Middelburg verandert vuilophaal PZC PZC Pas op voor Jan 'Aek en de tongesnaier Scholenfusie inspireert jonge dichters Milj oenenin ves ter ing moet leegloop wijk Goese Polder keren zeeland 13 Verkoop banket voor hulpactie in Roemenië Internet voor Reynaertschool Inbrekers steelt kristal en ivoor Politie bekeurt drankrijders Eerste prijs voor Kunst Eer Politiehond grijpt autodieven dinsdag 1 december 1998 Wijzigingen door milieustraat door Ab van der Sluis MIDDELBURG - De gemeente Middelburg voert met ingang van 1 januari een aantal veran deringen door in de afvalinza meling. Grof vuil wordt voort aan maar één maal in de maand opgehaald. Voor bouw- en sloopafval, puin en grof tuinaf- OOST-SOUBURG - Roemenië- hulp Oost-Souburg, een onderdeel van de Hongarije- werkgroep van de Samen-op- Wegkerken in Oost-Souburg, houdt deze week een banketlet teractie voor de bouw van een gezondheidscentrum in de stad Tirgu Mures in Roemenië. De actie is opgezet in samenwer king met bakkerij Steketee. In Oost-Souburg zijn deur aan deur folders bezorgd. In het dorp zelf, in Vlissingen en in Middelburg zijn 250 bedrijven benaderd via direct-mailing. De Souburgers kunnen de banket letter met een kortingsbon be stellen. De bedrijven bestellen ï'echtstreeks bij de werkgroep. De stad Tirgu Mures krijgt al tien jaar steun van de Oost-Sou- burgse werkgroep. Eind januari vertrekt het tiende hulptrans port. De bouw van het gezond heidscentrum wordt door Nederlanders begeleid en gefi nancierd. De bouw zelf wordt geheel verzorgd door Roeme nen. Het centrum kost 1,2 mil joen gulden. Dat bedrag is nog niet bijeen gespaard. In het cen trum komen onderwijsvoorzie ningen voor geestelijk gehandi capten, fysiotherapie voor gehandicapten, groepsactivi teiten, een werkplaats een grote keuken. Die keuken zorgt voor maaltijden aan de bezoekers, maar ook aan de armen en de daklozen. Informatie over sportvrij willigers WISSENKERKE - De gemeente Noord-Beveland houdt maan dag 11 januari om 19.30 uur in het gemeentehuis in Wissenker- ke een voorlichtingsbijeen komst over het onderwerp 'vrij willigers die actief zijn in sportverenigingen'. Gesproken wordt over hoe de vereniging vrijwilligers kan be houden en hoe potentiële vrij willigers te benaderen zijn. P. Vader van de Zeeuwse Sport raad verzorgt de informatie. Ook wordt informatie verstrekt over de ondersteuning van het vrijwilligersbeleid en kan ken nisgemaakt worden met wet houder A P. Dees-de Looff MIDDELBURG Sluiting studiezaal archief - De studiezaal van het gemeente archief van Middelburg is maandag 7 december gesloten. De sluiting houdt verband met een voorlichtingsbijeenkomst voor het personeel van het nieu we Zeeuws Archief. Het nieuwe archief is een fusie tussen de ge meente-archieven van Veere en Middelburg en het Rijksarchief. De nieuwe instelling wordt ge huisvest in de oude rechtbank aan het Hofplein. REDACTIE MIDDEN-ZEELAND Voorstad 22 4461 KN GOES Tel: (0113) 273000 Fax: (0113)273030 e-mail: redgoes@pzc.nl te Goes: M.J. Schrier(chef) I. Huibers A.M. van der Jagt E. Soesman te Vlissingen: L. Fransen E.L. Ramakers M.J. van der Schot A.A. van der Sluis K.L. de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl val moet vanaf die datum be taald worden. Verder gaat de frequentie van de chemo-kar omlaag. De kar rijdt nog maar vier maal per jaar. De veranderingen zijn doorge voerd, omdat Middelburg sinds kort over een goed uitgeruste milieustraat beschikt. Grofvuil kan daarom ook zes dagen per week zelf gebracht worden, maar Middelburgers kunnen er ook voor kiezen om het één keer maand gratis door de Stadsrei niging te laten ophalen. Een telefoontje naar de dienst vol staat. Tot op heden konden Mid delburgers hun bouw- en sloop afval, puin en grof tuinafval voor niets kwijt. Daarin is ver andering in gekomen. De ge meente wil dat de vervuiler be taalt. Daarom moet er vanaf 1 januari geld voor worden neer gelegd. Het