Zorg over hospitaals voorbarig Burenraad waakt over leefbaarheid in omgeving Shell PZC PZC nu ook officieel in nieuw pand PZC r C JP5 Politie stelt onthulling straatnaam uit na bloedbad Drie straten in hart Zierikzee krijgen nieuwe riolering Raad van Bestuur: zeeland Bierdief betrapt 19 Twaalf jaar geëist voor moord Kanosteiger bij Brouwershaven Anti-homobrief niet bestraft Omstanders redden invalide Voedselactie van Dorkashulp noorder^_ buren J** u- '-CC* <1, W 4 V- Juliana én Johan Friso kampioen drumkorps aai door Willem van Dam ZIERIKZEE- De Raad van Be stuur van de Stichting Ooster- scheldeziekenhuizen vindt de opschudding die is ontstaan over de plannen met de zieken huizen in Zierikzee en Goes veel te voorbarig. Dat blijkt uit een verklaring die de ziekenhuistop dinsdag uitgaf. Volgens de Raad van Bestuur zijn nog geen defi nitieve beslissingen genomen over de toekomst van beide zie kenhuizen. Die zijn pas rond de jaarwisseling te verwachten. Vooral op Schouwen-Duive- land is onrust gerezen over een voorgenomen reorganisatie van de Oosterscheldeziekenhuizen. De mogelijke ontmanteling van het Zweedse Rode Kruiszieken- huis in Zierikzee heeft inmid dels tot een stroom van protes ten geleid. De bevolking van Schouwen-Duiveland vreest dat zij straks in het 'eigen zie kenhuis' alleen nog maar te recht kan voor een poliklinische behandeling en een kortduren de opname; voor ingrijpender medische handelingen zijn zij dan op Goes aangewezen. In de gisteren uitgegeven ver- MIDDELBURG - Een 51-jarige Vlissinger is dinsdagmorgen in zijn woonplaats aangehouden wegens diefstal. In een winkel aan de Aagje De kenstraat rekende hij een paar blikjes bier niet af. Hij kreeg hiervoor een boete van 240 gul den. Een veertienjarige jongen uit Zoutelande is dinsdagmid dag aangehouden in winkel aan de Middelburgse Pottenbak kerssingel. Hij rekende voor ruim zeven gulden aan snoep niet af. klaring meldt de Raad van Be stuur van de Stichting Ooster scheldeziekenhuizen dat zij de ontstane commotie betreurt. Volgens de Raad van Bestuur staat de toekomstige taakver deling tussen beide ziekenhui zen nog lang niet vast. Ontmanteling In de verklaring schrijft de Raad van Bestuur, dat KPMG Ge zondheidszorg - het bureau dat een onderzoek instelt naar de perspectieven van de zieken huizen in Goes en Zierikzee - drie scenario's heeft gepresen teerd. Daarin wordt ontmante ling van het Zierikzeese ziekenhuis als één van de moge lijkheden genoemd. Van een 'voorgenomen besluit' in die richting is volgens de zieken huistop echter nog geen sprake. De Raad van Bestuur heeft aan KPMG slechts de opdracht ver strekt deze optie 'te toetsen op uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid'. Daarbij zullen de belangen van de patiënten op Schouwen-Duiveland en de Be- velanden op uiterst zorgvuldige wijze worden meegenomen." Eindrapport De ziekenhuisleiding verzekert dat zij niet eerder haar conclu sies zal trekken alvorens het eindrapport op tafel ligt. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met de ondernemingsraad en de medische staf van de zieken huisstichting. Daarna zullen de conclusies en adviezen worden besproken met de Raad van Toe zicht en pas dan valt de finale beslissing. Ook huisartsen, patiëntenorga nisaties, zorgverzekeraars en gemeentelijke- en provinciale overheden worden daarbij be trokken. De Raad van Bestuur gaat ervan uit dat omstreeks de jaarwisseling meer duidelijk heid kan worden verschaft. PZC-medewerker P. Wisse demonstreert burgemeester Asselbergs (rechts) en PZC-directeur De Pagter het City On Line-systeem. door Andries Molengraaf ZIERIKZEE - Burgemeester mr. J. J. P. M. Asselbergs van Schouwen-Duiveland heeft gis termiddag het nieuwe PZC- kantoor in Zierikzee officieel geopend. Met de opening van de nieuwe behuizing, in een vleu gel van het voormalige ZWN- kantoor aan de Grachtweg in Zierikzee. werd ook de officiële start van de digitale stad Zierik zee (City OnLine Zierikzee) in geluid, zeg maar het Internet project van de PZC. Asselbergs sprak tijdens de drukbezochte openingsreceptie van een delicate relatie tussen pers en overheid. „Bestuurders en media zijn eikaars natuurlij ke tegenspelers. Maar tegelij kertijd hebben ze elkaar nodig. Ze horen bij elkaar als een stek ker bij een stopcontact. Soms ontbrandt daardoor het licht in de duisternis, soms knettert het tussen die twee, waarbij de von ken eraf springen." Behalve over de PZC sprak As selbergs ook over de Zierikzee- sche Nieuwsbode, die eerder dit jaar door de PZC werd overge nomen. „Daardoor rust een niet geringe taak op de schouders van de PZC-redactie: namelijk te doen alsof de Nieuwsbode er nog is." Objectief Asselbergs doelde onder meer op de noodzaak scherp en objec tief te blijven, ook al is er geen concurrerende krant meer die in dezelfde nieuwsvijver vist. „Dus niet verzanden in gemak zucht en in een oppervlakkige manier van berichtgeving, zoals maar al te vaak op de loer ligt in een one-paper region Ook pleitte hij er bij de PZC-re dactie voor 'zo mogelijk' de 'schaal en de tijdgeest van het eiland' bij de onderwerpkeuze te laten meewegen, zoals de Nieuwsbode dat vrijwel dage lijks deed. „Ik wil u op geen en kele manier breidelen, maar ik ben van een ding overtuigd. En dat is dat de behoefte aan een 'huiselijk getint' Schouwen- Duivelands dagblad - met fami lieberichten en met adverten ties van de plaatselijke onder nemer - nog steeds heel groot Bij een feest horen cadeautjes en dus reikte PZC-directeur W. E de Pagter, die zeer gelukkig zei te zijn met de nieuwe locatie, aan voorzitter A Vogelaar van de Stichting Welzijn Ouderen een cheque van 5000 gulden uit, met de garantie dat dat bedrag ook in 1999 en 2000 door de PZC zal worden overgemaakt. Voge laar, oud-burgemeester van Bruinisse, toonde zich zeer dankbaar met de schenking. „Zeeland zonder de PZC is on denkbaar", riep hij enthousiast. Niet alleen de redactie, acquisi tie en administratie van de PZC, ook die van het wekelijks ver schijnende huis-aan-huisblad Extra Nieuwsblad zijn in het nieuwe onderkomen gehuis vest. De verhuizing is een recht streeks gevolg van de overname van de Zierikzeesche Nieuws bode door de PZC. Daardoor werd de redactie Noord ver sterkt met vier redacteuren, van wie een voor de sport. Ook ad ministratie en acquisitie wer- den versterkt (van drie naar vijf), zodat het PZC-team nu elf mannen en vrouwen telt. Dat woensdag 30 september 1998 foto PieterHonhoff elftal, én de redactie en acquisi tie van het Extra Nieuwsblad (drie man), was niet te huisves ten in het knusse pandje aan de Oude Haven en dus werd naar een ruimere behuizing gezocht. Na enig zoekwerk werd het de linker benedenvleugel van het voormalige ZWN-kantoor, waar na een flinke verbouwing iedereen nu naar volle tevreden heid kranten maakt. City OnLine Ook City Online Zierikzee werd officieel in gebruik genomen Via City OnLine http Hwww.city.nlvorig jaar al voor vier andere Zeeuwse ste den 'in de lucht' gegaan, kunnen gebruikers van Internet het re gionale nieuws uit de PZC op de voet volgen. Allerlei