Aan Herbalife zit een bijsmaakje PZC Kerstmarkt imkerij open Geen extra geld voor nieuwe noodlokalen St. Willibrordcollege Ambulances niet altijd op tijd Fusie van scholen inspireert jonge dichters tot kunstwerk zeeland 14 Dubieuze voedingsadviezenen geheimzinnige promotie in 'privé-sfeer' Onduidelijkheid over Auvergnepolder blijft D66 wil referendum over verkeer Krukweg dinsdag 1 december 1998 door Arjan van Westen VLISSINGEN - Het Amerikaanse be drijf Herbalife (HL) biedt een oplos sing voor twee problemen: vetzucht en geldgebrek. Met een geraffineerde marketingstrategie slijt het wereld wijd afslankproducten en vitaminen- pillen. De verkoop van deze waar geschiedt ook in Zeeland door lokale distributeurs. Artsen en diëtisten vin den het een zorgelijke ontwikkeling, dat leken zich op de voedingsadviesmarkt begeven. Er wordt - om maar zo veel mogelijk te verkopen - een geneeskundige werking van de producten gesuggereerd. In ho tel Arneville in Middelburg zijn maan delijks HL-bijeenkomsten. In een zaaltje op de eerste verdieping van Arneville zijn aan het begin van de avond twee dames bezig HL-produe- ten uit te stallen. Eén ervan is Anita Staps, ex-wereldkampioene judo, en dat laat ze nieuwe klanten weten ook. Hoe mooi ze de potjes, doosjes en het pr-tennisracket ook etaleren, slechts een handjevol mensen zal het resultaat bewonderen. Twee nieuwe geïnteres seerden dagen op. Een drietal trouwe gebruikers, die tevens verkopers zijn, treedt op voor de nieuwkomers. Ze ver tellen dat ze dankzij HL een flink aantal kilo's verloren hebben. Een ge forceerd applausje valt hun ten deel. Stralend van gespeeld geluk zeggen ze door gebruik van HL bewuster en ge Mark Hughes, grondlegger van het HL- imperium, verdiende miljoenen aan zijn wondermiddeltjes. zonder te zijn gaan leven. De twee vriendelijke leidsters voegen daar graag aan toe dat een HL-klant een zo veel mooier, beter mens is geworden dankzij deze poedertjes en pillen. Afvalshakes Er zijn diverse HL-producten: aller eerst formule 1, de afslankshakes van 81 gulden per blik, dan is er formule 2, de reinigings- en darmtabletten, (goed voor de darmvlokken, zegt één van de medewerkers van HL) kosten 33 gul den per 90 capsules. Voor 36 gulden mag formule 3, een potje vitaminen en mineralen mee naar huis worden geno men. De middelen moeten volgens ver kopers van HL in combinatie met elkaar gebruikt worden. En een heel le ven lang. Tegenwoordig is Staps voedingsdes kundige in Nieuwerkerk. Ze profileert zich bij potentiële klanten als iemand die van zeer dichtbij topsporters bege leidt. De sportarts van de Nederlandse Judobond T. Schers vindt het zeer on waarschijnlijk en -afkeurenswaardig als topatleten HL gaan gebruiken. Schers: ,,De diëtist van de bond en ik raden gebruik van HL af." Uitgebalanceerd Staps is volgens de sportarts dan ook niet betrokken bij begeleiding van de judoka's van de bond. Dat zij gebruik makend van haar contacten binnen de bond onlangs aan judoka's over HL heeft verteld, noemt Schers 'ongeluk kig'. „Als ik dat had geweten, was ik er heen gegaan om enige aanvulling op haar voedingsadviezen te geven. Spor ters verdienen een uitgebalanceerde voeding. HL biedt die zeker niet", aldus de sportarts. Volgens Staps kent de arts de producten niet. Vijfenzeventig procent van de Neder landse bevolking heeft volgens Staps gezondheidsklachten als gevolg van slechte voeding. Daarmee is de nood zaak van HL-producten volgens haar aangetoond. Óp de meeting worden ziekten genoemd als Crohn en bronchi- tis. HL zou deze volgens de distribu teurs soms kunnen voorkomen. Opvallend is dat die ziekten in het pro motiemateriaal niet genoemd worden. Dat HL geen medicijn is, wordt op de bijeenkomst gezegd. Desalniettemin wordt door het noemen van de ziekten, de indruk gewekt dat HL een vergaan de positieve invloed op het lichaam heeft. „Het is een schemergebied", zegt de voorlichter van de inspectie voor de gezondheidszorg. „Ook al zeg je na