ROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Rijk redt Schelde van ondergang Minister De Grave botst met top Reddi— krijgsmacht over bezuinigingen Actie tegen 'fout hout' in Vlissingse haven Inzage BVD-dossiers is voortaan mogelijk zonder voorwaarden 4 WEKEN Kandidaten voor Staten gewogen Economische Zaken en Defensie steken 50 miljoen in Vlissingse werf Hoop voor ex-gevangenen Japan Onderwijsbonden gaan over tot estafettestaking Pinochet jr. leert militaire kneepjes in Amersfoort Vroege winter isoleert Spaanse dorpen Goed figuur uit een potje Renners Festina gebruikten EPO 19 Twee tieners in VS verdacht van vijf moorden VOOR 15,00 JAj ik wil: Bewolkt Veel bewolking en overwegend droog. Matige tot vrij krachtige oostenwind. Maximumtemperatuur 2 graden. 241e jaargang no. 286 dinsdag 1 december 1998 losse nummers 1,75 PAGINA 15 door Harmen van der Werf DEN HAAG - De Konink lijke Schelde Groep (KSG) is vooralsnog gered van de ondergang. De ministeries van Economische Zaken en Defensie geven de scheepswerf een kapitaal injectie van vijftig miljoen gulden. De acute financië le nood waarin het bedrijf verkeerde, is door de over heidssteun gelenigd. De kapitaalinjectie in de KSG is een eerste stap op weg naar een zekerder toekomst voor de Vlis singse scheepsbouwer. Die stap moest maandag wor den genomen, omdat die dag het ultimatum van huisbankier ABN Amro afliep. De bank wil de zekerheid over versterking van het vermogen van De Schel de. Die hebben Defensie en Eco nomische Zaken gegeven door elk 25 miljoen gulden op tafel te leggen. Investering Minister Jorritsma van Econo mische Zaken weigert te spre ken van overheidssteun voor de 1650 werknemers tellende on derneming. Doordat de rijks overheid voor 90 procent aan deelhouder is van De Schelde, beschouwt Jorritsma haar bij drage en die van Defensie als 'een investering', diezichzelf te rugbetaalt. Naar haar mening is dat een belangrijk verschil met eerdere reddingsoperaties voor de werf. Een tweede pijler onder de toe komst van De Schelde is aange bracht dankzij een toezegging DEN HAAG - De gezamenlijke onderwijsbonden hebben giste ren besloten om in januari esta fettestakingen te houden. Ze roepen hun leden op om in de week van 18 tot en met 22 janua ri steeds in een bepaalde regio het werk een dag neer te leggen, tenzij er op intussen voldoende vorderingen zijn geboekt bij de CAO-onderhandelingen. De Algemene Onderwijsbond (AOb), de Onderwijsbonden CNV, de Abvakabo FNV, het CMHF en het Ambtenarencen- trum zijn het hierover gisteren eens geworden. Het is de bedoe ling dat scholen in het basison derwijs, het voorgezet onder wijs, het beroepsonderwijs en de volwasseneducatie meedoen aan de staking. De onderhandelingen tussen minister Hermans en de bonden worden komende vrijdag voort gezet. ANP DEN HAAG - Een klein zoon van de Chileense ex- dictator Pinochet krijgt momenteel samen met zes landgenoten een militaire opleiding in Amersfoort. De Chileense militairen leren om te gaan met een Leopard-1 tank. Volgens een woordvoer ster van het ministerie van Defensie duurt de oplei ding tot 18 december. Dat de Chilenen naar Neder land kwamen heeft te ma ken met de verkoop van 200 verouderde Leopards aan Chili. De tanks waren eerst aan de Rotterdamse Droogdok Maatschappij verkocht die het materieel daarna, voorzien van de benodigde vergunningen, doorverkocht aan Chili. Luitenant Pinochet be hoort tot de eerste groep 'kennisinstructeurs', die de opleiding in Chili moe ten opzetten. In januari volgt een tweede groep van zes Chilenen. De inschakeling van het Nederlandse opleidings centrum werd bedongen bij de opstelling van het contract. ANP zie ook pagina 5 van Defensie. Als de Koninklij ke Marine nieuwe schepen