Herkomst en sekse kandidaat telt SrSarïpLTts Fragmenten van een bergingsbedrijf PZC Eurocommissaris wil kernafval voorlopig in Petten laten liggen Geschiktheid voor Staten van ondergeschikt belang in aanloop verkiezingen VVD zet Statenlid zeeland dinsdag 1 december 1998 1 5 door Richard Hoving MIDDELBURG - Het CDA- Statenlid T. Pronk heeft twee gebreken: hij is een man en komt uit Vlissingen. Dat betekende I het eind van zijn politieke carri ère. Het partijbestuur zocht een vrouw, het liefst van Schouwen- Duiveland. Regionale spreiding en de verdeling man-vrouw zijn j de toverwoorden voor de Sta tenverkiezingen van 3 maart volgend jaar. Het vertrek van Pronk staat niet op zichzelf. De oprichting van de Partij voor Zeeland, een sa menwerkingsverband van de Zeeuws-Vlaamse Volkspartij en een handvol gemeentelijke be langenpartijen, heeft ook de andere gevestigde politieke partijen wakker geschud. De Kamercentrale van de VVD en de kandidaatstellingscommis sie van de PvdA zijn meer dan ooiten met wisselend succesop zoek gegaan naar kandidaten uit de regio. Mensen van naam die plaatselijk kiezers kunnen trekken. Het belang van regionaal ge spreide kandidaat-Statenleden openbaarde zich duidelijk in de aanloop naar de laatste verkie zingen voor Provinciale Staten. Uit onvrede met het aandeel van Zeeuws-Vlaamse kandidaten op de CDA-lijst ontstond de Z W. De onvrede werd breed ge- I dragen in de regio. De ZW kwam met twee zetels in de Sta- ten van Zeeland terecht. Het CDA denkt zijn les uit het verle den te hebben geleerd. Het Sta tenlid Pronk kwam gezien zijn talent wel in aanmerking voor een verkiesbare plaats, maar moest vanwege zijn herkomst en sekse het veld ruimen. Wal cheren had al een vertegen woordiger hoog op de lijst staan in de persoon van T. Poppelaars uit Veere. Bovendien moesten er ook nog een vrouw en een verte genwoordiger uit Schouwen- Duiveland op de lijst komen. Met de derde plaats van L. Ne- derhoed-Zijlstra uit Dreischor werd dit dubbele probleem in één keer opgelost. In het kielzog van de regionale spreiding doet de man-vrouw verdeling opgang. Het CDA en de PvdA hebben beide na de twee mannelijke topkandidaten een vrouw op de derde plaats gezet. Het samenwerkingsver Reisvergoeding van Vlissingse rolstoeler toch niet gehalveerd door Miriam van der Schot VLISSINGEN - De Vlissingse Cor van Soelen blijft zijn volle- I dige toeslag voor gehandicap- tenvervoer houden. Van Soelen, die door zijn ongeneselijke ziek te aan zijn rolstoel en beade mingsapparatuur is gekluis terd, hoorde meer dan een maand geleden van Maatschap pelijke Zorg Walcheren (MZW) dat zijn vervoersvergoeding ge halveerd werd tot 1700 gulden per jaar. Wethouder L.C. Poppe-de Looff vond dit niet kunnen. Het be stuur van MZW heeft op haar voorstel besloten een uitzonde ring te maken. Officieel moest de toeslag voor Van Soelen gehalveerd worden, omdat dit overeenkomt met het aantal keren dat de Vlissinger gebruikmaakt van gehandicap- tenvervoer in zijn eigen woon omgeving. Hoewel het geld daar feitelijk niet voor bedoeld is, gebruikt Cor het voor bezoeken aan zijn broers die buiten de regio wo nen. Een retourtje naar zijn broer in Bussum kost hem al achthonderd gulden. Maar deze bezoeken zijn nog de enige acti viteiten die de rolstoeler met zijn gezondheid kan doen. Om deze situatie nog eens haarfijn uit de doeken te doen, heeft Van Soelen wethouder L. C. Poppe- de Looff (maatschappelijk werk en volksgezondheid) uitgeno- digd. Uitzondering „Na aanleiding van het gesprek over de situatie waarin Cor van Soelen zich bevindt, heb ik het dagelijks bestuur van MZW ge vraagd een stapje terug te doen. Tevens heb ik ervoor gepleit hem niet extra te belasten. Het bestuur heeft hiermee in een vergadering ingestemd", zegt de wethouder die in het bestuur van