,,c k w ihi 61 '4; 00 10! 00 90 90 Lozingsvergunning Roem van Yerseke bv s Borsele "In Zuid-A tri ka gillen ze net zo hard als in Kaatsheuvel." I Executie verkoop TEXTIELDRUK wife- SlWUVKVOITyDEEEN :ïr:K !.«•- VARKENSLAPPEN SHOARMAVLEES FRICANDEAU PER VARKENSROLLADE KIL0 Rl 2Ko10! RUNDERLAPPEN SOEPVLEES PER 8! GOURMET-FONDUE 95 DRUM-STICKS T.V. STICKS VARKENSHIELEN PLATTE RIB VERSE WORST 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 1 DECEMBER 1998 OVERWOCKMACHINES Aa unllediEC garantie. met SCHOONHEIDSFOUTJES die^me a„jcu|Ieren. adviesprijs d'8,- Telefoon (0416) 33 36 79 3d 20 Van Roem van Yerseke bv te Yerseke ont vingen wij op 14 juli 1998 een aanvraag voor een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van afvalwater, afkomstig van het bedrijf, op de gemeentelijke riolering. Wij zijn van plan deze vergunning onder het stellen van voorschriften te verlenen. Ter inzage De aanvraag, het ontwerp van het besluit en andere bijbehorende stukken liggen van woensdag 2 december 1998 tot en met woensdag 30 december 1998 ter inzage: - bij de receptie van waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 te Goes, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur en na afspraak (tel. 0113-241268) buiten de werkuren van 18.00 uur tot 21.00 uur. Op verzoek, met uitzondering van de avond uren, kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen: - op de secretarie van de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen, elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en 's middags op afspraak. Na de genoemde periode van vier weken blijven de stukken ter inzage liggen bij de afdeling Vergunningen Wvo van het waterschap, elke werkdag van 9,00 tot 16.00 uur, totdat de termijn is verstreken waarbinnen tegen het besluit beroep kan worden ingesteld. Bedenkingen Van 2 december 1998 tot en met 30 december 1998 kan iedereen schriftelijk bedenkingen inbrengen tegen het ontwerp van het besluit. Deze bedenkingen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden, Postbus 114, 4460 AC Goes. Degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, kan ver zoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Gedurende deze periode is het ook moge lijk met ons van gedachten te wisselen over het ontwerp van het besluit en tot het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen. Hiervoor kan telefonisch een afspraak worden gemaakt (0113-241268). Goes, 1 december 1998 Het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden W.A. Gosselaar, dijkgraaf mr.drs. J.A. de Visser, secretaris Waterschap Zeeuwse Eilanden Inpakkers m/v voor een bedrijf in Tholen. Het betreft het in- en uit pakken van weggeefartikelen en mailings. Bent u per direct beschikbaar en op zoek naar een afwisselende baan? Neem dan contact op met onderstaande vestiging. Informatie: (0166) 60 26 88, Miriam Bezu/en Tholen, Botermarkt I tempo-team uitzendbureau EEN NAAM IN CHOCOLADE '£jiü KORTEUELFT 6. MIDDELBURG, TEL. 0118*613912 gemeente Vaststelling bestemmingsplan "Kern Heinkenszand I998" Burgemeester en wethouders van Borsele maken be kend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 november I998 het bestemmingsplan "Kern Hein kenszand 1998" heeft vastgesteld. Met ingang van woensdag 2 december I998 ligt het plan, tijdens openingsuren (maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en donderdagavond van 17.00 - 20.00 uur), gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Interne Zaken (Post- en archiefzaken), Stenevate 10 te Heinkens zand. Het bestemmingsplan "Kern Heinkenszand 1998" is een integrale herziening van het op 7 augustus I979 vastgestelde bestemmingsplan "Kern Heinkenszand". Het plangebied omvat: - het centrumgebied (noordelijk deel Dorpsstraat, begin Kerklaan, Van der Biltplein en