uitgaan stips, stadsinformatie en andere nuttige gegevens worden dooi de krant ook in de digitale stad opgenomen Internetters kunnen bovendien, als zij de stad 'bezoeken', een 'huisje' betrekken, van waaruit zij naar elkaar op zoek kunnen gaan en met elkaar kunnen 'babbelen'. ZWOLLE - Wegens de moord op de vijftigjarige Temeuze- naar J. van den Boomgaard is tegen een 32-jarige man uit Al- mere twaalf jaar gevangenisstraf geëist voor de Zwolse recht bank. De afrekening vond op 4 april plaats nabij Lelystad. Aanleiding was een bedrieglijke drugstransactie met een aantal Albanezen, Samen met het latere slachtoffer en een 47- jarige Zaandammer had de verdachte de Albanezen tien kilo meel in plaats van cocaïne geleverd. De verdachte en de Zaan dammer gingen er met 200.000 vandoor. Van den Boom gaard eiste zijn deel en dreigde hun namen door te geven aan de Albanezen. Later besloot het duo de Terneuzenaar een lesje te leren. Met de belofte dat hij zijn geld zou krijgen, lokten zij hem naar Le lystad. Twee jongens die het tweetal op hun strafexpeditie als versterking hadden meegenomen, zeiden dat de man uit Al- mere het slachtoffer op de knieën dwong en door buik en ach terhoofd schoot De verdachte ontkent deze lezing. Uitspraak op 13 oktober. ANP MIDDELBURG - Het dagelijks provinciebestuur heeft de weg vrijgemaakt voor de aanleg van een kanosteiger aan een watergang bij de haven Den Osse op Schouwen-Duiveland Tegen het plan was door een omwonende een bezwaarschrift ingediend. Het college van Gedeputeerde Staten heeft dat echter ongegrond verklaard. De aanleg van de steiger vormt een onderdeel van de plannen om op Schouwen-Duiveland kanoroutes te realiseren. Bij het recreatiebedrijf Den Boer Services aan de Blankersweg te Brouwershaven komt een afmeergelegenheid met diverse voorzieningen. De financiering komt voor rekening van de re creatieondernemer zelf. de provincie Zeeland, de gemeente Schouwen-Duiveland en het ministerie van LNV Met de aan leg is enige haast geboden, omdat anders de subsidie van het ministerie van LNV gevaar loopt. ROTTERDAM - De Rotterdamse politierechter mr. A van Es sen heeft gisteren de 48-jarige politieman A van der Wende uit Ouddorp vrijgesproken van het discrimineren van homo's. Tegen hem was 500 gulden boete geëist. Hij schreef een inge zonden brief naar de Justitiekrant over het plan om het bur gerlijk huwelijk open testellen voormensen van hetzelfde ge slacht. Van der Wende, voormalig SGP-raadslid in Goederee de, schreef: „Homoseksualiteit wordt gelijkgesteld aan hete roseksualiteit. Dat is zo ongeveer diefstal gelijkstellen met het schenkingsrecht of mishandeling met verpleging." COC, Gay Krant en Nederlandse Politiebond deden aangifte. Volgens de politierechter maakte de brief deel uit van het pu blieke debat en moest de gewraakte passage in samenhang met de rest van de brief gelezen worden. Daaruit bleek duide lijk de godsdienstige achtergrond Hij honoreerde daarmee het beroep op de vrijheid van godsdienst. ANP GOES - Drie voorbijgangers hebben dinsdagmiddag een in valide Goesenaar van de verdrinkingsdood gered De 64-jari ge man was omstreeks kwart voor vier met zijn elektrische in- validenwagen te water geraakt aan de Joachimikade te Goes. Een omstander bedacht zich geen moment en sprong hem na. Het het lukte hem met de man alleen te redden. Daarop riep hij de hulp in van andere voorbijgangers, waarna een vrouw en een meisje eveneens in het water sprongen om te proberen de man te redden. Gezamenlijk en met hulp van mensen op de kant, die inmiddels een ladder hadden gehaald, lukte het de gehandicapte man uit het water te halen.' Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis in zijn woonplaats vervoerd. Hij is opgenomen op de afdeling in tensive care. ZIERIKZEE - Voedselpakket ten voor arme landen als Alba nië, Roemenië, Rusland, Bosnië, Oekraïne, Armenië en Tsjetsje nië. Dat is het doel van de natio nale voedselactie van de chris telijke hulporganisatie Dorkas. Ook de Schouwen-Duivelandse afdeling van Dorkas doet dit jaar weer mee aan die actie. Op zaterdag 14 november staan de kerken open om de door de deel nemers in de supermarkt ge kochte levensmiddelen in ont vangst te nemen. De voedselactie vindt plaats in 350 gemeenten in Nederland. Het streven dit jaar is om 40.000 pakketten samen te stellen. KLOETINGE Postzegels - Fitalistenvereni- ging De Bevelanden houdt don derdag 8 oktober een postzegel avond in dorphuis Amicitia te Kloetinge. Volwassen leden worden om half acht verwacht, terwijl jeugdige verzamelaars in een aparte zaal al om zeven urn- terecht kunnen. Om half ne gen begint de club veiling. REDACTIE NOORD-ZEELAND Grachtweg 23 4301 KJ ZIERIKZEE Tel: (0111) 454647 Fax:(0111)454657 e-mail: redzzee@pzc.nl W.J. van Dam (chef) P.G.B. van den Belt P. Kleemans A. Molengraaf A.M.L. Pankow P.B. Godrie (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118) 470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl door Andries Molengraaf De Milieudienst Rijnmond heeft een burenraad ingesteld voor Shell Pernis. Deze onafhankelijke groep be woners uit de Shell omringende plaat sen Per'nis, Hoogvliet, Spijkenisse, Schiedam en Vlaardingen voert perio diek overleg met de multinational. Be halve over het terugdringen van stank en geluidsoverlast gaan die gesprekken ook over andere aspecten van leefbaar heid, zoals het verfraaien en 'vergroe- nen' van de industrieterreinen. ..De burenraad is voortgekomen uit het Platform Hinder en Veiligheid, waarin bewoners, milieubeweging en overheid met tal van bedrijven uit het Euro- poort-Botlekgebied over veiligheid, hinder en economische ontwikkeling spreken", zegt R. Kuijper van de Mi lieudienst Rijnmond. „Dat levert een open communicatie op. Voor alle partij en is dat platform erg nuttig, omdat ze op die manier van elkaar kunnen horen wat hen bezighoudt." Maar het platform ging diverse bewo ners niet ver genoeg. Zij wilden tête a tète praten met de industrie en Shell bood zich aan om samen met bewoners- vertegenwoordigers in een burenraad plaats te nemen. Risico „Daar nam Shell best een risico mee, want je legt je op de een of andere ma nier toch vast op de belofte dat je signa len uit de bevolking serieus neemt en er iets aan probeert te doen", aldus Kuij per. Volgens voorzitter B. Kandell van de burenraad past de deelname van Shell in de ommekeer die het bedrijf in 1995 heeft gemaakt na de negatieve pu bliciteit rondom Nigeria en het boor- platform Brent Sparr. De voormalige mi lieuambtenaar van de gemeente Rotterdam vond Shell in het verleden nogal arrogant waar het om milieuzaken ging. „Nooit verder gaan dan de vergunning voorschreef. En wat ze dan nog moesten doen, deden ze met tegenzin. Onderhandelen tot het gaatje. En als ze dan hun zin niet kregen, scha kelden ze hogere organen in. Zelfs mi nisters", zei hij onlangs in een interview met Intercom, het informatieblad van Shell Pernis. Nu houdt Shell, aldus Kandell, veel meer rekening met de sa- menleving. „Ik heb de overtuiging dat ervoor." H. Rombouts, die namens de Shell wil