Verkoop Thermphos van de baan Belgische loodsen blazen staking af PZC Scholieren tonen visie op zichzelf en hun toekomst Verbouwde slagerij Renesse weer open zeeland 12 Hoechst laat Vlissingse fosfordochter bij Celanese AG ondernemend zeeland in detail Brotherhood Foundation knokt op Ledelpop voor eigen ding kunst cultuur Jarige galerie exposeert appelplukster Toorop dinsdag 1 december 1998 raad van bestuur en de aan deelhouders van Hoechst AG vanaf voorjaar 1999 op de beurzen worden verhandeld. door Ben Jansen VLISSINGEN - Hoechst AG ziet af van de verkoop van haar dochter Thermphos Interna tional in Vlissingen. Ruim een jaar is geprobeerd de produ cent van fosfor en daarvan af geleide stoffen aan de man te De rubriek Onderne mend Zeeland staat on der redactie van Claudia Sondervan. Vragen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aan geboden aan de redactie van de PZC, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, of via fax 0118-470102 Delta neemt deel in Water Group MIDDELBURG - Delta Nuts bedrijven is één van de deelne mers in de pas opgerichte Hol land Water Group. Het is een samenwerkingsverband van verschillende bedrijven en in stellingen, dat zich richt op watervoorziening en waterbe handeling. Daarbij gaat het om alle onder delen, zoals planning en ont werp, engineering en levering, beheer en onderhoud, contrac ting en financiering. De groep wil een totaalpakket leveren en gaat opereren op de internatio nale (water)markt. Deelnemende bedrijven zijn naast Delta Nutsbedrijven: Asea Brown Boveri, Nuon In ternational, Ballast Nedam In ternational, DHV Water, Lan- dustrie Sneek en de Nationale Investeringsbank. De ING- banlt ondersteunt het initia tief. Volgens een mededeling heb ben de deelnemers in de Hol land Water Group grote erva ring in de watervoorziening en -behandeling. De samenwer king vergroot de concurrentie kracht. De oprichting van de groep maakt snel en flexibel opereren mogelijk. Door de krachtenbundeling kunnen aanbiedingen worden gedaan voor allesomvattende water projecten. brengen. De onderhandelingen met geïnteresseerde onderne mingen zijn zonder resultaat beëindigd, omdat geen over eenstemming kon worden be reikt over de verkoopprijs. Thermphos is voortaan een dochter van Celanese AG. In deze onderneming heeft Hoechst al haar activiteiten op het gebied van chemie en tech nische kunststoffen onderge bracht. Celanese AG zal met terugwerkende kracht vanaf 1 november van Hoechst AG worden afgesplitst. Met de ver zelfstandiging van de chemie- poot is Hoechst een onderne ming die zich uitsluitend met farmacie, biotechnologie en gewasbescherming bezig houdt. Deze koers heeft het concern enkele jaren geleden onder leiding van bestuurs voorzitter Jürgen Dormann in gezet. Celanese heeft wereld wijd 39 vestigingen. Er werken 15.000 personen. De omzet be droeg vorig jaar 10,6 miljard gulden. Thermphos is vorig jaar juli ontstaan uit de ver zelfstandiging van de fosfordi- visie van Hoechst in Vlissin gen. Bij de onderneming horen ook de productievestiging in Argentinië en een samenwer kingsverband met een chemie bedrijf in China. In Vlissingen werken 420 personen. De vesti gingen in Argentinië en China meegerekend, heeft Therm phos 900 medewerkers. De re sultaten van de onderneming worden niet afzonderlijk gepu bliceerd. Volgens een woord voerder is het bedrijf in elk ge val winstgevend, Hoechst nam vorig jaar de in vesteringsbank Morgan Stan ley in de arm om Thermphos te verkopen. De bank heeft bij vijftien investeerders, leveran ciers, concurrenten en klanten van Thermphos de belangstel ling gepeild om de fosfordivisie van Hoechst over te nemen. De werkelijk geïnteresseerden kregen de gelegenheid het be drijf nader te verkennen en uit eindelijk is met enkele kandi daten onderhandeld. Daarbij circuleerden de namen van de chemiebedrijven Albright Wilson (hoofdkwartier in Birmingham) en FMC (hoofd kantoor in Chicago). Het was de bedoeling dat de onderhandelingen eind janua ri van dit jaar al zouden zijn af gerond. Tïen maanden langer praten leverde evenwel nog steeds geen resultaat op. Uit eindelijk is besloten Therm phos bij Celanese te houden. De aandelen van Celanese AG zullen na toestemming van de Westbrabant Wegenbouw bv te Standdaarbuiten maakt per december deel uit van de Van den Biggelaar Groep, geves tigd in Velddriel. De groep heeft een meederheidsaandeel in Westbrabant Wegenbouw verworven. Het bedrijf voert projecten uit in grond-, weg- en waterbouw in Zeeland, Bra bant en Zuid-Holland. De Van den Biggelaar Groep wordt middels de participatie ook in deze gebieden actief. W. M. Rebbens blijft directeur bij Westbrabant Wegenbouw. Groenbedrijf Wim Wagenaar heeft zijn kwekerij aan de Veerseweg in Middelburg op Internet geplaatst. De site pre senteert de kwekerij, de groen- diensten, de laatste editie van Wagenaar's tuinperiodiek en de werkwijze van de hovenier. Wagenaar maakt op zijn site een begin met elektronisch za kendoen met een plantenbe- stelmogelijkheid: als plantna men worden opgegeven, be richt de kwekerij of ze te leve ren zijn en wanneer. De site ontbeert een plantenlijst. Het' adres is: http://www.zeeland- net.nl/wimwagenaar. De Nederlandsche Maat schappij voor Nijverheid en Handel Departement Zeeland houdt donderdag 17 december de jaarlijkse kerstreceptie in de Burgerzaal van het Stadhuis in Middelburg, tussen 17.30 en 19.30 uur. Fotograaf en adviseur foto conservering Kees Branden burg van Polychrome in Mid delburg houdt een serie workshops oude fotografische procédés in de eerste vijf maan den van 1999. In januari, maart en mei staat gomdruk op het programma, in februari gaat het om zoutdruk, cyanotypie en kallitypie, in april broomo- liedruk. Brandenburg legt meer uit op Internet: http://co- me.to.polychrome. door Wout Bareman ANTWERPEN - De Belgische loodsen gaan niet in staking. Nadat ze begin vorige maand hun aangekondigde acties op schortten na overleg met de Vlaamse minister S. Stevaert van Vervoer, zien ze er nu hele maal van af. De loodsenorganisaties waren ontevreden over de wijze waar op de Vlaamse regering het loodswezen wilde privatiseren. Nu de Vlaamse regering heeft beslist de loodsen niet te priva tiseren, maar te moderniseren, is de rust teruggekeerd. Het dossier over de privatise ring riep alle mogelijke vragen op. Het rammelde, vonden de loodsen, aan alle kanten. De staats- en rivierloodsen eisten dat ze, ondanks de privatise ring, toch op enigerlei wijze hun ambtenarenstatus zouden be houden. Aanvankelijk kondig de de Vereniging van Staatsri- vierloodsen acties aan voor 1 november, maar die 'fatale' da tum werd vervolgens een paar dagen verschoven met het oog op het overleg met de minister. Toen werd afgesproken dat er daarna opnieuw zou worden ge praat met de minister, werden de acties opnieuw uitgesteld. En nu zijn ze dus afgeblazen. Ook de Vereniging van Zee- en Kust- loodsen dreigt niet langer met acties. Statuut De zee- en kustloodsen toonden zich voorstander van een reor ganisatie binnen de bestaande overheidsdienstverzelf standi - ging hoefde voor hen niet. De ri vierloodsen vonden dat ze bij privatisering hun ambtenaren statuut moesten behouden. Ze wilden ook een sluitende oplos sing voor de pensioenen en eisten duidelij kheid over de vei ligheid onder het motto 'con currentie niet ten koste van vei ligheid'. In België wordt al jaren gepraat over privatisering van het loodswezen, dat sinds jaar en dag zwaar verliesgevend is (on geveer veertien miljoen gulden per jaar). Medio juni koos de re gering voor de weg van de gelei delijkheid, voor een combinatie van modernisering en verzelf standiging. Alleen die moderni sering 'kon het loodswezen weer winstgevend maken, waardoor de te privatiseren bedrijfstak ook interessanter zou worden voor potentiële aandeelhou