basistarief bedraagt zestig gulden voor hoeveelhe den tot één kubieke meter. Voor elke kubieke meter daarboven, brengt de gemeente 35 gulden extra in rekening. De chemo-kar reed normaal ge sproken negen keer per jaar door Middelburg. Het meeste kleine, chemisch afval (Kca) wordt nu al naar de milieustraat gebracht. Slecht heel weinig af val komt nog terecht in de che mo-kar. Voortaan rijdt de kar alleen nog maar in maart, juni, september en december. De tij den bij de verschillende halte plaatsen blijven ongewijzigd. Advertentie Alles voor kantoor op nummer weststrate verpakkingen oostperkweg 20 middelburg tel: (0118) 63 0015 Eva Borstelaar (1) en Cereso van Garsel van basisschool 't Klinket bekijken voor het kunstwerk de poëziebundel waaraan 1438 Veerse en Noord-Bevelandse kinderen aan meewerkten. foto Ruben Oreel door Miriam van der Schot KOUDEKERKE - Evenwicht tussen fuserende basisscholen en het behouden van de eigen identiteit. Dat is het idee ach ter het kunstwerk dat leerlin gen van vijftien gefuseerde Veerse en Noord-Bevelandse basisscholen hebben gemaakt. In ieder kiertje en achter ieder deurtje in het object zitten ge dichten die de kinderen heb ben geschreven. Het gehele object dingt in april mee naar een prijs bij de landelijke poë ziewedstrijd voor kinderen. Alle 1438 kinderen van de vijf tien protestants-christelijke basisscholen zijn vanaf de jongste kinderboekenweek aan de slag gegaan met poëzie en het kunstwerk. Iedereen le verde een gedicht in en per school werden er acht gedich ten uitgekozen. Ook maakten alle scholen een voorwerp zo als een gezicht, een kastje met deurtjes of een papierkoker, waarin de gedichten gestopt zijn. Uiteindelijk zijn alle voorwerpen aan elkaar ge maakt, wat resulteerde in het huidige werk. Naast het kunstvoorwerp is een selectie gemaakt van alle gedichten en die is verwerkt in een echte dichtbundel. Hoe het werk be oordeeld wordt op de wed strijd is voor directrice Agnes de Jong van 't Klinket in Kou- dekerke nog een raadsel. Want er zijn individuele prijzen en piïjzen voor een school. Maar dit werk is door een groep scholen gemaakt. ..We hebben de stichting Kinderen en Poë zie over onze inzending inge licht. want we wilden er zeker van zij n dat dit mocht. Maar ze waren heel enthousiast. We hebben ook al gevraagd of we het werk na afloop kunnen te rugkrijgen. Want dan kunnen we het om de beurt tentoon stellen op alle scholen." Het idee voor het maken van het kunstwerk ontstond rond 1 januari 1998. Toen zijn de pro testants-christelijke basis scholen gefuseerd. „Uit die fu sie wilden we iets positiefs laten ontstaan. Want vaak hoor je dat fusies gepaaid gaan met veel vervelende dingen", zegt De Jong. „Hiermee willen wij laten zien dat het mogelijk is om samen te werken en tege- lijkertijd dingen te doen op je eigen manier. Het onderwerp poëzie is namelijk op iedere school anders aangepakt." EVE9{ O'MZI'E'H. door Tiny Polderman Voor de meeste kinderen is het een spannende tijd: Sinterklaas is weer in het land. Aan de vooravond van de sterfdag van de heilige Nicolaas wordt elk jaar de traditionele pakjesavond gehouden, zo ook aanstaande zaterdag. Voor niemand zit er tegenwoordig meer een roe in de zak; hooguit slaat er in het Grote Boek of je weieens in je neus peu tert. Cadeautjes en snoepgoed is er in overvloed voor iedereen, zonder aan zien des persoons. Toch is minder be kend dat Sinterklaas pas rond 1900 een echte kindervriend is geworden. De goedheiligman schiep er vroeger een satanisch genoegen in doodsbange kin deren over de knie te leggen of in de zak te stoppen. Sinterklaas was niet de enige boeman: in vroeger tijden was men een meester in het creëren van allerlei andere wan gedrochten, die kinderen de stuipen op het lijf moesten jagen. Tweehonderd jaar geleden schreef een ooggetuige over de Sinterklaasintoch ten rond 's-Hertogenbosch: 'Zij zijn zeer misselijk, somtijds