Schuddebeurs eist aanpak stank PZC PZC Veerboot Prins Hendrik moest zinken I 5 - E zeeland s13 Katten in Zierikzee mogelijk vergiftigd Bewoners hebben weinig vertrouwen in goede bedoelingen varkensmesterij i rk Zevenjarige beroofd in Vlissingen OR PSD wil objectief onderzoek Veer tijdelijk uit de vaart VVD stelt vragen over ziekenhuis Automobiliste rijdt sloot in Informatieavond over insuline in St Maartensdijk Kinderkoor in Heinkenszand 'LV'L'MO%{ZrE9{. Stichting weigert steun voor plannen Arduin in meelpakhuizen Nieuwe kleding voor brandweer van Goes dinsdag 22 september 1998 door Andries Molengraaf ZIERIKZEE - Ze woont nog maar drie maanden in Zierik- zee. maar erg prettige herinne ringen heeft ze nog niet aan de stad. Marieke de Jager, afkom stig uit Brouwershaven, raakte sinds half augustus een voor een haar drie katten kwijt. Twee zijn er nog altijd vermist, één kwam brakend en half ver- lamd thuis en overleed korte tijd later. Het diertje was hoogstwaarschijnlijk vergif- tigd. „Ik heb Amivedi gebeld en heb ook met mensen van het asiel hier gesproken", zegt Marieke. „Ze raadden me allemaal aan om aangifte te doen bi] de poli tie. Daar waren echter nog geen andere gevallen van ver miste katten bekend." Marieke, die aan de Regen boogstraat woont, vermoedt dat een kattenhater in haar omgeving haar dieren vergif tigd heeft. Ondanks het feit dat op het ene dode huisdier geen sectie is verricht, is dat ver moeden heel sterk. Vergiftiging gebeurt wel vaker, door middel van brokjes vlees. „En dan te bedenken dat hier vlakbij de basisschool Binnen de Veste staat. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als kinderen zulke brokjes oppak ken." J. van Moort van de politie Zie rikzee zegt dat het wel vaker gebeurt dat katten worden ver giftigd. „Vaak zijn dat dan mensen met bijvoorbeeld dui ven. of een grote tuin. Deze me vrouw moet daar maar eens op letten in haar omgeving", aldus Van Moort. Aangiften Hij bevestigt dat er nog geen aangiften van andere dode of vermiste katten zijn binnenge komen. loor Andries Molengraaf 5IERIKZEE - „Die varkens- nesterij moet dicht." „De ge- neente speelt ermee onder een loedje." „De stank vergalt onze evensvreugde." Scherpe op- nerkingen waren niet van de ucht, gisteren in het gemeente- ïuis van Schouwen-Duiveland. )aar konden de inwoners van Schuddebeurs hun ongenoegen wijt over de stankoverlast die varkensmesterij Agrigroep feeland BV al lange tijd veroor- aakt. Maar in feite was de bij eenkomst belegd om met de ;emeente van gedachten te wis- ielen over de ontwerp-milieu- rergunning die aan het bedrijf is verleend. loe dan ook, de bewoners - die net zeker tachtig man op de bij - eenkomst af waren gekomen - dagen niet alleen over stank. De varkensmesterij veroor zaakt ook herrie, horizoaver- luiling, verkeersdrukte en bo demverontreiniging, zo blijkt uit de massaal ingediende be waren tegen de concept-ver- gunning die de gemeente in pro cedure wil nemen. Legaliseren Bovendien verwijten ze de ge meente een illegale situatie toe te staan en die zelfs te legalise ren. Van gemeentezijde werd tij dens de bijeenkomst uitgelegd dat het bedrijf inderdaad buiten de vergunning om dingen heeft gedaan, maar dat het dan de taak van de gemeente is om eerst te kijken of dergelijke illegale activiteiten niet alsnog gelega liseerd kunnen worden. Pas als dat niet mogelijk blijkt, zo schrijft de bestaande jurispru dentie voor, mag opgetreden worden. Het gebeurt immers aan cle lopende band dat bedrij- Bewoners van Schuddebeurs doen hun beklag over de stankoverlast. ven milieuvergunningen te bui ten gaan, zo werd als re.den ge geven. Aan dat soort juridische haar kloverij hadden de bewoners geen boodschap. Zij wilden ge woon van de stank af, linksom of rechtsom. „We hadden het ook gelijk kunnen legaliseren", zei wethouder G. van de Velde echter. „Dat we dat niet gedaan