>!pzc Congocrisis splijt zuidelijk Afrika Portrettenprotest Lewinsky teleurgesteld en boos over speech Clinton Boris Jeltsin ontbreekt bij zelf bevolen spoedzitting Mondiaal actieve drugsbende loopt tegen de lamp Moslimbroeders in ^Jordanië azen op zetels in kabinet Québec mag zich niet op eigen houtje afscheiden van Canada buitenland Mugabe getergd door voorstel Mandela over topconferentie i Leeuw sterft aan iefdesverdriet Weer blokkade van chauffeurs Frankrijk op til Indonesisch leger uit Atjeh Dode bij aanslag op Rainsv Chili schaft herdenking coup af China lanceert satellieten VS Ontslag legercommandant Peru VS leggen Unita reeks sancties op LAAT KOMERS WORDEN BELOOND vrijdag 21 augustus 1998 fan onze redactie buitenland f [INSHASA - Het conflict tus- en Zuid-Al'rika en Zimbabwe ver de strijd in Congo is giste- cn verder op de spits gedreven, 'resident Mandela van Zuid- io, Afrika stelde een Afrikaanse opconferentie over het conflict n Congo voor. Hij wil een be stand tussen de regering en re bellen en een politieke oplos sing van het conflict en blijft zich krachtig verzetten tegen militaire steun aan de regering in Kinshasa, waartoe Zimbab we en sommige andere Afri kaanse landen hebben besloten. Mandela's Zimbabwaanse ambtgenoot, Robert Mugabe, reageerde getergd. Hij riep Zuid-Afrika op 'zijn mond te houden' en zich niet te mengen in de zaken van de landen die de regering in Kinshasa militair willen helpen. Mandela wil dat de leiders van de veertien lidsta ten van de SADC, de ontwikke lingsgemeenschap van Zuide lijk Afrika, aan de conferentie deelnemen. Hij zei met nadruk dat ook Mugabe aanwezig moet zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse ra dio geven ook de SADC-leden Angola en Tanzania militaire steun aan Kabila. Zij kunnen zich beroepen op de statuten van de SADC, die de leden ver plicht militaire bijstand te ver lenen aan een land dat wordt aangevallen. Bestand De leider van de Congolese op standelingen, Wamba dia Wam- ba, zei gisteren bereid te zijn tot onderhandelingen over een be stand. Tot dusver eiste hij het aftreden van de Congolese pre sident Kabila. Wamba riep Mandela op een einde te maken aan de moordpartijen op Tutsi's. De rebellen meldden gisteroch tend vroeg de verovering van Mbanza Ngungu. De garni zoensstad geldt als het laatste bolwerk van de regering op de route naar Kinshasa. Maar vol gens ooggetuigen is de strijd daar nog niet voorbij. Als de op standelingen Mbanza Ngungu in handen hebben, beheersen zij alle belangrijke plaatsen in het westen van Congo tussen Kins hasa en de Atlantische Oceaan en daarmee de energie- en wa tervoorziening in de regio In het oosten van Congo maken zij sinds begin augustus de dienst uit. De elektriciteitsvoorziening in Kinshasa is gisterochtend her steld. De stroom was maandag uitgevallen, nadat de rebellen de elektriciteitscentrale van In ga hadden veroverd. De hervat ting van de stroomvoorziening zou het gevolg zijn geweest van een 'soort akkoord' tussen de re bellen en de regering. Waar Kabila verblijft, is ondui delijk. Volgens de Belgische krant De Standaard lijkt hij zich te willen terugtrekken in de mijnprovincie Katanga, waar hij geboren is en zijn machtsba sis heeft. Diverse getrouwen van de president zouden al uit Kins hasa zijn vertrokken en Katan- gese gendannes zouden in Kinshasa klaar staan om Lu- bumbashi, de hoofdstad van Katanga, tegen de oprukkende rebellen te verdedigen. AFP/RTR ia<TEL AVIV - De Moslim Broeder- chap in Jordanië wil ministers everen aan een nieuw te vor- nen kabinet, vooropgesteld dat lit 'vergaande hervormingen' ïitvoert. Een van de leiders van Je organisatie, Abdelmajid