ABN Amro trotseert Azië-crisis PZC Verliezen lopen op voor Nedlloyd Raadselachtig verlies Philips op Damrak financiën en economie 6 Balanstotaal boven biljoen Matige resultaten Bayer Groei voor groene Triodos Bank Weer terugkoop Van Ommeren Elektronisch beveiligen loont Graanoogst valt mee Eneco breidt telecomdiensten uit amsterdamse effectenbeurs IM ziet winst flink stijgen VOLOP ZOMEROPRUIMING PALLADIO vrijdag 21 augustus 1998 door Frank Hendrickx AMSTERDAM - ABN Amro heeft nauwelijks geleden onder de Azië-crisis. In opperbeste stemming maakte directievoor zitter J. Kal ff gisteren bekend dat de winst het afgelopen half jaar met 20% is gestegen tot 2,45 miljard. Het balanstotaal van de bank heeft inmiddels de magische grens van 1 biljoen overschreden. De gevolgen van de financiële crisis in het Verre Oosten vallen voor ABN Amro mee. Als de re geringen in Indonesië, Singapo re, Maleisie. Thailand en alle andere voormalige Aziatische tijgers de problemen enigszins in de hand weten te houden, dan kan het op de lange termijn zelfs gunstig uitpakken ..Er vindt een vlucht naar kwaliteit plaats. Mensen die de plaatselij ke banken met meer vertrou wen, komen naar ons toe", con cludeerde Kalff. Nieuwe klanten Door de toestroom van nieuwe klanten is het resultaat in Azië de afgelopen zes maanden sterk gestegen vergeleken met dezelf de periode vorig jaar. in Indone sië bijvoorbeeld met 57%. Dat is vooral opmerkelijk, omdat in het eerste halfjaar van 1997 de crisis nog niet was losgebarsten. Het positieve effect van het aan tal toegenomen klanten wordt echter weer ongedaan gemaakt door de omvangrijke voorzie ningen voor debiteuren die eventueel in gebreke blijven. Uiteindelijk is het resultaat in Azië slechts met 1,3% gedaald. „We zijn tevreden", aldus Kalff. De crisis blijft echter een onze kere factor. Het grote gevaar is dat China de eigen munt zal de valueren wat een negatief effect kan hebben op de hele regio. Kalff wilde over die optie 'wei nig zeggen'. Hij merkte wel op dat de Chinese regering tot dus ver 'krachtige uitspraken' heeft gedaan over de bescherming van de eigen munt. Rusland Als verdere debacles uitblijven, dan verwacht ABN Amro ook over het tweede halfjaar een ho gere winst. De crisis in Rusland kan nog roet in het eten gooien, 'maar we lopen daar slechts een heel klein risico'. Het wordt pas ernstiger als de problemen zich uitzaaien over andere Oost-Eu- ropese landen, aldus de bankier. De inkomsten van de bank na men de eerste helft van 1998 over de hele linie toe. Het rente saldo ging met 12,5% omhoog, dankzij het goede beursklimaat stegen de provisie-inkomsten met 22,6% en de opbrengsten uit effecten en participaties groeiden met 58,8%. Die laatste stijging was vooral te danken aan de verkoop van minder heidsbelangen in participatie maatschappij Alpinvest en ex portverzekeraar NCM. De resultaten zij n voor de direc tie reden om de doelstellingen naar boven bij te stellen. De winst moet in de toekomst met 12,5% stijgen in plaats van de huidige 10%. Als doelstelling voor de winst per aandeel geldt nu een groei van 10% in plaats van 7,5%. Op eigen kracht De naar boven bijgestelde doel stellingen moeten vooral waar gemaakt worden door groei op eigen kracht. Zeker in West-Eu ropa zal ABN Amro voorlopig weinig overnames doen. „De buit lijkt verdeeld", aldus Kalff. De bankier verwacht dat de concentratie in de financiële wereld binnen de landsgrenzen zal plaatsvinden. Over de mis lukte overname van de Generale Bank wilde Kalff verder niet uitweiden. „Dat is een gesloten dossier." GPD ABN Amro bouwt langs de ringweg in Amsterdam-Buitenveldert een nieuw hoofdkantoor. Volgend jaar zullen daar de 3.000 medewerkers aan de slag gaan die nog verspreid over diverse panden in de hoofdstad werken. foto Paul Vreeker/ANP van onze redactie economie ROTTERDAM - De verliezen van Nedlloyd lopen op. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een verlies uit gewone bedrijfs uitoefening van 4 miljoen tegen een winst van 14 miljoen in dezelfde periode van 1997. Voor het eerste halfjaar komt het ver lies uit op 34 miljoen. In de eerste helft van 1997 was dat 31 miljoen. Analisten vreesden al het ergste voor de uit komsten van Nedlloyd. Ook kwam er een verwachte winstwaarschuwing. Nedlloyd gaat voor heel 1998 niet langer uit van een verbetering van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening. Een dergelijke verbe tering acht het concern nu onwaarschijn lijk. Dit is vooral ingegeven door de moge lijke verdere gevolgen van de Azië-crisis. De invloed daarvan is groter geweest dan Ned lloyd aanvankelijk dacht. Het was vooral die Azië-crisis die bij Ned lloyd in de eerste helft van dit jaar roet in het eten gooide Daardoor bleef het resultaat bij P&O Nedlloyd. waarin Nedlloyd samen werkt met de Britse P&O, achter. Bij Euro pees Transport en Distributie was sprake van een voortgaande verbetering. Het posi tieve effect op halfjaarbasis van het niet langer verantwoorden van het aan KLM verkochte aandeel in het nettoresultaat van de luchtvaartmaatschappij Martinair be droeg per saldo ƒ15 mijoen. De totale omzet in het eerste halfjaar be droeg 1.755 miljoen tegen 1.700 miljoen in de eerste zes maanden van 1997. Omdat Nedlloyd in de eerste helft van 1997 dankzij buitengewone resultaten nog op een winst kwam van 12 miljoen, was er toen een winst per aandeel van 0,53. Nu is er een verlies van 1,52. Dit is nog slechter dan analisten al vreesden. Nedlloyd is van plan een converteerbare achtergestelde obligatielening van 500 miljoen vervroegd af te lossen. De 4.25 -le ning loopt formeel in 2001 af. Nu wil het concern de obligaties aflossen als de ver koop van het belang in Martinair aan KLM is afgerond. Een verkoop van de nog overge bleven 3,9 miljoen aandelen in Noble Dril ling heeft een boekwinst opgeleverd van 70 miljoen. Nedlloyd zal deze winst in het derde kwartaal als buitengewone post ver antwoorden. ANP van onze redactie economie LEVERKUSEN - De winst en de omzet van het Duitse chemie concern Bayer zijn in de eerste zes maanden van dit jaar matig gegroeid. Het concern meldde gisteren dat de winst voor belas tingen is gestegen met 5,2% tot 2,9 miljard mark. De omzet groeide met 3,5% tot 28,4 mil jard mark. Eerder deze week kwam het chemiebedrijf Hoechst met zijn resultaten. Bij dit concern steeg de winst voor belastingen met 14% tot 2,2 miljard mark, maar deze stijging was voor een deel te danken aan buitengewone baten uit de verkoop van enkele belangen. De omzet verminder de door die verkoop met 18 tot 22,7 miljard mark. Bij Bayer kwam de exploitatie winst wel uit op een record. Dit bedrag, 3,1 miljard mark, was 3,6% hoger dan in de eerste zes maanden van het afgelopen jaar. In Europa draaide het con cern het best met een omzet groei van 4,6%, vooral dankzij de gang van zaken in Scandina vië en Groot-Brittannië. Azië, Afrika en Australië lever den 2% meer omzet, in lokale valuta's gerekend. Na omreke ning in Duitse marken resteert evenwel een omzetverlies van 8%. Bayer besteedde in de eerste helft van dit jaar 2,2 miljard mark aan investeringen en denkt daaraan in het hele jaar 5 miljard mark te spenderen. Bayer had in juni 143.800 men sen in dienst. DPA ZEIST - De Triodos Bank heeft over het eerste half jaar v 1998 1,9 miljoen winst gemaakt. Over dezelfde periode t rig jaar verdiende de 'groene' bank 1,1 miljoen. Het balai totaal groeide met 16% naar 727 miljoen. Triodos is actief in NederlandBelgië en Groot-Brittannië. groei van de kredietportefeuille met 16% kwam voor e groot deel voor rekening van de vestiging in Groot-Britts nië, waar de vraag naar biologische producten stijgt. Het belangrijkste doel van Triodos is financiering van ondi nemingen en