drukkelijk dat het geen medicijn is. Je kan niet zomaar een claim leggen op bepaalde ziekten." Toezicht op de verkoop en kwaliteit Een goed figuur moet uit deze potjes komen. van de HL-producten is een taak van de keuringsdienst van waren. Ook die plaatst vraagtekens bij HL. Toch mag HL op de markt. „Zo lang er geen men sen zijn die klachten over het spul heb ben, vindt er geen onderzoek naar de betrouwbaarheid van HL plaats", laat de keuringsdienst in Den Haag weten. De grondlegger van HL, Mark Hughes, schopte het van krantenjongen tot mil jonair. Iedere nieuwe klant van HL krijgt dat succesverhaal te horen. Een potentiële verkoper schuilt immers in hem of haar. De nieuwe distributeurs gaan dankzij een beloningssysteem zelf op zoek naar gebruikers en verko pers. De kas van de HL-goeroe wordt zo flink gespekt. HL kenmerkt zich door geheimzinnig heid. Voorlichters in Nederland zijn moeilijk te traceren. Het zijn de lokale distributeurs die de pr voor het bedrijf opknappen. Serieuze Nederlandse we tenschappelijke onderbouwing over de werking van HL kan niet worden gege ven. Distributeurs schennen met dr. David Katzin, die in de Verenigde Sta ten in dienst is van HL. In Nederland heeft nog geen enkele arts of diëtist zich gemeld als fanatiek pleitbezorger van HL. Het wordt afgekeurd of hoog stens voor kennisgeving aangenomen dat de patiënt het gebruiken wil. „Zij willen hun eigen markt beschermen en verdiepen zich daarom niet in HL", luidt het weerwoord van de distribu teurs, als er uit medische hoek kritische geluiden komen. Volgens E. Covers, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, schuilt in de geheimzinnigheid van HL het succes. „Mond-tot-mond-reclame in de privésfeer is de beste overtui ging." Govers keurt HL af, „Zeker, mensen verliezen er kilo's door. Maar als je er niet bij mag eten, dan doe je dat ook van een theedieet." Verkopers zeggen dat het met HL goed verdienen is. Wordt er meer dan zesdui zend gulden bruto per jaar verdiend, dan moeten deze verkopers ingeschre ven staan bij de Kamer van Koophan del (KvK). Dit wordt tijdens de presentatie niet gezegd. „Een midden standsdiploma is vereist als er zo veel met de verkoop van een product wordt verdiend", meldt de KvK in Middel burg. Op geen enkele manier wordt er over het belang van dit diploma tijdens de bijeenkomst in Arneville gesproken. Staps: „Bij mijn weten hebben we geen diploma nodig, omdat we niet in een winkel verkopen." Staps meent dat winstbejag geen reden mag zijn om HL te gaan verkopen. Dat strookt niet met de presentatie in Arne ville. Daar zegt zij de laatste maand tienduizend gulden met de verkoop van het spul te hebben verdiend. Dat kun- door Esme Soesman THOLEN - Het gesprek dat maandag gevoerd is tussen vertegenwoordigers van de gemeenten Tholen en Bergen op Zoom over de ontwikke lingen in de Auvergnepolder heeft geen nieuwe informatie opgeleverd. Zo bleek 's avonds bij de vergadering van de commissie gemeente lijke ontwikkeling van Tho len, tot grote teleurstelling van de fracties WD, D66 en PvdA „Bergen op Zoom is nog steeds bezig met de haal baarheidsstudie", vatte wet houder W. C'. van Kempen de uitkomst van het gevoerde overleg summier samen. Verschillende fractieverte genwoordigers probeerden meer informatie los te peute ren. Zo vroeg E. Frigge-Ho- gesteeger (VVD) of de plan nen voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein te genover Tholen-stad wel licht kleinschaliger gaan uit pakken dan oorspronkelijk gepland. Een vraag, waarop Van Kempen het antwoord schuldig moest blijven. Het zelfde gold voor het verzoek van M. A J. van der Linde (PvdA) om meer duidelijk heid te scheppen over het tijdstip wanneer wel infor matie kan worden verwacht. Het uitblijven van antwoord frustreerde ook J. van den Donker (D66): „Want er bo venop zitten is wel leuk. Maar wij weten helemaal niets." Veiligheid De wethouder gaf wel aan de punten die in een voorgaande vergadering door de raads