ders. Kort geding De havenbedrijven van Ant werpen en Gent hadden een kort geding aangekondigd voor het geval de aangekondigde stakin gen toch door zouden gaan. Ook dat geding werd opgeschort. De havens vreesden bij een staking miljoenenverliezen. De regering heeft nu besloten de beloodsing met helikopters te intensiveren en voortaan ook kleinere schepen via de «radar - dus vanaf de wal - te gaan bege leiden. Binnenkort treffen de loodsenorganisaties en minister Stevaert elkaar opnieuw. Woningvoorraad Bergen op Zoom licht afgenomen BERGEN OP ZOOM - De capa citeit in bestemmingsplannen voor de bouw van nieuwe wo ningen in de gemeente Bergen op Zoom bedroeg op 1 januari van dit jaar 2630 woningen. Het grootste deel daarvan, namelijk 2462, bevond zich op het grond gebied van de woonkern Bergen op Zoom. Halsteren kende een capaciteit van 143 en Lepel straat van 25 woningen. De opgave is de opsomming van de planologische reserve aan concrete maar ook potentiële bouwplannen in de verschillen de bestemmingsplannen. Overi gens is de capaciteit iets afgeno men want een jaar eerder, op 1 januari 1997 bedroeg de be schikbare woningvoorraad in Bergen op Zoom 3039 huizen. In 1997 kwamen er 453 woningen gereed, waarvan 174 op de Bergse Plaat. Ook in het bestemmingsplan de Schans kwamen 105 woningen gereed. Hoechst is er niet in geslaagd een koper te vinden voor Thermphos. foto Ruben Oreel door Piet Kleemans RENESSE - Na een sluiting van zeventien dagen gaat Slagerij Tholhuijsen aan de Lange Reke 3 in Renesse woensdag 3 de cember weer open. Dinsdagavond is het open huis in de compleet vernieuwde sla gerij. De Renesser slagerij is voorzien van nieu we koelcellen. Die waren volgens slagers- echtpaar Margot en Rob Tholhuijzen had nodig. De 'oude' koelcel verbruikte te veel energie. Achterin de winkel aan de Lange Reke is nu een wandkoeling geplaatst met daarin een ruim assortiment aan vers vlees. De klant kan in de slagerij ook te recht voor op ambachtelijke wijze ge maakte kaas. Op de plaats waar de oude koelcel stond, is een ruime werkplaats ge creëerd. In de voorgevel is een schuifwand geplaatst, zodat de winkel in de zomer maanden kan beschikken over een riante ingang. Door de nieuwe indeling van de beschikbare ruimte heeft ook het perso neel meer b e wegings vrij heid gekregenN a vijftien jaar trouwe dienst is de toonbank vervangen door een nieuwe. Tijdens de verbouwing van de winkel zijn verder de vloeren, plafonds en muren flink onder handen genomen. Vanavond houdt het sla gersechtpaar open huis in de vernieuwde winkel. Belangstellenden kunnen er van 18.30 tot 21.00 urn- een kijkje nemen. (Advertentie) City OnLine in Zeeland door Ernstjan Rozendaal GOES - Het stadhuis en de Gro te Markt van Goes zijn vrijdag 18 december het toneel van een bijzonder kunstproject. De Kunstbende, de organisatie die jongeren tussen 13 en 19 stimu leert met kunst en cultuur bezig te zijn, heeft vier Regionale Op leidingscentra (ROC's) aange wezen voor een pilotproject. Daartoe behoort ook het ROC Zeeland-Oosterschelde College in Goes. Na drie maanden van voorbereiding tonen 225 leer lingen op 18 december beelden van zichzelf, hun omgeving en de toekomst zoals zij die zien. Het project beelD/vorM/jezelF is gecoördineerd door de stich ting Scoop en uitgevoerd door Judy van Dokkum van het kun stenaarsinitiatief Trechter 5, in samenwerking met docenten van het ROC. Doel is op een aan trekkelijke manier kunst onder de aandacht te brengen van leerlingen in het voorbereidend en middelbaar beroeps onder wijs. Van Dokkum heeft bewust geen karrevracht kunstgeschiedenis over de jongeren uitgestort. „Belangrijke vragen waren: Jongeren., wat willen jullie? Wat vinden jullie leuk? Met een col lege kunstgeschiedenis kun je bij deze leerlingen weinig." Het project is in september begon nen met een bezoek aan het fes tival Fly AKF, waaraan Trech ter 5 prominent meewerkte. Van