Sanering voor terrein wasserij Vlaamse schippers willen schuiten niet op zondag schutten PZC PZC zeeland 19 Grond onder kavel Zeetex aan Molenwater Middelburg wordt gereinigd önderclub JVlissingen iJMeivelddag Automobilist veertien dagen achter tralies voor drankrit Man verdrinkt in Haringvliet Cel wacht na verzuim werkstraf Cocaïnedealer moet maand zitten Boete voor leksteken banden Hennepkweker is politie voor Bromfietser gewond in Hulst Vandaal krijgt lik op stuk Genealogische contactdag Expositie zuider El buren Taxibedrijf eist van Maatschappelijke Zorg gehandicaptenritten op woensdag 26 augustus 1998 ir|oor Maurits Sep H >e IIDDELBURG - Het terrein an de voormalige wasserij leetex, aan het Molenwater in d liddelburg, wordt in oktober esaneerd. Er zit een laag steen ooi in de grond, een overblijf sel van de kolenbak van de oude n asfabriek die er ooit stond. Ter •Uaatse van het gebouw zitten 'li ok teer en olie in de grond. De a anering kost ongeveer drie- H (anaal dicht oor internationale zwemwedstrijd a GISSINGEN - Op zondag 6 e eptember is een deel van het e [anaal door Walcheren ge- tremd voor het scheepvaart- erkeer. Iet gaat om het stuk tussen de 51 [eersluisbrug in Vlissingen en d|e Draaibrug in Souburg. De I tremming duurt van 11.30 tot ;e 3.30 uur en van 14.00 tot 16.30 lur. In die twee perioden wor- II len tussen de bruggen interna- ionale zwemwedstrijden ge houden. '^TISSINGEN - In de jeugdkel- "Uer van het Wijkcentrum open aan de Alexander Gogelweg lsin Paauwenburg, Vlissingen, a vordt van maandag 31 augus- lis tot en met vrijdag 4 septem- ler een kinder-vakantieclub 'ehouden. 1 Cinderen kunnen dagelijks van l 10.00 tot 12.00 uur terecht om - inder meer te knippen en te ilakken en om samen te zingen 1 tn te bidden. •DELBURG - De Middel- lurgse kinderboerderij De ilepperhoeve houdt in samen werking met enkele andere or ganisaties zaterdag 5 september ran 11.00 tot 17.00 uur de Mei- relddag, op het terrein bij de kinderboerderij. "inderen worden vermaakt met ictiviteiten als een zeskamp, een skateshow en een optreden /an het Junior drumcorps Jo- ïan Friso en Blue Spirit Cadets. kwart miljoen gulden. Voor het eind van dit jaar moet het werk klaar zijn. „Dit betreft het opruimen van het laatste beetje verontreini ging wat er zit", verklaart P. Brand van de dienst ruimte, mi lieu en water van de provincie. „Zeetex is verdwenen,, het ge bouw wordt gesloopt om nieuw bouw van woningen mogelijk te maken. Na de sloop wordt het terrein schoongemaakt. Het gaat om de meest vervuilde plekken." Laatste deel De reiniging van het Zeetexter- rein is het laatste deel van de sa nering van het terrein van de oude gasfabriek in Middelburg. Daarmee werd in 1984 al begon nen. Toen werd slechts een klein deel gesaneerd. Op die plek kwam later de latere Janneke Dierxschool. In 1991 stelde de provincie een saneringsplan op voor het gehele gebied. Dat plan beoogde alle verontreiniging uit de grond en uit het grondwater te halen. Volgens een onderzoek was de bodem ernstig verontreinigd met cyanide, polycyclische aro matische koolwaterstoffen (pak's) en olie. Een volledige schoonmaakbeurt zou ruim 29 miljoen gulden kosten. Het mi nisterie van Vrom keurde dat saneringsplan evenwel'af. „De provincie kon niet aantonen dat de pak's in de grond een gevolg waren van de oude gasfabriek", legt Brand uit. Besloten werd vervolgens