26, hér ACTIE PZC Plaats uw familieberichten in de PZC Ook in uw vakantie dagelijks de PZC Gebr. Dominicus b.v. 33,3 50 Per auto, bus of trein laat de PZC uw reisgenoot zijn. UW VOORDEEL SLAGER 20 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 1 DECEMBER 1998 Heel dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van ons dochtertje en zusje NIKITA Hans, Silvia en Bonita Lindhout 4461 NE Goes, 30 november 1998, Vogelzangsweg 39. Na veel moeite, zorg en pijn, welke zij moedig en geduldig heeft gedragen, behaagde het den Heere op Zijn tijd van ons weg te nemen onze lieve zus ter, schoonzuster en tante LEENTJE BOUWMAN echtgenote van v. d. Maas in de leeftijd van 73 jaar. Oosterland: de Bruine-Bouwman M. de Bruine J. de Bruine A. Goudzwaard-Bouwman J. C. Bouwman T. A. Bouwman-van Beek W. M. Bouwman Oosterland, 28 november 1998. Heden heeft de Heere van ons weggenomen onze geliefde vriendin LEENTJE VAN DER MAAS-BOUWMAN Mevr. Van der Maas-van der Zande Mevr. Otte-Dooge Mevr. De Bruine-Beverloo Oosterland, 28 november 1998. Nog zoveel plannen helaas- Heden overleed tot onze diepe droefheid mijn trou we, zeer zorgzame man, onze zwager en oom NICOLAAS HARPE in de leeftijd van 76 jaar. Allen die hem gekend hebben, zullen beseffen hoe zeer wij hem zullen missen. Koudekerke: D. Harpe-Minnaard Hendrik Ido Ambacht: W. M. Harpe-Keegel Frans Harpe Den Haag: J. Claassen-Minnaard Oost-Souburg: Minnaard-Hoogesteger en verdere familie 4371 BD Koudekerke, 28 november 1998. Evertsenstraat 27 Gelegenheid tot afscheidnemen op donderdag 3 de cember van 12.30 tot 13.00 uur in het uitvaartcen trum 'De Voorzorg', Industrieweg 20 te Vlissingen. Aansluitend zal om 14.00 uur de crematieplechtig heid plaatshebben in het crematorium aan de Wes telijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte van het crematorium. Heden overleed onze vriend NICO HARPE We wensen Dien veel sterkte toe, nu en in de toe komst. Fam. P. Boone Fam. J. Dingemanse Koudekerke, november 1998. OPA JONKER Altijd druk, altijd bezig. Met je dieren en in je tuin. Niets was teveel, nooit problemen. Het was fijn bij jou te zijn. Opa bedankt voor alles. Anita en Peter Rachel Wilma en Jan Andrea, Linda, Jeroen Ellen en Arno Mathijs, Sharon Martin en Jeannette Corine en Frits Robbie Zierikzee, 25 november 1998. Na jaren van strijd tegen een slopende ziekte en ve le dapper ondergane behandelingen, is na een lief devolle verzorging in verpleeghuis 'Cornelia' over leden mijn innig geliefde man ADRIANUS CAPELLE echtgenoot van Dingena Radewalt in de leeftijd van 86 jaar. Bruinisse: D. Capelle-Radewalt Zierikzee, 30 november 1998 Verpleeghuis 'Cornelia' Correspondentieadres: Casembrootstraat 22, 431 1 AD Bruinisse Donderdag 3 december om 10.45 uur zal de cre matieplechtigheid plaats hebben in het crematori um te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium. Geen bezoek aan huis. Geen bloemen. Heden is overleden mijn geliefde broer, onze zwa ger en oom ADRIANUS CAPELLE E. Capelle-Duivendijk J. Otte A. de Ronde-Capelle Neven en nichten Bruinisse, 30 november 1998. Heden overleed mijn zwager en onze oom ADRIAAN CAPELLE echtgenoot van Dingena Radewalt op de leeftijd van 86 jaar. Familie Radewalt 30 november 1998. 