hebben, betekent dus dat u niet kunt roepen dat we het zomaar gewoon legaliseren. Wij zijn ook aan regels gebonden. Boven dien: zoals de ontwerp-beschik- king er nu uitziet, worden be paalde dingen gewoon niet foto Marijke Folkertsma gelegaliseerd. En daar zullen we met het bedrijf weer een hele strijd over hebben." Geen woord te veel gezegd, want net als de bewoners heeft ook Agrigroep BV bezwaren te gen de conceptbeschikking in gediend. Waar de bewoners het voorlopige besluit te ver vinden gaan, vindt Agrigroep BV het echter niet ver genoeg, gaan. Hoewel eerst een vertegenwoor diger van Agrigroep Zeeland BV het woord voerde, kwam ook eigenaar M Schepers voor de microfoon. „Ik krijg nogal wat over me heen vandaag", zei hij. „Ik betreur het dat dit het eerste contact is dat ik met mijn buren heb. We zijn hier begonnen met een grondhouding geen overlast te veroorzaken Bij de realise ring van het bedrijf hebben we gekozen voor het toen beste sys teem om de stank tegen te gaan. Maar dat was niet goed genoeg. Ik verzeker u dat we er alles aan zullen doen om de stankoverlast terug te dringen. Dat hebben we al gedaan door spoelgoten, mi lieuspleten en een makkelijk schoon te maken vloercoating aan te leggen. Geef ons echter een beet j e t i j d voor het vervolg. Wassen Twee concrete maatregelen kon Schepers de boze inwoners al in het vooruitzicht stellen. De eer ste is dat zo snel mogelijk ge stopt wordt met het aanzuren van de mest. Dat systeem had de overlast juist moeten beperken, maar blijkt niet goed te werken. De tweede maatregel is het 'wassen' van de lucht. „We zijn er echt mee bezig, maar alles gaat stapje voor stapje." Misschien wel de origineelste oplossing voor de stankoverlast had inspreker B. Verhagen. ..We hebben ons deze ellende zelf op de hals gehaald. Volgens mijn geloofsovertuiging zijn varkens onreine dieren en ik eet ze dan ook niet. Als we dat nou alle maal zouden doen, dan is het zo VLISSINGEN - Een 7-jarige jongen uit Vlissingen is zondag omstreeks 18.00 uur in zijn woonplaats door drie onbekende jongens beroofd. De jongen raakte bij de overval lichtge wond. Het kind, dat in Bossenburg ter hoogte van Bonenburg loten verkocht voor de Grote Clubactie, werd tegen de grond geschopt en geslagen. Een van de jongens griste het geld uit zijn kleding. De eerste verdachte is naar schatting 14 jaar oud en 1.60 meter lang. Hij heeft een licht getinte huidskleur, zwart haar met vlechtjes en groene kraaltjes tot onder zijn oren. Hij droeg een zwarte Nike-broek en was in het bezit van een zwarte Opoe-fiets. De tweede heeft een donkere huids kleur en zwart haar met vlechtjes met rode en oranje kraal tjes. Hij droeg een gele Adidas shirt met capuchon. De derde jongen heeft een blanke huidskleur en kort donker haar. De politie vraagt om aanwijzingen. MIDDELBURG - Een objectief onderzoeksbureau moet nagaan wat de mogelijkheden zijn om na de opening van de Westerscheldetunnel een autoveer op het traject Vlissingen- Breskens in stand te houden. De ondernemingsraad van de Provinciale Stoombootdiensten meent dat een beperkt auto- veer - te exploiteren door dezelfde onderneming die de Wes terscheldetunnel beheert - moet worden afgewogen tegen een voet/fietsveer. Secretaris J.W.G. van der Horst van de onder nemingsraad drong hierop aan bij de statencommissie water staat en verkeer. Hij vertelde dat het personeel van de PSD 'positief' en de ondernemingsraad 'met interesse' kennis heb ben genomen van de suggesties van Delta Anders. Reden: in standhouding van een beperkt autoveer levert 50 banen meer op dan voet/fietsveer. De statencommissie ging noch in op Van der Horsts wens noch op het rapport van Delta Anders. Het wachten is nog op de reactie van het dagelijks provinciebe stuur. Dat heeft PSD-directeur D.F. Vos opdracht gegeven de ideeën van Delta Anders tegen het licht te houden VLISSINGEN - Het veer