Veel Thoolse klachten over stank Jazz by the sea steekt heel Walcheren aan Veel publiek naar open dag vogel- en egelasiel De Mikke PZC zeeland Onderscheiding voor dominee H. Paul Duikers vegen haven van Kortgene schoon Simon Estes brengt 'n r .ft ffl»,!!!,.Kees de Jongen de grote Wagner van formaat EK 31™ M winnaar met vier Elektra's Kampioen politiehond kunst cultuur \Gemeente signaleert niettemin weinig overtredingen veehouderij maandag 21 september 1998 door Hans Hollestelle OOSTKAPELLE - Ds. H. Paul. predikant van de Gereformeer de Gemeente in Oostkapelle, is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat ge beurde zaterdagmiddag tijdens een bijzondere dienst ter gele genheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum in de Saronkerk is Oostkapelle. De onderscheiding werd hem opgespeld door burgemeester A C. de Bruijn van de gemeente Veere. Mevrouw De Bruijn som de daarbij de verdiensten van de jubilerende predikant op. Zo wel op kerkelijk als op maat schappelijk terrein heeft de pre dikant zich onderscheiden. Al in zijn studententijd was Paul actief op het bestuurlijke vlak. Voor zijn predikantschap had hij een tandartsenpraktijk in Zoetermeer. In die plaats was hij onder meer actief als ouder ling en als bestuurslid van een scholengemeenschap op gere formeerde grondslag Als predikant begon ds. Paul in 1973 zijn loopbaan in Rotter dam-Zuid Sinds 1986 is hij ver bonden aan de Gereformeerde Gemeente in Oostkapelle Nog steeds maakt de jubilaris deel uit van een aantal maatschap pelijke en kerkelijke besturen. De burgemeester noemde ds. Paul 'een zeer actief en bewogen mens'. Na de kerkdienst, waarin de ju bilerende predikant nog door een rij sprekers in het zonnetje werd gezet, was er in het kerk gebouw een drukbezochte re ceptie. door Marco van Barneveld bovendien aangegrepen om het imago van de duiksport enigs- KORTGENE - Tientallen dui- zins op te vijzelen, kers hebben gisteren in Kortge ne de jachthaven bij Delta Marina 'schoongedoken'. Dat was in het kader van de landelij ke actie 'duik Holland schoon'. Met de troep in de jachthaven in Kortgene viel het volgens E. Koetsier van de Haagse duik club The Abyss, een van de deel nemende verenigingen, mee. ..We kunnen duidelijk merken dat hier in elk geval niet bewust dingen worden gedumpt. Dat is op sommige plekken wel an ders. In havens in oude binnen steden bijvoorbeeld. Daar is het soms echt verschrikkelijk." In tal van havens in Nederland werd gisteren door duikers schoongemaakt. In Kortgene kwamen slechts spullen naar boven die per ongeluk van boten zouden zijn afgevallen, zoals emmers, matjes of bijvoorbeeld een stofzuiger. Ook werd bij voorbeeld een Rolex-horloge opgevist. Dat is volgens Koet sier teruggegeven aan de recht matige eigenaar. „Die was het toevallig zaterdag verloren." De jaarlijkse landelijke actie is bedoeld om mensen erop te wij zen dat het soms nog een be hoorlijke troep kan zijn in het water. In Kortgene werd de actie MIDDELBURG - Het Zeeuws kampioenschap Politiehond I, dat zaterdag op het wed strijdterrein van de Poli tiehondenvereniging Walcheren-De Piet in Ar- nemuiden werd gehou den, is gewonnen door C. van Liere uit Oost-Sou- burg. Met zijn hond Marco - evenals de andere deelne mende honden een Me- chelse herder - behaalde Van Liere een puntento taal van 420 Hij bleef daarmee de concurrentie ver voor. J. Cappon uit Borssele werd met zijn hond Robby tweede met 398,5 punten. Het brons was voor P. Vreke uit Grijpskerke die met zijn hond Benno tot een totaal van 390,5 punten kwam. Een egel vasthouden beviel niet alle jeugdige bezoekertjes even goed. foto Ruben Oreel door Hans