zelfs afschuwe lijk uitgedost'. De negentiende-eeuwse beschrijving van Sinterklaas van de hand van De Genestet spreekt eveneens boekdelen: 'Al gromm'lend in den baard, die afstroomt van zijn kin; een masker voor 't gelaat, afschuwelijk van kleuren'Plaatjes in kinderboeken uit die tij d laten een zeer onchristelij k ope rerende Sint Nicolaas zien, bijvoor beeld een waarop hij kinderen in hun nekvel grijpt om ze in de zak te stoppen. Een begeleidend gedichtje luidt: 'Hij straft niet graag kinderen, maar is hun een vriend'. Daarnaast symboliseerde Zwarte Piet heel lang een overwonnen duiveltje; zo'n thema kon met anders dan stichte lijk voor de jeugd zijn. Weerwolf Talrijke andere wezens werden ge bruikt om kinderen in de opvoeding goed en fout bij te brengen. Als ze een beetje stout waren, werd alom gedreigd met de boeman of de weerwolf die 's avonds langs de huizen kwam om on deugende kinderen mee te nemen. Men maakte kinderen bang voor het bos en de gewassen op het land, met allerlei engerds die ze daar opwachtten. In het Zeeuwsch Sagenboek van J. R. W. enM. Sinninghe (1933) zijn herinneringen opgetekend van de diverse gedaantes waarin de zogenaamde kinderschrik zich manifesteerde. In Zeeuws-Vlaanderen kenden de ou deren toen nog de teênensnaier, een ko rengeest, die de tenen afsneed van de kinderen die blootsvoets door het hoge koren liepen. ÉiWfeP 1—.am,. In vroeger tijden was Sint Nicolaas niet de kindervriend die hij tegenwoordig is. Afbeelding uit 'Volksgebruiken in Nederland'. rel. Die sneed je den tong af, als je die uitstak'. Verder waren daar nog de boosaardige gevleugelde alven of el ven, die op de loer lagen als kinderen niet voor donker thuis waren. In Zeeuws-Vlaanderen kon je 'van den alf In Zeeland kon de engerd zich in ver schillende gedaanten manifesteren, als de boekaros (bloedkar), de boeloze, den donkeren vent of den padderen (naak te) vent. Volgens de Sinninghes was de tongesnaier ook zoo'n leelijke ke- verleid' worden; dan werd je gedwon gen in het pikkedonker rond te dwalen. In het waterrijke Zeeland hebben voor al watergeesten in het volksgeloof een rol gespeeld. Kinderen werden bang ge maakt voor water, door middel van een griezel die in putten en sloten wachtte om hen erin te kunnen trekken. Dit kwaad had in Zeeland verschillende benamingen- Jan Aek, Jóösje Pik, Oos- jepik, slokker, slokkeman, nekker, 'ae- kepuut, 'uusjescheer, noem maar op. In Zeeuws-Vlaanderen doen talrijke ver halen over d'n Ossaart de ronde, een ge duchte watergeest die allerlei gedaan ten kon aannemen. In het Zeeuws- Vlaanderen met zijn vele kreken, plas sen en poelen heeft het geloof hierin lang standgehouden. Vroeger wierpen de Zeeuws-Vlaamse vissers de eerste vis die ze vingen terug, voor Ossaart. Nog tot voor kort dreigden ouders met d'n Ossaart, om hun kinderen ervan te weerhouden dicht bij het water te spe len. Fabeltjes Deze fabeltjes over geesten en duivels werden al in de zeventiende-eeuwse pe dagogische literatuur zeer serieus ge nomen Jacob Cats besteedde er bijvoorbeeld in zijn 'Houwehjck', eeu wenlang een van de meest gelezen boe ken, erg veel aandacht aan. 'Soo haest men in het huys een kint begeert te stil len, Soo brengt men aen den dag een deel versierde grillen, Een spoock, een bulle-man, een lyve-loosen geest, Of eenig vreemt gespuys, of eenig selds- aem beest; Dit wort soo vast ged- ruckt in alle teere sinnen, Dat niemand magtig is die weder in te winnen; Ja da- t'er koude schrick door al de leden schiet, Al roert'er maer een blat, al ruyst'er maer een riet'. Kindervrienden Uiteindelijk realiseerde men zich dat kinderen maar een teer hartje hadden en dat zij op een andere manier bena derd moesten worden. De geest van de tijd zorgde ervoor dat boeman en tenensnijder in de vergetelheid raakten en Sinterklaas en Zwarte Piet echte kindervrienden werden De Vlissingse schrijfster Betje Wolff schreef het al (1780): 