nodig heeft, zullen die in Vlis- singen worden gebouwd. Het ministerie onderkent daarmee het strategische belang van een marinewerf voor Nederland. Fregatten Defensie is de werf nog op een ander punt tegemoet gekomen. De planning van de lopende or der voor vier LCF-fregatten was zo gemaakt dat er een piek in de productie zou ontstaan. De Schelde had dan veel mensen moeten inlenen van buiten de onderneming. Door de bouw van de fregatten met zes maan den te verlengen, is dat pro bleem uit de wereld geholpen. „Wij zitten nu tot 2003-2004 vol met opdrachten van de Marine en tot begin 2000 met civiele schepen." zei de voorzitter van de raad van bestuur van De Schelde, R. C. van den Heuvel. Bij de afdeling engineering scheepsnieuwbouw dreigt in 2000-2001 leegloop te ontstaan. Tegen die tijd is er uitzicht op een engineeringorder van de marine. Het pakket aan maatregelen dat maandag is overeengekomen, legt een gezond fundament on der De Schelde, aldus Jorrits ma. Het ondernemingsplan moet nog worden uitgewerkt door de directie, maar stelde de minister, „Er is in elk geval vol doende zekerheid tot 2004." „Voor daarna ligt de toezegging van Defensie er." De weg ligt nu open voor onder handelingen met nieuwe aan deelhouders, waai-van Damen Shipyards in Gorinchem als be langrijkste wordt genoemd. De rijksoverheid wil af van haar deelneming. Dankzij de kapitaalinjectie is de weg ook vrij voor een verhui zing van de scheepsbouwer naar één locatie. De Vlissingse bin nenstad zal, als alles volgens planning verloopt, binnen en kele jaren worden verlaten In dustriegebied Vlissingen-Oost blijft dan alleen over als be drijfsterrein. Het werken op twee locaties is ondoelmatig en kost De Schelde jaarlijks mil joenen. Bestuursvoorzitter Van den Heuvel reageerde opgelucht na afloop van de bespreking in Den Haag. Hij liet weten het woordje 'noodlijdend' niet meer te wil len horen in verband met De Schelde. „Wij hebben voldoen de toekomstperspectief gekre gen. Wij kunnen nu andere aan deelhouders te interesseren." Binnen enkele maanden wordt een resultaat verwacht. De ook bij het overleg betrokken Zeeuwse gedeputeerde D. J. P. Bruinooge, die commissaris is van de KSG, was meer dan te vreden. Met het oog op de ko mende Statenverkiezingen had hij er niet aan moeten denken, dat De Schelde niet was gehol pen. „Het spel moest helaas tot op het laatste moment worden gespeeld, maar de aandeelhou ders hebben gelukkig op tijd hun verantwoordelijkheid ge- Het actieschip Sirius langszij het vrachtschip Saga Wind, dat volgens Greenpeace hout afkomstig uit een Canadees oerbos aan boord heeft. foto Dirk-Jan Gjeltema door Lukas Fransen VLISSINGEN - Greenpeace heeft maandagochtend in Vlissingen-oost actie gevoerd tegen de invoer van hout uit het Canadese regenwoud. Nadat het actie schip Sirius langszij het vrachtschip Saga Wind was gemanoeuvreerd, klommen enkele actievoerders aan boord. Het schip was geladen met planken en pulp van bo men uit het Great Bear Rainforest in de provincie Brits-Colombia. De aangevoerde producten dragen volgens Greenpeace ten onrechte het stempel van mi lieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout. De eigenaar van het vrachtschip. Saga Forest Carri ers, eiste maandagmiddag in een kort geding dat de milieubeweging de actie onmiddellijk staakte en vroeg om beslaglegging op de Sirius. De president van de Middelburgse rechtbank stelde de eigenaar van de Saga Wind in het gelijk en sommeerde Greenpeace voor 20.00 uur de actie te beëindigen, zodat de avond ploeg met stuwadoors kon beginnen met het lossen van het hout. De milieuorganisatie deed wat haar werd opgedragen en trok haar mensen terug van het vrachtschip. Op de Sirius is beslaggelegd totdat beide partijen