fracties zijn aangedragen - zoals de vraag om maskeren de beplanting en aandacht voor de veiligheid van de Tholenseweg - op tafel in Bergen op Zoom te hebben neergelegd. „Maar pas als het haalbaar heidsonderzoek is afgerond, weten wij meer." foto's uitfolder Herbalife nen anderen ook, want eerder deze avond werd al te verstaan gegeven: „Er is hier in Zeeland een enorme markt." De magere opkomst in Arneville is daar echter geen bewijs voor. Bonus Iedere gebruiker, die zelf verkoopt, krijgt vijfentwintig procent korting. De introductie van een nieuwe distri buteur levert een bonus op. Een zeer Amerikaanse wijze van ver-koop. Aan een persoon die nadrukkelijk heeft ge zegd op eigen initiatief naar Arneville te zijn gekomen, wordt uitgelegd dat hij via internet is uitgenodigd door de mevrouw die naast hem zit. De vrouw, die zijn distributeur wordt en dus de bonus incasseert. Staps: Dat doen we zo, omdat onze klanten een goede bege leiding nodig hebben." W. Jautze verkoopt HL in Brouwersha ven. „Ik heb ouderdomssuiker en ben met de shakes geholpen. Zelf adviseer ik dan ook aan mensen met deze kwaal om HL te gebruiken." Jautze, die de verkoop van HL er naast zijn verfspuiterij bij doet, erkent dat er soms niet al te bonafide verkopers rondlopen. „Je mag, vind ik, niet zeg gen dat j e een zi ekte er mee kan voorko men." Mensen die dat wel doen zijn vol gens hem vaak 'meisjes die snel geld willen verdienen'. Arendskerke of zelfs Oud-Sab- binge moeten nadenken over de Krukweg. Hij vroeg zich of dat wel de weg was die bewandeld moet worden om tot een oplos sing te komen. Daar komt volgens de wethou der bij dat de problematiek niet eenvoudig is. Maatregelen op de Krukweg hebben tot in de wijde omgeving gevolgen. Die gevol gen gaan vaak verder dan de mensen die zich daar momen teel druk overmaken, zich reali seren. Hij raakte nog enigszins opge wonden toen Jansen suggereer de dat in het Goese Meer wordt beweerd dat 't Hart zich niet erg inzet om tot een oplossing van het probleem te komen, omdat in die nieuwe wijk weinig kie zers voor zijn partij wonen, 't Hart: „Deze gedachte werp ik verre van mij." De wethouder constateerde dat dat gegeven niet relevant was en toonde zich verheugd dat Jansen zich van die suggestie distantieerde. door René Schrier WILHELMINADORP - Als het aan D66 in de Goese gemeente raad ligt mag iedere inwoner van die gemeente zich bij de Statenverkiezingen volgend voorjaar, uitspreken over een oplossing voor de verkeerspro blematiek op de Krukweg langs het Goese Meer. Iedereen heeft er toch een mening over, Iaat ze die dan maar geven ook, was de suggestie van het D66-raadslid J. M. Jansen maandagavond in een vergadering van de commis sie ruimtelijke ordening, finan ciën en onderwijs. Wethouder M. L. 't Hart (PvdA, ruimtelijke ordening) vond zo'n enquête of referendum geen goed plan. Hij erkende dat veel mensen een mening over de ver keersproblemen in dat gebied hebben. Maar het plan van D66 uitvoeren, zou betekenen dat ook inwoners van Goes-zuid, 's- Heer Hendrikskinderen, 's-Heer door René Schrier GOES - De gemeenteraad van Goes voelt er niets voor om ex tra geld beschikbaar te stellen voor vernieuwing van de nood- lokalen van het Sint Willibrord college. Iedereen is het erover eens dat de twaalf noodlokalen, gehuisvest in drie gebouwen, dringend vervangen moeten worden en wel op korte termijn, maar het financiële plafond is bereikt. Meer geld voor de huisvesting van het onderwijs is er in 1999 niet. Daar komt bij dat noch de raad, noch wethouder M. L. 