Platte theaterzaal voor Vlissingen Basco prijst verzorgde tuinen Van Wezel houdt niet van soft gedoe Stremmingen door werk aan wegen zeeland vrijdag 2 oktober 1998 w 21 Raad Kunst en Cultuur wil spreiding voorzieningen op Walcheren Fikse schade bij botsing Mevrouw Schank uit de Leeghwaterstraat in haar hooggeprezen voortuin. foto Ruben Oreel door Jeroen Bos VLISSINGEN - De Vlissin- gers AJ. Schank uit de Leegh waterstraat en G. Luwema uit de Calandstraat zijn donder dagochtend uitgeroepen tot winnaars van de Basco-tuin- wedstrijd. Zij wonnen een jaarabonnement op het blad Groei en Bloei en twee waar debonnen voor een tuincen trum. De wedstrijd was be doeld om bewoners van genoemde straten enthousiast te maken voor tuinonderhoud. De wedstrijd ging dit voorjaar van start met de uitreiking van een zakje bloemzaad aan be woners van beide straten. De jury maakte deze zomer enkele rondgangen door de straten in het Vlissingse Middengebied. Zij keken niet zozeer of de tui nen volgens de regels van de kunst waren aangelegd, maar of de tuinen steeds een ver- zoi'gde indrukr maakten.Vol gens Schank heeft zij haar tuin niet opgeknapt omdat er een wedstrijd was. „Ik vind het voor mezelf gewoon prettig om een verzorgde tuin te hebben", verklaart de winnares. Ze plaatste daarom dit voorjaar een aantal plantenbakken en twee kabouters in haar tuin. „Plantenbakken zijn lekker makkelijk te onderhouden. Je haalt alleen af en toe de dode bloemen eruit", legt ze uit. Het kostte haar dan ook weinig moeite om een verzorgde tuin te onderhouden. Succes Basco noemt de wedstrijd een succes. „We hebben besloten volgend jaar opnieuw een wedstrijd te houden in twee tot vier andere straten die er wel iets fleuriger uit mogen zien", aldus medewerkster Els ten Broeke. Welke straten dit zul len zijn is nog niet bekend. Oppervlaktewater vol stikstof GOES - In Zeeland overschrijdt 97 procent van het opper vlaktewater de grenswaarde voor stikstof. Door toenemend gebruik van dierlijke mest in het najaar is er geen zicht op ver betering. De Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) zei donderdag dat ze het hoog tijd vindt om de noodklok te luiden. In Zeeland is het water in binnenwateren als sloten en kreken voornamelijk brak. Dat betekent dat voor een goede waterkwaliteit de uit spoeling van stikstof bepalend is. Bij zoet water gaat het voor een goede waterkwaliteit om de uitspoeling van fosfaat. De ZMF houdt vandaag bij Kruiningen een veldsymposium over stikstofvervuiling. De federatie wil daar met de staten commissie milieu en de Provinciale Commissie Milieubeheer en Waterhuishouding van gedachten wisselen over de ernst van de stikstofverontreiniging en de „kordate aanpak die dit milieuprobleem vraagt". Brabant pakt reclameborden aan DEN BOSCH - Alle ontsierende reclameborden op het Noord-Brabantse platteland moeten zo snel mogelijk ver dwijnen. De ongekende wildgroei van dit moment tast het landschap aan en vermindert de verkeersveiligheid. Het col lege van Gedeputeex-de Staten wil in een nieuwe landschaps verordening een algeheel reclameverbod opnemen. Het bete kent dat ook de borden vlak over de Zeeuwse grens moeten verdwijnen. Het college wil voor een aantal borden een uitzondering ma ken, zoals verkeersborden en borden bij horecaondernemin- gen en andere bedrijven. Als Provinciale Staten er in decem ber mee instemmen zijn alle andere borden voortaan taboe. Het verbod geldt ook voor de honderden karretjes en voertui gen met reclameteksten die her en der zijn neergezet in wei landen langs doorgaande wegen. ANP Zeevliegveld juridisch probleem DEN HAAG - De plannen om een vliegveld aan te leggen in de Noordzee, op ongeveer dertig kilometer uit de kust, stuiten op juridische bezwaren. Het