1-12-1997 1-12- ELS Een jaar zonder jou is als een jaar zonder zon. Ik heb je zoveel te vertellen ik wilde dat dat nog kon. Soms wordt het me allemaal eventjes teveel bij jou zijn is dan alles wat ik wil. 29 november 1988 - 29 november 1998 In memoriam Mr. JAN DE VRIES In dankbare nagedachtenis. Annie lk heb lang en gelukkig geleefd niets gevraagd en veel gekregen en van alle goede dingen voldaan, stilletjes ter Here gegaan. (Stijn Streuvels) Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor haar leven, is na een liefdevolle verzorging in het Bejaardenoord Huize Emmaus, voorzien van de sa cramenten der zieken, van ons heengegaan Mevrouw MARCELLA IVONA MARIA LAURENTIA VAN LANDSCHOOT weduwe van de heer Cornells Johannes van Tiggelen geboren te IJzendijke op 21 oktober 1909 en aldaar overleden op 30 november 1998 IJzendijke: Lily Deveneyns-van Tiggelen Arsène Deveneyns Oegstgeest: Marion Deveneyns Bart Dijkstra Hilversum: Pia Deveneyns Gerard Slinkert Breda: José Deveneyns Jaap Herrebout Else en Lisette Hoek: Wim Deveneyns Janet Tollenaar Emil en Mats IJzendijke: Jacques Deveneyns IJzendijke: Adrie van Tiggelen Agnes van Tiggelen- van den Hemel t Rita Stalpaert Ameland: Luc van Tiggelen New-York: Conny van Tiggelen Sint-Kruis: Agnes van Hevele van Tiggelen t Firmin van Hevele Zierikzee: Lili van Hevele Wim Hillebrand Michelle en Pim Bassevelde: Sandra van Hevele Eli van den Hende Br egt en Paulien Sint-Margriete: Augustinus van Hevele Martine Dobbelaere Laura en Mathew Sint-Kruis: Bernardino van Hevele Adri van den Navoy Familie Van Tiggelen Familie Van Landschoot 30 november 1998. 4515 SM IJzendijke, Vrijedijk 1 4515 SJ IJzendijke, Westdijk 1 4528 KH Sint-Kruis, Eiland 21. De Eucharistieviering, gevolgd door de teraardebe stelling, waartoe u uitgenodigd wordt, zal plaats hebben op donderdag 3 december a.s. om 10.00 uur in de Parochiekerk van O.L. Vrouw ten Hemel opneming te IJzendijke. Samenkomst voor de familie in de Kerk. Ter intentie van moeder wordt woensdag 2 decem ber om 19.00 uur een avondwake gehouden in de Kapel van Huize Emmaus, Handboogstraat 6, IJzendijke. Aansluitend bezoek aan het mortuarium, waar u afscheid kunt nemen na de avondwake. Heer, geef haar ziel de eeuwige rust. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Bedroefd laten wij u weten dat, na een lang en werkzaam leven en een liefdevolle ver- zorging in 'de Blaauwe Hoeve', rustig in V n slaap van ons is heengegaan WILLEM A. C. POPPE weduwnaar van Bertje Sponselee in de leeftijd van 91 jaar. Uit aller naam: zijn familie Hulst, 28 november 1998. Correspondentieadres: Wilheiminastraat 77, 4564 AD St. Jansteen. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag 3 december om 14.00 uur in de kapel van 'de Blaau we Hoeve' te Hulst, waarna de crematieplechtig heid volgt in het crematorium 'Temeuzen', Bella- mystraat 28c. Wim is opgebaard in de rouwkamer van 'de Blaau we Hoeve'. Gelegenheid tot afscheidnemen don derdag om 13.30 uur. Gelieve enkel schriftelijke condoleance. Wilt u, indien u geen kennisgeving heeft ontvan gen, deze aankondiging als zodanig beschouwen. "Mijn tijden zijn in Uw hand Psalm 31:16 Na een liefdevolle verzorging in zorgcentrum 'de Wieken' heeft de Here, na een kortstondige ziekte, tot Zich geroepen onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder GEERTRUIDA VAN LUIJK-VAN VELZEN sinds 1963 weduwe van Johannis Marinus van Luijk Krabbendijke, 4 december 1899 t Zierikzee, 30 november 1998 Zierikzee: T. E. Rotte-van Luijk Peter en Astrid Trudy Hettie Hanneke en Goan Axel: E. de Ruijter-van Luijk A. P. de Ruijter Jaap en Ankie Joerie, Coen Hans en Conny Cees Monster: J. Thielen-van Luijk H. Thielen Truus en Harco Fleur, Rolf Annemarie en Joost Elisa Ad Correspondentieadres: Caustraat 46, 4301 MN Zierikzee De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden donderdag 3 december in de zaal van 'de Wieken', Hoge Molenstraat 13 te Zierikzee, aan vang 13.30 uur, waarna de begrafenis zal plaats hebben op de algemene begraafplaats te Zierikzee, omstreeks 14.30 uur. Voor de dienst is er vanaf 12.45 tot 13.25 uur ge legenheid tot condoleren in 'de Wieken' (parkeër- mogelijkheid achter de Gasthuiskerk, Hoge Molenstraat) Uitvaartverzorging DE GROOT - DE KAM DAG EN NACHT BEREIKBAAR eigen rouwvervoer in binnen- en buitenland Gratis informatiepakket en wilsbeschikking ouwcentrum in Middelburg en Vlissingen INFORMATIECENTRUM begrafenissen en crematies VEERSEWEG 36TEL.0118-612868 Nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil, Habakuk 3:18 Vol vertrouwen in haar Heer en Heiland is op de gezegende leeftijd van honderd jaar en drie maan den van ons heengegaan LEVINA FRANCISCA LAUWERINA DIKKENBERG 30 augustus 1898 t 30 november 1998 Het was haar wens dal haar lichaam ter beschik king kwam van de medische wetenschap. Op donderdag 3 december 1998 zullen wij haar herdenken tijdens de morgenwijding in Zorgcen trum voor Ouderen Poelwijck, Slotstraat 15 te 's-FIeer Arendskerke van 10.30 tot 11.15 uur. Wij zeggen het personeel van Poelwijck hartelijk dank voor de aan mej. Dikkenberg bestede zorg en toewijding. M. Hazen-Saaman A. J. Barth L. Barth-Heming 's-Heer Arendskerke, 30 november 1998. Correspondentieadres: Calsstraat 58, 4463 XA Goes. Bedankt Bestuur en leden van VeKaBo Walcheren, Noord en Zuid Beveland en genodigden, voor de gesproken woor den, het erelidmaatschap, uw persoonlijke bijdrage en de cadeaus. Een afscheid vol verrassingen,wij hebben er van genoten. Ook namens mijn vrouw en kinderen heel veel dank hiervoor. Piet Lampert Mijn hartelijke dank aan allen die mij op mijn 90ste verjaardag kwamen feliciteren en voor alle cadeaus, kaarten en brieven, die ik heb mogen ontvangen. Het is voor mij een ware feestdag geworden. W. Gabriëlse Molenwal 5.3, 4361 CD Westkapelle. Voor alle belangstelling, goede wensen en giften voor het K.W.F., ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijks feest, onze hartelijke dank. Fam. P. Zwemer-Jansen v. Rosendaal Oostkapelle Voor het medeleven en de belangstelling na het overlij den van onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder MAATJE DE NOOIJER-DINGEMANSE willen wij onze dank uitspreken en laten weten dat het goed was dat jullie er allemaal waren. Het heeft moeder goed gedaan. Mede namens verdere familie: Temeuzen Antwerpen: Familie de Nooijer Hoogland Volendam: Familie de Nooijer december 1998. Uit een exploot van t.c.-deurwaarder B. J. Meijering d.d. 26- 11-1998 blijkt, dat t.v.v. J. M. E. Adriaansen, tandarts, wo- nende/praktijkuitoefenende te Goes is gedagvaard de heer T. J. W. de Neeling, geb. 30-01-1966. zonder bekende woon- of verblijfplaats, ter terechtzitting van de Kanton rechter te Middelburg van 01-02-1999 te 10.00 uur, gehou den wordend aldaar in het Gerechtsgebouw, Kousteensedijk 2. Bij dit exploot, waarvan laatstgenoemde een afschrift kan krijgen op onderstaand adres, wordt o.m. geëist veroorde ling tot betaling van een som geld. Gerechtsdeurwaarderskantoor Middelburg, Dam 2, Middelburg. Begrafenis- en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN S. M. OVERTOOM Badhuisstraat 37 - 4381 LN Vlissingen Telefoon 0118 - 413417 - 412772 Rouwcentrum, Van Dishoeckstraat 620 Permanent wave compleet met haarverzorgende behandelingen is in Maison Christian Damplein 32 Middelburg 0118-612272 