Dokkum: „Zien en beleven was het eerste uitgangspunt. Kunst is het creëren van een beeld. Ie mand zet daarmee een spoor uit of brengt een boodschap over. Vervolgens was de vraag welke beelden de jongeren zelf zouden gebruiken om aan te geven hoe hun bestaan eruit ziet." Zelfbeeld Groepsgewijs werden thema's als kunstbeschouwing, de bete kenis van kunst en communica tie via beelden besproken. De jongeren kregen de opdracht uit te beelden hoe ze zichzelf zien of willen zien. Daarbij werd een link gelegd naar het jaar 2002, wanneer ze normaal gesproken hun diploma hebben en in de maatschappij aan de slag gaan. Van Dokkum: „Hoe zie jij jezelf dan? Wat voor beeld heb je voor ogen? Ga dat eens vormgeven." Bewust is ook aangeknoopt bij de beroepsopleidingen die de jongeren volgen, zoals kapper of visagiste. Mede daardoor zijn behalve in de kunst gebruikelij ke disciplines als film] drama, dans, video, fotografie, schilde ren en muziek ook piercing, bodypainting en het aanbren gen van tatoeages in het project betrokken. In verschillende vakgroepen hebben jongeren onder meer met behulp van samples muziek gecomponeerd, ze hebben tatoeages en body- paintings ontworpen en siera den gemaakt voor piercings. Door verschillende disciplines te combineren, is de samenwerking tussen jongeren gestimuleerd. Verleiding In een reeks workshops wordt nu toegewerkt naar de presen tatie Manifest 2002, op 18 de cember in het Stadhuis en op de Grote Markt in Goes. Verleiding is daarbij een trefwoord. „Het stadhuis wordt in geuren en kleuren gezet", voorspelt Van Dokkum. „Het zal die dag geen grijs en sober gebouw gebouw zijn. Het wordt letterlijk op zijn kop gezet. Voor één dag is het stadhuis van de jongeren die er gewoonlijk voor hun achttiende niet binnenkomen. Ze laten blijken hoe ze zichzelf en hun ei gen toekomst zien. We hebben de jongeren een beetje willen uitdagen. Hebben jullie het idee dat er nooit naar je wordt ge luisterd en dat mensen denken dat jullie nergens in geïnteres seerd zijn? Nu heb je de kans om te laten zien dat het anders is. De activiteiten van beelD/vorM/je- zelF vinden 18 december van 14.00 tot 22.30 uurplaats in het Stadhuis en op de Grote Markt van Goes. door Ernst Jan Rozendaal OOSTBURG - De Tilburgse groep Brotherhood Founda tion is de bekendste popgroep die vrijdag 11 december op treedt tijdens de eerste editie van het Ledelpop Dance Fes tival in Oostburg. Daaruit blijkt dat het evenement in het Ledeltheater meer te bieden heeft dan alleen dance. Pas na optredens van twee regionale popgroepen en de Tilburgse hoofd-act gaan de diskjoc keys aan de slag, te weten Pla net Beep uit Terneuzen, ver sterkt met videojockey Milan, en daarna dj Dennis Temmer man. Brotherhood Foundation speelde aanvankelijk hardco re. Dat is harde, zo kaal mogelijke muziek, zonder gi taarsolo's en toppunten van muzikaliteit, legde bassist Jeps Salfischberger twee jaar geleden uit in een interview in de PZC. „Met drie akkoorden kun je nog steeds goede num mers maken. Het gaat om ge voel." Inmiddels kan gecon stateerd worden dat stijlen als hiphop, rap, swing, drum 'n' bass en funk hun sporen in de muziek van de Tilburgers hebben nagelaten. De band presenteert zich als een hechte eenheid, vandaar de naam Brotherhood Foun dation. Salfischberger: „Dat staat voor een rokende machi ne die over je heenknalt als je niet oplet. We staan klaar om te moven. Om te vertrekken naar de top. Hopelijk." De Nederlandse top mag dan nog niet zijn gehaald. Bro therhood Foundation is wel een band met een live-reputa tie als wéinig andere in Neder land. De groep speelde op rae- gafestivals als Dynamo Open Air in Eindhoven, Lowlands in Dronten en Pinkpop in Landgraaf. Sociaal bewust De band noemt zichzelf niet geengageerd, maar wel soci aal bewust. In de eigen nieuwsbrieven bijvoorbeeld worden fans, overigens zon der commentaar, geatten deerd. op bedrijven die dierproeven uitvoeren en een aantal van de songteksten gaat over de mogelijkheid om de wereld te veranderen, De Tilburgers trekken zich zo min mogelijk aan van de pla- tenbusiness. Ze doen vrijwel alles zelf, afgezien van de dis tributie van hun cd's Elevator Music, Lucky, Jump Around en Denying the truth. De bandleden drinken geen alco hol en gebruiken geen dings. „Dat is onze manier van hard core zijn. Bewust met je leven bezig zijn. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Het gaat om knokken voor je eigen ding. Voor je eigen generatie. Wij zijn alert op de dingen die in de wereld om ons heen ge beuren." Surfmuziek De High Aces uit Terneuzen openen het Ledelpop Dance Festival met garage rock 'n' roll en surfmuziek, zoals die in de jaren zestig werd gespeeld. Ze spelen eigen nummers en onbekende covers. Uit Aar denburg komen de Ballerina Pimps. Ze spelen een bombas tische mix van metal, punk, grunge, rock en ska. In 1995 werd onder de titel Short of shit een eigen album uitge bracht, in maart van dit jaar gevolgd door de mini-cd Pa thetic Move. Planet Beep is de naam waar van Erik Langendoen zich be dient als hij samples, synthe sizerklanken en effecten mixt tot een dansbaar geheel van drum 'n' bass, triphop en am bient. Zijn muziek wordt on dersteund door videobeelden van vj Milan. Dennis Temmer man, een dj die regelmatig ac tief is in de Belgische clubsce- ne, sluit het door de Werk groep Jongeren van het Ledel theater georganiseerde festi val af. Ledelpop Dance: vrijdag 11 dec in het Ledeltheater in Oostburg. Aanvang: 20 uur. Brotherhood Foundation: niet geëngageerd, wel sociaal bewogen. foto Ralf Collaris door Ernst Jan Rozendaal ZEIST - Het schilderij Jonge boerin aan het appels plukken is een goed voorbeeld van het blok-pointillisme, de nieuwe schilderwijze waarmee Jan Toorop rond 1905 de aanzet gaf tot het Amsterdamse luminisme van Jan Sluijters, Leo Gestel en Piet Mondriaan. Deze schilders brachten aan het begin van deze eeuw regelmatig hun zomerva kantie door in Domburg, vaak op uitnodiging van Toorop. Net als hij lieten ze zich inspireren door het Zeeuwse landschap en de boerenbevolking. Het doek met de jonge appel plukster is vanaf zondag te zien op de expositie waarmee de Gel derse Kunstgalerij Albricht haar 25-jarig bestaan viert in het Slot Zeist in Zeist. Tussen 1904 en 1906 schilderde Toorop een aantal varianten op het the ma appels plukken. In 1904 had hij in Parijs, via Theo van Rijs- selberghe, de Franse schilder Paul Signac leren kennen. Die beïnvloedde hem met zijn poin- tillisme, een schilderstijl waar bij de verf in kleine puntjes en streekjes op het doek wordt ge bracht. Bij Toorop werden dat korte, losstaande verfstreken, veelal in ongemengde kleuren opgebracht. Daardoor ontstond een mozaïekachtige structuur. Kleuren Op het schilderij Jonge boerin aan het appels plukken, dat waarschijnlijk in 1905 is ge maakt, is de boomgaard aange geven in een gamma van groene, blauwe en violette toetsen. Voor de jurk van het meisje gebruikte Toorop nauwelijks afwijkende kleuren, maar hij schilderde die wel in langere penseelstreken. Het witte kapje geeft aan dat het tafereel op Walcheren moet worden gesitueerd. Twee appels op de voorgrond duiden aan waarmee het meisje in de weer is. Het Zeeuwse schilderij van Toorop maakt met ruim hon derd andere werken deel uit van de expositie Kunst als passie die zondag opent in Slot Zeist. Tot en met 3 januari zijn daar ook werken te zien van de genoemde Van Rijsselberghe, Sluijters en Gestel en verder onder meer van Ferdinand Hart Nibbrig, een schilder die enige tijd in Zoute- lande woonde. Jonge boerin aan het appels plukken, Jan Toorop (1905). foto Fotostudio L. Heimans Een leerlinge van het Goese Oosterschelde College werkt in het kader van het project beelD/vorM/je- zelF aan haar 'zelfbeeld'. foto Willem Mieras

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 22