rhneibat, vertelde dat aan een al iaudisch dagblad, toen deze ivcek duidelijk werd dat de re aring van premier Abdessalam ilajali zou aftreden. )e zieke koning Hussein heeft ■ïsteren Fayez al-Tarawneh, iet hoofd van zijn hofhouding, langewezen als nieuwe minis- er-president. De verwachting s dat deze binnen enkele dagen ;en nieuw kabinet bekend zal maken. loor Ad Bloemendaal ALEXANDRIË - De liefde is fataal geworden: de cir cusleeuw uit de Egyptische ha venstad Alexandrië kon de schok dat zijn vrouwtje Karirna hem had verlaten voor een jon- ;ere leeuw niet verwerken, lomeo raakte in een zware de- iressie die twee weken aan- lield. Hij weigerde te eten. Po- [ingen van artsen om hem wat >p te vrolijken en hem te laten jten, mislukten. Romeo stierf aan een hartaanval, zeiden cir- :usmedewerkers. AP Het aftreden van de oude rege ring kwam niet als een verras- sing. Jordanië maakt econo misch moeilijke tijden door en een recent schandaal over de vervuiling van drinkwater vormde het breekpunt. Minister van Water en Irrigatie Munther Haddadin werd een paar weken geleden tot aftreden gedwongen toen bleek dat drinkwater dat Jordanië volgens een verdrag met Israël uit het Meer van Ga 1 i- lea betrekt, ernstig vervuild was. De Moslim Broederschap en an dere oppositiegroepen beschul digden Israël, maar premier Majali sprak dat onmiddellijk tegen. Hij wees erop dat inwo ners van Tel Aviv hetzelfde wa ter gebruiken. De vervuiling heeft te maken met ver-waarlo zing van de opslagplaatsen aan de Jordaanse kant van de grens. De Moslim Broederschap in Jor- danië is sterk verdeeld over de politieke koers die haar politie ke organisatie, het Islamitisch Actie Front (IAF), moet vai-en. Het belangrijkste discussiepunt is de relatie van Jordanië met Is raël. In het verleden heeft de be weging ministers geleverd, maar vorig jaar boycotte ze de parlementsverkiezingen. De laatste maanden lijkt een meer gematigde stroming de over hand te hebben gekregen. Vol gens Thneibat is het IAF nu be reid deel uit te maken van de regex-ing als deze hervormingen uitvoert en een eind maakt aan de politiek van 'normalisering' met Israël. GPD RAMAELAH - Tientallen Palestijnen demonstreerden gisteren in Ramallah op de westelijke oever van de Jordaan voor de vrijlating van hun familieleden die vastzitten in Israëlische gevangenissen. foto Jamal Aruri/EPA van onze redactie buitenland WASHINGTON - De oud-stagi aire van het Witte Huis Monica Lewinsky heeft gisteren voor de tweede maal getuigd voor de grand jury over haar relatie met president Clinton. Volgens di verse Amerikaanse media is Le winsky boos en teleurgesteld over de getuigenis die Clinton maandag aflegde. De pi-esident gaf toen publieke lijk toe een 'ongepaste relatie' met Lewinksy te hebben gehad. Tijdens het tweede verhoor zou Lewinsky de getuigenis van de president kunnen tegenspre ken. De druk op de president bleef door deze nieuwe dag vaarding onverminderd hoog. Tegen speciaal onderzoeker Kenneth Stair zou Clinton heb ben gezegd dat Lewinsky uit sluitend oi-ale seks met hem heeft bedi-even. Dit zou niet val len onder de definitie van een seksuele relatie zoals de i-echter in de zaak-Jones die gaf. Clin ton zou daar dus geen meineed hebben gepleegd, toen hij ver klaarde dat hij geen seksuele re latie met Lewinsky had gehad. Lewinsky is het met deze versie niet eens. In haar eerste getuige nis zou ze hebben benadrukt dat Clinton niet slechts 'de passieve ontvanger van orale seks' was, maar ook wel degelijk zelf sek suele activiteiten ontplooide. Zo heeft ze de grand jury ge schetst hoe hij haar intieme de len betastte, aldus de Washing ton Post. In zijn televisietoespraak ver klaarde Clinton dat hij in de zaak-Jones en in zijn commen taren daarna weliswaar een misleidende voorstelling van zaken had gegeven, maar dat zijn handelwijze 'juridisch cor rect' was. De speciale onderzoe ker Kenneth Starr wil bekijken in hoeverre de getuigenissen van de twee overeenkomen. Hij onderzoekt of de pi-esident zich schuldig heeft gemaakt aan meineed. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN heeft Clin ton een DNA-test ondergaan. Stair wil met deze genetische 'vingerafdruk' klaarblijkelijk vaststellen of het sperma dat zich op de inmiddels beroemde blauwe jurk van Lewinsky zou bevinden, afkomstig is van de president. De federale recher che FBI heeft het kledingstuk onderzocht, maar het resultaat daarvan blijft geheim. Advoca ten van Clinton zouden geen be zwaar hebben gehad tegen het DNA-onderzoek. Volgens zegslieden uit haar om geving was Lewinsky vooral verdrietig en kwaad, omdat Clinton maandag wel zei dat hij zijn familie pijn had gedaan, maar geen woorden vuil maakte aan de zeven traumatische maanden die zijzelf en haar om geving hebben moeten door staan. Bovendien stoort ze zich eraan dat de president hun achttien maanden durende af faire afschildert als slechts een korte serie avontuurtjes. AFP/DPA/RTR Monica Lewinsky arriveert bij het gerechtsgebouw om opnieuw te getuigen president Clinton. over haar relatie met foto Blake Sell/RTR PARIJS - Franse vrachtwagen chauffeurs hebben gisteren Aangekondigd 8 september de grensovergangen 24 uur te blok keren om hun eisen kracht bij te zetten voor een 48-urige werk week en gelijke werknormen in de hele Europese Unie. Set Franse protest maakt deel Uit van een Europese campagne van de Internationale Transport Federatie en de Europese Fede ratie van Transportbonden. Aan de Frans-Luxemburgse grens komt het tot prikacties, maar de grens tussen Straats burg en Duitsland wordt geheel lamgelegd", zei Michel Fleurot. van de Franse bond CFDT. Poletti van de vakbond zei dat men het eens is met de collega's, maar dat laar nog over details gesproken noet worden. AP van onze redactie buitenland MOSKOU - De Russische presi dent Boris Jeltsin is vandaag de grote afwezige in de spoedzit tingvan de Doema, de Russische Tweede Kamer, over de financi ële crisis van het land. Het staatshoofd woont als opperbe velhebber van de Russische strijdkrachten een legeroefe- ning in de Barentszee bij. Boris Jeltsin zelf had vorige week op de spoedbijeenkomst aangedrongen. Hij wilde vaart zetten achter de goedkeuring van zijn noodmaatregelen die nodig om zijn om de staatsuit gaven te beperken en inkom sten, vooral uit belastingen, te verhogen. Maar dit crisisplan komt vandaag niet meer ter sprake. De Doema-leden, die speciaal voor deze zitting dienen terug te keren van het zomerreces, grij- peh de gelegenheid nu aan de re gering ter verantwoording te roepen over onder meer de feite lijke devaluatie van de roebel waartoe zij samen met de cen trale bank maandag had beslo- City OnLine in Zeeland ten. Die heeft inmiddels al ge zorgd voor hogere prijzen voor de bevolking en zal naar ver wachting de koopkracht van Russen de komende tijd verder uithollen. Gisteren brachten premier Ser- gej Kirijenko en zijn minister van Financiën Michael Zador- nov meer bijzonderheden over de herstructuring van de Russi sche staatsschuld naar buiten. Door de schulden die de rege ling op korte termijn had moe ten voldoen om te zetten in lange termijnverplichtingen komen tientallen miljarden vrij die ze nu aan andere zaken kan uitgeven. Daarmee hoopt het Kremlin de ergste sociale onrust te kunnen vermijden. Maar vakbonden hebben