Vrees voor tekorten Mondragon Stromenpoort wordt begin boulevard PZC Scheefgroei in Kapels onderwijs Kapelse kerkklok gaat in de revisie Asfalteren van delen snelweg A58 leidt tot vertragingen verkeei Cafébazen Goes boos over beschuldigingen van burgemeester Fietsers aanschouwen Tholen in vier dagen zeeland S20 Definitieve jaarrekening theater nog niet gereed woensdag 26 augustus 1998 door Piet Kleemans ZIERIKZEE - Er bestaat ondui delijkheid over de financiële positie van het Zierikzeese The ater Mondragon. Het tekort over 1997 wordt voorlopig op 134.000 gulden geraamd. Di verse fracties in de gemeente raad van Schouwen-Duiveland vrezen dat de werkelijke tekor ten hoger zullen zijn. Het theatercomplex is eigen dom van de gemeente Schou wen-Duiveland, maar deze wilde niet zelf als exploitant op treden. Dit om elke schijn van paracommercialisme te vermij den. De Beheerstichting Mond ragon gooide echter eind 1997 het bijltje erbij neer. Sinds die tijd wordt het bestuur van de beheerstichting gevormd door het college. Die besteedde het uitvoerend werk uit aan de Zeeuwse Theater Stichting (ZTS). De voorlopige jaarrekening van Mondragon over 1997 laat een exploitatietekort van 134.000 gulden zien. De gemeente Schouwen-Duiveland is bereid dat tekort te dekken, omdat - zoals het in de gemeentelijke jaarrekening geformuleerd staat - 'hier sprake is van een opstartjaar waarin de nodige problemen aanwezig waren' Hoe het financiële resultaat van Mondragon er uiteindelijk uit gaat zien, wordt volgens verant woordelijk wethouder P. W. Berrevoets-Ringelberg pas dui delijk als de definitieve jaarre kening van het theater op tafel ligt. Vertraging Dat gebeurt binnen enkele we ken. Op vragen van D66-raads- lid J. van der Veer tijdens de ver gadering van de commissie algemene interne zaken, ant- OOSTKAPELLE Natuurwandeling - Het Zeeuws Biologisch Museum houdt za terdag 5 september vanaf 14.00 uur in samenwerking met Staatsbosbeheer een rondlei ding door het natuurreservaat Westhove in Oostkapelle. De boswachter is bij de wandeling aanwezig om te vertellen over het gebied. Aanmelden via 0118-582620 woordde de wethouder dat de uiteindelijke versie van de jaar rekening van Mondragon aan de orde komt tijdens de vergade ring dinsdag 15 september van de commissie maatschappelijke aangelegenheden. „Wij zijn afhankelijk van cijfers die we van de ZTS krijgen", ver klaart wethouder Berrevoets de vertraging. Wij nemen als ge meente diensten af van de ZTS. Zij moeten met cijfermateriaal daarover komen. En als dat er is moet die voorlopige jaarreke ning nog door de accountant ge controleerd worden." Het pad van Mondragon gaat niet bepaald over rozen. Er mankeert van alles aan de Zie rikzeese schouwburg. De foyer is te klein en de toiletgroepen zijn krap bemeten. Daar komt bij dat muziek- en theatergroe pen anno 1998 hoge eisen stellen aan theatervoorzieningen. Ei sen waaraan Mondragon niet kan voldoen. De gemeente is voorlopig niet van plan om veel geld te steken in het verouderde gebouw. In elk geval niet tot het jaar 2003. Dit tot groot verdriet van Mond- ragon-directeur Twan Robbe- son van de ZTS. Hij ziet uitstel van ver- of nieuwbouw als een forse handicap. Robbeson zegt niet te kunnen garanderen dat het culturele aanbod op het ni veau blijft waar het nu op zit. door Ab van der Sluis MIDDELBURG - Met de bouw van Stro menpoort, de centrale huisvesting voor de politie Zeeland (regio en district Walcheren), de Regionale en de Stadsge westelijke Brandweer en de Stichting Ambulancedienst Walcheren, moet Mid delburg het begin van een denkbeeldige boulevard krijgen. Dat staat in het ge lijknamige voorontwerp-bestemmings