projecten die 'actuele thema's op sociaal, cull reel en milieuterrein bij hun werk betrekken'. In Nederlanc de bank een pionier op het gebied van 'groen' beleggen. Af ROTTERDAM - Koninklijke Van Ommeren heeft opniei aandelen ingekocht. Deze keer zijn er 426.000 certificat van gewone aandelen ingekocht van een institutionele bele ger. Daarvoor heeft Van Ommeren 75 per stuk betaald ofv ruim ƒ31 miljoen in totaal. Eerder deze week werd de ten; koop van 1,15 miljoen aandelen gemeld. Het concern heeft 10% van het geplaatste aandelenkapitaal teruggenomi waarmee de grens van de door de aandeelhoudersvergaderi gegeven machtiging is bereikt. GPD WOERDEN -Het elektronisch beveiligen van artikelen ine supennarkt loont. Een super kan zo zijn bruto marge met n nimaal een half procent verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van het Vakcentrum Levensmidc len bij negen zelfstandige supermarkten met verschillen winkelformules in diverse regio's. Bij de proef zijn drie soc ten beveiligingssystemen getest. De winkeliers gingen eerst twee weken na hoeveel inkomst ze misliepen door diefstal. De derving bij vijftien diefstal^ voelige artikelen bedroeg bijna 3.700. Tijdens een evenla ge proefperiode met diefstalbeveiliging liep dat bedrag n 70% terug. ANP DEN HAAG - De graanoogst valt dit jaar toch nog mee. O danks het slechte weer in juni en juli haalden akkerbouw< bijna 1.400 miljoen kilogram graan binnen, aldus het CBS. Ook de sombere voorspellingen over wintertarwe zijn volge de eerste oogstraming akkerbouwgewassen niet gevolgd dc een merkbare lagere oogst. Dankzij een uitbreiding van 1 areaal is de totale opbrengst (1.000 miljoen kilogram) ze hoger dan in 1997. Wel ging het minder goed met de zomergerst. De beteelde o pervlakte nam af met 8% en de opbrengst per hectare daal met maar liefst 12%. Het resultaat is een oogst die 19% lag is dan in 1997. ANP ROTTERDAM - Het Rotterdamse energiedistributiebedr Eneco neemt Orion Telecom over. Daarmee vult het zijn te] comdiensten weer aan, na daarvan vlak voor de zomer e deel te zijn kwijtgeraakt. In mei verkocht het Eneco zijn belang van 14,3% in Enert een samenwerkingsverband van energie- en kabelbedrijv dat in Nederland vaste telefonie aanbiedt. Vier aandeelho ders, waaronder Eneco, hebben plannen om een 15%-bela terug te kopen in het nieuwe Enertel, dat nu in handen is v het Amerikaanse WorldPort. Met de overname van Orion van de werkmaatschappij T Holdings krijgt Eneco er weer een aantal telecomdiensten t Orion verzorgt voornamelijk nummerdiensten, zoals het vt strekken van 0800- en 0900-nummers. ANP a: laten; b: bieden; c: exclaim; d: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: gedaan-laten; g: bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k: gedaan-laten exdiv.; I; gedaan-bieden exdiv.; p: put; A: adviesprijs; Z: adviesprijs en exdiv. Hoofd fondsen ABN Amro Hold Ahold Akzo Nobel ASM Lith Hold Baan Company Bols Wes. c Buhrmann CSM een. Dordtsche Petr DSM Elsevier FortisAmev eert. Getronics Gist-Broc. eert Hagemeyer Heineken Hoogovens. Kon. c Hunter Douglas ING Groep c. KLM Kon. Olie KPN Nedlloyd. Kon. Numicoc Océ Pakhoed, Kon. c, Philips Polygram Randstad Holding Stork TNT Post Groep Unilever cert Van Ommeren. Vediorc. Vendexc. VNU Wolters-Kluwer c. 50.10 192.90 62,20 94.70 55.00 73.10 27.90 44,70 108.00 90.90 195.30 27.30 137.00 104.90 63 50 75.00 94.80 85.80 102.90 141,40 82,90 95.50 89,00 35,70 65.00 82,40 60.30 167,50 111,30 158.80 63.50 46.70 140.90 75.00 63.90 78.80 78.90 338.40 51,00 193.10 62,00 94,40 51.50 71.00 27.90 45.20 108,50 89.00 192.00 26 80 136.20 105.80 63.50 f 72.40 93,30 83.80 101.40 139.20 79.90 92.90 87.80 34,40 64,60 79,00 59.50 160.00 111,00 158,20 61.40 47.20 139,80 72.20 62.30 77.60 Binnenlandse aandelen Aalberts Ind ABN Amro pref ABN AmroHld prf c. AFCAjax Ahrend Groep c. Alanheri AND Intern Publ Alpinvest Hold Ant Verft. AOT Arnh.Mij Akzo ARTU Biologicals Asd. Rubber ASM Intern. ASRVerz c. Atag Hold. cert. Athlon Groep AIR Holding 58,80 59,60 1 193,00 A 198,20A 5.70 f 5.70 f 23,70 23,60 52,50 53,30 21.10A 21,50 15.00 f 15,50 f 32,00 32.50 f 650,OOA 650.00A 219,00 209,90 d 17,70 o 18,00 36.85 36,10 4,90 e 5,10 e AXXICON Group Ballast Nedam c BAM Groep, Kon Batenburg Begemann Groep Begaclaim Belindo Benckiser b BE Semicond. Ind. Beter Bed Blydenst -Will Boer De Unigro Boskalis eert Breevast Brill eert Biocacef eert. Brunei Intern Burgman-Heybroek Calvé-Delft eert. Cap Gemini Kon,Ten Cate Ceteco Hold. Chicago Bridge Cindu Intern. Claimindo CMG Content Beheer Copaco Crown v.G eert. CSM DeDrieElectr. Delft Instrum. De Vries Robbé DICO Intern DOCdata Dorp Des pee Draka Holding Econosto. Kon EMBA EMIS Endemol Holding Eriks Holding EVC Intern Flexovit Int. Frans Maas eert. Free Record Shop Fugrocert. Gamma Holding Gamma pref. Gelderse Pap. Geveke Gouda Vuurvast Grolsch, Kon. c Grontmij GTI-Holding Gucci Group HAL Trust B HAL Trust Unit HBG Heek-Tweka Heijmans 15,00 e 14,60 e 191.20 191.30 116,00 e 116.80 272,90 277,50 68.00 e 68,00 A 95,00 A 28,10 28,00 79,70 154.00 206.00 126,00 23,60 8,30 f 0 f 153,70 206.00 A 126,50 23,40 e 8,30 136,00 A 136,00 A 115.00 e 115,00 15.30 f 15,00 e 76,00 f 76 00 f 23,00 23.00 A 113.40 31 30 24,50 49,00 47.00 74.00 113,00 31.40 24,50 49.00 A 46,00 7130 3350.00 A3350.00A 3600.00 f3600,00 146.00 145.70 76.80 76.00 69,70 68,50 26,50 A 26,50 A 149.00A 150.00A 133.00A 133.00 A 62.00 e 76,30 26.20 33.60 65 40 75.00 26,00 f 33.30 108.00A 108.50A 24,00 e 24.10 35.00 35.30 31.50 31.50A 48.40 A 48.00A 43.90 43 50 e 42 90 43.00 f 68.10 f 66.80 53.50 54.00 132.00 133.10 b 26.20 e 27.50 f 29,40 29.20 e 74.8C 74,8C 49,30 A 49,30 A 62.70 65.00 103.00 103,00 8,00A 8,00 A 43,00 46.50 111.40 110.50 72.00A 72.00A 50 00 49,00 68,00 f 73.50 78.70 f 50,10 50,00 38,10 12,20 49,50 67,20 72,00 76.00 e 49 50 49,50 38,90 13,20 49,90 Heineken Hold. A Helvoet Holding Hes Beheer c. HIM Furness Hoek'sMach Holl Chem.Intern Holl Colours Hoop Eff.bank Hunter D.pref ICT Autom IHC Caland ING ING Bnk LmcAEX 79,50 77,90 33,00 A 33,00 A 18,50 f 18,90 132.50 132.80 f 148.00A 146,00 A 28,20 28,20 A 206.00 A 206.00 32 10 31.60 e 0.80 I 46.90 f 46,70 91,20 90.50 9,11 9,12 210.50A 212.00 58,50 InternaLMuell Ispat inter a Kuhne+Heitz Kas-Associatie KBB Kempen 8i Co Klene Holding Kon KNP BT c pref Kon.Sphinx Gust. Koppelpoort Krasnapolsky Landis Group Landre& Merrem LCI Comput.Gr. Leer, van Kon. M.Emm OB-cert Macintosh Retail Management Share Maxwell Petr MoearaEnim Moolen Holding Multihouse Naeff NAGRON Nat Inv Bank A 69.80 f Nat Inv. Bank C.pref 45,00A Nat. INv. B. D.pref. NBM-Amstelland NBM-Amsi.pref Ned Part Mi| Ned.Springst. NEDAP Nedcon Groep Nedschroef H„ Koi Neways Electr. NKF Holding 56,10 29,50 36,00 A 36.00A 214,20 213,00 135,70 134.70 144,80 145.60 33.30 33.50 8,33 8,30 24,00 f 23,90 220,00 A 220,00 A 194.70 194,70 57.50 58.00 79.50A 80.00 f 32 05 31,10 f 42.50 42.50 161.00A 161.00A 57,90 f 58.00 f 15.60 f 15,20 312,00 e 312.00A 3094.00 3060,00 A 217,90 e 215.50 2,30 f 2,30 750,00 A 750,00 A 52,00 52,00 70.80 27,80 A 56,50 55.20 56,50 55,50 A 115,50 115,80 26,00 f 25,00 57,00 f 57,00 f Norit Nutreco Holding Nyloplast OPG cert Ordina Beheer OTRA P& C Groep Petroplus Int. Polynorm Pore. Fles Roesink Rood Testhouse RotoSmeets Boer Samas Groep SamasGr. cum.pr Sarakreek Schuitema Schuttersveld Simac Techniek Sligro Beheer Smit Intern Smit Trafo c Telegraaf De Textielgr.Twente Toolex Intern Tw Kabel Holding Ubbink Unique Intern Unit 4 Vilenzo Volk Wess Stevm Vredestem Wegener Arcade c. Weina Weweler Airspray AntonovPIc CardioContr CSS Holding C/Tac 63.70 32,60 38,00 51,00 21,40 79,00 63,50 33,00 f 38,00 f 49.50 22,10 79,20'e 39,00 f 38,60 52,60 50,80 64,90 66,00 27.00 26,40 f 82,00 A 