MZW zit. „Soms kunnen de regels niet exact worden nagestreefd. Maar het mag duidelijk zijn dat het hier gaat om een uitzonde ring." Dat Cor heel blij is met de beslis sing mag ook duidelijk zijn. „Dit heb ik geheel te danken aan de wethouder en aan mevrouw Walrave-Troost (fractievoorzit ter PvdA). Zij hebben zich volle dig voor mijn zaak ingezet. An ders was het nooit gelukt", zegt Van Soelen. Hij heeft inmiddels de toezegging zwart op wit ont vanger: band van klein links, Groen- Links/Delta Anders, heeft na genoeg een 50/50-verdeling. De PvZ heeft één plaats bij de eer ste vijf ingeruimd voor een vrouwelijke kandidaat. Schril contrast De overdreven aandacht voor herkomst van kandidaat-Sta tenleden en de man-wouwver deling staat in schril contrast met het aantal nieuwkomers op de kandidatenlijsten. Het CDA heeft het als enige partij aange durfd om meerdere zittende Statenleden resoluut aan de kant te schuiven. De WD nam de vernieuwing halfslachtig ter hand. C. Koster werd op een on verkiesbare vijftiende plaats gezet. Maandag tijdens een al gemene ledenvergadering kwam Koster, die in 1995 vol doende stemmen haalde om op eigen kracht in de Staten te ko men, twee plaatsen hoger op de lijst te staan. Het enige WD- Statenlid dat definitief, en op eigen verzoek, niet terugkeert is J. Huisman. De kandidaatstellingscommis sie van de PvdA kwam met twee verrassingen. Een gebrek aan kwaliteit en kwantiteit speelde de commissie volgens voorzitter G. van der Sa lm parten Het is de vraag of de leden van de par tij met de verklaring genoegen nemen. Het gemor binnen de af delingen zwelt de laatste weken aan. De PvdA heeft vooralsnog geen afscheid duiven nemen van gevestigde namen als D. Holtkamp en D. Eveleens. Beide Statenleden hebben er al drie termijnen opzitten. De geweste lijke vergadering van de PvdA heeft zaterdag 12 december het laatste woord. Het belang dat wordt gehecht aan de regionale spreiding staat haaks op de rol die een provin ciebestuurder moet vervullen. Anders dan een gemeentebe stuurder wordt hij geacht ver der te kijken dan zijn eigen woonomgeving. Een Statenlid uit Zierikzee behoort de belan gen van Schouwen-Duiveland met zwaarder laten wegen dan die van Zeeuws-Vlaanderen. De spreiding kan echter ook verfrissend werken. In hun zoektocht zijn de partijen op kandidaten gestuit die anders niet zo snel in aanmerking wa ren gekomen voor een plaatsje op het provinciale pluche. Bo vendien is het de manier om meer kiezers naar de stembus te lokken. Een herkenbare naam op een kandidatenlijst kan het beslissende duwtje in de rug be tekenen Dat laatste is geen overbodige luxe In maart 1995 nam iets meer dan helft van de kiesgerechtigden in Zeeland de moeite om zijn stem uit te bren gen. door Richard Hoving HEINKENSZAND - De lobby van een drietal WD-afdelingen om Statenlid C. Koster zonder meer op een verkiesbare plaats te zetten voor de komende Sta tenverkiezingen is mislukt. Tij dens een vergadering van de Y'YHD-Zeeland maandagavond in De Stenge in Heinkenszand reikte de steun voor de Middel burgse niet verder dan de der tiende plaats op de kandidaten lijst. De afdelingen Middelburg, Rei- merswaal en Vlissingen riepen de vergadering op om niet ak koord te gaan met de vijftiende plaats die het partijbestuur voor Koster had ingeruimd op de voorlopige kandidatenlijst. Volgens de afdelingen waren er geen gegronde redenen om 'een goed functionerend Statenlid aan de zijlijn te zetten'. Voordat het voorstel om Koster op plaats zeven te zetten in stemming werd gebracht, pro beerden partijvoorzitter J. Schout en de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie J. Asselbergs de aanwezigen te overtuigen dat de kwaliteiten van Koster niet in het geding waren. Volgens Schout en As selbergs had haar lage plaats van doen met