Hollestelle MIDDELBURG - Het was zaterdag een gezellige drukte bij het vogel- en egelasiel De Mikke in het Middelburgse park Too- renvliedt. Er was veel publiek afgekomen op de open dag in het asiel. De medewer kers van het asiel verzorgden rondleidin gen en voor de kinderen waren er speciale attracties met onder meer een vogelspeur tocht en schminken. Het wateronderzoek uit de vijver van het pas ingebruik genomen revalidatieterrein kwam te vervallen. Door de vele regenval van de voorgaande dagen was het terrein te drassig om te betreden. De bezoekers kregen wél een verscheidenheid aan vo gels te zien. Er waren onder meer een zwarte ooievaar, een boomvalk en een to renvalk te zien. Ook de oehoe, die eerder naar de Beekse Bergen was verhuisd, was weer terug bij De Mikke. De egels en de kooitjes met muizen trokken vooral veel jeugdige bezoekers. Beheerster Coby Louwerse toonde zich bijzonder tevreden over de grote belangstelling voor haar asiel. [OEWACHT, RK kerk iet Residentie Orkest onder lei- ling van George Pehlivanian en n.m.v de bas-bariton Simon Es- es in werken van Wagner, Sibe- ius en Debussy. loorKeesCijsouw Jarenlang niet gehoord in deze J provincie en zo zijn ze er twee ;eer: het Residentie Orkest fun- jeert deze maand als een van de chragende gezelschappen ach- er het Festival van Zeeuwsch- 'laanderen. In beide gevallen :omen ze niet alleen met hun in- trumenten, maar nemen ook angers mee. In de loop van deze week klinkt Vaughan Williams ipera Riders to the Sea vijf keer Breskens, zaterdagavond naakten orkest en bas-bariton iimon Estes ook een concert net een gedegen Wagner-helft nogelijk. Natuurlijk, op het programma laste moeiteloos het plakkertje tee, dat ditmaal het thema van iet festival is. Voor wie wilde, REDACTIE MIDDEN-ZEELAND Voorstad 22 4461 KN GOES Tel: (0113) 273000 Fax: (0113)273030 e-mail: redgoes@pzc.nl te Goes: M.J.Schrier(chef) M. J. van Barneveld I. Huibers A.M. van der Jagt E. Soesman te Vlissingen: L. Fransen E.L. Ramakers M.J. van der Schot A.A. van der Sluis K.L. de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118) 470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl kwam er tussen Wagners ouver ture tot Der fliegende Hollander en Debussy's La Mer ook nog een ander noemertje tevoor schijn: muziek van vernieuwers. Hoe groot ook de invloed im mers is geweest van Wagners klankspektakels, de vernieu wingen van Debussy's zoveel subtielere - en vaak niet minder dynamische - klanktaal werk ten in de westerse muziek even indringend door. Tussen die twee zo verschillende werelden was de ideale brug gelegd met Sibelius' late symfonische ge dicht De Oceaniden - een Wag neriaanse orkestbezetting voor Debussiaanse subtiliteit in klankschittering. De bas-bariton Simon Estes stal voor de pauze de show in de vrij - wel geheel bezette Koewachtse kerk. Hij zong twee van Wag ners formidabele soli, de mono loog van de Hollander en Wo- tans afscheid en de Feuerzauber uit Die Walküre. Ze klonken krachtig, sympathiek en be trokken. Zonder nodeloze pa thetiek gaf Estes de stukken zo veel aplomb mee, dat het tussen die twee geprogrammeerde ge bed van Heinrich uit Lohengrin erbij verbleekte. Zijn Wagner had formaat en dat gold niet minder voor die van het Residentie Orkest. Aan die indruk doen de wat stroeve aan pak van de ouverture tot Der fliegende Hollander met de niet vlekkeloos gelijke blazersinzet- ten weinig af. Het orkest gaf Wagner onder de beheerste di rectie van de jonge Pehlivanian voldoende spirit, zeker in de monoloog en het slottafereel van Die Walküre: daar orgelde, dreigde en twinkelde men soe pel en organisch. Even organisch trouwens