Vlissingen-Breskens is woensdag 3 0 september een groot deel van de dag uit de vaart. In Vlissingen is de afvaart van 8.20 uur de laatste mogelijkheid. Voor aan sluiting op het openbaar vervoer in Breskens moet men de boot van 7.50 uur nemen. De laatste mogelijkheid om te ver trekken vanuit Breskens is om 8.50 uur. Als alles volgens plan verloopt, kan de veerdienst om 16.20 uur worden hervat. Het ongemak is een gevolg van het ruimen van vliegtuigbommen in Breskens. Het veer Kruiningen-Perkpolder vaart wel. ZIERIKZEE - De WD-Statenfractie is verbolgen over het feit dat er gisteren in de commissievergadering welzijn door de verantwoordelijk gedeputeerde G. de Kok met geen woord is gerept over de toekomst van het ziekenhuis in Zierikzee. Tijdens de vergadering was een verzoek om een financiële bij drage voor het onderzoek naar de mogelijkheden van de Oos- terscheldeziekenhuizen. De uitkomsten van het onderzoek en de conclusies van de raad van bestuur van het ziekenhuis wer den óók gisteren bekend gemaakt. De WD wil weten of GS hiervan op de hoogte waren. Zo ja, dan vinden de liberalen het ongepast dat de commissie deze kennis in onthouden. Mocht GS van niets hebben geweten, dan verwijt de WD het zieken huisbestuur van onjuist handelen door eerder de pers dan de provincie in te lichten. KOUD?KERKE - Een 31-jarige Middelburgse is maandag ochtend met haar auto in een sloot in Koudekerke beland. De vrouw kwam met de schrik vrij. SINT MAARTENSDIJK - De Diabetes Vereniging Neder land, afdeling Tholen Sint Philipsland, houdt op dinsdag 6 oktober vanaf 19.30 uur een in formatieavond in recreatiecen trum Haestingen in Sint Maar tensdijk. Het Diabetes Health Team ver zorgt een diapresentatie met het onderwerp 'Flexibele insuline therapie, een kwestie van de uiste instelling'.Een internist >espreekt de ervaringen met de elatief nieuwe soort insuline Humalog. HEINKENSZAND - Het kin derkoor De Suzen en de Guzen treedt zaterdag 10 oktober met zijn Annie M. G. Schmidt-pro- gramma op in De Stenge te Heinkenszand. Ook brengen de 'Guzen' de mu sical 'n Fluitje van 'n cent, een verhaal over de Miesmuizers. Deze muzikale avond begint om 19.00 uur. REDACTIE NOORD-ZEELAND Grachtweg 23 4301 KJ ZIERIKZEE Tel: (0111)454647 Fax: (0111)454657 e-mail: redzzee@pzc.nl W.J. van Dam (chef) P.G.B. van den Belt P. Kleemans A. Molengraaf A.M.L. Pankow P.B. Godrie (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118) 470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl door Joop van Loo Op 3 september was het 55 jaar gele den dat de provinciale veerboot Prins Hendrik (voorheen Prinses Juli ana) op de dienst Zierikzee-Katseveer door een geallieerd eskader tot zinken werd gebracht. In januari 1943 besloten de Ameri kaanse president Roosevelt en de Britse Eerste Minister Churchill tijdens een conferentie in Casablanca opdracht te geven tot het vernietigen van het trans portwezen in de door de Duitsers bezet te gebieden. Het doel was het uitscha kelen van het militair en economisch verkeer. In juni 1943 kregen diverse RAF-squadrons de daadwerkelijke op dracht tot het uitvoeren van de zogehe ten Fighter-bomberraids op schepen en doelen in Frankrijk en de Lage Landen. De eerder gemaakte afspraak om bur gerdoelen zoveel mogelijk te ontzien, kwam hierdoor sterk onder druk te staan. Als gevolg van de grote verliezen wer den de restanten van verschillende RAF-squadrons samengevoegd tot nieuwe gevechtseenheden. Om die re den werden het 3e en 198esquadron, ge legerd op de kleinein het noordoosten van het graafschap Kent gelegen lucht machtbasis Manston, samengevoegd. Het nieuwe squadron, onder leiding van squadronleader Thomas, bestond uit acht éénpersoons-jachtbommen- iverpers van het type Hawker Typhoon 1B (Vernietigende wervelwind). Scheepvaart In de vroege morgen van de 3e septem ber ontving het squadron tijdens de briefing die aan elke