Beter Wonen stapt uit Hogezoom i m mm Dit is de laatste kans voor De Schelde Halsbrekende toeren om oerbos te redden Diefstal Mondriaan was het werk van moeder en zoon BEM Vastgoed probeert nu alleen vastgelopen project Renesse te redden Rechter maakt einde aan actie Greenpeace 't Waepen van Veere A MlÈk* Weinig verschillen in gemiddelde koopkracht zeeuwse almanak Divers door Peter van den Belt RENESSE - Beter Wonen trekt zich terug uit het bouwplan om aan de Hogezoom in Renesse een grote supermarkt en veertien eenpersoonswoningen te bou wen. De goedkeuring van het project, waarvoor aanpassing van het bestemmingsplan nodig is, laat volgens de Schouwse woningbouwvereniging te lang op zich wachten. Beter Wonen zou het hele gebouw, inclusief de winkel, na voltooiing kopen en de ruimten vervolgens onder verhuren. Volgens directeur P. van Doorne van de woningbouwcorporatie zouden de twee woonlagen met huurappartementen de bouw van de winkel eerder hinderen in plaats van bevorderen. „De huidige situatie is slecht voor de woonomgeving: er gaapt im mers een gat in de bebouwing", aldus Beter Wonen in een pers bericht. Volgens Van Doorne is het besluit genomen in verleg met BEM Vastgoed BV. Projectbeheerder BEM Vast goed uit Almere houdt ondanks het afhaken van de woning bouwvereniging voorlopig vast aan het volledige bouwplan. Overleg op het gemeentehuis moet deze week duidelijk ma ken of dat haalbaar is. „Er zit al te veel tijd en moeite in het pro ject om het geheel te laten varen. We verwachten niet dat we lang moeten wachten. Ik hoop nog steeds binnen drie maanden met de bouw te beginnen", stelt di recteur/eigenaar E. H. Jansen van BEM. Het bedrijf wil het ge bouw nu zelf exploiteren. Bezwaar De grond aan de Hogezoom in Renesse is al een tijdje bouw klaar, maar de werkelijke bouw heeft ernstige vertraging opge lopen. Een inwoner van Renesse heeft bezwaar ingediend tegen het plan. Volgens Beter Wonen MIDDELBURG - De president van de rechtbank in Middelburg heeft maandag vroegtijdig een einde gemaakt aan de actie van Greenpeace in de Sloehaven. De milieuorganisatie wilde voorkomen dat het vrachtschip l Saga Wind een lading hout en houtproducten afkomstig uit 1 bedreigde oerbossen zou lossen. I Greenpeace moest voor 20.00 I uur haar mensen van het vrachtschip halen op straffe van een dwangsom van vijftigdui- zend gulden. Greenpeace gaf hier gehoor aan. Saga Forest Carriers, de eige- I naar van het schip, spande en- I kele uren na het begin van de ac- tie een kort geding aan tegen Greenpeace. Vlak voor aanvang van het kort geding zei O. Tro jan, advocaat van Saga Forest Carriers, dat zijn cliënt beslag legging had gevraagd op de Si- rius. Greenpeace moet zich eerst 1 garant stellen voor de gemaakte kosten/voordat zij het schip te- rug kan krijgen. I In zijn betoog wees Trojan erop dat zijn cliënt eigenlijk niets met de houtkap te maken heeft. „Saga is alleen verantwoorde lijk voor het vervoer. Ze kappen zelf niet. De economische con sequenties voor mijn cliënt zijn zeer groot. De kosten kunnen oplopen tot meer dan honderd duizend dollar. De economische belangen van Saga moeten zwaarder wegen dan het maat schappelijke belang dat Green peace met de actie nastreeft. De milieuorganisatie heeft nu ge noeg media-aandacht gekre gen." G. Drieman, directeur van Greenpeace Nederland, bena drukte dat het doel van de actie niet was zoveel mogelijk aan dacht van de pers te krijgen. „We willen dat gestopt wordt met het kappen van dit hout. Wij claimen het maatschappelijk recht ook hier tegen te demon streren." Drieman vroeg de rechtbankpresident de actie tot dinsdag 12 uur toe te staan. In zijn uitspraak liet Steenbeek