Stengeplein), - de buurt Barbestein (gelegen tussen Dorpsstraat, Mr. dr. Meslaan. Kraaiendijk en Clara's pad), - de buurt Kerklaan (gelegen tussen Dorpsstraat, Kerklaan, Westerstraat en Julianastraat, - Clara's pad, - bedrijventerrein Zwake en Stationsweg, - het zuidelijk deel van de Dorpsstraat en het sport terrein. In het onderhavige plan is door de raad bij de vast stelling een aantal wijzigingen aangebracht ten opzich te van het ontwerp-bestemmingsplan zoals dat vanaf 14 juli I998 gedurende vier weken ter inzage heeft De wijzigingen hebben zowel betrekking op de plan kaart als op voorschriftenkaart I Naast het aanbrengen van wijzigingen als gevolg van gegrond geachte zienswijzen zijn er ook ambtshalve aanpassingen doorgevoerd. De wijzigingen/aanpassingen betreffen: - het verleggen van de begrenzing van de bestemming "centrumvoorzieningen" aan de zuidzijde van de Kerklaan. Het centrumgebied strekt zich nu uit tot en met het pand Kerklaan 9. In het ontwerp-be stemmingsplan was de grens neergelegd tot en met het pand Kerklaan 5. Deze wijziging op de bestem- mingsplankaart heeft tot gevolg dat in artikel 5, lid 5 onder a van de voorschriften het getal 6 met één is verhoogd tot 7. - een vergroting van de bestemming "Woondoel- einden", subbestemming vrijstaand voor het per ceel Dorpsstraat I85, hetgeen leidt tot eerr gro tere bebouwingsmogelijkheid op onderhavig per ceel. - de (bedrijfs)bebouwing nabij de molen aan de Sta tionsweg is positief bestemd als "bedrijfsdoelein den", subbestemming opslag, - de bestemming van de inbreidingslocatie voor woningbouw op het perceel 'hoek Dorpsstraat/Julianastraat' is gewijzigd van Wt naar Wa, - het perceel grond aan het Clara's pad, tegenover de Rembrandtstraat, moet op voorschriftenkaart I worden opgenomen in het gebied waar de vrij stellingsbevoegdheid ex art. 3, lid 4.2 van toepas sing is. Zij die tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn ge weest tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad ken baar te maken, kunnen gedurende de termijn dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt schriftelijk bedenkingen inbrengen tegen het vastge stelde bestemmingsplan bij gedeputeerde staten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA te Middelburg. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder die be denkingen heeft tegen de wijzigingen die bij vaststel ling in het bestemmingsplan zijn aangebracht. Heinkenszand, I december I998. Uit een exploot van t.c.-deurwaarder B. J. Meijering d.d. 26- 11 -1998 blijkt, dat t.v.v. CZ-Groep Ziekenfonds, mede kan- toorhoudende te Goes is gedagvaard de heer T. J. W. de Neeling, geb. 30-01-1966, zonder bekende woon- of ver blijfplaats. ter terechtzitting van de kantonrechter te Middel burg van 01-02-1999 te 10.00 uur, gehouden wordend al daar in het Gerechtsgebouw, Kousteensedijk 2. Bij dit ex ploot, waarvan laatstgenoemde een afschrift kan krijgen op onderstaand adres, wordt o.m. geëist veroordeling tot bet aling van een som geld. Gerechtsdeurwaarderskantoor Middelburg, Dam 2, Middelburg. OPENBARE COAAAAISSIE- VERGADERING De Burgemeester van Temeuzen brengt ter algemene kennis dat in het stadhuis een openbare vergadering zal worden gehouden van de commis sie voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieuzaken op donderdag 3 december 1998 om 19.30 uur. De agenda en de eventueel van toepassing zijnde eoneeptraadsvoorstellen zijn voor de aanvang en tijdens de vergadenng voor iedereen ter plaatse verkrijgbaar Tevens is iedereen in de gelegenheid direct na de opening van de commissievergadering het woord te voeren over de aan de orde zijnde agenda punten. Temeuzen, I december De Burgemeester voornoemd, drs. R.C.E. Barbé. Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Sinds de oprichting, in 19.