zich inmiddels geroerd. Ook politieke onrust lijkt in Moskou nauwelijks meer te voorkomen. De communisti sche leider Gennadi Zjoeganov zei gisteren al dat 'niets kan worden opgelost zonder het ver trek van Jeltsin.' Ook de voor malige eerste minister Viktor Tsjemomyrdin, lange tijd bond genoot van de president, uitte gisteren kritiek. Intussen bedreigt de huidige fi nanciële crisis niet alleen de kleine, maar ook de grote com merciële banken in Rusland. Volgens de centrale bank in Moskou hebben sommige in stellingen enorme problemen en weet ze niet of ze in staat is die op te lossen. De vice-president van de cen trale bank van Rusland, Sergej Aleksasjenko, liet de financiële wereld gisteren flink schrikken met zijn uitspraken. .,Het is heel duidelijke dat zelfs enkele van de grootste, zelfs van de top twintig van de Russische ban ken zullen omvallen." In totaal heeft Rusland ruim vijftienhon derd banken. Volgens Aleksas jenko zullen sommige instellin gen nog in de komende paar dagen worden gesloten. Namen gaf hij met. KRF/RTR/DPA. van onze redactie buitenland OTTAWA - Het Canadese hooggerechtshof heeft giste ren barrières opgeworpen voor de mogelijke afscheiding van de Franstalige provincie Québec. Volgens het Hof is het volgens Canadees en interna tionaal recht onmogelijk dat het gebied zonder met de rest van het land te onderhandelen uit Canada stapt. Het hof bepaalde wel dat de federale regering met Québec moet onderhandelen over de status van de provincie als een meerderheid van de bevolking vóór afscheiding is. Er bestaat in de grondwet geen unilaterale afscheiding, dat wil zeggen afscheiding zonder onderhandelingen, al dus het hof. Maar de overige Canadese provincies hebben niet het recht Québec onaf hankelijkheid te ontzeggen als een meerderheid in Québec dat wenst. In oktober 1995 de den de Franstalige Québécois een poging om per referendum de Canadese unie te verlaten. Ze verloren met minder dan één procent verschil. Inmid dels zouden ze meer kans op succes hebben. De zaak was door de federale regering voor de rechter ge bracht. Die wilde de separa tisten duidelijk maken dat af scheiding niet zo maar even is te regelen. AFP/RTR LHOKSEUMAWE - Het Indonesische leger is gisteren begon nen met de beloofde terugtrekking van gevechtstroepen uit de provincie Atjeh. Een konvooi van twaalf vrachtwagens met tweehonderd gewone soldaten en vijftig leden van de gevrees de elite-eenheid Kopassus vertrok onder gejuich van honder den inwoners uit de industriestad Lhokseumawe. In een verklaring zei het leger na het vertrek van de 250 solda ten nog eens 729 militairen - waaronder 29 van de Kopassus - te zullen terugtrekken. Volgens sommige Indonesische kran ten zijn er veel meer gevechtstroepen in Atjeh. Het dagblad Kompas schreef dat er wel 12.000 militairen in de provincie zijn, waarvan de helft gevechtstroepen. Twee weken geleden beloofde legerleider generaal Wiranto dat alle gevechtstroepen zich binnen een maand zouden te rugtrekken uit Atjeh. RTR PHNOM PENH - Bij een granaatexplosie voor het Cambod jaanse ministerie van Binnenlandse Zaken is gisteravond een chauffeur van het Japanse persbureau Kyodo omgekomen. Dat heeft de politie gemeld De granaat ging af op de plaats waar oppositiepoliticus Sam Rainsy voor het ministerie lag te slapen uit protest tegen onre gelmatigheden bij de verkiezingen van vorige maand Het ge bied werd meteen afgegrendeld door de politie. Volgens on dercommissaris Yet Razaque werd een granaat geworpen en werden enkele schoten afgevuurd. AP SANTIAGO - Chili schaft de officiële herdenking van de bloe dige staatsgreep van 1973 af. De elfde september is vanaf 