de economische belangen van Saga zwaarder wegen dan de maatschappelijke belangen die Greenpeace met de actie na streeft. „Het belang van Green peace wordt niet betwist. Het doel is erg sympathiek, maar hiervan ondergeschikt belang." Drieman was teleurgesteld. „Het is jammer dat bij zulke be langrijke zaken het maatschap pelijke belang moet wijken voor economische belangen." omdat eerder een eigen plan van de man voor een bovenwoning door de gemeente is afgewezen. Ook de provincie zet vraagte kens bij het project. Op het pro vinciehuis in Middelburg vin den ze dat de gemeente Schouwen-Duiveland en voor heen de gemeente Westerschou- wen onduidelijk beleid heeft ge voerd. Want terwijl het plan voor de winkel en de apparte menten in de maak was. werd tegelijkertijd in het nieuwe be stemmingsplan opgenomen dat er slechts beperkte ruimte was voor woningen boven winkels. Ook de gemeentelijke argumen tatie over de noodzaak van de bouw van een grote supermarkt, laat volgens de provincie nog te wensen over. Afstemming Het verbaast Beter Wonen dat een bouwplan, gemaakt binnen de randvoorwaarden die de ge meente in vooroverleg heeft ge steld, uiteindelijk bij de provin cie vastloop wegens onduidelijk gemeentelijk stedebouwkundig beleid ..Er schort iets aan de af stemming tussen gemeente en provincie", concludeert het be stuur van de woningbouwver eniging. VLISSINGEN - Maandagochtend, zeven uur. Het ac tieschip Sirius van Greenpeace vaart in de donkere morgen de Sloehaven binnen. Enkele minuten later manoeuvreert het schip langszij de Saga Wind, waar net voorbereidingen worden getroffen om het ge wraakte hout te lossen. De waterpolitie Vlissingen onderneemt nog een ver geefse poging om dit te voorkomen. De actievoerders van de milieuorganisatie worden vanaf de Saga Wind bespoten met een krachtig waterkanon. Enkele be manningsleden van de Saga Wind duwen de ladders weg waarmee de actievoerders aan boord willen klim men. Als een aantal milieu-activisten uiteindelijk via de kaj uit van de Sirius de Saga Wi nd weet te 'enteren is het verzet gebroken. Gelaten kijken de beman ningsleden van het vrachtschip toe hoe enkele actie voerders op het op het dek opgeslagen hout gaan zit ten en een groot spandoek ontrollen met de tekst 'Stop import van fout hout'. De hele actie duurt nog geen tien minuten. Inmiddels is H. Heij van de waterpolitie met een colle ga aan boord van de Sirius gekomen om verhaal te ha len. „We wisten van de actie, Maar met vier man kun nen we ze niet tegenhouden. Tijdens het overleg met de kapitein van de Sirius klimmen drie activisten in de loskranen van het foto's Dirk-Jan Gjeltema vrachtschip. Onder het uithalen van halsbrekende toeren, ontvouwen de klimmers hoog boven het water een tweede spandoek. Volgens campagneleider J. van den Broek is het doel van de actie de Nederlandse importeurs te bewegen geen hout meer uit het oerbos te kopen. „Iedereen moet er van doordrongen worden dat dit hout niet ge bruikt mag worden. De Canadese overheid schat dat het oerbos in tien jaar tijd dermate versnipperd is, dat het ecologisch verloren is. Dit is het begin van een se rie acties Het hout komt hier Nederland binnen en we zullen de hele keten afhandelen tot waar het aan de gevel van de huizen gespijkerd wordt." Regenwoud Het Great Bear Rainforest in de Canadese deelstaat Brits-Columbia is één van de laatste ongerepte gema tigde regenwouden ter wereld. Het maakt deel uit van de twintig procent oerbos die er wereldwijd nog over is. Het Canadese regenwoud lijdt volgens Greenpeace ernstig onder grootschalige houtkap en is daarom geen milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout. „De actie