'akelige denkbeelden in het buigzaam gemoed' mocht men kinde ren niet aandoen; 'O verduistert de da geraad der lieve kindsheid niet'. De boeman, de tenensnijder en Sinter klaas vormden vroeger een duister on derdeel in de opvoeding en moeten vera ntwoordelij k geweest zij n voor s la- peloze nachten en nachtmerries van duizenden kinderen. Tegenwoordig zorgen de Goedheiligman en zijn zwartberoete knecht nog steeds voor spanning in een kinderleven... maar dan één van de prettige soort. HULST - De Hulster openbare basisschool De Reynaert heeft een internet-aansluiting gekregen van Sinterklaas De aan leg van de benodigde ISDN-lijnen en apparatuur is bekostigd door een schoonmaakbedrijf uit Hulst. De baas van dat be drijf is de vader van drie leerlingen. Enkele andere basisscho len in Hulst kregen eerder al de beschikking over Internet door de gulheid van een bank. Omdat De Reynaert niet genoeg bancaire relaties met die gulle gever onderhoudt, kwamen ze destijds niet voor intemet-aansluitingen in aanmerking. Nu de school alsnog de beschikking krijgt over Internet, zullen de leerlingen snel met de mogelijkheden vertrouwd worden ge maakt. Directeur E. van den Bergen heeft zijn school al aan gemeld voor een aantal internetopdrachten die door het Re gionaal Pedagogisch Centrum Zeeland worden bedacht. VOGELWAARDE - Een 52-jange man uit Vogelwaarde ont dekte zondagavond laat dat er tussen zondagmiddag en het moment van thuiskomen was ingebroken in zijn woning aan de Hazelaarstraat. De hele woning bleek te zijn doorzocht. Vermist worden enkele kristallen en ivoren kunstvoorwer pen. SLUIS - De Zeeuws-Vlaamse politie hield in de nacht van zondag op maandag op verschillende plaatsen in de regio weggebruikers aan die met te veel alcohol op achter het stuur zaten. De eerste drankrijder werd kort na middernacht gesnapt op de Sint-Annastraat in Sluis. Een 45-jarige man uit het Belgi sche Lichtervelde werd in die straat staande gehouden Een ademanalyse wees uit dat de man net iets meer dan de toege stane waarde alcohol in zijn bloed had. Binnenkort moet hij zich voor de rechter verantwoorden. Dezelfde vlieger ging op voor een 18-jarige automobilist uit Zaamslag, die moest blazen op de Guido Gezellestraat in Ter- neuzen en net iets te veel had genuttigd. Een 36-jarige man uit Westdorpe maakte het een stuk bonter. Hij werd op de Oost- poort weg in Sas van Gent gesnapt met ruim driemaal de toe gestane waarde alcohol in zijn bloed. De Westdorpenaar kreeg een rijverbod van negen uur en een dagvaarding. ZIERIKZEE - Het orkest van de koninklijke harmonie Kunst Eer uit Zierikzee heeft de eerste prijs gewonnen tijdens de nationale wedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Fede ratie van Muziekverenigingen. Het concours werd het afgelo pen weekeinde gehouden in Beuningen. Kunst Eer streek op het nationaal podium de hoogste eer op door een vlekkelo ze uitvoering van de klassieke muziekstukken Telemark Fan tasy en Fantasia Super l'Homme Armé. Het harmonieorkest bestaat uit 56 spelende leden. Omdat de eigen slagwerksectie kampt met een tekort aan muzikanten, werden voor het con cours twee mensen 'geleend' van Sempre Crescendo uit Mid- delhamis. Ook werd een bevriende hoornist van De Hoop uit Stellendam ingeschakeld om de waldhoorn melodieën bij Telemark Fantasy volledig tot hun recht te laten komen. OOSTERLAND - De politie op Schouwen-Duiveland heeft in de vroege maandagmorgen (3.40 uur) drie mannen aangehou den op verdenking van diefstal van een personenauto. De drie, in de leeftijd van 18 tot en met 21 jaar zijn afkomstig uit Spijkenisse en Hoogvliet-Rotterdam. Ze konden worden aan gehouden met assistentie van een politiehond. Na aanhou ding zijn ze overgebracht naar diverse politiebureaus in Zee land. De auto werd in Oosterland aangetroffen. door René Schrier GOES - Als de gemeente Goes niet oppast is de leegstand in de Goese Polder binnen de kortste