regionale sprei ding. toekomstvisie en de beno digde doorstroming Uitleg De meerderheid van de afdelin gen schaarden zich achter de uitleg van Schout en Assel bergs. Het voorstel werd met 22 tegen 12 stemmen verworpen. Een poging om Koster op de twaalfde plaats te krijgen slaagde evenmin. Een ruime meerderheid stemde uiteinde lijk wel in met een dertiende plaats voor de Middelburgse. De huidige fractie van de VVD in de Staten van Zeeland telt twaalf leden. Koster liet kort na het bekend worden van de voor lopige kandidatenlijst al weten een voorkeursactie te willen be ginnen als de afdelingen haar niet op een verkiesbare plaats zouden zetten. Tijdens de ver kiezingen in 1995 haalde ze zon der voorkeursactie ruim vol doende stemmen om op eigen kracht een Statenzetel te be machtigen M P A Beverwijk uit Lewedorp van onze regioredactie DEN H.AAG - Zolang het hoog- radioactief kernafval van de Hoge Flux Reactor in Petten niet opgeslagen kan worden bij de Covra in Borssele, moet het maar in het bassin van het react orgebouw in Petten blijven lig gen. Dat stelt Europees commis saris E. Cresson, die daarmee volgens Europarlementlid YV. van Velzen (CDA) een grote blunder begaat. De kern van het probleem is namelijk dat het bassin in Petten bijna vol is. Van Velzen, die de kwestie bij Cresson had aangezwengeld, is hoogst ontevreden met het ant woord van Cresson. Per om gaande heeft hij nieuwe schrif telijke vragen gesteld, waarin hij vraagt wat de Europese •Commissie gaat doen als het bassin binnenkort vol is. Er kunnen naar schatting nog maar enkele maanden nieuwe radioactieve brandstofstaven opgeborgen worden in het bas sin van het reactorgebouw in Petten. Het kernafval moet op geslagen worden bij de Covra, die daarvoor een bunker voor hoogradioactief afval bouwt. Door bezwaarprocedures is daarvan echter nog niets terecht gekomen. Containers Als noodoplossing is daarom bedacht dat het hoogradioac- tieve afval tijdelijk opgeslagen moet worden in de containers waarin het afval ook naar Zee land vervoerd wordt. Maar ook dit plan dreigt niet door te gaan. Diverse milieugroeperingen, waaronder Greenpeace en de Zeeuwse Milieufederatie, heb ben schorsing \^n de vergun ning gevraagd bij de Raad van State Donderdag om 10.00 uur houdt de Raad van State in Den Haag een hoorzitting over deze zaak. Volgens woordvoerder D. Sam son wil de Covra de hoogradio- actieve staven tijdelijk opslaan in 'een veredelde bollenschuur' nabij de kerncentrale. Het ge bouw dient volgens Greenpeace eigenlijk voor de opslag van laagradioactief afval. De opslag zou in twaalf zogeheten Castor- containers gebeuren. ,,Als die gaan lekken, kan Borssele ze niet repareren." Greenpeace presenteert vandaag, dinsdag, een rapport waaruit zou blijken dat de Castorcontainers niet veilig genoeg zijn Europarlementariër Van Velzen staat op de twaalfde plaats van de definitieve kandidatenlijst. Beverwijk, die door de afdeling Borsele omschreven werd als 'jong, ambitieus en sociaal vaardig', stond aanvankelijk op de zestiende plaats De fractie voorzitter van de WD in de ge meenteraad van Middelburg P. A H de Visser zakte van de twaalfde naar vijftiende plaats. J. I. Hennekeij. een van de twee YWD-gedeputeerden in het da gelijks provinciebestuur, werd gisteravond officieel tot lijst trekker benoemd Muziekkorpsen uit Middelburg samen verder MIDDELBURG - De muziek verenigingen Juliana en Blue Spirit uit Middelburg gaan sa men verder. Begin volgend jaar worden de twee samengevoegd tot Juliana Korpsen Middel burg. Door de fusie ontstaat één van de grootste Nederlandse muziekverenigingen op het ge bied van show- en drumcorps. De gecombineerde repetities zijn inmiddels van start gegaan. De nieuwe vereniging telt onge veer tweehonderd leden. Met de samenvoeging komt een einde aan de