vliegveld zou buiten de territoriale wateren komen te liggen. Directeur Mendes de Leon van het Instituut voor Lucht- en Ruimterecht zei donderdag in het Radio 1 Journaal dat het Nederlands grondgebied zich niet verder uitstrekt dan tot twaalf zeemijl buiten de kust, ongeveer 22 kilometer. Het is wel mogelijk op de aangegeven plek een kunstmatig eiland te bouwen maar gebruik daarvan als luchthaven mag weer niet Landingsrechten kunnen namelijk alleen worden verleend aan luchtvaartmaatschappijen voor vluchten naar een be stemming binnen de landsgi-enzen. Mendes de Leon meent dat het vrijwel onmogelijk is deze juxddische hobbel te nemen (ANP) Les Arabische marinestudenten VLISSINGEN - Het contract voor de vervolgopleiding van tachtig mannestudenten uit de Verenigde Arabische Emira ten (VAE), aan het Regionaal Opleidingen Centrum Zeeland (ROC), is donderdag officieel getekend. De ondertekening werd vexricht door de sous-chef directeur matei'ieel van de Koninklijke Marine, R. Bongers, en de voorzitter van het Col lege van Bestuur van het ROC, A Buijs. De cursus begon al op 14 september 1998 en is een vexwolg op de geslaagde cursus die het ROC vorig jaar gaf aan honderd VAE-studenten. De cimsus leveit het ROC tien a twaalf ar beidsplaatsen op die vei'deeld woi'den over twintig docenten. De tachtig beste studenten van het vorig jaar nemen deel aan deze vervolgopleiding. Volgens Buijs speelde de ervaring die het ROC aan de eerdere cursus overhield een belangrijke rol bij de keuze van de mariixe om ook dit jaar het ROC de oplei ding te laten vex'zox-geix. „Bij de marine noemt men ons in hun vakjargon zelfs de Marine-MTS"aldus de voorzitter. door Maurits Sep ;a> VLISSINGEN - Vlissingen i lxeci't dringend een nieuw vlak- kevloertheater nodig. In het aanbod van podia ontbreekt volgeixs de Raad voor Kunst en er Cultuur Vlissingen e'en multi- ni functionele platte zaal. De Raad heeft de bouw van zo'n theater daarom xiitgeroepen tot hoogste prioriteit. Een werkgroep gaat zich op kox-te termijn bxiigen over de opzet en realisatie er- van. Een locatie is al gevonden: ti het Scheldeterrein, als de Ko lt ninklijke Schelde Gx'oep daar ot eenmaal vertrokken is. 1 .ni ;e VLISSINGEN - Bij een aanrij- llt ding op de kruising van de Edi- sonweg- Herzweg in Vlissingen n-hebben twee auto's aanzienlijk li schade opgelopen. Beide be- or.stuurders bleven ongedeerd, Een van de auto's moest worden weggesleept. De aanxdjdingont- stond doordat de 31-jarige Vlis- li - singer die op de Edisonweg reed i geen voorrang verleende aan de auto van zijn plaatsgenoot die .van rechts kwam. si 3 Drankrijder van 1 de weg gehaald iti or VLISSINGEN - De marechaus see heeft donderdagavond het :b rijbewijs van een 47-jaiige Vlis- aisinger in beslag genomen, nadat in hij in zijn woonplaats was be- ai trapt op het rijden onder in- io vloed van alcohol. Hij kreeg ook :il een rijverbod van elf uur en een ta dagvaarding, omdat hij vier zo- Ik veel alcohol in het bloed had als ui wettelijk is toegestaan, in 8 Motor gestolen MIDDELBURG - Een rode Honda motorfiets is tussen vier uur woensdagmiddag en zes uur donderdagnacht gestolen vanaf O de Driewegenhof in Middel- k burg. De motor, van het type CB 400T, is voorzien van het kente- ken ZE-59-19. De waai"de van d het voertuig wordt geschat op tweeduizend gulden. Dit blijkt uit het i-appox-t Een podium voor de stad (en haar omgevingdat de Raad voor Kunsten Cultuur vandaag (vrij dag) zal aanbieden aan wethou der L. C. Poppe-de Looff (CDA, cultuur) van Vlissingen. Zij zal ook de nota's Het grondvlak rood (over beeldende kunst) en Kunsteducatie in ontwikkeling in ontvangst nemen. Het vlakkevloex-theater moet een 'grote zwarte doos' worden met een 'uitei'st flexibele inrich