plan. Het nieuwe, langgerekte kantoor wordt gebouwd langs de zuidzijde van de Stromenweg, tussen de Nieuwe Vlis- singseweg en de Vlissingsche Watergang. In het gebouw komen ongeveer vijfhon derd mensen te werken. Het vooront werp-bestemmingsplan ligt tot 21 sep tember ter inzage. De ontwikkeling van Stromenpoort past in het beleid van het stadsgewest Vlissin- gen/Middelburg om beide steden niet aan elkaar te bouwen. Om te laten zien dat de steden anders zijn, maar samen toch één geheel vormen moet Middel burg denkbeeldige boulevards realiseren ten zuiden van de Stromenwijk en zal Vlissingen denkbeeldige bolwerken bouwen. Dat beleid is gebaseerd op de ontwikkelingsnota Ieder uniek en samen sterk uit '94. Voorwaarden De locatie voor de nieuwe huisvesting is drie hectare groot en nu nog grasland. Om de bouw van het complex mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. In overleg met de provin cie is een aantal voorwaarden opgesteld. Zo mag de 'boulevard' van Middelburg niet bestaan uit plompverloren neerge zette kantoorgebouwen. Er moet een aaneengesloten bebouwing komen. Om de openheid van het gebied achter de kantoren te benadrukken, zal er op ter mijn een fietspad komen dat het nog aan te leggen fietspad langs de Vlissingsche Watergang verbindt met het fietspad langs de Nieuwe Vlissingseweg. Auto's mogen vanaf de openbare weg niet te zien zijn. In Stromenpoort zelf willen brandweer, politie en de ambulancedienst in totaal 317 werkplekken realiseren. Het com plex bestaat uit een hoofdgebouw van 11.000 vierkante meter en diverse vleu gels, werkplaats, garages en remises, een laad- en losruimte, een wasplaats, een beveiligd gebied voor de politie en een landingsplaats van 45 bij 55 meter voor een helikopter. Een mast van ten hoogste vijftig meter moet zorgen voor een opti male communicatie. Tenslotte komen er bijna driehonderd parkeerplaatsen en ongeveer honderd stallingsmogelijkhe den voor fietsers. Op de Stromenweg komt - ter hoogte van de Grevelingenstraat - één aansluiting met verkeerslichten. In beide richtingen worden afslagstroken aangelegd. Voor de politie wordt een extra ontsluiting ge realiseerd op de parallelweg van de Nieuwe Vlissingseweg. Die mag alleen in spoedeisende gevallen worden gebruikt én alleen door herkenbare politiewa gens. Omrijden over het terrein van de brandweer zou te veel tijd kosten. Voor de helikopterlandingsplaats, die aan de westkant van het gebouw moet komen, is een vergunning nodig van de Rijkslucht vaartdienst, De gemeente Middelburg verwacht niet al te veel problemen met geluidsoverlast, omdat er zelden gebruik zal worden gemaakt van een helikopter. door Harmen van der Werf KRUININGEN - Zo'n verkeers chaos als het deze dagen bij Rot terdam is, zal het niet worden op Rijksweg A58, maar vanaf 7 september tot 25 september moeten de gebruikers van de vierbaansweg door Midden- Zeeland wel rekening met op onthoud. Rijkswaterstaat laat op stukken van de A58 op Zuid- Beveland een nieuwe asfaltlaag aanbrengen, het inmiddels be kende zeer open asfalt beton (zoab). Met het groot onder houdswerk dat wordt uitge voerd door Heijmans Wegen bouw uit Roosendaal, is 2,5 miljoen gulden gemoeid. De grootste verkeersproblemen zijn in de weekeinden van 11 tot 13 september en van 25 tot 27 september te verwachten. Stuk ken van de A58 bij Kapelle en Kruiningen worden dan volle dig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de oude Rijksweg. Opstoppingen bij op en afritten en op kruispunten zijn op die dagen onvermijde lijk. In het eerste weekeinde, vanaf vrijdag 11 september om 18.00 tot zaterdag 12 september om 24.00 uur. gaat de zuidelijke rij baan richting Bergen