Studie naar distributiecentrum Het trieste verhaal van meester Schoe PZC Woningen plan Duizendblad in trek CDA geeft als enige in Borsele algemene visie op collegebeleid zeeland 13 Oplossing voor probleem zwaar verkeer in Tholen-stad Raad steunt bouwplan seniorenwoningen in Sint Maartensdijk Inzage nieuwe belastingen Internet voor Reynaertschool Inbrekers stelen kristal en ivoor Eerste prijs voor Kunst Eer Politiehond grijpt autodieven 'CV'E9{ 0*MZl'E9\ dinsdag 1 december 1998 door Esme Soesman THOLEN - De gemeente Tholen is bereid de vestiging van een distributiecentrum buiten de kern Tholen, als mogelijke op lossing voor het vervoerspro bleem van zwaar verkeer, te overwegen en een gesprek over dit onderwerp met de Thoolse middenstand aan te gaan. Wethouder K. A Heijboer zegde dat maandagavond in de verga dering van de commissie ge meentelijke ontwikkeling toe naar aanleiding van klachten die geuit zijn over het Verkeers circulatieplan (vcp Tholen- stad). Het plan lange vrachtwa gens voorlopig nog toe te staan om door de Oudelandsestraat te rijden, stuitte op bezwaren bij omwonenden. ,,Probleemverplaatsing", gaf PvdA'er M. A J. van der Linde aan. Want door welke wegen je het vrachtverkeer ook stuurt, de situatie in de binnenstad zal voor zwaar verkeer nooit ideaal zijn. Hij stelde dan ook voor de haalbaarheid en voor- en nade len van een distributiecentrum opnieuw te overwegen, Een voorstel waar de fracties VVD en D66 zich bij aansloten. Heijboer onderstreepte de pro blematiek, maar gaf aan de vor ming van een distributiecen trum geen 'kleinigheid' te vinden. „En daar moet ook draagvlak voor zijn bij de mid denstand. Op zich werkt een distributiecentrum fantastisch, maar we moeten wel naar de omvang en aard van onze ker nen kijken", was zijn voorzich tige reactie. Wel toonde hij zich bereid 'in hoofdlijnen' een ver kenning van voor- en nadelen op deze mogelijke oplossing los te willen laten en bovendien in ge sprek te willen gaan met de Thoolse middenstand. Bebouwing door Esme Soesman SINT-MAARTENSDIJK - Het plan van de Thoolse mevrouw Deurloo-Van de Velde om senio renwoningen neer te zetten op de plaats van de oude mavo de Vijfhoek in Tholen is positief ontvangeii door de Thoolse fracties VVD, PvdA CDA en RPF/GPV. Een goede locatie, dichtbij het stads- en bij het zorgcentrum, luidde het eensgezinde com mentaar van deze fracties tij dens de vergadering van de commissie gemeentelijke ont wikkeling maandagavond in Sint-Maartensdijk. Op de grond rust de bestemming openbare en bijzondere doeleinden, wist wethouder W. C. van Kempen. „Dus daar kun je verschillende kanten mee op." Wellicht zal wel een stukje van de grond waarop de Vijfhoek College gende verzoek bij de gemeente neergelegd dit bestemmings plan, vooruitlopend op de in richting van de nieuwe woon wijk Waterfront, te herzien omdat het huidige plan Noord geen zonering kent in milieuca tegorieën. Dat betekent dat in Noord bedrijven kunnen wor den gevestigd die - uitgaande van de huidige milieueisen - veel verder van woonbebou wing af moeten liggen. Voor de PvdA aanleiding om aandacht voor dit verwaarloos de gebied te vragen. „Dat plan zou eigenlijk helemaal eens op de schop moeten, om het een kwaliteitsimpuls te geven. Is er weieens aan een reconstructie van dit gebied gedacht?", aldus Van der Linde. De gemeente heeft in ieder geval aandacht aan de oude veilinghal besteed, antwoordde wethouder W C. van Kempen. Knelpunt is dat de eigenaar van een dergelijk bouwwerk niet tot actie kan worden verplicht. Over het bedrijventerrein in z'n geheel is het college duidelijk. Naar aanleiding van een onder zoek dat de provincie heeft ge daan naar oude bedrijventerrei nen, is besloten geen geld te steken in het opknappen van het bewuste terrein. „Er zouden ook miljoenen guldens in moe ten", aldus de betrokken ambte naar. Met het voorstel 25.000 gulden uit te trekken voor her ziening van het bestemming plan Noord