is heel goed verlopen", blikt Van den Broek tevreden terug. „We hebben gelukkig niet met te veel fysieke tegenstand te maken gehad. Ik had eigenlijk meer tegenstand verwacht Op een eerdere actie van ons op een zusterschip van de Saga Wind, zij n onze ac tivisten nog in het water gegooid." door Ben Jansen VLISSINGEN - De kapitaalin jectie van 50 miljoen gulden die het Rijk de Koninklijke Schelde Groep geeft, is volgens voorzit ter R. de Jonge van de centrale ondernemingsraad méér dan het vullen van gaten. „Dit is een hele grote stap voor de verhui zing van De Schelde naar Vlis- singen-Oost. Die verhuizing is nodig om op een efficiënte ma nier en daardoor met meer kans op winst te kunnen werken." De Jonge was donderdag nog naar Den Haag gereisd om in een gesprek met Kamerleden van PvdA en CDA te pleiten voor maatregelen die de toe komst van De Schelde veilig zouden stellen. „Dat heeft mis schien nog een beetje geholpen. Ik ben ik elk geval teruggegaan naar Vlissingen met het gevoel dat het wel goed zat. Vijfde versnelling H. van Beers van CNV Bedrij- venbond had niet anders ver wacht dan een positief resultaat voor De Schelde: „De politiek kon eigenlijk geen ander besluit nemen." Hij wees erop dat de KSG er nog niet is. „De echt gro te operatie moet nu beginnen: de verhuizing uit de binnenstad. We moeten niet in de oude fout vervallen en denken dat we er nu wel zijn. Nee, we moeten in de vijfde versnelling verder. Maar je mag veronderstellen dat zo langzaamaan iedereen wel wakker is." De helpende hand die het Rijk De Schelde als grootaandeel houder heeft geboden, moet vol gens P. Hazelager van FNV Bondgenoten worden gezien als een laatste kans voor de onder neming. „Het komt er nu op aan dat die kans ook wordt waarge maakt." Arbeidsplaatsen Hazelager zei verheugd te zijn dat de acute nood van de KSG is gelenigd, maar hij zag geen re- (Advertentie) Hotel Restaurant Kerstmenu 1998 Taartje van gemarineerde eendenlever en hertenfilei met gelei van sautcmcs A C Heldere bouillon van krab met saffraan I AjAvr Rolletje van gerookte tonglilet met basilicum pWllwtöUL Sorbet met vijgen en port Gebraden fazantenborst en geconfijt boutje N met een hutspotje van noten en appel Schuimgcbak met een zachte citroencrème Info en Mokka met versnaperingen reserveringen: 0118-501231 97,50 per persoon den voor gejuich. „Natuurlijk ben ik blij dat De Schelde niet langer in een vrije val verkeert, maar ik vrees dat er toch nog ar beidsplaatsen zullen verdwij nen." Hij acht het belangrijk dat het bedrijf eindelijk weer eens laat zien dat het winst kan maken. Je kunt het niet verkopen dat j e jaar in-jaar uit op verlies uit komt. Ik weet wel dat het geen vetpot is in de kapitaalgoeder- enindustrie, maar wat De Schelde de afgelopen jaren heeft gepresteerd kan echt niet." Klein verlies Eerder dit jaar heeft de KSG de verwachting uitgesproken dat 1998 met een klein verlies (orde van grootte 5 miljoen gulden) zal worden afgesloten. Hazela ger moet nog zien dat het daar toe beperkt blijft. „Ik knjg af en toe signalen daarover die me be paald niet vrolijk stemmen." In dit verband heeft hij er wei nig waardering voor dat be stuursvoorzitter R. C. van den Heuvel medio dit jaar liet door schemeren dat de resultaten vaii het bedrijf zich weer in zwarte cijfers lieten neerschrijven. „Ik vind dat nogal lefferig. Het kan niet anders of hij heeft appels en peren bij elkaar geteld. Volgens mij heeft hij de opbrengst van de verkoop van constructiebedrijf Sicon meegerekend en dat kan natuurlijk niet." Verse paarden Volgens Hazelager staat de po sitie van Van den Heuvel even wel niet ter discussie. „Van tijd tot tijd moet je wel eens verse