overeenstemming hebben bereikt over een schaderegeling. De rederij eist twintigduizend gulden van Greenpeace. zie ook pagina 11 door Cees van der Laan DEN HAAG - Tussen minister De Grave (Defensie) en de krijgsmachttop dreigt een kloof te ontstaan over de bezuinigin gen van 375 miljoen per jaar. De bevelhebbers van marine, luchtmacht en landmacht zijn het hierover in grote lijnen eens, maar de VVD-minister bier gis teren nadrukkelijk een voorbe houd gemaakt, zo bevestigen bronnen binnen Defensie. De leiding van de krijgsmacht delen en De Grave vergaderden gisteren in het geheim in Hilver sum, in het kantoor van de in specteur-generaal der krijgs macht, over de 'hoofdlijnen brief' die in januari verschijnt. In deze notitie worden voorstel len gedaan waar en hoe binnen Defensie kan worden bezui nigd. Ontslagen Tijdens de bijeenkomst is grote bezorgdheid geuit over de werk gelegenheid binnen Defensie. Gedwongen ontslagen, vooral bij de landmacht, zijn zeer waarschijnlijk onvermijdelijk, werd gisteren vastgesteld. De fensie moet nog de komende vier jaar 3000 arbeidsplaatsen als gevolg van nog lopende bezuini gingsrondes. Daar komt de ver wachte personeelsreductie uit de bezuiniging van 375 miljoen gulden per j aar nog bij De bevelhebbers van marine, luchtmacht en landmacht zijn het met elkaar eens dat de door de paarse coalitie opgelegde be zuinigingen het beste met de 'kaasschaafmethode' kan wor den gevonden. Daardoor hoe ven er geen belangrijke takèn van de krijgsmachtdelen wor den afgestoten en worden pijn lijke keuzes vermeden. Het voorstel betekent in grote lijnen dat de marine twee fre gatten en drie Orion-vliegtui- gen inlevert en de luchtmacht maximaal 18 F16's. De land macht denkt aan het opdoeken van mobilisabele eenheden en het afslanken van het Nationaal Commando (NATCO). In verlegenheid De Grave is door het uitlekken van dit concept-bezuinigings voorstel in de GPD-bladen ern stig in verlegenheid gebracht. Gisteren liet hij de bevelhebbers weten nadrukkelijk een voorbe houd te maken ten aanzien van deze voorstellen. Enkele maan den geleden zei hij nog dat het afstoten van defensietaken on ontkoombaar was, omdat het budget voor de krijgsmacht in de afgelopen jaren uiterst krap was geworden. Ook PvdA en D66 eisen dat er taken worden afgestoten. Daar door dreigt De Grave klem te komen te zitten tussen de poli tiek en de krijgsmachttop die het liefst geen taken afstoot. Woordvoerder Lardenoye van de militaire vakbond AFMP vindt dat de bevelhebbers De Grave 'voor het blok hebben ge zet'. Een hoge bron - op gene- raalsniveau - bij Defensie zelf vindt dat De Grave teveel zijn stempel op de discussie wil drukken en daardoor minder gevoelig is voor de argumenten van de legertop. GPD SYDNEY - Reddingswerkers doen mogelijk vandaag een nieuwe poging drie mannen te redden die sinds half oktober vastzitten op een eiland in de Oost-Siberische Zee. Sneeuwstormen en kou maak ten redding met helikopters tot nu toe onmogelijk. Binnen een paar dagen zijn de drie mannen door hun eten en brandstof heen.AFP/ANP/RTR ALAVA - Een groepje koeien zoekt in het met sneeuw bedekte landschap van Alava in Noord- Spanje naar gras. Twintig dorpen in het noorden van Spanje raakten gisteren door hevige sneeuwval van de buitenwereld geïsoleerd. De overheid besloot acht bergpassen te sluiten. Voor al de provincies Palencia en León zijn zwaar getroffen door het voortijdig invallen van de winter. Meteorologen venvachten dat het koudefront vandaag het centrum en het zuiden van Spanje be reikt. foto DAVID AGUILAR/EPA Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog in Japanse ge vangenkampen zaten hebben gisteren in Tokio te horen ge kregen dat ze geen recht hebben op schadevergoeding. Toch