gingen alle fracties akkoord. Vanuit de commissie kwam ook het verzoek aandacht te beste den aan het bestemmingsplan Noord in de stad Tholen. De Provinciale Planologische Commissie (PPC) heeft het drin- staat, aangewend worden voor de aanleg van een rotonde. „Maar ik neem de brief van me vrouw Deurloo mee in de be raadslagingen", aldus Van Kempen. „Waarom zo voorzich tig?", reageerde PvdA-er M. A J. van der Linde. „Ik zou zeggen: dit is een mooi plan, dit moet je omarmen." Van Kempen gaf aan de brief nog niet binnen het college te hebben besproken en wees bo vendien op de praktische situa tie nu. Het gebouw moet name lijk nog leeg. Een gedeelte van de ROC-cursussen die er mo menteel worden gegeven kan onderdak krijgen in het school gebouw De Veste, maar niet alle activiteiten hebben al een alter natieve plaats. Pas in het voor jaar wordt volledige leegstand verwacht. - De voorbereidingen voor de bouw van plan Duizendblad in Goes zijn nog in volle gang, maar bijna alle woningen van de eerste fase zijn al verkocht. foto Dirk-Jan Gjeltema door Esme Soesman GOES - Het gaat hard met de verkoop van woningen die gebouwd gaan worden in plan Duizendblad in de Goese wijk Nieuw West. Van de eerste fase, die 39 woningen omvat, zijn er al 32 verkocht. De eerste woningen worden naar verwachting be gin 2000 opgeleverd. Gebouwd wordt er overigens nog niet. Op dit moment werkt Bouwcombinatie Nieuw West aan het bouwrijp maken van het gebied. Volgens verkoopleider J. Son- ke heeft het natte weer van de afgelopen tijd tot op heden slechts een kleine week vertraging tot gevolg gehad. „Eind janua ri is het bouwrijp maken gereed. In de loop van februari/maart beginnen we denk ik met het bouwen van woningen", blikt Sonke vooruit. De tweede fase wordt vol gens de huidige planning ingezet in mei. In totaal zullen 79 woningen een plaatsje in Duizendblad krijgen, verschillende ty pen en prijsklassen door elkaar. De wijk wordt een combinatie van rijtjeswonin gen, split levelwoningen, een enkele vrij staande en een serie twee-onder-één-kap- woningen De prijzen lopen uiteen van zo'n 240.000 tot 470.000 gulden. De twee- onder-één-kapwoningen - in totaal zijn er twintig exemplaren van dit type beschik baar-zijn vanaf 360.000 gulden verkrijg baar Sonke: „Waarschijnlijk start rond de jaarwisseling de verkoop van de tweede fase." WISSENKERKE - Over acht dagen treden de belastingveror deningen 1999 van de gemeente Noord-Beveland in werking. Tot die tijd liggen zij ter inzage op de gemeentesecretarie in Wissenkerke bij de afdeling financiën. De hoogte van de tijdens de raadsvei'gadering van 12 novem ber vastgestelde verordeningen zijn bij de begrotingsbehan deling bepaald. Zo is de reinigingsheffing voor éénpersoons huishoudingen op 324 gulden gesteld en die voor meerpersoonshuishoudingen op 432 gulden. Per extra con tainer legt de burger 216 gulden neer. Voor een hond moeten inwoners 72,50 gulden betalen, twee honden kosten 82,95 gulden en bij een derde en vierde hond loopt de belasting op tot respectievelijk 96,35 en 107,24 gulden. Voor elke volgende hond wordt 120 gulden neergeteld en een kennel kost 343 gul den aan belasting. Op verzoek en tegen betaling zijn afschrif ten van de genoemde verordeningen te verkrijgen. HULST - De Hulster openbare basisschool De Revnaert heeft een intemet-aansluiting gekregen van Sinterklaas. De aan leg van de benodigde ISDN-lijnen en apparatuur is bekostigd door een schoonmaakbedrijf uit Hulst. De baas van dat be drijf is de vader van drie leerlingen. Enkele andere basisscho len in Hulst kregen eerder al de beschikking over Internet door de gulheid van een bank. Omdat De Revnaert niet genoeg bancaire relaties met die gulle gever onderhoudt, kwamen ze destijds met voor internet-aansluitingen in aanmerking. Nu de school alsnog de beschikking krijgt over Internet, zullen de leerlingen snel met de mogelijkheden vertrouwd worden ge maakt. Directeur E. van den Bergen