verbeteren en daarom werk ik DCMR in de burenraad zit, beaamt dat er ook graag aan mee. Niets is mooier „Ze doen absoluut hun best. Ze hebben dan bekeerde zondaars. Want die gaan echt een open houding." Kandell is afkomstig uit Vlaai-dingen, de stad die door de overheei-sende windrichting misschien wel het vaakst stankhinder ondervindt van Shell. Hij weet dus wat voor taak de burenraad wacht, terugdringen van de overlast Maar er is meer. Zo moet ernaar ge streefd worden de communicatie met de bevolking te verbeteren, zodat bij bij voorbeeld bijzondere werkzaamheden (zoals fakkelen) iedereen weet dat er niets ernstigs aan de hand is op de plant Verder moet er meer aandacht komen voor de leefbaarheid, zoals sponsoring door Shell van maatschappelijke acti viteiten in de wijken of aanpassingen van het uiterlijk van het bedrijf. Bij dat laatste kan bijvoorbeeld gedacht wor den aan een wal met groene aanplant of aan wat vrolijker kleuren voor de raffi naderijen en opslagtanks zelf. „Ik weet dat de ICI, bij Rozenburg, een nieuwe installatie van een hele vrolijke kleur heeft voorzien", zegt woordvoerder Kuijper van de Milieudienst Rijnmond. „Het kan dus heel goed a.-- k De Shell-raffinaderij in Pernis. door Andries Molengraaf Echte drama's komen vaak niet al leen. De politie Rotterdam-Rijn mond merkte dat vorige week woens dag. Wat een plechtige dag had moeten worden, werd een tragedie, 's Middags zou in Rotterdam een straat worden vernoemd naar de vorig jaar bij een in val doodgeschoten agente Allegonda Gremmer, maar de emotionele onthul ling van het naambord werd voor onbe paalde tijd uitgesteld, omdat eerder op de dag in Spijkenise, bij een soortgelij ke inval, wederom een dode viel. Deze keer was de dode de verdachte. maar de impact van de gebeurtenis was zo groot dat korpschef B. Lutken tot uitstel van de onthulling besloot. „Ge let op de emoties rond de onthulling van het naambord en de aandacht die onge twijfeld ook naar het schietincident door het Arrestatieteam zal uitgaan, acht de korpschef dit niet gepast", zo luidde de verklaring van de politie Het incident in Spijkenisse vond om vijf uur in de morgen plaats. Het Arresta tieteam, dat de man moest 'ophalen' voor de politie Haaglanden die een vooronderzoek wegens drugshandel te gen hem had lopen, besloot zo vroeg in actie te komen, omdat de man als vuur wapengevaarlijk bekend stond. De wo ning werd aan de voor- en achterkant binnengevallen. De 43-jarige verdach te stormde daarop met een vuurwapen in de aanslag de trap af. In de daarop volgende schietpartij, waarbij volgens buurtbewoners drie schoten vielen, werd de man zwaargewond. Hij over leed korte tijd later. Dc vrouw van de man liep een schotwond op en moest naar het Zuiderziekenhuis in Rotter dam. In de woning werden enkele vuur wapens gevonden. Of er ook drugs zijn gevonden, wil de politie niet zeggen De Rijksrecherche heeft een onderzoek naar de schietpartij ingesteld. Het drama heeft de gemoederen in de Spijkenisser buurt heel de week bezig gehouden Volgens een regionale krant zou de 17-jarige zoon van de doodge schoten man een buurtbewoonster met de dood hebben bedreigd, omdat zij op televisie veelvuldig over het drama heeft verteld. Het gezin was niet echt geliefd in de buurt „Harde muziek, feesten, grote auto's met duistere personen erin", ci teert het weekblad een van de buurtbe woners. „We hebben vaker geklaagd en de politie is al eens langsgeweest. Je wist bijna dat er een keer wat zou gaan gebeuren." door Willem van Dam ZIERIKZEE - De