paarden voor de kar zetten, maar zo ver is het. denk ik, nog niet. Maar Van den Heuvel moet natuurlijk wel brengen waar voor hij is ingehuurd en dat is winstgevendheid brengen. Straks als De Schelde in andere handen overgaat, breekt een mooi moment aan om de leiding te vernieuwen." Koper De maandag in Den Haag geno men besluiten hebben er naar de mening van de vakbondsman ook toe bijgedragen dat makke lijker een koper gevonden kan worden voor de aandelen die nu nog in handen zijn van het Rijk en de provincie Zeeland. Hazelager: „De toezegging dat Defensie De Schelde blijft zien .als leverancier van oppervlak teschepen voor de marine, is voor een overname-kandidaat natuurlijk van groot belang." Wethouder C. W. Veerhoek van Schouwen-Duiveland (ruimte lijke ordening en volkshuisves ting) denkt een oplossing te heb ben voor de gerezen problemen, maar wil die eerst binnen het college van B en W bespreken. Die vergadering wordt van daag, dinsdag, gehouden. door Jacques Cats MIDDELBURG - De diefstal van de Mondriaan uit het Zeeuws Museum in Middelburg blijkt een familie-onderonsje te zijn geweest. Een 24-jarige man en zijn 47-jarige moeder uit Sit- tard worden ervan verdacht in nauwe samenwerking het kunstwerk De Boom te hebben toegeëigend. Een 51-jarige plaatsgenoot heeft een onderge- schiktere rol gespeeld bij de diefstal. Zucht naar geld leidde tot een versnelde oplossing van het misdrijf. Achter de man die zich aanvankelijk had aangediend als tipgever bleek later ook de persoon schuil te gaan die in het complot zat dat zich over het schilderij had ontfermd. Nadat een losgeld van 50.000 Duitse mark was geëist slaagde een on derzoeksteam van de politie Zeeland erin de daders en het kunstwerk bij elkaar te bren gen. Het schilderij werd opge spoord in een woning in Ant werpen. Ter plekke werden geen aanhoudingen verricht. Onder zocht wordt of het Limburgse trio het pand in huur had. Lijst Van meet af aan hebben de re chercheurs de wetenschap dat het kunstwerk zonder lijst uit het museum is gesmokkeld na drukkelijk buiten de publiciteit gehouden. Dat maakte het mo gelijk tips op waarde te kunnen selecteren. Zo kon de mogelijke betrokkenheid van een actie groep, genaamd De Boze Water landers, al snel als een valse melding worden aangemerkt. De man die zich voordeed als woordvoerder van de actie groep - deed voorkomen dat de diefstal een fluitje van een cent was geweest, omdat het schilde rij zo van de muur te halen was In werkelijkheid bleef een lege lijst in het museum achter, het schilderij was degelijk vast aan de muur bevestigd De dader heeft, zo meldt de namens de Duitse verzekeraar Nordstem optredende kunstexpert Karei Alberding. 'met een heel grote sluwheid en een heel dunne tang' het schilderstuk uit de lijst weten te halen. De dief moet daarbij uiterst zorgvuldig te werk zijn gegaan, want het op een andere drager opgeplakte schilderij is onbeschadigd aan getroffen. Alberding wil daarmee niet me teen aangeven dat er professio neel werk is verricht. Veel eer der speelt de illustere naam van de persoon die De Boom gestalte gaf een rol van betekenis „Er is heel zuinig met het kunstwerk omgesprongen, in de overtui ging levend dat beschadiging een mindere waarde zou opleve ren." Speurderstalent De kunstexpert is -vol lof over het speurderstalent van het Zeeuwse rechercheteam. „Ook op momenten dat het erop leek dat het natrekken van tips mets uithaalde is men toch doorge gaan." Volgens Alberding is, zeker nu het schilderij weer boven water is gekomen, niet te verwachten dat de verzekeraar hogere eisen zal stellen aan de beveiliging door het Zeeuws Museum. Hij meent dat Nederlandse musea over het