heeft zijn school al aangemeld voor een aantal internetopdrachten die door het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland worden bedacht. VOGELWAARDE - Een 52-jarige man uit Vogelwaarde ont dekte zondagavond laat dat er tussen zondagmiddag en het moment van thuiskomen was ingebroken in zijn woning aan de Hazelaarstraat. De hele woning bleek te zijn doorzocht. Vermist worden enkele kristallen en ivoren kunstvoorwer pen. ZIERIKZEE - Het orkest van de koninklijke harmonie Kunst Eer uit Zierikzee heeft de eerste prijs gewonnen tijdens de nationale wedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Fede ratie van Muziekverenigingen. Het concours werd het afgelo pen weekeinde gehouden in Beuningen. Kunst Eer streek op het nationaal podium de hoogste eer op door een vlekkelo ze uitvoering van de klassieke muziekstukken Telemark Fan tasy en Fantasia Super l'Homme Armé. Het harmonieorkest bestaat uit 56 spelende leden. Omdat de eigen slagwerksectie kampt met een tekort aan muzikanten, werden voor het con cours twee mensen 'geleend' van Sempre Crescendo uit Mid- delhamis. Ook werd een bevriende hoornist van De Hoop uit Stellendam ingeschakeld om de waldhoorn melodieën bij Telemark Fantasy volledig tot hun recht te laten komen. OOSTERLAND - De politie op Schouwen-Dui veland heeft in de vroege maandagmorgen (3.40 uur) drie mannen aangehou den op verdenking van diefstal van een personenauto. De drie, in de leeftijd van 18 tot en met 21 jaar zijn afkomstig uit Spijkenisse en Hoogvliet-Rotterdam. Ze konden worden aan gehouden met assistentie van een politiehond. Na aanhou ding zijn ze overgebracht naar diverse politiebureaus in Zee land. De auto werd in Oosterland aangetroffen. Informatie over sport vrij willigers WISSENKERKE - De gemeente Noord-Beveland houdt maan dag 11 januari om 19.30 uur in het gemeentehuis in Wissenker ke een voorlichtingsbijeen komst over het onderwerp 'vrij willigers die actief zijn in sportverenigingen'. Gesproken wordt over hoe de vereniging vrijwilligers kan be houden en hoe potentiële vrij willigers te benaderen zijn, P. Vader van de Zeeuwse Sport raad verzorgt de informatie. Ook wordt informatie verstrekt over de ondersteuningsmoge lijkheden van het vrijwilligers- beleid en kan kennisgemaakt worden met welzijnswethouder A P. Dees-de Looff. Voorstad 22 4461 KN GOES Tel: (0113)273000 Fax: (0113)273030 e-mail: redgoes@pzc.nl te Goes: M.J. Schrier(chef) I. Huibers A.M. van der Jagt E. Soesman te Vlissingen: L. Fransen E.L. Ramakers M.J. van der Schot A.A. van der Sluis K.L. de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax:(0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl door René Schrier HEINKENSZAND - Het CDA in de gemeenteraad van Borsele is de enige fractie die van plan is aanstaande donderdag echte al gemene politieke beschouwin gen te houden. Het CDA heeft daarvoor de be handeling van de eerste begro tingswijziging voor 1999 geko zen, die donderdag 3 december in de gemeenteraadsvergade ring aan de orde komt. De poli tiek geïnteresseerde Borselse burger krijgt dus alleen van het CDA te horen waar die partij voor staat als het gaat om het al gemene politieke beleid in zijn gemeente. Wil die burger dat ook van de andere partijen weten dan moet hij of zij elke keer als een van de raadsleden van de andere par tijen het woord voert, proberen uit die opmerkingen een politie ke ideologie te distilleren. In de meeste gemeenten is het gebruikelijk dat bij de vaststel ling van de begroting de politie ke partijen hun licht laten schij nen over het gemeentelijk beleid dat in het nieuwe begro tingsjaar moet worden gevoerd. De gemeenten zijn overigens niet verplicht dergelijke alge mene beschouwingen te hou den. In Borsele is dat dit jaar tussen wal en schip gevallen. Het colle ge heeft de fracties laten weten dat het, als gevolg van de ver kiezingen en de samenstelling van een nieuw college, niet in staat was om tijdig