alleen de zogenoemde hotspots, de meest vervuilde plekken, schoon te maken. Die bevatten teer en cyanide. Met die sane ring werd in 1994 begonnen. Toen werden ook drie diepe bronnen geslagen, van tien me terdiepte. Brand: „Via die bron nen onttrokken we het grond water aan de bodem. Ook werd een hoefijzervormig drainage systeem aangelegd rondom het terrein, voor de horizontale af voer van verontreinigd water." Met behulp van dit systeem kon de verontreiniging van het wa ter worden gemeten. Het sys teem wordt nog steeds gebruikt. Het opruimen van de hotspots werd in 1995 voortgezet. Dat jaar werden het huidige par keerterrein aan het Molenwater, naast de Janneke Dierxschool, en de Branderijmolengang ge saneerd. „De gemeente moest daar toch nieuwe riolering aan leggen. dus die werkzaamheden hebben we gecombineerd", al dus Brand. Nieuwbouw Als eind dit jaar het Zeetexter- rein schoon is, is het hele gebied geschikt voor nieuwbouw. Dat niet alle vervuiling uit de grond is gehaald, is volgens Brand geen probleem. Veel van de verontreinigingen zijn niets bij zonders. Bijvoorbeeld de Het terrein van de voormalige gasfabriek op het Middelburgse Molenwater ondergaat in oktober de afrondende sanering van de bodem die vervuild is door de vroegere fabriek op die plaats. foto Dirk-Jan Gjeltema aanwezigheid van steenkool verontreiniging is niet veront rustend. „In feite hebben alle steden en dorpen daarmee te maken omdat vroegr nu een maal met-steenkolen werd ge stookt." De totale sanering heeft dan om en nabij de4.5 mil joen gulden gekost. „Maar", merkt Brand daarbij op, „dat is een hele ruwe schatting, echt natte vingerwerk." MIDDELBURG - Een 46-jarige drankrijder uit Dongen is giste ren door de Middelburgse poli tierechter \V. P. M. ter Berg veroordeeld tot twee weken ge vangenisstraf en negen maan den rij-ontzegging. De Braban der bleek 9 juni dit jaar in de gemeente Schouwen-Duive- landmet een score van 1.180 mi crogram ruim vijf keer de limiet (220 microgram) te hebben overschreden. Officiervanjustitiemr. F. vanEs wees op de hoge score die voor andere weggebruikers levens gevaarlijke situaties hadden kunnen opleveren. „Als men zo iemand tegenkomt, dan mag je de handen dichtknijpen er on geschonden van af te komen." Van Es eiste vier weken cel, waarvan twee weken voorwaar delijk en een jaar rij-ontzeg- ging. Raadsman mr. C. Swage- makers vroeg de politierechter rekening te houden met een an dere alcoholovertreding, waar voor zijn cliënt recentelijk ver oordeeld is. Aan dat verzoek gaf de politierechter gehoor en ma tigde de straf. Een 30-jarige man uit Goes kreeg voor dronken rijden op 5 juni in zijn woonplaats een boe te van 1.350 gulden en een voor waardelijke rij-ontzegging van zes maanden opgelegd. Na zijn aanhouding wees de blaastest een score van 595 microgram uit. Een 30-jarige vrouw uit Oost-Souburg werd voor rijden onder invloed bij verstek ver oordeeld tot een boete van 1.100 gulden. SOMMELSDIJK - Een 25-jarige inwoner van Sommelsdijk is in de nacht van zondag op maandag tijdens een kajaktocht op het Haringvliet verdronken. Maandagmorgen werd de man bij de politie als vermist opgegeven. Kort na de aangifte werd op het Haringvliet een lege kajak aangetroffen. Van de opva rende was geen spoor. Met behulp van een politiehelikopter werd een zoektocht naar de vermiste man gestart. Later die morgen werd aan de oevers