bouwden Pehlivanian en de mu sici Sibelius' late - zij het niet zijn beste - symfonisch gedicht en Debussy's La Mer op. Beide werken kregen een contrastrij ke vertolking. De rijke instru mentatie kwam voldoende tot haar recht en in La Mer met na me revancheerden de blazers zich voortreffelijk. Zo was de hernieuwde kennismaking met het Residentie Orkest een aan gename. door Edith Ramakers DOMBURG - Jazz by the sea is volwassen aan het worden. Voor de eerste keer sinds het tienjarige bestaan van de Zeeland Nazomer Festivals, klon ken er op praktisch heel Walcheren jazzklanken. Of het nu in de strandpaviljoens van Vlissingen tot Kamperland was, of in de Grote Kerk van Vee- re. Domburg heeft als bron van Jazz by the sea, grote delen van Walcheren aangestoken. Enige verbazing was er wel bij een aantal gasten van Grand Hotel Arion op de Vlissingse Boule vard. Zij vroegen zich af waarom Blind Date niet op het terras speelde. Het weer was aangenaam en bij Jazz bv the Sea moeten de klanken toch over de zee mogen klinken. „Maar dat is verboden. Het is een plaatselijke verordening. We hadden heel graag van ons terras gebruik gemaakt. Als hier nu een stevige rockband tot tien uur vanavond zou optreden, dan begrijp ik dat omwonenden er last van kunnen hebben. Maar deze rustige mainstreamjazz zou veel meer mensen plezier brengen als ze buiten speelden", zegt Joost van Damme, manager van Arion. Van Damme heeft goede hoop dat ondernemers volgend jaar in de gelegenheid worden gesteld op enkele aangewezen dagen per j aar live-muziek op het terras te mogen hebben. „Daarover praten we nu met andere ondernemers van de boulevard. We willen met een goed plan naar buiten komen om ons steentje bij te dragen aan de promotie van Vlissingen. Dit soort evenementen leent zich voor buitenoptredens." Op het terras van van strandpaviljoen De Zeeuw se Rivièra speelde Fee-Fi-Fo-Fum muziek op maat voor een rustige zondagmiddag. Bezoekers die speciaal naar Zoutelande waren gekomen voor de jazz, mengden zich met strandgasten. „Wij zitten hier om naar de muziek te luisteren. Deze band maakt gevoelige, naoorlogse jazz. En daar houden we van. Van dixieland worden we onrustig", reageerden Anton en Jeannette Kempe uitKapelle. Ook Ans Boone en Anneke Vermaire uit Vlissin gen kwamen op de jazz af. „Dit mogen ze van mij wel vaker organiseren. In de zomer, bijvoorbeeld, als je van die lange avonden hebt. Straks fietsen we terug naar Kaapduin, waar een fluitist en pia nist spelen, geloof ik" De grote jazzavond in de Parel van Domburg trok zaterdagavond zoveel mensen dat de organisatie besloot alle stoelen uit de zaal te verwijderen. Daardoor werd er tegelijkertijd ruimte voor dan sen gecreërd. De capaciteit van ongeveer 600 mensen was licht overschreden. Voor de pauze bleven de voeten nog aan de grond. Het publiek luisterde aandachtig naar de Super band met Cor Bakker en zijn oude stijl jazz met moderne invloeden. Bij de grappenmakerij van Bob Kerr and his Whoopee band kon dansen ech ter niet uitblijven. „Het is wel duidelijk dat we te groot zijn geworden voor de zaal van de Parel. Volgend jaar zullen we moeten uitbreiden. We denken aan een tent", reageerde Ruud van Meijel, coördinator van de Zeeland Nazomer Festivals. Hij keek meer dan tevreden terug op het festival. „Omdat we groter zijn geworden, kunnen we een gevarieerder aanbod brengen. Dat brengt meer mensen op de been. De bijdrage van Uit in Vlissin gen - de optredens in de tent op het Vlissingse Bel- lamypark op donderdag en vrijdag en de jazzmu ziek in de straten op zondag - heeft ook een goed effect. We zijn er nog niet. maar we groeien wel door." door