is er hoop, want het Hof stelde ook dat Japan verant- woordelijk is voor het leed dat Nederlanders in het voormalige Oost-Indië is aangedaan. Met een geraffineerde marketingstrategie slijt het Ameri kaanse bedrijf Herbalife wereldwijd afslankproducten en vi taminepillen. De verkoop geschiedt in Zeeland door lokale distributeurs. Artsen en diëtisten bezien het met enige zorg. Acht van de negen Tourrenners van Festina hebben het verbo den middel EPO gebruikt. Dat is de uitkomst van de medische onderzoeken, die onder de cou reurs van de wielerploeg zijn verricht. Meervoudig bergko ning Richard Virenque (foto) en Pascal Hervé behoren tot de schuldigen volgens het rapport. In tegenstelling tot de anderen hebben deze twee altijd volge houden nooit bewust verboden prestatiebevorderende midde len te hebben genomen. feiten en meningen: 2; binnenland: 3; varia: 4; buitenland: 5; financiën en economie: 6; economie: 7; radio en televisie: 9; zeeland: 11,12,13,15 en 17; sport: 18 en 19. van onze redactie binnenland DEN HAAG - Inzage in dossiers van de Binnenlandse Veilig heidsdienst (BVD) is voortaan mogelijk zonder dat belangstel lenden zich bloot moeten geven. Dat heeft de Raad van State gis teren in hoger beroep bepaald. Met het beroep vocht het minis terie van Binnenlandse Zaken een uitspraak aan van de rech ter in Den Bosch. Die besliste dat een lid van de Utrechtse Ver eniging Voorkom Vernietiging zonder voorwaarden vooraf zijn dossier kon inzien. Het ministerie geeft onder voor waarden toestemming voor het inkijken van dossiers. Zo moes ten belangstellenden aangeven bij welke organisatie of gebeur tenis de BVD informatie over hem of haar zou kunnen hebben Bijna tachtig leden van de Ver eniging Voorkom Vernietiging weigerden te voldoen aan de ei sen en stapten naar de rechter. Diverse rechtbanken vonden dat het ministerie gelijk had. Maar de rechtbank in Den Bosch bepaalde vorig jaar an ders dat mensen inzage mogen hebben zonder dat ze informa tie over zichzelf geven. De Raad van State in Den Haag schaart MUSKEGON - Een 18-jarige inwoner van Dalton Township in de Amerikaanse staat Michi gan heeft zondag zijn ouders, grootvader en broer en diens 19-jarige vriendin doodgescho ten. Hij pleegde de moorden met een evenoude vriend. De politie werd gealarmeerd door de oudbrs van de vriendin van de vermoorde broer. Die za gen een dode man bij de woning van de familie Privacky liggen toen ze kwamen kijken waar hun dochter bleef. Binnen vond de politie nog eens vier lijken. Na een zoekactie arresteerde de politie gistermiddag de 18-jari- ge Seth Stephen Privacky „Hij heeft geen strafblad, hoe wel hij eerder drie keer is opge pakt voor overtredingen. Hij is niet het type dat we in een zo'n zaak zouden verwachten", al dus de politie. Privacky's vriend was al eerder opgepakt. Hij heeft bekend. DPA/RTR/ANP zich achter dat vonnis. De Ver eniging Voorkom Vernietiging sprak van een forse doorbraak na zeven jaar procederen. Woordvoerder Roger Vleugels zei dat haast is geboden bij eventuele gewenste inzage. „In de loop van volgend jaar wordt de wet waaronder de BVD draait gewijzigd, waardoor het tijdelijke luikje waarschijnlijk dichtgaat." ANP (Advertentie) (eenmalig binnen zes maanden) J een proefabonnement van 4 weken voor 15,00 een abonnement. De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: per maand met automatische afschrijving a 33,25 per kwartaal met automatische afschrijving a 93,50 Naam: Voorletters: m/v Plaats: Telefoon: Stuur deze bon op in een open enveloppe, zonder postzegel, naar: PZC, afdeling abonnementen Antwoordnummer 123 4380 VB Vlissingen. Bellen gaat sneller 0800-0231231 De PZC 713214 000002

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 1