riolering van de Pieterseliestraat, Fonteine en een deel van de Sint Domus- straat in het centrum van Zie rikzee wordt binnenkort ver nieuwd. De kosten daarvan worden begroot op 660.000 gul den. Het dagelijks gemeentebe stuur heeft de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland een voorstel gestuurd, waarin wordt gevraagd het benodigde geld beschikbaar te sturen. In het kader van het riolerings structuurplan voor de kern Zie rikzee wordt al jarenlang om de twee jaar een deel van de riole ring vervangen Na de vervan ging van de riolering in de Post- straat en de Korte- en Lange Sint Janstraat zijn nu de Pieter seliestraat, Fonteine en een ge deelte van de Sint Domusstraat aan de beurt. De bestaande rio lering is meer dan veertig jaar oud en door allerlei ooi-zaken erg beschadigd. Vervanging is dan ook dringend gewenst, al dus het college van burgemees ter en wethouders. Milieutechnisch onderzoek heeft uitgewezen dat de grond er licht verontreinigd is. Bin nenkort wofdt een nader onder zoek afgerond Het college gaat ervan uit, dat de grond - zij het onder bepaalde voorwaarde- voor hergebruik geschikt is. Leidingen Vanwege de moeilijke ligging van kabels en leidingen in het smalle gedeelte van de Pieterse liestraat is het niet mogelijk de riolering daar 'zonder meer' te vervangen. Daar is een speciale techniek voor nodig. Dat doet de kosten enigszins stijgen, maar het voordeel daarvan is wel dat niet in de straat gegra ven behoeft te worden: alleen de huisaansluitingen moeten wor den opgegraven. Vermoedelijk zal in het voorjaar van 1999 met de uitvoering van de werkzaamheden worden be gonnen. Kort daarvoor belegt de gemeente Schouwen-Duive land een informatieavond voor de bewoners van de betrokken straten. Haven Hel dagelijks gemeentebestuur wil eveneens binnenkort een be gin maken met het uitvoeren van baggerwerkzaamheden in de haven Burghsluis. De haven moet weer op diepte worden ge bracht. De kosten worden be groot op ruim 64.000 gulden De vergunning is in concept klaar en ligt ten behoeve van een in spraakprocedure ter inzage. In dien geen bezwaren worden in gediend kan er in november van dit jaar worden gebaggerd. Vergadering De voorstellen van het college van burgemeester en wethou ders komen donderdag 8 okto ber aan de orde in een vergade ring van de raadscommissie voor grondgebiedzaken, open bare werken en milieu. De ver gadering wordt gehouden in het stadhuis te Brouwershaven en begint om 19.30 uur. MIDDELBURG - Drumkorps Juliana uit Middelburg mag zich Nederlands kampioen 1998 noemen in de A-klasse. In Hel mond behaalde het korps tach tig punten, het hoogste aantal ooit tijdens kampioenschappen behaald. Het kadettencorps Johan Friso werd ook eerste in zijn klasse. In de open klasse eindigde Juliana op een tweede plaats achter Beatrix uit Hilversum, dat al ja ren achtereen in deze klasse met de hoogste eer naar huis is ge gaan. De showdansgroep van Juliana greep net naast de eerste plaats in de competitie voor deze groe pen. Er waren nog meer ere plaatsen voor Zeeuwsen korp sen: in de A-klasse werd Blue Spirit, eveneens uit Middel burg, derde met 71 punten. In de kadetklasse behaalde Confetti uit Goes eveneens een bronzen medaille. De kampioenschappen werden georganiseerd door Drumkorps Holland, een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Mu- ziekfederatie. Bij drumkorpsen is show - het lopen van ingewik kelde figuren - net zo belangrijk als de muzikale kwaliteiten van de groep.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 39