Edith Ramakers MIDDELBURG - Toneelgroep Duinart kon het niet geloven. De 25 amateurtoneelspelers van Arduin wonnen de Elektra Award 1998 in de categorie op merkelijke productie. „Ik vind het een hele eer om de prijs te ontvangen", reageerde Jaap Reijs van Arduin, die de rol van priester vervulde in de geprezen productie Romeo en Julia. Met vier Elektra's kreeg het toneel stuk Kees de Jongen van de Zeeuwse Komedie alle lof. In de afgeladen Middelburgse stadsschouwburg werden za terdagavond tien Elektra's uitgereikt. Tien keer werd de spanning opgevoerd met trom geroffel en lichteffecten, voor dat de winnaar bekend werd ge maakt. Toen de toneelgroep Duinart naar voren werd geroe pen, leek het podium te klein. „Ik wilde een klassiek stuk doen. En heb vanaf het begin de regels van het spel duidelijk ge maakt. Kijk, toneelstukken waarin verstandelijk gehandi capten vooral vertedering op roepen of bewondering afdwin gen, in die zin van: wat knap dat zij dat kunnen. Dat hebben we al vaker gezien Ik heb hen als elk ander gezelschap behan deld. Spelen betekent acteren. Dat moest er dus ook gebeuren", merkte regisseur Peter Adri- aanse op. Nonverbaal bleken de toneel spelers van Duinart ijzersterk. Adriaanse liet hen de eerste les sen improviseren, bedacht toen de muziekkeuze, keel^ naar de karakters en slaagde erin op het lijf geschreven rollen te maken. Jaap Reijs, uitbundig aange vuurd door alle Duinartspelers, bedankte met de Elektra stevig in zijn hand. Peter Adriaanse voor 'alles wat hij ons heeft ge leerd'. In maart 1999 gaat de volgende productie van Duin art, de Heksen van Roald Dahl, in première. Eén geheel Kees de Jongen van de Zeeuwse Komedie kaapte de meeste prij zen weg. Voor de opmerkelijke mannelijke hoofdrol waren Tom Roovers, als Kees I, en Henk Geelhoed als Kees II, genomi neerd. De jury wees Tom Roovers als winnaar aan. „Ik heb mijn prijs aan Henk opge dragen. In het stuk zegt hij alles wat ik denk We vormden één geheel. Ik had gehoopt dat we allebei een Elektra hadden ge kregen." Hoe blij hij ook met de prijs was, de grootste bekroning kreeg hij in Amsterdam toen Kees de Jon gen in de Krakeling werd opge voerd. „We kregen daar een staande ovatie. Na afloop kwam Gerben Hellinga, de schrijver van Kees de Jongen naar ons toe. Hij zei dat hij Kees op deze manier had bedoeld en dat het stuk hem enorm had geëmotio neerd. Zijn vrouw vertelde later dat hij met tranen in zijn ogen had gezeten. Dat heb ik als on gelooflijk groot compliment op gevat." De prijswinnaars van de Elek tra's: Opmerkelijke algehele vormgeving: A Christmas Carol Ron Lubbersen, Kerstproductie Stadsschouwburg/ZCA/Scoop. Opmerkelijke belichting: Wiens leven is het eigenlijk. Gerard van de Bliek, St. Middelburgs Theater. Opmerkelijke vrouwe lijke bijrol: De Muizenval. Christianne Davis als Miss Casewell, Sempre Avanti. Op merkelijke muzikale vormge ving: De twee Wezen. Ans Schil ders. St. Middelburgs Theater. Opmerkelijk decor: Kees de Jongen. Bob Goedhart/Nico de Hamer. Zeeuwse Komedie Op merkelijke mannelijke bijrol: Kees de Jongen. RonThiry als Meester en Pa, Zeeuwse Kome die Opmerkelijke kostuums: Pallieter Jenny Roosendaal- Dees/Marijke Bukkens/Leden de Plattelanders Opmerkelijk ensemblespel: Kees de Jongen. De Zeeuwse Komedie. Opmer kelijke mannelijke hoofdrol: Kees de Jongen. Tom Roovers als Kees I Opmerkelijke pro ductie: Romeo en Julia. Toneel groep Duinart. Tom Roovers laat zijn vreugde de vrije loop zaterdag nadat hij een Elektra kreeg voor zijn rol als Kees I. foto Ruben Oreel loor Marco van Barneveld SINT-MAARTENSDIJK - Bij jie gemeente Tholen komen vele honderden klachten per jaar linnen