van het Haringvliet het stoffelijk overschot van de man uit Sommelsdijk aangetrof fen. De politie vermoedt dat hij het Haringvliet is opgevaren en is omgeslagen. Een misdrijf wordt uitgesloten. MIDDELBURG - Een 20-jarige man uit Goes moet alsnog zijn straf uitzitten, omdat hij bij eerder vonnis heeft verzuimd 98 uur onbetaalde arbeid te verrichten. De Middelburgse po litierechter W. R M. ter Berg zag gisteren dan ook geen andere mogelijkheid dan de verdachte de vervangende hechtenis van 56 dagen op te leggen. De reclassering stelde vast dat de Goe- senaar na de eerste werkdag zonder kennisgeving was wegge bleven van een werkproject. „Ik heb me gewoon verslapen", zei hij op de zitting. Voor officier van justitie mr. F. van Es zat er maar één ding op:,Ga dan maar zitten.De verdachte rea geerde laconiek: „Dan doen we dat maar." MIDDELBURG-De Middelburgs^politierechter heeft dins dag een 42-jarige man uit Terneuzen conform de eis tot een maand gevangenisstraf veroordeeld. De Terneuzenaar, die niet op de zitting verscheen, had eerder tegenover de politie toegegeven vorig jaar september in Vlissingen in cocaïne te hebben gehandeld. MIDDELBURG - Een 34-jarige Vlissinger is dinsdag in Mid delburg conform de eis veroordeeld tot vijfhonderd gulden boete. De man bekende 31 januari dit jaar, na een ruzietje, bij een plaatsgenoot vier banden van zijn auto te hebben lekge- stoken. HULST - In een woning in de Hulsterse Van der Leijenlaan trof de politie maandag een net ontmantelde hennepkwekerij aan. De 24-jarige bewoner van het pand had kennelijk een vermoeden van het politiebezoek en had de aanwezige hon derddertig planten gedumpt aan de Liniedijk in zijn woon plaats. De planten en de bijbehorende apparatuur werden in beslag genomen door de politie. Na verhoor kon de bewoner huiswaarts keren. HULST - Bij een aanrijding maandag namiddag op de Hul sterse kruising Polderstraat-De Genestetplantsoen raakte een 17-jarige bromfietser aan zijn armen en benen gewond. Hij verleende geen voorrang aan een 45-jarige autobestuur der uit Sint-Jansteen. Beide voertuigen raakten fors bescha- digd. MIDDELBURG - De politie heeft maandagnacht een 17-jari ge Middelburg een boete gegeven van tachtig gulden. De jon gen werd betrapt bij het losrukken van een beschermkap van pinautomaat op de Markt. KAPELLE - De afdeling Zee land van de Nederlandse genea logische vereniging houdt za terdag 5 september van 10.00 'tot 17.00 uur een contactdag in |de De Vroone aan de C. D. Ver- jeeckestraat in Kapelle. "lp deze dag kunnen kwartieren genealogieën tussen ver killende werkgroepen worden itgewisseld. Tevens zullen er archiefdiensten en landelijke 'erenigingen aanwezig zijn. fooraf inschrijven is noodzake lijk. Meer informatie: 0113- 655469. MIDDELBURG - Het Neder lands Bijbelgenootschap expo seert van vrijdag 4 tot en met woensdag 30 september met de tentoonstelling 'Schrift in beeld' in de Wandelkerk in Mid delburg. Door middel van voorwerpen, modellen, fotopanelen en dia's wordt informatie gegeven over de ontwikkeling van het schrift en de verbondenheid daarvan met de ontstaansgeschiedenis van de bijbel. Tot 30 augustus ioopt overigens nog de expositie 'Past, present and future' van 'Alexander Nozick. REDACTIE MIDDEN-ZEELAND Voorstad 22 4461 KN GOES Tel: (0113) 273000 Fax: (0113)273030 e-mail: redgoes@pzc.nl te Goes: M.J. Schrier(chef) M. J. van