82,00 A 34,70 e 34,70 203,90 f 203,90 f 40,00 A 40.00 A 106,00A 107,00A 4,70 f 4,50 e 90,90 92,00 114,50 115,00 115,00 A 7,80 e 8,00 5500,OOA 51,00 f 49,70 365,00 365,00 222,90 222,00 f 49,00 f 50.00 27,00 A 27,00 49,90 f 48,10 58.50 58.50A 25,50 24.70 77,50 e 79,80 65.30 A 65.30 A 91,20 90,00 46,00 29.00 52,00 21.50 40.40 77.50 f 75.00 48.00 48.20 47,10 f 29,00 A 52.30 22.10 42,00 72.40 A 71.50 f 3.55 f 3,55 f 31.50 30,20 59,70 f 60.80 54.90 53.80 32 60 31,20 e 64 20 62.00 f 5.90 e 5,90 e 269.00 282.00 54.30 e 53.20 32.90 33.00 e Beleggingsinstellingen ABN Amro A.mF ABN Amro Euro F ABN Amro Europa F. ABN Amro Far E F ABN Amro Groen F ABN Amro L.Gr F ABN Amro Neth F ABN Amro Obl.Grf ABN Amro rent div ABN A. Gl Pr.Sec ABN A. Pr Sec.Am. ABN A Pr Sec.Eur ABN A Pr Sec F E ABN A. SmCoN F. ABN A. Vair Liq.F ABN A. Valr.Obl F Aegon Aandelenf Aegon Spaarplus AEXIndexF AldollarBF Alrenta Amvabel Asian Cap.F Asian Select. F Asian Tigers F ASN Aandelenf. AXAAand.Int. AXA Aand Ned AXAAct Beh AXA Gulden R. AXA Portfolio AXA Kap Ren AXAObl Ned Daehan Korea Tr Delta Lloyd Dlr Delta Lloyd Inv. Delta Lloyd Mix Delta Lloyd Rent Donau Fonds DP America Gr.F Ducatus EMF Rentefonds Eng-Holl.Bel.T1 Eng-Holl.Bel.Tr. EurAss Trust Europe City Est Euro Dutch Eq.F Euro Growth Fund Euro Spain Fund Finles Topr.Gr F Gen.B. Aandelenf. Gen.Bank Liq. Grf. Gen.Bank Obl.Divf. Gen.B. Obi Waarf Gim Dutch Eq. Fund Gim Global Fund Gim Mix Fund Gim Real Est Eq F Gim World Eq Fund Global Conv. Fund Guld Rente Fonds Holl Eur. Fund Holl.Obl.Fonds Holl Pac. Fund Holl Sel,Fonds Holland Fund 50,30 228.50 64,40 120,00 197,50 49,90 225 00 64,80 120,00 197,60 161.50 161,50 71,60 71,90 86 20 85 70 80.40 80,70 31,00 A 30,90 A 172.00 171.50 52,05 52,05 56.00 55,65 37.00 87.00 5,20 A 5.20 A 1240,00 1230,00 84.70 85,00 352,00 351.50 23.50 23.90 44,30 f 43,80 46.50 47.00 61.50 127.80 145.10 249 40 173.00 61,40 127,00A 146.40A 247.60 172,30 125,50 A 125,50A 141.60A 142.20 A 145.30 A 145 30A 98.30 A 98.30 A 7.50A 7.50 A 78,00 72,50 72.80 108,90 77,50 77,90 34,30 34,50 e 64,00 A 63,50 A 131.00 f 131.10 e 95,90 96,00 A 10.00A 10,00 A 3.10A 3,10 A 21.50 A 21,50 Z 27 50 f 27,50 A 52,50 52,60 114,00 A 114,00 21.30A 70,00 A 70.00 A 166,50 108,90 119.20 e 119,30 157,00 157,00 118,00 119,00 82,60 e 83,00 A 100,00 95,00 95,00 136,00 137,00 55,00 A 80,20 A 80,20 A 153,00 152,00 149,70 88 00 181,00 208,50 149,70 89,00 180.50 208,50 ING Bnk Dutch F. ING Bnk Em.E.E.F. ING Bnk Geldm.F ING BnkGlob.F ING Bn#GulDem F. ING Bnk IT-Fund ING Bnk MidDutch F. ING Bnk Oblig F ING Bnk Onr Aandf ING Bnk Rentegr.F ING BnkSpaard F INB Bnk V.Oost. F Insinger Emerg Insinger Global Insinger Rentsel. Insinger Ned Opt Insinger Nederl. Interbonds Interef Jap Aand. Interef Jap.Warr Inlereffekt Rentegr Intereffekt Rentegrll Investa part. IS Himal Fund Jade Fonds Jap.Convertible.F. Japan Fund Korea Pac Trust Lanschot GI.Eq.f. Latin Am.Eq.F Leveraged Cap Liquirent MeesP Obl.Div.F. MeesPObl.Gr.F Mexico Income F Mondibel Nat Res.Fund NIBStrat D E.N F Obam, Belegg Ohra Aand F Ohra Liq.Grf. Ohra Obl.Df Ohra Obl.Grf Ohra Onr.G.F Ohra Spaardivf Ohra Totaal F OptimixTechn. F. Orange Deeln F. Orange EurSmcapF. Orange Fund Orange Global Pr. Orange MidcapF. Pacific Rim C F Pays-Bas Pr F.wb Pitcher Postb.Aandelenf Postb.Beleggf Postb, Euro Aandf. Postb.IT fonds Postb.Ned.fonds Postb.Nettorentef. Postb Óbl.f. Postb.Vastgoedf Postb Verm gr f. Postb. Wereldm.f Preferent F Rentalent Rente Plus F. RG Aand.Mixfund 41.50 65,63 124.50 59,40 170,00 41.00 65,63 124,50 59.40 96.60 e 95.50 41,50 e 42.00 38,50 38,40 86,00 169.60 100.99 36,30 568.30 79 30 75,10 145,00 525,00 86,50 169 20 100,99 35,80 75,80 563.50 79,30 73.90 142,60 520.00 25,90 A 25,90 16,80 17,00 99.20 A 99,00 A 21,10 21.10 204.50 207.00 8.00 A 8,00 A 20.90 21,80 59.00 A 59.00 A 12,50 A 12.50 A 6,70 A 6,70 A 82,40 82.50 96.00 93.40 A 