een begro ting met nieuw beleid op te stel len. Hetzelfde Wel wilden B en W tijdig een door de gemeenteraad vastge stelde begroting aan de provin cie aanbieden, vandaar dat op 12 november een begroting voor 1999 in de gemeenteraad aan de orde is geweest, die - op een en kel punt na - ongeveer hetzelfde was als de begroting voor 1998. Het nieuwe beleid dat het colle ge van B en W voor 1999 van plan is te voeren, is vervat in de eerste begrotingswijziging die voor de raadsvergadering van aanstaande donderdag op de agenda staat. Dat is dus het mo ment, vindt CDA-fractievoor- zitter A E. M. M Lijmbach, om een visie op het beleid van het college te geven. „Dat moet je toch eenmaal per jaar doen. En dan is dit het moment, omdat in de begrotingswijziging de visie van het college wordt weergege ven." Frustratie Wat de fractievoorzitter van collegepartij WD, P. C. G F Bouwman betreft hoeft dat alle maal niet. Dat het CDA per se algemene beschouwingen wil houden, komt volgens hem voort uit frustratie omdat die partij niet in het college zit. „En dan kan ik me voorstellen dat een oppositiepartij het college op een aantal punten om de oren wil slaan. Daar hebben wij nu geen behoefte aan want in die eerste begrotingswijziging staan de consequenties van de verkiezingsprogramma's van de collegepartijen en van de af spraken die in het collegepro gramma zijn gemaakt. Wij zullen die eerste begrotingswij ziging dan ook zakelijk benade ren." Pragmatisch Het dichtst in de buurt van het CDA komt de fractie van de SGP/RPF/GPV. Fractievoorzit ter J. Zandee zegt wel iets te gaan zeggen wat op algemene beschouwingen lijkt. Maar het zal kort zijn, voegt hij er aan toe. Het D66-raadslid P. Verbart wil de eerste begrotingswijziging vooral pragmatisch benaderen. PvdA-fractievoorzitter M. H. de Bart is van plan alleen te rea geren op het stuk, de begro tingswijziging. „We hebben al gediscussieerd over het college programma Daar zat ook iets van een algemene beschouwing in. Overigens was die discussie ook niet zo uitvoerig, want te genwoordig houden we in Bor sele niet meer van die lange dis cussies. Wat moet je ook met algemene beschouwingen. Vroeger zat daar iets in van dat we de wereld wilden verbete ren." Wethouder P. J. Vollaard (PvdA financiën) laat weten dat voor de komende raadsvergadering niet is voorzien in het houden van algemene beschouwingen, maar dat het iedere fractie vrij staat een uitgebreid exposé te houden over haar politieke ideologie. Daar zijn in ieder ge val geen afspraken over ge maakt, geeft hij aan. Dat wil overigens niet zeggen dat de eerste begrotingswijziging zon der kleerscheuren door de raad komt, vreest hij weststrate verpakkingen Meester Schoe, die tegelijk koster, voorlezer en voorzanger was in de kerk van Wissenkerke, liet in 1841 alle schoolkinderen op eigen initiatief vaccineren tegen pokken. door A. J. Barth Het was de Engelse arts Jenner die in 1796 de mogelijkheid van koepok inenting ontdekte voor bestrijding van de kinderpokken. Dat was een ziekte waaraan in die tijd veel kinderen stier ven. Niet iedereen was ervan overtuigd dat vaccinatie tegen veel voorkomende ziekten, die vaak een epidemisch ka rakter hadden, een zegen voor de mens heid was. Sinds het eerste decennium van de negentiende eeuw kruisten voor- en tegenstanders de degens. Een verklaard tegenstander om gods dienstige redenen was in de negentien de eeuw de arts Capadose. geen onbe kende in reformatorische kring. Tot vandaag toe zijn er tegenstanders van inenting. Zij beschouwen dat als een in breuk op de wil van God. Toch legden gemeentebesturen ouders al vroeg de plicht tot vaccinatie van hun kinderen op. In Goes bepaalde de gemeenteraad in 1823 dat kinderen alleen tot de open bare lagere school konden worden toe gelaten wanneer ze het zogenaamde pokkenbriefje konden overleggen. Toen in 1851 de Christelijk Afgeschei denen in Goes een eigen school opricht ten, wilde het gemeentebestuur