keren opgelopen van de huidige 6 procent naar 26 procent. Om die tendens te keren zal er tot 2006 een bedrag van 33 tot 35 miljoen in de wijk gestopt wor den. De gemeente betaalt daar aan mee, en voor een belangrijk deel ook de Regionale Woning bouwvereniging Samenwer king (RWS). De bedoeling is een grootscheepse opknapbeurt van de Goese Polder, die ervoor moet zorgen dat de wijk (weer) aantrekkelijk wordt. Ambtenaar H. Schinkel lichtte maandagavond in een vergade ring van de gemeenteraadscom missie ruimtelijke ordening een tipje van de sluier van de toe komstplannen met de Goese Polder op. In antwoord op vra gen gaf hij aan dat het niet de bedoeling is op grote schaal wo ningen te slopen. Daarmee zou ruimte voor aantrekkelijke nieuwbouw vrijgemaakt kun nen worden. Daar hebben de gemeente en de RWS niet voor gekozen omdat dat een te grote kapitaalvernie tiging zou zijn. Het bedrag van pakweg 35 mil joen dat in de wijk gestopt wordt is ongeveer 5 procent van het kapitaal dat tot nu toe in de wijk is geïnvesteerd. Wethouder M. L. 't Hart (PvdA ruimtelijke ordening en finan ciën) gaf met klem aan dat het college 'keihard' wil voorkomen dat de situatie in de Goese Pol der groeit naar een leegstand van 26 procent. Schinkel vulde aan dat wie over tien jaar naar de Goese Palder kijkt de wijk niet meer terug zal kennen. Projectontwikkelaars Weliswaar wordt er al jaren flink gebouwd in Goes, maar de raadsleden beginnen zich toch enigszins bezorgd te maken over de beschikbaarheid van bouwgrond. Daarom klonk er bij verschillende fracties een oproep om de invloed van pro jectontwikkelaars te beknotten. Zo werd gesuggereerd project ontwikkelaars 60 procent van hun bouwgrond in te laten leve ren als ze een overkomst met de gemeente willen afsluiten voor de realisatie van een nieuw plan M K. Dieleman (CDA): „We zijn al vaak genoeg gecon fronteerd met projectontwikke laars die grond voor onze neus wegkopen, Stel u daar keihard tegenop." C. F Möhlmann (SGP/GPV/ RPF) waarschuwde niet te gre tig al te veel grond aan te kopen. De tijden kunnen nog wel eens veranderen, voorspeldde hij. Möhlmann kon zich de rente verliezen uit het verleden nog te goed herinneren. J. M. Jansen (D66) vond dat er op dit moment te weinig bouw mogelijkheden in Goes zijn voor met name twee-onder-één-kap woningen. Dat leidt er toe dat mensen naar andere gemeenten uitwijken, meende hij. Hij vond sowieso dat er in Zeeland spra ke is van scheve verhoudingen. Goes zou best wat meer willen en kunnen bouwen, dacht hij, terwijl er op de Vinex-locatie Middelburg/Vlissingen ge bouwd wordt voorde leegstand. Schinkel was wat minder be zorgd. Hij gaf aan dat er dit jaar in Goes 340 huizen worden op geleverd. Dat zijn er 70 meer dan waar de woningmarkt om vraagt. Goes zal daardoor groeien met ruim 500 inwoners. Verder antwoordde hij dat men sen die uitwijken na verloop van tijd toch weer terugkomen. Ook waarschuwde hij voor het gege ven dat bijvoorbeeld in Goes- zuid wel veel gebouwd kan wor den, maar dat leidt dan tot extra leegstand in de Goese Polder. Onderzoeken hebben uitgewe zen dat 20 procent van de men sen die huizen komen in de nieu we wijken in Goes-zuid, uit de Goese Polder komt. De problematiek die Jansen aankaartte is een kwestie die wethouder 't Hart met Gedepu teerde Staten wil bespreken OOST-SOUBURG Gift voor ouderen - De Stichting Welzijn Ouderen krijgt dinsdag 15 december in Oost-Souburg muziekapparatuur aangeboden van het comité Ouderenzegels Vlissingen. De apparatuur heeft een waar de van 850 gulden en kon wor den aangeschaft door de op brengst van kaarten- en zegel verkoop. Die opbrengst bedroeg 425 gulden. Het bedrag is ver dubbeld door de Rabobank Vlissingen in het kader van het honderd jarig bestaan van de bank. De muziekinstallatie wordt tijdens de kerstmiddag in Bachten Poorte in Oost-Sou burg uitgereikt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 13