op Zoom op slot, tussen het viaduct Vier- wegen (bij Kapelle) en de Vlak- etunnel. In de voorafgaande week, vanaf maandag 7 septem ber, is op dit wegvak slechts één rijstrook beschikbaar. Omleidingsroute Heijmans Wegenbouw herhaalt dezelfde exercitie veertien da gen later ten oosten van de Vla- ketunnel, ook op de zuidelijke rijbaan van de A58, tussen via duct Luchtenburg bij Kruinin gen en het viaduct Gaweegse Dijk bij Krabbendijke. Van vrij dag 25 september om 18.00 uur tot zaterdag 26 september om 24.00 uur is dit wegvak volledig afgesloten. Automobilisten moeten dat weekeinde een grote omleidingsroute rijden over de Oude Rijksweg, vanaf Kruinin gen-Yerseke tot Rilland. Als de werken aan de A58 eind september zijn afgerond, ligt er weer zes kilometer extra zeer open asfalt beton (zoab) op dé Zeeuwse Rijksweg. Dat bren het totaal aantal kilometers z ab op die weg op 46. In 20i moet de hele A58 in Zeeland totaal honderd kilometer, ger kend over beide rijbanen) vi zoab voorzien zijn. Spoorvorming De voordelen van zoab zijn d er bij regen minder stuifwat ontstaat en er minder kans is spoorvorming, zoals nu met n, me het geval is tussen het vi: duet Vierwegen bij Kapelle t de Vlaketunnel. De Kapel burgemeester G. C. de Gro drong eerder bij Rijkswate. staat aan op een versnelde aai pak van dit wegvak naar aanle ding van een dodelijk ongevó Nadeel van zoab is dat gla< heidbestrijding bij ijzel moeili ker is. Genealogische contactdag in Kapelle KAPELLE - De afdeling Ze< land van de Nederlandse genef logische vereniging houdt z« terdag 5 september van 10.Ö tot 17.00 uur een contactdag) de De Vroone aan de C. D. Vei eeckestraat in Kapelle. Op deze dag kunnen kwartiere en genealogieën tussen vei schillende werkgroepen worde, uitgewisseld. Tevens zullen tj archiefdiensten en landelijk verenigingen aanwezig zijij Vooraf inschrijven is noodzake lijk. Meer informatie: 0113 655469. Meivelddag op kinderboerderij Klepperhoeve MIDDELBURG - De Middel burgse kinderboerderij Dj Klepperhoeve houdt in samen werking met enkele andere or ganisaties zaterdag 5 septembe van 11.00 tot 17.00 uur de Mei velddag, op het terrein bij d kinderboerderij. Kinderen worden vermaakt mc activiteiten als een zeskamj een skateshow en een optrede van het Junior drumcorps Jo han Friso en Blue Spirit Cadet* door Mieke van der Jagt GOES - De Goese kroegbazen zijn woedend op burgemeester drs. D. J. van der Zaag omdat die de Goese horeca-onderne- mers ervan heeft beschuldigd de politie te hinderen bij het oplos sen van ongeregeldheden in het weekeinde. Weliswaar sprak de burgemeester maandagavond tijdens een commissievergade*- ring over 'enkele ondernemers'; de kroegbazen ervaren het als een klap in het gezicht. Dick van der Velde, uitbater van café Pubbles op de Grote Markt is zeer teleurgesteld. Hij verte genwoordigt de horeca in een werkgroep die naar maatrege len zoekt om het geweld terug te dringen. „De samenwerking met de politie is juist uitstekend en dat wordt door de politie ook zo ervaren", zegt Van der Velde. De cafébaas kan zich niet voor stellen dat er een horeca-onder- nemer is die de politie tegen werkt als het erom gaat de gewelddadige sfeer in de stad een halt toe te roepen. „Juist op dit stuk van zaken staat de ver zamelde horeca op één lijn in een roep om meer politie en een goede aanpak van het probleem. Maar wij kunnen het niet alleen Bij de gemeente is weieens de in druk ontstaan dat de ongere geldheden in de kroegen ont stonden. Dat is pertinent niet waar. Het is in het belang van ie dere horeea-ondernemer dat het rustig blijft in het café en op de straat ervoor. Wij hanteren inmiddels heel strak onze huis regels. Maar