onderlinge concur rentie, die de afgelopen jaren sterk was. Omdat die nu weg valt, kan de nieuwe vereniging slagvaardiger werken aan het werven van bijvoorbeeld nieu we leden. Zowel Juliana als Blue Spint hebben de afgelopen jaren op landelijk niveau goede prestaties gehaald. In de drum corps competitie werden diver se nationale titels gewonnen. Beide korpsen zijn trendsetters in het Nederlandse drumcorps- circuit. Naast de seniorenkorpsen wor den ook de jeugdafdelingen die bij de vereniging horen - Johan Friso en The Blue Spirit Cadets - omgevormd tot één corps. Daar bij blijft de naam Johan Friso gehandhaafd. Op Koninginnedag volgend jaar hopen zowel het nieuwe Juliana als het nieuwe Johan Friso zich in de nieuwe bezetting te pre senteren. is verontrust over de situatie die zal ontstaan als de bestuurs rechter de schorsing inderdaad toewijst In september stelde hij daarover vragen aan Cresson, die verantwoordelijk Gis voor het wetenschapsbeleid van de Europese Unie In haar ant woord zegt zij op de hoogte te zijn van het probleem. Ze vindt dat het afval als tweederangs oplossing in het bassin van het reactorgebouw in Petten opge slagen moet worden „Daar is meer opslagcapaciteit voorhan den", aldus Cresson. Andere staten Van Velzen wil dat de commis saris snel naar een nieuwe op lossing zoekt. Ook vindt hij dat andere staten van de Europese Unie hierbij betrokken moeten worden, omdat het om kernaf val van een Europees onder zoeksinstituut gaat. Cresson had eerder nog gezegd dat ieder land verantwoordelijk is voor zijn eigen kernafval. Als het bassin vol is en het kern afval nergens anders opgesla gen worden, ontstaat er een groot probleem. ECN, dat een groot deel van de reactor exploi teert, heeft eerder gezegd dat in dat geval de reactor uit veilig heidsoverwegingen stilgelegd moet worden. Daarmee komt onder meer de productie van medische preparaten in gevaar. Meer dan de helft van de radio actieve isotopen die in Europese ziekenhuizen worden gebruikt, is afkomstig uit de Hoge Flux Reactor in Petten. GPD/ANP Nederlanders in Zeebrugge betrapt met 50,5 kg cocaïne ZEEBRUGGE - De Belgische politie heeft donderdagnacht in de haven van Zeebrugge vier Nederlanders opgepakt. Het viertal had 50,5 kilogram cocaï ne gehaald uit het Colombiaan se schip Avila Star, dat fruit ver voerde. Dat heeft de justitie in Brugge maandag bekendgemaakt. De arrestanten zijn een 53-jari- ge man. zijn 28-jarige zoon en een 32-jarige ex-werknemer van de 53-jarige, allen uit Waal wijk. Ook een 32-jarige man uit Rotterdam is aangehouden. Belga Boek over geschiedenis Van den Akker mist samenhang door Harmen van der Werf De Morion is geborgen. Van den Akker, het bergings bedrijf uit Y^issingen, heeft het weer geklaard. Matroos Mar tin de Vriend is erbij, als het schip boven water komt. Hij heeft de scheepsbel net te pak ken, als een Belgische politie agent hem vriendelijk op de schouders tikt. Weg souvenir. De Vriend moest zijn aanden ken teruggeven. Jammer ge noeg, vindt hij nog steeds. Al hoewel, hij heeft er nog wel iets aan gehad, aan de begeerte die ruim een jaar geleden in hem sloop. De anekdote over de scheepsbel besluit het eerste boek over Van den Akker, het bergingsbedrijf dat al ruim vijftig jaar mede het beeld van Vlissingen bepaalt. Het moest er maar eens van ko men, van een boek over Van den Akker, vond vooral Ellen de Vriend. Het was haar opge vallen dat het bergingsbedrijf er nogal bekaaid vanaf komt in maritieme publicaties. Zelfs in die van de Middelburger Cor Heijkoop, die toch veel heeft geschreven over scheepsonge vallen en bergingen op de Wes- terschelde. Twee jaar geleden verscheen nog een boek van Heijkoop on der de titel Sleepvaart en ber ging om de Zuid. Van den Ak ker wordt niet overgeslagen, met artikelen over de berging