't Hart (PvdA, onderwijs) een toe zegging wil doen in welk jaar de lokalen dan wel vervangen kun nen worden. De reden voor dat laatste is sim pel volgens de wethouder. In de gemeente Goes wordt de huis vesting van de scholen met een verordening geregeld. Alle aan vragen van het onderwijs wor den aan die verordening ge toetst. Op die manier wordt ieder jaar een huisvestingsplan opgesteld. Nu al zeggen dat het Sint Willi brordcollege in 2000 op dat plan komt te staan, zou theoretisch andere scholen die in dat jaar zo mogelijk nog ergere huisves tingsproblemen hebben tekort doen. De rector van het Sint Willi brordcollege, F. C. van dei- Knaap, maakte maandagavond gebruik van het spreekrecht in een vergadering van de raads commissie ruimtelijke orde ning, financiën en onderwijs om nog eens te pleiten voor sloop van de noodlokalen en voor nieuwbouw. Iedereen vond dat hij gelijk had, maar hij moest uiteindelijk met lege handen vertrekken. Voorzet 't Hart gaf de raadsleden nog wel een bescheiden voorzet met de suggestie dat zij kunnen be sluiten meer geld voor het Goese onderwijs uit te trekken, maar hij voegde er meteen aan toe dat de raad dan ook wel moet zeg gen waar dat geld vandaan moet komen. De wethouder merkte op dat hij de huisvestingsproblematiek van onder meer het Sint Willi brordcollege wil betrekken bij een onderzoek naar de huisves ting van het totale onderwijs in Goes. In dat kader wilden enke le raadsleden van Van der Knaap weten of hij het be zwaarlijk zou vinden om enkele klassen op een andere locatie onder te brengen. Dat zag de rector niet zitten. De spoorweg overgang bij Ockenburgh is een te grote barrière, vond hij. Dat zou de identiteit van de school aantasten. Het probleem was des te schrij nender omdat Van der Knaap aangaf dat zijn school volgens de verordening niet in aanmer king komt voor verbetering, omdat de prognoses uitwijzen dat er zes leerlingen tekort zijn op een totaal van 1050 leerlin gen. De huidige lokalen zijn vol gens hem een aantasting van goed onderwijs aan de school, 't Hart onderstreepte dat. Hij had het over armzalige noodloka len. Nieuwdorp houdt avond over veiligheid NIEUWDORP - De ge meente Borsele houdt maandag 7 december een veiligheidsavond in Nieuwdorp. Dan wordt een ongeval in scène gezet en zullen hulpverleners van politie, brandweer en GGD een demonstratie geven van hun werkzaam heden als er een ongeval is. De veiligheidsavond begint om 19.30 uur en is in en bij het verenigings gebouw aan de Herten- weg in Nieuwdorp. Het 'ongeval' zal zich op de kruising Hertenweg- /Havenweg te Nieuwdorp voordoen. Omwonenden zijn daar van te voren over ingelicht. Na afloop van de demonstratie zullende hulpverleners in het ver enigingsgebouw hun werkwijze toelichten en is er de mogelijkheid vragen testellen. J. Griep van Eu- rogas zal het een en ander vertellen over de veilig heid van zijn bedrijf. De straathoekwerker geeft informatie over overige hulpverleners op wie tij dens een calamiteit een beroep kan worden gedaan. door Ab van derSluis VLISSINGEN - Burgemees ter A C de Bruijn van Veere heeft maandagmiddag de Christmas Fair in imkerij Poppendamme geopend. Zij opende bovendien de ten toonstellingen Muizen en Rat ten, Natuur in de Duinen, Ou we Zakken en Landschappen en Bloemen. De Christmas Fair duurt tot en met 24 december. Daarna schakelt de imkerij voor de kinderen over naar een Win terfeest, waar poppentheater Parabel dagelijks om half twee en om drie uur een voor stelling geeft. De grote schuur van de imke rij is omgetoverd tot een sfeer volle kerstmarkt. Uiteraard zijn er allerlei kerstspullen te koop, maar daarnaast is ook te zien hoe ambachtslieden hun produk- ten maken. Hun werk heeft iets met kerst te maken. Zij vervaardigen onder meer kaarsen, kaarten, kandelaars, kerstdecoraties en muziek. Wie de fair bezoekt, moet langs de tentoonstelling Mui zen en Ratten. De expositie geeft een beeld hoe er vroeger op het platteland, maar ook in de steden strijd is gevoerd te gen dit (on)gedierte. De imke rij toont ouderwetse vallen uit de wereld, maar laat ook staaltjes van huisvlijt te zien. Bezienswaardig in dat ver band is een emmer, waarop een deegrol ligt. Rondom de deegrol is een aantal plakjes spek bevestigd. Als de muis het vlees wilde pakken, draai de de deegrol waarna de muis verdronk. door Edith Ramakers VLISSINGEN - Op Walcheren moet een betere verdeling