ting', schrijft de Raad. De zaal moet geschikt zijn voor ama- teui'kxxnst, alternatieve voor stellingen, popconcerten en ge- bi'uikt kunnen worden tijdens de diverse Vlissingse festivals. Vex'der moet het als werkplaats dienst doen voor bijvoox'beeld straattheater. Te klein In Vlissingen woi'dt al een vlak- kevloertheater gebouwd, in de voox-malige Willem III-kazerne. Daar gaat de Zeeuwse Komedie spelen. Volgens de Raad is dat podium echter te klein. Datzelf de geldt voor De Piek, het jonge- rencentrum dat wox-dt ver bouwd tot een concertzaal. Het Arsenaaltheater ombouwen is weliswaar mogelijk, maar kost te veel: een half miljoen gulden, exclusief de kosten voor sloop en bouwkundige aanpassing. De Raad is daarom van dat idee afgestapt en streeft nu naar een volledig nieuw vlakkevloex-the ater In de plannen voor een A- Muzikantjes in Middelburg MIDDELBURG - Het jeugd- muziekkorps The Blue Spirit Cadets treedt morgen op in de binnexxstad vaix Middelburg. Het optreden is de afsluiter van het eerste seizoen van het jeugd- korps. Zaterdag spelen de muzikanten in de leeftijd van acht tot veer tien jaar, onder meer de num mers 'What Now My Love' en 'The Max-ching Cadets'. Daar naast zijn er diverse slagwei'k- nummers te horen. Het kox-ps loopt musicex'end van het Dam plein door de Lange Delft naar de Markt. Het optreden begint om 11.00 uur. schouwburg in Middelburg zijn een grote zaal met 850 stoelen en een kleine, platte zaal met twee honderd zitplaatsen opgeno men. De Vlissingse Raad voor Kunst en Cultuur vindt het on wenselijk om in Middelburg zo wel een grote als een kleine zaal te bouwen. Er moet geen con centratie van accommodaties plaatsvinden, maar juist een grotere verspreiding. Door alles op één plek - Middelbux-g - te concentreren, verschraalt het culturele aanbod in andei'e ste den - Vlissingen, Goes -, voor spelt de Raad. Bovendien hebben Vlissingen en Middelburg in 1994 afge sproken nauwer te gaan samen werken bij deprogrammeiingin de diverse accommodaties. Van een open en constructieve sa menwerking is tot op heden weinig van tex-echtgekomen, constateert de Raad. Die sa- menwex-king kan alsnog slagen, mits sprake is van een gelijke spx-eiding van accommodaties en een aanvullend aanbod. Ook vanuit dat oogpunt vindt de Raad voor Kunst en Cultuur Vlissingen het van het grootste belang dat een nieuw vlak- kevloertheater in Vlissingen wordt gebouwd. Vieze m.an in Middelburg MIDDELBURG - De politie is op zoek naar een vrouw die zich gisteravond bij een benzinesta tion aaxx de Kanaalweg in Mid delburg verontwaardigd toonde omdat ze op de parkeerplaats bij het NS station zou zijn ge- confronteerd met een man die i zichzelf stond te bevredigen. I Ze was hierover nogal boos om dat er ook kindex-en in de buux-t waren. De politie wil via de vrouw nadere infox-matie ver krijgen. Ook eventuele andere jfnensen met aanwijzingen wor den verzocht zich te melden. .K Man gewond bij fietsbotsing ^VLISSINGEN - Bij een botsing jin de Anjelierenlaan in Vlissin- rgen is donderdagavond om streeks zeven uur een 55-jarige 'fietser uit Vlissingen gewond Ügeraakt. Hij werd in de flank -aangereden door een achtjarig, ifheisje dat met haar fiets uit een 'brandgang de weg opreed. De Vlissinger kwam ten val en I moest met hoofdletsel naar het ziekenhuis worden vei-voerd. Het meisje bleef ongedeerd. REDACTIE MIDDEN-ZEELAND Voorstad 22 4461 KN GOES Tel: (0113) 273000 Fax: (0113)273030 e-mail: redgoes@pzc.nl te Goes: M.J. Schrier (chef) M. J. van Barneveld I. Huibers A.M. van der Jagt E. Soesman te Vlissingen: L. Fransen E.L. Ramakers M.J. van der Schot A.A. van der Sluis K.L. de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax:(0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl van onze