Weslkapellemoii8.57i« WASSEN, KNIPPEN, 35 DROGEN, samen met Schwarzkopf permanent J fj 00 Heren wassen, knippen en drogen ha. A O Kanaalstraat 87 Oost-Souburg Telefoon 0118-470704 AFWEZIG tot 5/12 N. KAPTEIJN Waarneming C. Wattel DE WEEK VAN HET SIERAAD 7* I 3 DEC De 'Week van het Sieraad' vindt plaats in de maand van de cadeaus. Dat is geen toeval. De mooie hanger naar ont werp van Jan des Bouvrie (winkelwaarde 59,-) die u hiernaast op de foto ziet is zo'n cadeau. U ontvangt dit kunstwerkje tijdens de 'Week van het Sieraad' helemaal gratis bij besteding van 250,-. In onze zaak ver tellen we u er graag alles over. U kunt dan gelijk onze geva rieerde collecties sieraden en horloges bekijken. Graag tot ziens. Jan Piet Staal goudsmid juwelier Lange Reke 22, Renesse, Telefoon 0111-461477 Met pijn in onze harten moeten wij de overname van WENNA SCHOENMODE HEINKENSZAND aankondisen. Dit i.v.m. gezondheidsredenen. Met ingang van 1 december neemt Mieke den Ridder de zaak over. Wij wensen haar veel succes. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het 10 jaar lange vertrou wen in ons bedrijf. Pedicurewerk gaat gewoon door op telefoonnummer: 0113-567864. Corry en Wendy Vakantie in Nederland: Wanneer u uw vakantie in Nederland doorbrengt, kunnen wij er voor zorgen dat de PZC op uw vakantieadres wordt bezorgd. De bezorging bij u thuis wordt dan tijdelijk stopgezet. Ook kunt u de PZC tijdelijk bij iemand anders laten bezorgen. Geef ons naam en adres op en wij bezorgen daar gedurende uw vakantie de PZC. Vakantie in het buitenland: Als u met vakantie naar het buitenland gaat, bieden wij u de volgende mogelijk heden: u doet tijdens uw vakantie een ander een plezier met de PZC. Geef ons naam en adres op en wij bezorgen daar gedurende uw vakantie de PZC. u laat de PZC opsturen naar uw vakantieadres in het buitenland. Geef ons uw vakantiebestemming en wij sturen geheel voor uw risico de PZC dagelijks aan u op. Kosten volgens PTT tarief. u onderbreekt tijdelijk uw abonnement (minimaal voor een week). Het teveel betaalde abonnementsgeld wordt dan verrekend. Vul onderstaande bon in, knip hem uit en stuur hem minstens twee weken voor het begin van uw vakantie naar ons op. Ter voorkoming van onjuiste adressering kunnen opdrachten per telefoon NIET in behandeling worden genomen. GEGEVENS ABONNEE: naam: adres: woonplaats: eerste verzenddag: eerste dag weer thuis bezorgen: postcode: telefoonnummer: bezorg de krant op onderstaand vakantieadres: geef mijn abonnement gedurende mijn vakantie aan: adres: postcode: plaats: naam: adres: postcode: plaats: onderbreek mijn abonnement en verreken het abonnementsgeld. Stuur deze bon voldoende gefrankeerd naar Provinciale Zeeuwse Courant, afdeling abonnementenadministratie, Postbus 18,4380 AA Vlissingen. Fax: (0118) 484290 DEZE WEEK 1 kilo kipfilet of kalkoenfilet9,90 1 kilo varkensrollade5,90 1 kg rundergehakt 6,90 1 kg schouderkarbonade 9,90 1 kg varkenshaas 19,90 14,90 3 kg kipkarbonade 9.90 1 kg verse worst 6,90 2 kg kippenbouten 7,90 1 kg runderriblappen 12,90 1 kg magere paardenlappen 10,90 1 kg gemengd gehakt 5,99 2 kg kipdrumsticks.. 8,90 t kg malse runderbiefstuk 16,90 1 kg rundersaucijzen 6,90 1 kg gepaneerde schnitzels f 13,90 1 kilo magere hamlappen 12,90 1 kilo varkensfilet 12.90 1 kilo varkensschnitzels 14,90 1 kilo haas-ribkarbonade 11,90 10,90 Wij zijn deze week open: wo., do. en vrij. van 9.00-17.00 uur Slagerij Nieuwenhuijse Kanaalstraat 74,0118-463091Oost-Souburg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 20