130,50 e 130,50 e 58,55 58,55 115,20 115,20 46,70 46,70 16,50 A 16,50 A 108,00 108,00 72,20 72,50 189,30 f 190.00 f 195.70 f 196 20 e 151,10 150,60 60,00 A 60.50A 65.70 66.10A 72.30 A 72.60A 78,90 A 78,70 A 51.70A 51.70A 95.60 A 95,30 A 28.00 27.50 e 127,50 128,00 25,70 25,70 86,50 e 131,30 81,30 50,40 66.00 102,50 53,40 60,20 47,60 71 50 52,90 108,50 43,05 55.40 106,40 85,50 17.50 43,50 42,00 3,00 A 86,70 131,10 81,30 50,80 65,50 102,90 53,60 60,30 48,00 71.40 53,40 108,90 43,10 RG America F RG Divirente F A RG Dutch MidcapF. RG Emer. Mark F RG Europe F. RGEurop MidcapF. RG Florente F.A RG Hollands Bezit RG Hypotheek! RG Nettorente F. RG Obi Mixfund RG Pacific F. RG Rente Mixfund RG Zelfs.Health RG Zelfs Austr RG Zelfs.Canada RG Zelfs.Duitsl RG Zelfs.Hongk. RG Zelfs Japan RG Zelfs.Nederl. RG Zelfs.Sing. RG Zelfs UK RG Zelfs. USA RG Zelfs.Zwils. Robeco Rodamco Rodamco Ret.Ned Rolmco Rollnco cum.p Rorento Schrod.lnt.Pr F Sci/Tech SNS Guldensdiv.f SNS Guldensgroeif. SNS Nederl Aandf. SNS Obligatiedividf SNS Obligatiegroeif TG Oliehaven TG Petroleumhaven TG Rente Groeif Tokyo Pac Hold. Trans Eur.Fund Transpac.F. Uni-lnvest VastNed Off/lnd VastNed Retail VHS Onr Mi] VIBNV VPV HollandHaven VSB Aand.F. VSB Liq.Groeif. VSB Mix Fund VSB Obi Groeif VSB Rente Fonds YVrr.'lilhave NV Wereldhave O/N World Prop F W P Stewart H ZOM Florida F 381,00 f 376,00 e 53.20 53,20 110.20 111.50 79,20 f 78.60 330,00 f 330,50 f 100,20 101,00 147.50 273,20 108,70 116,30 88.40 e 97.10 81,50 111,00 99.10 117.50 193.80 58,90 73.10 176.00 42.10 162,20 193.30 199.50 112.90 190.20 98.90 125.70 147.50 275.50 f 108.60 116,30 88.50 98.20 81,40 110,20 98.50 116,40 194.30 59,30 73.30 175,00 41,80 158.80 192,10 194.00 113,00 f 188.00 98.90 A 125.80 40.80 f 40,80 f 30.00 b 30.50 b 52.00 52.00 54,20 147,50 59.30 70,10 61,00 1 38,70 e 54,20 147.00 59.30 70,10 61,30 39,10 46.50 e 42,00 e 42,00 255,70 254,50 266,00 A 268,00 31,40 31,40 73,80 73,90 115.00 114.90 18,60 e 19,00 56,30 56,70 76.50A 77.20A 198,20 199,70 106,80 93,00 135,30 113,70 92,80 135.20 113,80 114,90 f 114,80 4,00A 4,00A 64,00 64,50 116,60 1108,50 30,50 30,50 A Asas-fondsen Alb. Fisher Alcatel Alsthom Amer. Expres /jT&T 0,30 b 1180.00 A 100,00 A 98,70 A 55,50 A 55,50 A Optiebeurs abn amro p aug abn amro p okt abn amro p jan aegn aegn 47,50 50.00 52,50 50.00 52.50 42.50 47,50 50,00 52,50 5500 45.00 50,00 55,00 57 50 25.00 31,30 37 50 60.00 52.50 50.00 50,00 on 160.00 okt 200.00 aug 1200.00 aug 1210,00 2453 9489 6043 1526 1825 4051 2293 1749 3194 1196 2296 1370 1408 1265 1862 1083 2270 1153 1119 1495 4107 1928 2,30 0.80 0.20 2,00 1.70 1.10 7.00 4,50 2,50 3.20 25,50 b 20.70 16.70 a 7,60 3.20 a 3.40 4.30 32.00 a 8.70 9.50 6.40 a 26.60 21,50 17.50 8.00 3.60 36.50 8.80 3,00 p aug p okt c aug 1220,00 c aug 1230,00 c okt 1130.00 c okt 1250.00 p aug 1170,00 p aug 1180,00 p aug 1190.00 p aug 1200,00 95.00 95,00 55,00 160 00 30 00 25.00 30.00 147.50 65 00 97.50 9750 130.00 92.50 85,00 90.00 95.00 190.00 1770 2256 1630 1669 4035 4196 1954 3981 1106 1069 1327 1059 1054 1018 985 1033 1077 1050 1105 1221 2750 5483 3,90 2,50 a 92,00 a 29.00 b 0,60 b 0.40 87,00 a 25,00 2.50 b 4,50 b 8,50 b 15,00 0.70 a 1.50 a 5,60 b 8.50 a 3.70 0.10 1.50 8.70 b 0.70 b 2.20 6.00 8.50 6.00 Ameritech Amprovest Cap. Amprovest Inc. Asarco Inc Atlantic Richf. Bell Atlantic Bell South Bethlehem Steel Boeing Comp. CBS Corp. CDL Hotels Int. Centocor Chevron Corp. Coastal Corp. Colgate-Palm. Comp. Ben. Par.Bfr Comp Task Gr Dai-lchi Yen DaiwaSec Yen Dow Chemical Du Pont First Mexico Inc. First Pac. Hkgdlr FluorCorp. Ford Motor Fortune Brands Gen. Electric Gen Motors Gillette Goodyear Hitachi Yen Honeywell IBM Intern. Flavor Kleinw Benson Stg Makita Corp.Yen Matsushita El. Minnesota Mining Mitsub.Electric Mits ii Yen Mobil Corp. Morgan J P. NEC Corp Yen Occidental Co PepsiCo Perkins Foods Stg Philip Morris