geen medewerking verlenen, onder meer op grond van weigering tot inenting dooi de oprichters. Het schoolbestuur ging tenslotte overstag en zo kon in 1854 de eerste christelijke lagere school van Zeeland geopend worden met kinderen die een pokkenbriefje hadden. De be kende predikant Budding, die een eigen gemeente in Goes had, vond dat maar niks en begon met de school Nathanaël, die in 1860 werd opgericht en in korte tijd tot grote bloei kwam. In 1868 werd de school gesloten. In Goes was een pokkenepidemie uitge broken en de meeste lijders aan de ziek te (Waren afkomstig uit de kring van Budding, want zij waren niet ingeënt. Het gemeentebestuur, dat zich sinds 1857 kon beroepen op de onderwijswet, was onverbiddellijk. De school ging dicht en bleef dicht. In rep en roer Ook in Wissenkerke gold vaccinatie- dwang, maar dat nam de onderwijzer van de lagere school. Abraham Schoe, in 1841 wat al te letterlijk op. Op 22 april van dat jaar verzocht hij de 'medi cine docter' H. J. Keijl op school te ko men om alle daar aanwezige kinderen te vaccineren. De dokter kwam en deed wat de meester vroeg. Wissenkerke was in rep en roer. Dorps timmerman Cornelis Semeijn was woe dend. Zijn twee kinderen waren vroe ger al gevaccineerd. Johan Laven, een jochie van zes jaar was schreiend uit school gekomen. Adriaan van Damme, ook al vroeger ingeënt, was zeer onrus tig geweest, ja zelfs even bewusteloos. Maria Boot was geheel door schrik be vangen. Meer dan dertig kinderen had den de vaccinatie ondergaan, anderen waren uit het schoolgebouw gevlucht. Geen enkel ouderpaar had toestem ming gegeven tot de vaccinatie. Meester Schoe, die geen duidelijke ver klaring kon geven voor zijn handelwij ze. nam ontslag als onderwijzer en dat betekende ook meteen ontslag als kos ter, voorlezer en voorzanger in de kerk. Het gemeentebestuur reageerde wel heel erg snel op Schoe's verzoek. Hij kreeg ontslag en vrijwel onmiddellijk werd een opvolger benoemd, Adriaan van de Weel uit Colijnsplaat. Deze kreeg de boodschap mee dat hij de zoon van Schoe, die bij zijn vader als hulpon derwijzer werkte, niet mocht aanstel len. Mocht een hulponderwijzer echt nodig zijn. dan moest hij contact opne men met de schoolopziener. De snelheid van de vroede vaderen had een reden. Schoe leefde namelijk in on min met zijn vrouw en kinderen. Huise lijke twisten waren aan de orde van de dag, mede een gevolg van drankmis bruik door de onderwij zer, en dat leidde op school tot wantoestanden. Het 'on gelukkig humeur' van Schoe gepaard aan 'kwaadaardigheid' ging te vaak over in 'razernij', aldus de burgemees ter. Van die huiselijke twisten waren ge tuigen genoeg. Toen Schoe er lucht van kreeg dat het gemeentebestuur een op volger wilde benoemen, trok hij zijn aanvraag om ontslag gauw in, maar daar hadden de vroede vaderen geen boodschap aan, Hij beriep zich tever geefs op de Commissaris des Konings. Een jaar later probeerde hij het nog eens bij de burgemeester van Wissen kerke. Hij betoogde, dat hij ten gevolge van een 'onberaden en verdrietig oo- genblik' afstand had gedaan van zijn post als onderwijzer na ruim drieën twintig jaar trouwe dienst. Inkomsten had hij niet meer. Hij nam 'eerbiediglijk de vrijheid andermaal te verzoeken om alhier in alle zijne vroegere betrekkin gen hersteld te worden'. Zijn talrijk huisgezin zou dan niet verder ten onder gaan. Waarom mocht hij niet eens een keer aan de burgemeester komen uit leggen wat er nu precies gebeurd was. Hij was van de beste bedoelingen be zield geweest. De gezondheid van de kinderen en de Wissenkerkse gemeen tenaren had bij hem voorop gestaan, Het gemeentebestuur nam niet eens de moeite de brief te behandelen. Schoe's rol in het onderwijs in Wissenkerke was uitgespeeld. Met zijn eigenzinnig op- treden had hij zijn superieuren de stok in handen gegeven om de hond te slaan. (Advertentie) Alles voor kantoor op nummer 20!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 23