van de Aya in 1993, de toevalli ge vondst van een kleine Duit se onderzeeboot en de publici- teitsgevoelige berging van de Mont Louis, die een gevaarlij ke radioactieve lading aan boord had. Spannend Maar, Ellen de Vriend heeft ge lijk. Van den Akker heeft het (tot voor kort) zonder een schriftelijke geschiedenis moeten stellen. En dat terwijl waarschijnlijk niet één bedrijf in Vlissingen zoveel 'spannen de' gebeurtenissen heeft mee gemaakt als Van den Akker. Sinds de opening van een kan toor in Vlissingen door de op richter Hannes van den Akker eind 1947 is het bergings- en transportbedrijf bij vrijwel al le bergingen op de Wester- schelde betrokken geweest. Te beginnen met alle oorlogs wrakken die voor Van den Ak ker de aanleiding waren om naar Zeeland te komen, tot en met de lopende wrakkenrui- Vaten met radioactief materiaal worden geborgen uit het wrak van de Mont Louis (1984). ming voor de verdieping van de Westerschelde. In het boek van Ellen en Martin de Vriend worden die stuk voor stuk gevolgd en uit de doeken gedaan. Op een gedegen ma nier, zonder al te veel fratsen, zoals bergers oók te werk gaan. Olielekkages Wat dan opvalt, is de verande ring die het bergingswerk heeft ondergaan. Milieu telde niet kort na de Tweede Wereld oorlog. Als een schip bij een berging olie lekte, was dat ver velend, maar niet onoverko melijk. Sinds de jaren zeven tig, tachtig is dat compleet veranderd Olielekkages zijn doodzondes geworden. Een berging heet niet meer ge woon een berging, maar een kwaliteitsberging. En het wer ken met explosie ven om een scheepswrak te ruimen, is al helemaal uit den boze. Tot 1979 was dat wel de nor maalste zaak van de wereld. In dat jaar gebeurde er iets wat een ommekeer teweegbracht. YTan den Akker kreeg de op dracht van Rijkswaterstaat om voor de Vlissingse boulevard de restanten van het Britse stoomschip Whimbrel op diep te te brengen. De Whimbrel was in 1926 vergaan. Zoals ge bruikelijk werden explosieven uit de kast gehaald, maar bou levardbewoners begonnen te klagen. Over trillingen, over rammelende ruiten. TNO deed een proefexplosie en bepaalde dat er niet meer dan vijf kilo dynamiet per keer mocht wor den gebruikt. De kleurrij ke Wout Mange was in die tijd nog directeur van Van den Akker Hij zal er het zijne van hebben gedacht en gehoor hebben gegeven aan zijn opdrachtgever Rijkswa terstaat. Butskop Met de media hoefde hij niet zo om te gaan Over één van zijn duikers verscheen in 1958 een artikel in deze krant, waarvan hij niet was gecharmeerd. Om zijn gram te halen, bedacht hij een stunt. In de Westerschelde was een butskop aangespoeld. Mange liet de acht meter lange vis naar Vlissingen brengen, met het verhaal dat een duikel de 'agressieve butskop' had ge dood bij een berging. Alle kranten namen het over, zon der ook maar iets na te trekken. De stunt van Mange is een te- foto archief PZC kenend onderdeel van de ge schiedenis van Van den Akker Zoals aan de andere kant de berging van het Engelse veer schip Herald of Free Enterpri se dat ook is. Albert Teunissen, schipper van bergingsvaartuig Ary. schreef de ellende van zich af: 'Wij hebben meer dan eens gestaan, vuil bemodderd. gebroken met. zonder schaam te, de ogen nat van traan.' Zo'n passage zegt veel over het bergingswerk, zoals zoveel fragmenten in Scheepsbergers in actie op de Westerschelde. Maar het boek mist één ding' samenhang. Die moet de lezer zelf aan zien te brengen. Martin en Ellen de Vriend, Scheepsbergers in actie op de Wes terschelde. 200 pag.. ruim 170 fo to's, met vlootlijst, uitgeverij De Koperen Tuin, f 49,90. Regionale spreiding en de verdeling man-wouw zijn de toverwoorden bij de samenstelling van de kandidatenlijsten voor de Statenverkiezingen. foto Ruben O reel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 15