vlucht boven vij andelijk gebied voorafging de opdracht om alle scheepvaart in de Scheldemon- den uit te schakelen. Om 6.45 uur steeg het squadron op om een half uur later een aanzienlijk aantal vaartuigen aan te vallen en te vernietigen. Het vluchtrapport van de 3e september 1943 vermeldt onder andere het vol gende: „Heldere maar bewolkte mor gen, squadronleader Thomas voert 8 gevechtsvliegtuigen naar de Neder landse Eilanden en treffen daar volop schepen, samengetrokken rond Noord en Zuid-Beveland, met gevolg dat het squadron tot een 'real party'kan komen en de volgende claims vaststelt Een stoomschip - 1000 tons categorie, ge zonken door bommen binnen 30 secon den door W.O. La Rocqeu en F.L. Nors- worthly (beiden Canadezen)." Verder vermeldt het rapport het treffen van een baggermolen en een sleepboot (En Avant XVIII). Voor de sluizen van Veere worden nog een zevental schepen door beschieting uitgeschakeld. •Kyi? S ff MMBIF -v - .ada Zierikzee, februari 1943: het schroefstoomschip Prins Hendrik Op vrijdag 3 september om 05.45 uur werden de vuren van de Prins Hendrik opgestookt en werd het schip vaarklaar gemaakt. Op de normale tijd. 06.30 uur vertrok het schip uit Zierikzee. Aan boord bevonden zich 10 bemanningsle den en 17 passagiers, onder wie twee Duitse militairen. Na de gebruikelijke werkzaamheden, zoals de kaartver koop, was een gedeelte van de beman ning in het achterschip gaan eten. De reis had een normaal verloop', aldus de verklaringen van kapitein Verdoom, afgelegd kort na de aanval aan boord van de sleepboot 'En Avant X', tegen over opperwachtmeester der Mare chaussee Boeij en in de namiddag tegenover de directeur van de Stoom- bootdienst de heer De Jonge. Aan de hand van beide verklaringen la ten we nu kapitein Verdoom aan het woord. Varende in het Engelsch-Vaar- water langs de Noord-Bevelandse kust, zagen we ter hoogte van Katshoek vliegtuigen over Noord-Beveland ko men. De onder de dijk liggende 'En Avant XVUI' en een baggermolen, bei den werkzaam aan het herstel van een dijkval ter hoogte van de Leendert Abrahamspolder, werden direct gemi trailleerd en direct daarna ons schip de 'Prins Hendrik'. Direct daarna werden een drietal bommen op het schip gewor pen, waardoor het schip in zeer korte tijd zonk. Vervolgens geeft kapitein Verdoom een gedetailleerd verslag van de eerste ogenblikken na de aanval. Roeiboot Het bombardement had ook de aan dacht getrokken van verschillende per sonen op de vaste wal, onder wie de eer der genoemde Boeij en de huisarts dr Maas. Met nog enkele anderen vertrok ken zij onmiddellijk per roeiboot naar de plaats des onheils. Ook de sleepboot 'En Avant X' was spoedig ter plaatse en nam de overlevenden aan boord. Onder begeleiding van Boeij bracht dit schip de overlevenden in de loop van de mor gen terug naar Zierikzee. De voorlopige lijst van slachtoffers werd in de namid dag door de gemeentepolitie vastge steld. Slechts een zestal personen, 4 be manningsleden en 2 passagiers waren gered. Ook de beide Duitse militairen kwamen om. Het Kriegtagesbuch des Marineober- kommandos Nordsee (RM 33/605) ver meldde evenals het Lagebericht fiir die wochp 30.8-5.9-1943 de vermissing. Hun namen werden echter niet ver noemd. Walagent Roeleven van Katseveer had de aanval gezien en alarmeerde de au toriteiten en de politie te Zierikzee. In de loop van de middag werden de fami lies van de slachtoffers bezocht door burgemeester Schuurbeque Boeije, wnd. Commisaris der Provincie mr. P. Dieleman, bestuursraad ir. Welleman en de directeur Stoombootdiensten G. J. de Jonge. Na verloop van tijdbleek de voorlopige lijst van slachtoffers de finitief te zijn. De gedachte dat het bombardement van de Prins Hendrik het gevolg was van het zo snel mogelijk afwerpen van de bommenlast en snel terug naar de basis, bleek met juist. De vliegers had den een duidelijke opdracht. In juli 1981 