Barneveld I. Huibers A.M. van der Jagt E. Soesman te Vlissingen: N.J.C. Kluytmans E.L. Ramakers M.P.T. Sep A.A. van der Sluis K.L. de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl door Kris Naudts Een boer werkt ook niet dagen nacht, zegt de Vlaamse schipper Walter Claeys. Hij schuift zenuwachtig een stapeltje papieren over tafel. „Hier zie, duizend handtekeningen van schip pers, geduldig verzameld op de sluis van Evergem. Ook op de sluis van Kerk- hove op de Schelde hebben veel schip pers hun naam op mijn petitielijst geplaatst." Claeys haalt brieven te voorschijn die hij schreef aan Vlaamse en Waalse politici. En ook de antwoor den die hij van die heren kreeg, heeft hij bij de hand. Antwoorden die hem ont goochelen. „Ik loop overal met mijn kop tegen de muur", zucht Claeys. De schipper uit Hingene die tegen windmolens vocht. Hij lijkt een beetje op Don Quichotte die tegen windmolens vocht. Claeys voert een wat eenzame strijd tegen het klokje rond bedienen van de sluizen op de Belgische bihnenwateren. Want zo dra schepen dag en nacht kunnen wor den geschut, is het voorgoed uit met de zondagsrust. „De opheffing van het vaarverbod op zondag zal snel volgen. Dan wordt schippers een verworven recht ontnomen, waarvoor ze tijdens de grote staking van 1975 negen weken lang hebben gevochten", zegt de boze schipper. Walter Claeys, eigenaar van het 1350 ton metende schip Adme, besloot tot actie over te gaan toen hij vernam dat de Administratie Waterwegen van het Vlaamse Gewest vanaf 1 december de sluis van Evergem op de Ringvaart bij Gent 24 uur per dag wil bemannen. De sluis van Evergem zal de eerste zijn die de klok rond ter beschikking staat van de binnenvaart. Draaischijf kunnen varen. „In een volgende fase moet de beroepsvaart de gelegenheid krijgen om ook op zondag te varen. Het goederentransport langs de weg wordt elders in Europa op zon- en feestdagen meer en meer aan banden gelegd. De binnenvaart is het alternatief. Wil je dat promoten dan is de openstelling van waterwegen op zondag de enige uitweg. In de zomermaanden bedienen we al de sluizen voor pleziervaerders. Het is ab surd dat de beroepsvaart aan de kant moet blijven. Ik weet wel: oudere, klei ne, zelfstandige binnenschippers zijn tegen varen op zondag. We verwachten daarom acties." Linke kerel „Dat er acties komen, daar kan je van op aan", laat schipper Walter Claeys er geen twijfel over bestaan. „Maar, dan zullen de bestaande schippersbonden zich wel strijdvaardiger moeten opstel len dan op dit ogenblik. Op het voorne men om sluizen 24 uur per dag te be mannen komt er uit het vak nauwelijks reactie. Ik verzeker u, de schippers wil len geen uitbreiding van de bedienings tijden. Het verzoek om in Evergem de klok rond te werken, komt van een en kele schipper. Een Hollander die met containers naar Avelgem op de Schelde vaart. Dat is een linke kerel. Enige tijd gelegen veroorzaakte hij een incident bij de sluis van Kerkhove op de Schelde Het was een zondag. Toen wou die plots mee de sluis in glippen met een plezier jacht. We konden er net op tijd een schip voor leggen." ,,'s Nachts varen op de Schelde? In het pikdonker. Dat is toch al te gek", zegt Claeys. „Veel te gevaarlijk. Het is over dag al uitkijken Als je dag en nacht wil varen, moet er voldoende bemanning zijn. Schepen die continu bemand zijn, bestaan nagenoeg niet. Die Hollander wil schippers