ïn, zijnj wc behoorlijk met onze rijd meegee.a.vn. Val» landbouwwerktuigen naar achtbanen. Of rides', zoals de intti naiionaie term luidt. Wam wc rijn ook in het buitenland bezig, met behoorlijk stfebes. Zo levreit we nu drie rides tefèhjk aan ecmptfetpatjs in /ukifAfrika. Wel drie verv.hütentk, natuurlijk Öj$ we ma alleen maken, m ar ook onrvurpen. D|t maak'. tjScimmieteiit v én \t«k jn{$\vik kelder. Rabobank Midden in de samenleving Aan buitenlands betalings verkeer zitten heel wat risico's vast. Zeker bij complexe export transacties wordt de Rabobank al in een zeer vroeg stadium betrokken. Daarbij maakt de bank gebruik van het gespecialiseerde netwerk van Rabobank International. En van een uitgebreid dienstenpakket op het gebied van handelsrisico- management en valutarisico- management. Daarbij is een goed contact met de plaatselijke bank onmisbaar. Zo neemt bij Vekoma de relatiebeheerder van Rabobank Roermond zelfs deel aan de maandelijkse interne vergadering. Dus ofu nu in één land of over de hele wereld zakendoet, met de Rabobank bent u overal thuis. Internationaal ondernemen begint bij uw adviseur van de Rabobank. ADVERTEREN DOET VERKOPEN Rubriek voor gelukwens'- ggM... ter gelegenheid van geboorte, jpÉ- verloving, huwelijk, jubileum, r examen, enz. Ook voor mededelingen over huisdieren. Alleen voor particulieren De teksten dienen/moeten I dag vóór plaatsing, uiterlijk 09.00 uur in het bezit te zijn van: advertentie-afdeling Vlissingen. Tarieven: prijs per regel 3.15 over I kolom. Een regel met grote lener verplicht 5,75 Toeslag voor foto of tekening maximaal 40 mm. hoog. over I kolom 36.-over 2 kolom ƒ51.- Hiep, hiep, hoera! DENISE VID MAAT 5 jaar Van Harte Gefeliciteerd met je verjaardag. We denken aan je. Veel liefs van je papa Richard, Opa Ted, André en Diana, Erna, David en Cornice. PA DOORNIK Na jaren op de woelige ba ren kun je nu rustig je pen sioen invaren. Van ons VAN HARTE JAN, Je gaat naar Abraham. Groetjes van je voormalig personeel Op woensdag 2 de cember 1998 om 10.30 uur vindt een openbare ver koop plaats. De verkoop komt voor rekening van: G. J. Cab- boort te Serooskerke. Te koop wordt aange boden: pe.rs.auto merk: Ford Fiesta XR 2i. Kenteken: ZD-45-TR (1990), kleur rood. De plaats van ver koop is Dorpsweg 19, Se rooskerke (Schouwen). Bezichtiging een 1/4 uur voor de verkoop. Al leen contante betaling. Geen opgeld. De verkoop vindt plaats in opdracht van de Belastingdienst Particu lieren Middelburg, Kou steensedijk 5. Voor inlichtingen GSM 06-51336857. De belastingdeur- waader belast met de exe cutieverkoop. Belastingdienst C.F.J. uan den Bos Letselschaderegeling REGISTER-EXPERT Lid Nederlands Instituut van Schaderegelaars (N.I.S.) gespecialiseerd in schuldvraagonderzoek en het vaststellen en verhalen van alle schade die ontstaat als gevolg van letsel of overlijden door: VERKEERSONGEVALLEN ARBEIDSONGEVALLEN MEDISCHE FOUTEN HARINGVLIETSTRAAT13 4456 BT LEWEDORP TEL: 0113-612718 POSTBUS 13 4456 ZG LEWEDORP FAX 0113-614174 meer dan 18 jaar ervaring snelle levering geen tussenhandel, dus zeer scherpe prijzen zeer groot assortiment promotiekledlhg ikÉir Vraag onze prijslijst aan, bel 0113-562776. Drukkerij Capello Deestiaat l - 4458 AJ "s-Heer Arendskerke tel. 0113-56 27 76 - fax 0113-56 29 05 offsetdruk en textieldruk onder Die kunt u bekijken in ohm showroom met somt™ en I keukens te tost en te keur. I Van eenvoudig toli exclusief, of een nieuwe keuken. Kom dan zeker bïj ons langs en ome gespetrohseerde verkopers adviseren a over de u graag a I mogelij" KILO RUNDERBIEF -VARKENSBIEF KALK0ENBIEF BIEFTARTAAR REEPJESVLEES PER PERSOON ISO ORAM PER KILO ROOSENDAAL-OOST Voltastr 9 PRINCENHAGE IN SUPER P v. Spnnndonkstr 60 A /OISTERWUK

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 10