als rivaliserende groepen jongeren er op uit zijn om te knokken, dan kan het op straat, na sluitingstijd escale ren. Je zou voldoende politie moeten hebben om daar wat aan te doen. Gemeente, politie en horeca zouden moeten samen werken om de Rijksoverheid zo ver te krijgen dat het probleem, een maatschappelijk probleem, wordt aangepakt bij de wortel. Het heeft geen pas dat partijen onderling naar elkaar gaan wij zen." Sluitingstijd Margreet Moison van café De Snor ziet de rigide handhaving van de sluitingstijd als één van de oorzaken van de ellende. „Om twee uur moet het café leeg zijn. Als er om tien voor twee ie mand een rondje bestelt, is er geen kroegbaas die nee ver koopt. Je moet die mensen niet een half glas hoeven afpakken om ze er om twee urn* uit te krij gen. Gewoon lichten aan, mu ziek uit en niet meer tappen om twee uur. Tot pakweg half drie te tijd geven om weg te gaan. Dan komen de mensen niet allemaal tegelijk op straat en bovendien bespaar je ze het rotgevoel dat ze hebben moeten betalen voor iets wat ze niet eens hebben mo gen opdrinken. Wie niet weg wil, wordt in de regel wel op de vlucht gejaagd door de fles al- lesreiniger die na sluitingstijd opengaat." Een andere oorzaak van de ge welddadigheden ziet Moison in het voortdurende dealen op straat. „Op iemand die dronken is, kun je nog wel inpraten, maar hebben ze pilletjes geslikt - die worden hier voor de deur vanuit auto's en met koeriertjes ver kocht - dan kijken ze dwars door je heen. Daar heb je geen over wicht meer over. Lik op stuk Ook Alex Van IJsseldijk van ca fé De Post, is van mening dat de handel in xtc zou moeten wor den aangepakt om het gebruik ervan en de grimmige sfeer die dat met zich meebrengt tegen te gaan. „Een lik op stuk-beleid, zoals dat in Renesse is gevoerd, zou wellicht helpen. Daarmee krijgen we misschien ook meer politie op straat. Het is echt hoog tijd dat er wat gebeurt, want dezelfde groepen als die nu hier de boel onveilig maken, hebben het uitgaansleven in Roosendaal en Bergen op Zoom inmiddels om zeep geholpen.De straathandel en het gebruik van verdovende en opwekkende middelen, die onder ieders ogen plaatsvindt, beperkt zich niet tot bepaalde groepen. Terreur Van der Velde is niet bang dat Goes naar Bergs voorbeeld ten onder zal gaan aan de terreur van het straatgeweld. „Wij heb ben een unieke positie hier. We zitten met z'n allen op eikaars lip en iedere buurman helpt de ander als er ellende is. Onder de Goese horeca is ook veel goede wilomdezaakoptelossen i n ge zamenlijkheid. Maar da t kan al leen samen met politie en gemeente. We moeten niet on derling gaan ruzieën, maar de Rijksovex*heid ervan overtuigen dat je dit soort problemen niet meer in de buurthuizen oplost. Daar moet je met de samenle ving tegenaan en de samenle ving zijn we met z'n allen." De deelnemers aan de fietsvierdaagse rijden elke avond een andere route. foto Dirk-Jan Gjeltema door Esme Soesman THOLEN - Opmerkelijk veel omhoog gerichte blikken, op de stoep voor café The Pub in het stadje Tholen. Vanaf deze stek ver trekt tot en met donderdag elke avond de fietsvierdaagse; een evenement dat staat of valt met de gesteldheid van het weer. Vier dagen lang kunnen trappers hun hart ophalen op de vijftien of vijfentwintig kilometer. De Thoolse huisvrouwentrimclub, sinds zes jaar organisator van de vierdaagse, heeft voor elke avond een andere route uitgezet. „Waardoor mensen op plaatsen komen waar ze normaal niet komen. Niet langs de provinciale weg, maar dwars over het eiland", schetst Leny Goorden het uit gangspunt van de sportieve activiteit. Niet alleen het eiland Tholen zelf, ook de 'overkant' wordt aan gedaan. Een