regioredactie MIDDELBURG - In oktober en november wordt her en der in Midden- en Oost-Zeeland werk aaix de provinciale wegen uitge voerd. De eerste werkzaamhe den zijn al begonnen en wel op de oude rijksweg op Zuid-Beve land (N289). Deze week wordt daar de rechtsafstrook in de ou de rijksweg naar de Oesterdam verwijderd. In de week van 5 tot en met 9 ok tober wordt een nieuwe asfalt- laag aangebracht op de hoofd rijbaan van de Oesterdam (N659). Het verkeer wordt in die tijd omgeleid. Tegelijkertijd woi*dt het fietspad, dat tevens als pax-allelweg dienst doet, ge repareerd. In cle periode van 5 tot en met 16 oktober krijgen enkele delen van de N666 een nieuwe asfalt- laag. Het gaat om het stuk Ka- pelle-'s-Gravenpolder en om het deel 's-Gravenpolder- Ovezande. Voor het werk aan de weg tussen 's-Gravenpolder en Ovezande wordt het verkeer omgeleid. Van 12 tot exx met 16 oktober komt er ook nieuw as falt op de weg Heinkenszand-'s- Heerenhoek (N667). Vex*wacht wordt dat het verkeer zeker één dag moet worden omgeleid. In de tijd van 19 tot en met 30 oktober wox'dt het fietspad langs de N668 tussen Heinkens- zand en 's-Heerenhofjï opnieuw geasfalteerd. Van 5 tot en met 16 oktober wordt de rechtsafstrook in de aansluiting Krabbekreekweg verwijderd en er komt een nieu we deklaag op de hoofdrijbaan. Het verkeer moet hier rekening houden met een omleiding die ongeveer een week zal duren. Het verkeer tussen Oud-Vosse- meer en Sint Philipsland moet in de week van 12 tot en met 19 oktober rekening houden met een omleidiixg, doordat op de N656 een nieuwe asfaltlaag wordt aangebracht. De rechtsafstrook naar de Phi- lipsdam in de N257 wordt ver wijderd in de week van 5 tot en met 9 oktober Van 12 tot en met 16 oktober wordt een nieuwe asfaltlaag aangebracht op de weg Lewe- dorp-Arnemuiden (N665). In dezelfde periode krijgt de weg Amemuiden-Nieuw- en Sint Joosland (ook N66IB een nieuwe deklaag. Het verkeer moet in beide gevallen rekening houden met een omleiding van zeker een dag. (AdverteTitie) door Willem van Dam Hij houdt niet van dat softe gedoe. „Als ik iets zeg, is dat nooit voor tweeërlei uitleg vatbaar." Ferme taal, daar houdt Jaap van Wezel (73 jaar, Dreischor) van. Met enige regelmaat haalt hij de krantenkolommen met uit spraken met een flink pepergehalte. Die worden lang niet altijd door ieder een geapprecieerd. Van Wezel, voorzit ter van de ouderenbond ANBO én inte rim-voorzitter van het POSO is derhal ve altijd wel goed voor een conflictje. „Ik een ruziezoeker? Nou xxee, xxiet dat ik weet." Jaap van Wezel is sinds een jaar of zes voorzitter van het gewest Zeeland van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO). In apxll van dit jaar werd hij tijdelijk voorzitter van het PO SO, het samenwerkingsverband van de vier Zeeuwse ouderenorganisaties. Waar Van Wezel ('ik wil niet worden af geschilderd als een enfant terrible') ver schijnt, ontstaat vaak enig rumoer. Begin dit jaar kwam hij irj forse aanva ring met wethouder D. van der Wekken van Schouwen-Duiveland over het ge meentelijke WVG-beleid. Ook haalde hij zich de woede op de hals van de ge zamenlijke ouderenwerkgroep van FNV en CNV op Schouwen-Duiveland; Van Wezel, zo luidde het verwijt, treedt veel te solistisch op en heeft geen enkele voeling met zijn achterban. Deze week zorgde hij binnen eigen ge lederen opnieuw voor opschudding met een vertelling over het mogelijke ver trek van de ouderenbonden uit Het Kla verblad, een stichting waarin diverse patiënten- en consumentenorganisa ties in de zorgsector zijn samenge bracht. De oudei'enorganisaties, teken de de PZC op uit de mond van de POSO- voorzitter, voelen zich binnen Het Kla verblad niet thuis: te weinig ruimte voor eigen initiatieven, te weinig geld, te