Phillips Petr Polaroid Corp Reed Int. Stg Ricoh Comp Sara Lee Corp. St.Gobin Ffr Sanyo Elec. Yen SBC Communie. Schlumberger Scott Newc Sears Roebuck Sec Cap US R Seklsui H. Yen Suzuki Yen TDK Toshiba Corp. Union Pacific Unisys USX Marathon Venator Group 47.50 A 47,50 A 64,00A 64,00A 69,00 A 69,00 A 19.20A 19,20 A 67,50 A 67.50A 42,00A 42,20 A 67,00 A 66,60 A 8,00 A 9,00 A 38.00 A 37.00 29,00 A 28.10 A 3,00 A 35,00 A 36,00 A 80,50 A 80,60 A 32,50 A 33.00 A 85,00 A 83,10 A 1055.00 A 31.50A 31.50A 700.00 A 700.00 A 1470.00A 87.00 A 86,80A 56,00 A 56,00A 16,50 A 16.50 A 3.00 A 40.50 A 44.00A 50.80 A 51.00 A 32.50A 31.50 A 91.00 89,00 68,50 68,50 A 50.00 A 50,00 A 53.50A 53.40A 295,00 A 84.50A 83.00 A 129.00 A 128.70 A 43,00 A 42,00 A 43,00 Z 42,00A 4900.00 A4850,00 A 1000.00 A1100.00 A 460.00 A 77,50 Z 77,40 A 300,00 A 300.00 A 72,50 A 73.00A 127,70 A 126,50 A 960,00 A 22.10A 22.10 A 34,50 A 34,50 A 1,30 b 43,00 f 42,80 46,50 A 46,50 A 36,00 A 37,00 A 5,00 A 900,00 A 50.10A 50,10 1040,00 A 410,00 a 410,00 a 39,00 A 39,00A 52,80 A 54.2 OA' 8.15A 52,00A 52.50A 10,80 e 10,90 f 700,00 A 650,00 A 400,00 A 3050,00 b 625,00 b 38,20 A 38,00 A 26.80 A 27,00 A 28,50A 29,00 A 11,30 A 11,30 A Staatsleningen 10'/. NL 80-00 97, NL 90-00 9 NL 901-11-00 9 NL 90111-00 9 NL90IV-00 9 NL91I-II-01 87. NL 90-00 8V-NL90II-00 87, NL 91-01 87, NL 92-07 8' NL 89-99 87 NL 91-01 87; NL 91-06 8NL 90-00 87, NL92I-02 87. NL 92II-02 87.NL92-07I-II 8','. NL 92-07I-II 77. NL 90-00 77. NL 95-05 7 NL 89-99 7 NL 89II-99 7 NL 93-23 7NL 95-10 7 NL94-04 107,80 111.34 108,46 109,00 110.29 111.35 107,85 108,83 113,40 129.00 102.60 110,85 126,15 106.22 113.30 114,40 125.85 127,20 105.23 118,97 103,03 104.35 132.95 125,10 115,60 101.80 102,30 103.07 107,80 111,46 108,55 109,10 110,41 111.50 107,94 108,93 113,50 129.50 102,60 111,00 126,55 106.29 113.45 114.60 126,35 127 70 105.30 119 35 103,03 104.35 133.60 12555 115,85 101,80 102.30 103.07 7 NL 93-03 7 NL 95-05 67. NL 88-98 67. NL 89-99 67. NL 95-05 6 NL 89-99 67: NL 93-03 6 NL 96-06 57. NL 94-04 57. NL 96-02 57. NL 97-07 57; NL 98-28 57. NL 98-08 115,20 100,30 101,40 114,25 101.07 109,65 109,75 107,20 106,00 108,65 104.80 105,25 111,60 115,55 100,30 101,40 114,60 101.07 109,85 110,10 107.35 106.20 109,10 105.45 105.68 Beursindexen CBSJtoersindex Euro top 100-index Top5-index DAX Nikkei FTSE-index Wall Street 771.40 762,40 2814,36 2785,79 1771,67 1732,09 5596,41 5488.22 15406,30 15391.40 5694,30 5667.40 8693.28 8611.41 Bankpapier Van20augustus(17 00uur)tot21 augus tus (tot 17 00) hanteert het GWK de vol gende advieskoersen (kosten verkoop 4 5pct/aankoop 3.5pctl voor het inwisse len resp. aankopen van buitenlands geld: amenkaansedlr 2.0195 2,0235 australische dlr 1,1880 1.2250 belgische frk (100) 5,4628 5,4628 canadese dlr 1,2990 1.3350 deense kroon (100) 29,05 29.75 duitse mark (1001 112,674 112,674 engelse pond 3,2685 3,3035 fmse mark (100) 37.0637 37,0637 franse frank (100) 33,5953 33,5953 grieksedr (100) 0,5975 0.7155 hongkongdlrOOO) 24,10 26,57 iersepond 2.7981 2,7981 Israel shekel 0,53 0,59 ital. lire (10.000) 11,3812 11,3812 japanse yen (10.000) 141,65 142,05 noorse kroon (100) 25,95 26,65 oost schill, (100) 16,015 16,015 Portugese esc (100) 1,0992 1,0992 spaanse pes (100) 1,3245 1,3245 turkse lira (100) 0,0005 0,0009 zuid-afr. rand 0,2805 0,3505 (100) 23,98 24,78 i frk (100) 134,24 134,52 amerik.dollar antill.gulden austr dollar belg frank (100) can.dollar deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond franse frank (100) grieksedr (100) hongk.dollar (100) terse pond ital.lire (10.000) lap.yen (10.000) nwzeel dollar noorse kroon (100) oost schill (100) Portugese esc. (100) Singapore dollar spaanse pes. (100) z.