van uitrukposten voor ambulances ko men. Bij spoedritten in de drukke zomermaanden kan een ziekenwagen vanuit standplaats Vlissin- gen of Middelburg niet altijd binnen de vastge stelde tijd van 15 minuten in het noorden van Wal cheren aankomen. Zo duurde het meer dan een half uur voordat het strand van Domburg werd bereikt. Over een nieuwe uitrukpost in de gemeente Veere wordt momenteel overlegd. Dat iDevestigt D.G. Murre, directeur Stichting Ambulancedienst Walcheren (SAW). Inhetkwaliteitsverslagover 1997 van SAW wordt het probleem inzichtelijk gemaakt: een ambulan ce vanuit Vlissingen of Middelburg heeft in het hoogseizoen 23 minuten nodig om in Oostkapelle aan te komen, in Westkapelle 22 minuten en bij het strand van Domburg 33 minuten. „We hebben die gegevens toen afgezet tegenover de tijd die een helikopter nodig heeft. In 1997 heb ben we die tien dagen op proef mogen gebruiken. De helikopter was binnen zes en zeven minuten ter plaatse." De helikopter bleek een efficient middel tegen de tijdsoverschrijding. „Maar het bleef bij een proef. Want de SAW krijgt een budget toegewezen en daarmee moeten we het doen. Het gebruik van de helikopter in de zomermaanden, juni, juli, augus tus, is helaas veel te duur voor ons." Murre vult aan dat het er de komende tijd ook niet beter op zal worden. „Er worden alsmaar meer hobbels en andere verkeersremmende maatrege len genomen. In de zomer hebben we heel veel last van het verkeer, vooral omdat er steeds meer 30- kilometergebieden komen. Dat leidt tot opstop pingen." De grote schuur van imkerij Poppendamme in Veere is omgetoverd tot een sfeervolle kerstmarkt. foto Ruben Oreel door Miriam van der Schot KOUDEKERKE - Evenwicht tussen fuserende basisscholen en het behouden van de eigen identiteit. Dat is het idee achter het kunstwerk dat leerlingen van vijftien gefuseerde Veer se en Noord-Bevelandse basis scholen hebben gemaakt. In ie der kiertje en achter ieder deur tje in het object zitten gedichten die de kinderen hebben geschre ven. Het gehele object dingt in april mee naar een prijs bij de landelijke poëziewedstrijd voor kinderen. Alle 1438 kinderen van de vijf tien protestants-christelijke basisscholen zijn vanaf de jong ste kinderboekenweek aan de slag gegaan met poëzie en het kunstwerk. Iedereen leverde een gedicht in en per school wer den er acht gedichten uitgeko zen. Ook maakten alle scholen een voorwerp zoals een gezicht, een kastje met deurtjes of een papierkoker, waarin de gedich ten gestopt zijn. Uiteindelijk zijn alle voorwerpen aan elkaar gemaakt, wat resulteerde in het huidige werk. Naast het kunst voorwerp is een selectie ge maakt van alle gedichten en die is verwerkt in een echte dicht bundel. Hoe het werk beoor deeld wordt op de wedstrijd is voor directrice Agnes de Jong van 't Klinket in Koudekerke nog een raadsel. Want er zijn in dividuele prijzen en prijzen voor een school. Maar dit werk is door een groep scholen ge maakt. „We hebben de stichting Kinderen en Poëzie over onze inzending ingelicht, want we wilden er zeker van zijn dat dit mocht. Maar ze waren heel en thousiast. We hebben ook al ge vraagd of we het werk na afloop kunnen terugkrijgen. Want dan kunnen we het om de beurt ten toonstellen op alle scholen." Het idee voor het maken van het kunstwerk ontstond rond 1 ja nuari 1998. Toen zijn de protes tants-christelijke basisscholen gefuseerd. „Uit die fusie wilden we iets positiefs laten ontstaan. Want vaak hoor je dat fusies ge paard gaan met veel vervelende dingen", zegt. De Jong. „Hier mee willen wij laten zien dat het mogelijk is om samen te werken en tegelijkertijd dingen te doen op je eigen manier. Het onder werp poëzie is namelijk op iede re school anders aangepakt." Eva Borstelaar (1) en Cereso van Garsel van basisschool 't Klinket bekijken voor het kunstwerk de poë ziebundel waaraan 1438 Veerseen Noord-Bevelandse kinderen aan meewerkten. foto Ruben Oreel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 24