die samenhangen met ntensieve veehouderij. In het ivergrote deel van de gevallen jaat het om stankoverlast, ilechts in een heel klein deel •an de gevallen echter wordt lok daadwerkelijk een overtre- ling geconstateerd. )it blijkt uit antwoorden van iet Thoolse college van B en W ip vragen van de Thoolse frac- ies over het 'milieuklachten- landhavingsbeleid'. Die vragen verden in april door alle frac- ies gesteld tijdens een vergade- ing van de commissie gemeen- elijke ontwikkeling. )e vragen waren bedoeld om oeer duidelijkheid te krijgen iver de wijze waarop met mi- ieuklachten wordt omgegaan :n hoe het handhavingsbeleid in -ilkaar steekt. Uit de antwoor- len van burgemeester en wet- louders blijkt dat, wat die mi- ieuklachten betreft, het op 'holen in bijna alle gevallen ;aat om klachten over stank van ntensieve veehouderijen. Stappenplan Jij milieuklachten wordt ge- verkt met een zogenoemd Stap- lenplan Handhaving Milieu- ivertredingen, stellen B en W. )at plan is samengesteld in iverleg met het Openbaar Mi- listerie, de politie, de milieu-in- 4pectie en diverse overheden. "Ran de hand van dat stappen plan wordt duidelijk of in geval |an een overtreding eventueel bestuursrechtelijk of strafrech telijk moet worden opgetreden, kis bestuursrechtelijk instru ment kan bijvoorbeeld het op leggen van een dwangsom worden gebruikt. Vaak zou dat echter niet nodig zijn. B en W «tellen dat tijdens vele controles |n een jaar tijd slechts een mini- paal aantal lichte overtredin- |en is geconstateerd. Het gaat Baarbij bijvoorbeeld om ramen |n deuren die openstaan, terwijl fiat op basis van de verleende milieuvergunning niet mag. Stankbron )at er, ondanks de vele klach- en, slechts weinig overtredin- jen zijn, komt volgens het colle- ;e doordat er, ook al wordt er GOES - Een 31-jarige vrouw uit Goes heeft zaterdag getracht met een volgeladen winkelwa gen een supermarkt in haar woonplaats te verlaten zonder te betalen. Zonder de kassa te passeren wil de zij met haar volle kar de win kel uitlopen, maar werd daarbij gesnapt door personeel van de supermarkt. Ze kreeg een boete van 240 gulden. Bovendien mag zij de betreffende supermarkt niet meer in. Succes voor drumkorps HILVERSUM - Juliana Drum Bugle Corps uit Middelburg heeft zaterdag de A-klasse van een drumkorpsenwedstrijd in Hilversum gewonnen. Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg werd derde. Aan de A-klasse deden vijf korpsen mee. Het Middelburgse junior drumkorps Johan Friso verloor in de jeugdklasse van Jong Bea trix uit Hilversum. Aanstaande zaterdag doen alle drie de Mid delburgse groepen mee aan de nationale drumkorpskampi- oenschappen in Helmond. Personeel pakt winkeldievegge volgens de voorschriften ge werkt, 'best stank op kan tre den'. Stank is, met andere woorden, in het huidige vergun ningenstelsel niet uitgesloten en zal er volgens B en W op sommi ge momenten dan ook altijd blijven, 'ongeacht het aantal controles, de hoeveelheid men sen die men inzet of de tijden waarop wordt gecontroleerd'. Komt bij dat het vaak moeilijk zou zijn om een stankbron exact te traceren. 'Daarnaast sluiten wij niet uit', melden B en W ver der in de beantwoording op de vragen van de Thoolse fracties, 'dat de beroering omtrent de ro«- ze invasie bij sommige mensen stankklachten veroorzaakte die door anderen niet werden waar genomen'. Maandag 28 september komt de zaakaande orde tij dens een ver gadering van de commissie ge meentelijke ontwikkeling. In strandpaviljoen Panta-Rhei op het Nollestrand in Vlissingen hield Mokum Swing het publiek aan genaam bezig. foto Ruben Oreel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 9