tegen elkaar opjutten. Dat zal ten koste gaan van de veilig heid. Er zullen er altijd wel een paar zijn, die blijven varen om de concurren tie te vlug af te zijn. Kijk, meneer, ik als elke dag veertien uur vaar, ben ik blij dat ik 's avonds om acht uur kan stop pen." Familieleven Walter Claeys maakt zich boos op, wat hij noemt, de Europese technocraten 'met hun dictaten over liberalisering van de markt.' Claeys: „Aan econo misch gewin zal de zondagsrust worden opgeofferdIk voer, met de morele steun van die duizend schippers die hun handtekening hebben geplaatst, een sociale strijd. Wij hebben recht op een familieleven. Kijk hier, een schriftelijk antwoord van de Vlaamse minister Bal- dewijns op een van mijn protestbrie ven. Die Baldewijns verstopt zich ach ter een richtlijn van de Europese Unie. Wat baat het dat we ons als Vlamingen hebben ontvoogd van België, als we toch maar onder de plak van Europa ge raken?" „Er bestaat niet eens een economische noodzaak voor de zondagsvaart. Uit een onderzoek dat de vroegere Vlaamse minister Johan Sauwens liet uitvoeren, is duidelijk gebleken dat het waterge bonden bedrijfsleven een vragende partij is. Slechts twee van de achthon derd ondervraagde bedrijven waren voor. Dan kan het toch moeilijk bewe ren dat het bedrijfsleven erom staat te springenAls de schippers zich niet ver zetten wordt er over twee jaar op zon dag gevaren. Tja, misschien strijd ik voor een verloren zaak. Ik doe toch voort. Vroeger op school hebben ze me altijd geleerd dat je de strijd voor een rechtvaardige zaak nooit mag opge- De Vlaamse regering meent daar goede redenen voor te hebben. Gent is een draaischijf voor de binnenvaart. De Vlaamse overheid wil het aandeel van de binnenvaart in het goederentrans port verhogen. Dat kan door de bedie ningsuren van bruggen en sluizen op vi tale scheepvaart-assen uit te breiden. Evergem stond meteen bovenaan de lijst. Het schutten gebeurt daar nu tussen zes uur 's ochtends en tien uur 's avonds. Het is er vaak zo druk dat schepen vrij lang moeten wachten om te worden ge schut. Een tweede, grotere sluis kan het probleem verhelpen. Plannen liggen klaar. Geengeld „Maar, er is voorlopig geen geld voor", zegt Eric Van den Eede. directeur-inge nieur van Waterwegen in Gent. „De start van het nieuwe sluisproject wordt ten vroegste vernacht tegen 2002. Dus sleutelen we aan de bedieningsuren. We zijn alvast de procedure gestart om bij komend sluispersoneel aan te wei-ven. Binnenschippers die gebruik maken van de uitstap- en sloopregeling voor de binnenvaart krijgen voorrang om als sluiswachter aan de slag te gaan." Volgens Van den Eede telt de container vaart de dagen af om de klok rond te Als de schepen dag en nacht kunnen worden geschut, is het voorgoed uit met de zondagsrust van de schippers. foto Charles Strijd door Maurits Sep MIDDELBURG - Taxi Blaak man in Vlissingen houdt Maat schappelijke Zorg Walcheren (MZW) onverkort aan de over eenkomst voor het uitvoeren van het collectief vervoer van gehandicapten op Walcheren. MZW heeft in juni de opdracht voor het gehandicaptenvervoer voor de komende vijf jaar ge gund aan Blaakman. ZWN Taxi en de Stichting Arduin vinden dat dat foutief is gebeurd en vochten de aanbesteding dins dag middels een kort geding aan bij de rechtbank in Midelburg. Als Blaakman de opdracht als nog wordt afgenomen, is dat volgens het bedrijf een 