weinig inspraak. Er rest de ouderen bonden slechts één oplossing: weg bij Het Klaverblad. Dat had hij niet mogen zeggen; Van Wezel overdrijft schrome lijk, reageerden KBO, PCOB en NBP op een toon waaruit enige ontsteltenis sprak. Jaap van Wezel overdrijft? „Ach, welnee. Ik sta nog steeds volledig achter datgene wat ik heb gezegd. Dat we overwegen om uit Het Klaverblad te stappen, is gewoon waai", Zo is dat ook met de overige bonden bespreken. En nu ontkent men dat. Misschien zijn ze wel een beetje geschrokken van de scherpe taal die ik heb gebruikt. Dat sooxt dingen gebeurt wel vaker; woi'den er dapper allerlei zaken besproken, maar als je dan vervolgens de knuppel in het hoendei"hok gooit, krabbelen ze verschrikt tenxg. Daar wil ik niet aan meedoen. Ik zeg altijd waar het op staat, ik hou niet van dat softe gedoe. Als ik iets zeg, is dat nooit voor tweeër lei uitleg vatbaax-." Jaap van Wezel: „Je moet een vreselijk dikke huid hebben." Hoe moeilijk is het om voorzitter te zijn van zo'n club? „Nou, je moet wel een vreselijk dikke huid hebben, want de uitgesproken me ning die ik dikwijls verkondig, wordt niet altijd op px'ijs gesteld. Maar ik wéét dat ik vaak gelijk heb. Misschien heeft de kritiek op mijn optreden ook wel iets te maken met de rivaliteit tussen de ver schillende ouderenbonden; die was er vroeger, is er nu nog en ik ben bang dat die altijd blijft bestaan." U heeft de afgelopen tijd diverse aanvaringen gehad; met de pro vincie, met de gemeente, met de eigen achterban - bent u zo'n ru ziezoeker? „Ik een ruziezoeker? Nou, nee, niet dat ik weet. Ik geloof dat het komt dooi-dat ik vóór alles duidelijkheid wil. Ik zeg waar het op staat en een heleboel men sen kunnen dat niet hebben. Ik heb het mezelf ook wel eens afgevraagd hoor; verdolde, hoe komt dat nou? Maar wij zijn in wezen een actiegi'oep, Wx'j zijn er om belangen van ouderen te verdedi gen. En als je constateert dat die niet goed behandeld worden, moet je je me ning kunnen ventileren." Zo langzamerhand geen spijt dat u in de ouderenbelangenharti- ging bent gestapt? ..Ik heb nooit spijt. Alleen als ik iemand op een heel erge manier bedondei'd heb, foto PieterHonhoff daar zou ik spijt van hebben. Dat zou ik dan op alle mogelijke manieren probe ren goed te maken. Maar ik heb nie mand bedonderd. Ik kom alleen op voor de minder bedeelde mensen; en of dat nou ouderen zijn of niet, dat maakt me niet zoveel uit, Ik wil onrecht de wereld uithelpen. Dat lukt je nooit, dat weet ik ook wel, maar ik wil het wél proberen." Hoe lang blijft u nog voorzitter van de ANBO en het POSO? „Pfff, dat weet ik niet. Ik blijf in elk ge val niet langer dan tot het eind van dit jaar POSO-voorzitter. Dat is destijds ook afgesproken, En wat de ANBO be treft - we hebben binnenkort weer een vergadering van het algemeen bestuur en dan zie ik wel welke reacties ik krijg; als ze vinden dat ik véél te uitgesproken ben en mensen tegen me in het harnas jaag en blijf jagen, nou, dan spijt me dat geweldig, maar dan trek ik me terug - ga ik een leuk stoeltje maken voor mijn kleinzoon. Begrijp je wat ik bedoel?" Karei V won in 1525 de slag bij Pavia. Jan van Gruuthuse gaf daarom een groots huisfeest in zijn Haamsteeds kasteel. Het gala mondde helaas uit in een grote brand. Zittend in deze com fortabele werkfauteuil van Leolux word je geïnspireerd om creatieve dingen te bedenken. Misschien wel om een huisparty te organiseren. We hebben hem juist hier neergezet als waar schuwing om vooral voorzichtig te zijn, maar ook als een eeuwenoude ode aan de kunst van leven en wonen. Leolux Carabita Hugo de Ruiter Kees den Herde Inlerieurstylmg 'T. Walcheren W Noordweg 125, Serooskerke, 0118-593030 i

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 21