunnen voorkomen. Op vallend is dat die ziekten in het promotiemateriaal niet ge noemd worden. Dat HL geen medicijn is, wordt op de bijeen komst gezegd. Desalniettemin wordt door het noemen van de ziekten, de indruk gewekt dat HL een vergaande positieve in vloed op het lichaam heeft. „Het is een schemergebied", zegt de voorlichter van de inspectie voor de gezondheidszorg. „Ook al zeg je nadrukkelijk dat het geen medicijn is. Je kan niet zo maar een claim leggen op be paalde ziekten." Toezicht op de verkoop en kwa liteit van de HL-producten is een taak van de keuringsdienst Mark Hughes, grondlegger van het HL-imperium, verdiende mil joenen aan zijn wondermiddeltjes. ®HERBAL!F£ ®HERgAL!F£ formule fopnule 4

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 30