werd door duikers van de Hilversumse duikvereniging Barracu da het anker van de Prins Hendrik ge borgen. Vorig jaar is het anker als een blijvende herinnering aan deze tragi sche gebeurtenis opgenomen in de col lectie van het Maritiem Museum. door Willem van Dam RENESSE - De kans dat de stichting Arduin (verstandelijk gehandicaptenzorg) er in slaagt een dependance te vestigen in vijf voormalige meelpakhuizen in het centrum van Zierikzee, is sinds maandagavond aanzien lijk geslonken. Het is Arduin tot dusver niet gelukt de financie ring ervan rond te krijgen. Arduin hoopte 'als laatste stro halm' op financiële medewer king van de Stichting Renesse. Het bestuur van de Stichting Renesse besloot gisteravond echter de gevraagde steun niet te verlenen, 'aangezien dit niet past binnen de statutaire doel stellingen'. Arduin-directeur P. M. M. van den Beemt toonde zich daarover zeer teleurge steld. „Ik ben bang dat we het project nu moeten afblazen." Arduin speelt al geruime tijd met het idee om in Zierikzee een aantal dagbestedingsactivitei- ten voor verstandelijk gehandi capten op te zetten. De Middel burgse instelling heeft daarvoor het oog laten vallen op vijf his torische pakhuizen aan de Meelstraat, tegenover het oude stadhuis. Zij wil daar onder meer beginnen met een atelier, artotheek, theatertje, kaarsen makerij, drogerij eq leggerij. Aanpassing van de gebouwen kost ongeveer anderhalf mil joen gulden. De gemeente Schouwen-Duiveland is bereid de panden tegen de getaxeerde waarde van 635.000 gulden aan Arduin te verkopen. De instel ling heeft daarvoor echter voor lopig het geld niet en deed daar om een beroep op de fondsen van de Stichting Renesse. Die zou de gebouwen moeten kopen en tien jaar lang 'om niet' (gratis dus) aan Arduin moeten verhu ren. Daarna zou Arduin de ge bouwen van de Stichting Renes se overnemen. Aan die opzet werkt de Stich ting Renesse niet mee Het be stuur verzekerde gisteravond (voorzitter L. J van Gastel: „Er is zeer nadrukkelijk over nage dacht") dat daarbij niet over één nachtje vorst is gegaan. De Stichting Renesse. zo klonk het vanachter de bestuurstafel, heeft serieus bekeken in hoever re Arduin tegemoet gekomen kan worden. Zo is overwogen de betrokken pakhuizen als beleg gingsobject aan te kopen en ver volgens tegen marktprijs aan Arduin te verhuren. De instel ling voor verstandelijk gehan dicaptenzorg is echter niet in staat een commerciële huurprijs te betalen. En dat heeft, zo ver klaarde bestuurslid H. Doele- man, de Stichting Renesse defi nitief doen besluiten geen medewerking te verlenen aan de plannen van Arduin. „Anders zouden we het verwijt kunnen krijgen dat we een onjuist be leggingsbeleid voeren." Lelijke streep Voor Arduin betekent dat een lelijke streep door de rekening. „We hebben stad en land afge reisd om het project van de grond te krijgen en hoopten in de Stichting Renesse een goede partner te hebben gevonden", aldus een gedesillusioneerde Arduin-directeur Van den Bee mt. Volgens Van den Beemt is de kans groot dat nu van de plan nen moet worden afgezien. „Maar we geven de moed nog niet helemaal op." door Mieke van der Jagt GOES - Lichter, beter zicht baar, ergonomisch verant woord, kortom de Goese brand weer heeft goed spul. Dat geldt voor de nieuwe brandweerkle- ding, die gisteren werd gepre senteerd, maar ook voor de adembeveiligingsapparatuur, de apparaten die vroeger met perslucht werden aangeduid. Tijdens een rondleiding van de Goese raadscommissie algeme ne zaken in de brandweerkazer ne, overhandigde V. Dagevos van PWG-bedrijfsveilige kle ding uit Goes het eerste nieuwe brandweerpak aan burgemees ter D. van der Zaag. CDA- raadslid mevrouw C. Ploegaert klom erin en bluste een oefen brandje met een CO,-blusser. Haar goedkeuring kon het pak onmiddellijk wegdragen, ,,'t Zit hartstikke lekker

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 27