-afr rand (100) zweedse kr. 1100) zwits.frank (100) 2,0275 1,1340 1.2125 5.4680 1,3260 2,0275 1,1340 1.2125 5,4680 1,3260 29,6000 29,6000 112.7600 112,7600 3,2815 3,2815 33.6300 33,6300 0,6715 0.6715 26.2000 26.2000 2.8275 2,8275 11.4300 11,4300 140,7500 140,7500 1.0240 1,0240 26.3800 26,3800 16.0260 16.0260 1.1010 1,1010 1.1550 1 1550 1.3275 1.3275 32,1500 32.1500 24,7500 24,7500 134,4500 134,4500 2.2215 2,2215 Goud en zilver Amsterdam - Prqzen van I4.00uur- Goud onbewerkt 18.230-19 030. vorige 18.380 19 180. bewerkt 20.630 laten vorige 20.780 laten, zilver onbewerkt 270-370. vorige 270-370. bewerkt 410 laten, vori ge 410 laten van onze redactie economie AMSTERDAM - Philips heeft het gistermiddag aan het Dam rak zwaar te verduren gekregen. In de ochtend bleef het aandeel nog redelijk op peil, maar in de middag zakte de koers steeds verder weg. Philips sloot uitein delijk op 160, een verlies van 7,50. Uiteindelijk viel het ver lies nog mee, want op een be paald moment stond het aan deel zelfs meer dan 10 in de min. De AEX-index schommelde een groot deel van de dag rond de grens van 1.200 punten, maar de laatste notering lag er toch een flink stuk onder. Aan het eind van de handelsdag stond de beursbarometer op 1.187,58 punten, een achteruitgang van 12,36. Handelaren tastten in het duis ter over het verval van Philips. ASM Lithography raakte met een verlies van 3,50 op 51,50 zelfs bijna 6,5% van zijn waarde kwijt. Vermoedelijk is de nega tieve sfeer veroorzaakt door on gemakkelijke gevoelens in de VS over de technologiesector. Zo was er bijvoorbeeld sprake van een adviesverlaging van Merrill Lynch voor chipfabri kant Intel. De omzetten waren gisteren niet groot. En wat er aan handel plaatsvond realiseerde zich voor een gi'oot deel in de och tend. Wegens de expiratie van opties vandaag hadden veel handelaren er belang bij de in dex beneden de 1.200 punten te houden. In de middag zakte de index geleidelijk aan verder weg. Wall Street, dat ook in de min opende, gaf geen aanleiding tot herstel op het Damrak. Nedlloyd dat in de ochtend een enorme dreun kreeg na teleur stellende halfjaarcijfers, her stelde zich in de loop van de middag enigszins Het aandeel sloot met een verlies van 1,30 op 34,40. Winnaar van de dag was ABN Amro. Na de public tie van een prachtige halfjaa winst van bijna ƒ2,5 milja pakte het aandeel een winst v 0,90 op 51. Een goede prestatie leverde o< Buhrmann. overgebleven i het voormalige KNP BT. d 0,50 steeg op 45,20. Maar verliezers waren gisteren rui in de meerderheid. Oce li 3,40 liggen op 79 en ook K ninklijke Olie moest na er herstel de afgelopen dag 2,60 inleveren. De olies ei digden de dag op 92,90. ANl ROTTERDAM - Handels- eni stallatieconcern Internati Müller (IM) heeft in de eers helft van 1998 de nettowinst e clusief buitengewone baten zi stijgen met 15,6% van 52 miljoen naar 60,9 mijoen. P saldo waren er 20,4 miljoi aan extra baten, waardoor i nettowinst uitkwam op 81 miljoen, 54% hoger dan in d zelfde periode van 1997. Ook voor het tweede halfja verwacht het bestuur een hog groepsresultaat uit gewone b drijfsuitoefening voor belasti: gen, alsmede een hogere nett winst dan in de tweede helft vi 1997. De groepsomzet steeg de eerste zes maanden met 5; miljoen naar 2.288 miljoe Van de stijging was 400 mi joen het gevolg van ovememi gen en afstotingen. Koersve schillen hadden een negati effect van 7 miljoen. De aut nome omzetstijging kwa daarmee uit op 158 miljoen. IM had een boekwinst van miljoen op de verkoop van h belang van 2% in Libertel. D is deels aangewend voor h treffen van voorzieningen vo bijzondere bedrijfsrisico's. AA Advertentie 20 aug 1187,58 1350 1300 1250 1200 1150 1100 [MÜOTH 4.9 4,8 4.7 4,6 20 aug 4,45 2.1 2,06 beurs Amsterdam periode van 20 dagen rendement op staatsleningen periode van 20 dagen op de collectie buitenmeubelen, kussens, parasols en barbecues van middenkoers in guldens tuin- serremeubelen Westwal 13, Goes 0113-215838

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 6