tocht naar Halsteren en Lepelstraat is een van de door Goorden uitgedachte routes. Zelf bemant ze de pechauto. Fietsers die onderweg stranden, worden door haar weer veilig thuis gebracht. Via stempelposten - bij vertrek en aankomst en onderweg bij een verfrissingspost - wordt het doorzettingsvermogen van de deel nemers gecontroleerd. Mensen die drie van de vier avonden af maken, kunnen rekenen op een medaille. Het evenement, dat in vroeger jaren door de inmiddels opgehe ven toerclub werd georganiseerd, doet het nog steeds goed. Goorden telt ook dit jaar weer nieuwe gezichten onder de men sen die zich inschrijven. Streven van de huisvrouwentrimclub is het evenement zo goedkoop mogelijk te houden. „Zodat ook complete gezinnen zich in kunnen schrijven, zonder dat het al te duur voor hun wordt." door Marco van Barneveld KAPELLE - Perikelen die twee jaar geleden in het Kapelse openbaar onderwijs speelden, zorgen voor een ongebreidelde groei van de christelijke basis school 't Honk in Kapelle. Dit stelt de Kapelse onderwijswet houder J. H. Herselman. Recen telijk zijn bij 't Honk al twee nieuwe lokalen bijgebouwd en nu moet er binnen enkele maan den alweer een lokaal bijkomen. De school zelf heeft al gedacht over het plegen van hoogbouw om ruimte voor de nieuwbouw te vinden, maar dat ziet de ge meente niet zitten. Het grote probleem is volgens Herselman dat het openbaar onderwijs in Kapelle nog steeds met een ne gatief imago kampt. De in stroom op openbare scholen in de gemeente is daardoor mini maal. Volgens de directeur van 't Honk, J. Blok, is het echter hele maal niet duidelijk of de groei van zijn school voortvloeit uit de problemen die het openbaar onderwijs in Kapelle enkele ja ren geleden teisterden. „Wat de wethouder doet is gissen", stelt Blok. „Je weet immers helemaal niet waar mensen hun keuzes op baseren. De groei manifesteerde zich bij ons bovendien al voor die problemen in het openbaar onderwijs." Aanleiding voor het negatieve imago in dat openbare onder wijs vormt een intern conflict dat enkele jaren geleden bij de Moolhoek sleepte. Volgens de huidige onderwijswethouder, Herselman, doet het openbaar onderwijs er alles aan om het negatieve imago van zich af te schudden. „Ze doen er bijvoor beeld alles aan om op een posi tieve manier de publiciteit te halen. Maar het is vreselijk moeilijk om van zo'n negatief stempel af te komen. Dat is een proces van jaren." door Marco van Barneveld KAPELLE - Als het goed is, is Kapelle binnenkort weer bij de tijd. De afgelopen maanden ga ven de wijzers van de klok van de hervormde kerk nogal eens de verkeerde tijd aan, maar daar gaat iets aan veranderen. Het college van burgemeester en wethouders van Kapelle vraagt de commissie VROM om 25.000 gulden om de klok te laten revi seren. Ook moet van dat geld de ver lichting van de klok worden ge repareerd, zodat ook in het don ker de tijd weer goed te lezen zal zijn. Want, zo stelt het college in een voorstel aan de commissie 'gezien de publieke functie en d uitstraling is een goed functio nerend uurwerk een vereiste'. Het probleem is volgens B en dat de zogenoemde motorijzer werken, die ervoor zorgen da de wijzers draaien, veroudert zijn. Door slijtage is er spelinj ontstaan op assen en tandwie len, waardoor de wijzers nu ei dan van slag raken. Daarnaas zijn ook de verlichtingselemen ten gedateerd. Onlangs zijl twee van die elementen erui uitgevallen. Op maandag 31 au gustus zal de commissie VROi\ de zaak bespreken. foto Dirk-Jan Gjeltem. De locatie van theater Mondragon is goed, de kwaliteit van het gebouw een stuk minder. foto Marijke Folkertsma

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 40