algemeen goed bevei ligd zijn. „Inbraken komen al vrijwel niet voor vanwege aller lei alarmapparatuur. Als we van vermissingen horen is dat meestal omdat men zich heeft laten insluiten." De mens blijft de zwakste scha kel: „Overal in de wereld wordt gestolen, soms op de meest bi zarre manieren. Dat is meestal mogelijk door een stukje ge dachteloosheid in het museum in kwestie, een moment van on oplettendheid, of door te weinig toezicht vanwege ziektever zuim." door Nicole Kluijtmans VLISSINGEN - Door de ge meentelijke herindelingen be horen alle Zeeuwse gemeenten tot de middenmoot als het gaat om de gemiddelde koopkracht. Zeeland kent geen uitschieters meer zoals de provincies Noord en Zuid-Holland. Inwoners van Sas van Gent zijn gemiddeld het welvarendst. Vlissingen staat niet langer meer alleen onder aan. De Tholenaren hebben net als de Vlissingers zes procent minder te besteden dan de door snee Nederlander. Dat blijkt uit het Regionaal In- komensonderzoek 1996 van het Centraal Bureau voor de Statis tiek (CBS). De cijfers lopen twee jaar achter omdat het onder zoek is gebaseerd op de gege vens van de belastingdienst. Net als in 1994 hadden de inwoners van Bloemendaal de hoogste koopkracht. Zij waren gemid deld anderhalf keer zo welva rend als de doorsnee Nederlan der. De inwoners van Sas van Gent, de rijksten in Zeeland, hadden slechts vijf procent meer te besteden dan de gemid delde Nederlander. De welvaart was net als vorig jaar het laagst in Kollumerland in Friesland: zeventien procent onder het landelijk gemiddelde. Bij de meeste Zeeuwen lag de koopkracht op of rond het lan delijk gemiddelde. Maar de in woners van Tholen, Vlissingen, Reimerswaal, Middelburg en Axel zitten daar door de bank genomen nog iets onder. In het onderzoek heeft het CBS een arm/rijk-index berekend. Bij de bepaling van de welvaart wordt rekening gehouden met het besteedbaar huishoudens inkomen, het aantal personen in een huishouden en de leeftijd van deze personen. In 1996 be droeg het gemiddelde huishou densinkomen. oftewel de koop kracht, 34.350 gulden. Als echter wordt gekeken naar het gemiddeld besteedbaar in komen ziet de lijst er anders uit. Dan komt Terneuzen er met een besteedbaar inkomen per inwo ner van 21.200 gulden het best vanaf, gevolgd door Noord-Be veland met 21.100 gulden en Sluis-Aardenburg met 20.900 gulden. Opmerkelijk is dat enkele ge meenten door de herindeling op de ranglijst zijn gedaald. Dat geldt bijvoorbeeld voor de voor malige gemeente Westerschou- wen, die is opgegaan in Schou wen-Duiveland. Twee jaar geleden hadden de inwoners van Westerschouwen met ge middeld 20.900 het hoogst be steedbare inkomen van Zeeland Nu komt Schouwen- Duiveland met 20.800 gulden op de vierde plaats. Tot de gemeen ten met de laagst besteedbare inkomens behoren Tholen en Reimerswaal (beiden 18.500 gulden), Borsele( 19.700 gulden) en Vlissingen (19.900 gulden). ELKE AVOND tot 2 de DRVK KERY Winkel in Woord Beeld Geluid Rrasscric Hij zat voor drie dagen in Amsterdam, die kwieke Goe- se manager van dat bedrijf dat iets doet in de levensmid delentechnologie. Voor een cursus vakov ergrenzende communicatiecasestudies of zoiets. Van zo 'n eerste dag in tensief probleembegrijpend lezen en interactief terug koppelen krijg je natuurlijk honger Op weg naar z'n ho telletje aan de andere kant van de stad hield hij het niet langer meer uit. Z'n maag knorde dat het een lieve lust was. Zijn oog viel op een bord van broodjeszaak. Diverse belegde broodjes. Altijd goed In het onvervalst hoofdstede lijks vroeg de verkoopster wat hij wilde Een divers be legd broodje natuurlijk!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 27