'regel rechte calamiteit'. Hoewel de inschrijving van ZWN Taxi en de Stichting Ar duin per jaar 300.000 tot 400.000 gülden goedkoper was, gaf MZW - een gemeenschappe lijke regeling van de drie Wal- cherse gemeenten - de voorkeur aan Taxi Blaakman. Dat bedrijf voert het gehandicaptenvervoer al vier jaar uit. Reden voor MZW om de opdracht opnieuw aan Blaakman te gunnen, was de 'ruimere ervaring' en de 'be tere kwaliteit'. ZWN Taxi en de Stichting Ar duin vinden dat MZW niet ob jectief en op basis van foute argumenten tot dat besluit is ge komen. „De eisen aan de in schrijvers moeten in overeen stemming zijn met de omvang van de opdracht. Ze waren ech ter onredelijk en veel te zwaar Alleen Taxi Blaakman kon er aan voldoen", stelde de raads man van ZWN Taxi en Arduin dinsdag in het kort geding. Dat er maar zo weinig bedrijven hebben ingeschreven, drie in to taal, komt volgens MZW niet omdat het bestek was toege schreven op Taxi Blaakman,' maar omdat de markt nu een maal niet groter is. „Alleen be drijven in deze regio kunnen dit werk doen. Je moet immers be- VLISSINGEN Snuffelniarkt - De Wandel- sportvereniging 'willen is kun nen' houdt zaterdag 29 augus tus van 9.00 tot 13 00 uur een snuffelmarkt in het clublokaal aan de Adriaen Coortelaan in Vlissingen. De opbrengst is voor de vereni ging zelf. kend zij n met de omgeving. Voor een bedrijf in Maastricht is het niet te doen om op Walcheren het collectief gehandicapten vervoer te regelen", legde de ad vocaat van MZW uit. Referenties De raadsman van ZWN Taxi en Arduin uitte verder zware kri tiek op het inwinnen van refe renties over ZWN Taxi door MZW. ZWN Taxi voert het col lectief gehandicaptenvervoer uit in de Oosterschelderegio. MZW heeft op basis van klach ten van de belangenvereniging voor gehandicapten Het Kla verblad geoordeeld dat het be drijf dat werk slecht doet De raadsman van ZWN Taxi en Ar duin stelde daar een brief van de opdrachtgever - de gemeenten in de Oosterschelderegio - te genover waarin die schrijft dat het werk wel goed gebeurt. De advocaat van MZW merkte op dat niet de opdrachtgever maar de gebruikers tevreden moeten zijn. Verder heeft MZW er problemen mee dat Hala Zee land BV uit Burgh-Haamstede één san de onderaannemers is van ZWN Taxi en Arduin. Hala Zeeland is het bedrijf van oud directeur C Hage van Carlier, Carlier was één van de partners van Taxi Blaakman voor het ge handicaptenvervoer op Walche ren. Volgens MZW werden de meeste klachten veroorzaakt door Carlier. Directeur P. van den Beemt van Arduin bezwoer gisteren evenwel dat Hage zelf geen enkele rol speelt in de con structie van ZWN Taxi en Ar duin. Afhankelijk Taxi Blaakman voegde zich als derde partij in het kort geding. Volgens de raadsman van Blaakman ligt er een rechtsgel dige overeenkomst op tafel tus sen MZW en Blaakman. Als de rechter die vernietigt, is dat een regelrechte ramp voor het Vlis- singse taxibedrijf, voorspelde de advocaat, „Blaakman is voor driekwart van het werk afhan kelijk van het collectief gehan dicaptenvervoer. Er zijn grote investeringen gedaan in de cen trale en in de voertuigen. Het bedrijf heeft er dus belang bij dat het de opdracht houdt.Ook voor het personeel zou het ern stige consequenties hebben als de opdracht alsnog aan Blaak man voorbij gaat. De rechter doet donderdag 3 september uitspraak.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 19