1999 geen nationale feestdag meer. De Chileense senaat besloot unaniem als vervanging de eerste maandag van september als Dag van de Nationale Eenheid uit te roepen. Ook senator Pinochet, de voormalige dictator die in 1973 de democratisch gekozen president Allende ver dreef, ging uiteindelijk akkoord. De socialist Allende kwam bij de staatsgreep om het leven. Onder het ijzeren bewind van Pinochet, dat tot 1990 duurde, stierven in totaal drieduizend mensen. De viering van de coup leidde vrijwel elke keer tot gewelddadige demonstraties van Pinochet-tegenstanders. DPA/RTR PEKING - China heeft gisteren een raket met twee Ameri kaanse satellieten gelanceerd. De Lange Mars 2C-raket werd gelanceerd vanaf de ruimte- vaartbasis Taiyuan in het noorden van China. De satellieten zullen een schakel vormen in een mobiel telefoonnet, dat is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Motorola. AP LIMA - De Peruaanse president Alberto Fujimori heeft giste ren de bevelhebber van de strijdkrachten, Nicolós Hermoza Rfos, ontslagen. Minister Cesar Saucedo van Defensie volgt hem op. Hermoza Rfos gold als een van de drie machtigste mannen in het land, samen met Fujimori en de chef van de veiligheids diensten, Vladimiro Montesinos. Volgens waarnemers heers te er in het driemanschap al enige tijd onenigheid over eikaars bevoegdheden. De 63-jarige Hermoza Rfos was bevelhebber sinds 1992. Saucedo (56) is een trouw aanhanger van Montesi nos. Zijn benoeming tot bevelhebber werd al maanden ver wacht. Tot minister van Defensie heeft Fujimori generaal Pablo Cor- rea benoemd, de militaire leider van de hoofdstad Lima en omgeving. RTR men geld is bij bendeleden in Düsseldorf zelfs springstof ge vonden. Een 33-jange Duitse drugskoe rier van de opgerolde organisa tie is in Australië al veroordeeld tot 5,5 jaar cel. DPA/ANP van onze redactie buitenland DÜSSELDORF - Het Duitse Bundeskriminalamt (BKA) en Europol hebben een wereldwijd opererende drugsbende opge rold. Er zijn negentien verdach ten uit vijf landen aangehou den, onder wie de twee kopstukken van de organisatie, die hun hoofdkwartier in Am sterdam hadden. Het gaat hier om een 41-jarige Nederlander en zijn 40-jarige Duitse vrien din. Onder de negentien arrestanten bevinden zich tien Duitsers, drie Italianen, drie Australiërs, twee Britten en de Nederlander. Volgens de Duitse politie zijn politiediensten uit acht Europe se landen pn Australië een jaar bezig geweest met het onder zoek naar de bende. De organi satie handelde in cocaïne, amfetamines en hasj. Ze zou tientallen kilo's van deze drugs vanuit Amsterdam hebben ge smokkeld naar afzetgebieden in andere landen. De twee hoofd verdachten hebben een om vangrijk internationaal net werk opgebouwd, menen de opspori ngsambtenaren. De nu achterhaalde hoeveelhe den drugs zijn slechts een topje van de ijsberg, zegt de politie in Düsseldorf. Het ondêrzoek gaat door. Naast drugs en grote som- WASHINGTON - De Verenigde Staten hebben de vroegere An golese rebellenbeweging Unita een reeks economische sancties opgelegd. Washington nam woensdag het besluit de bezittingen van Unita in de VS te bevriezen, de import van diamanten die geen certifi caat hebben van de Angolese re gering te verbieden en de ver koop van mijnuitrustingen te staken. De maatregelen moeten Unita ervan overtuigen dat de VS niet gediend zijn van de ver traging in het vredesproces. De sancties zullen het de rebel lenbeweging moeilijker maken verder wapens aan te schaffen en het vredesproces te onder mijnen. De Verenigde Staten hebben grote belangen in de Angolese olie-industrie. RTR/EFE (Advertentie) T/M 6 SEPTEMBER IS DE EFTEUNG ELKE DAG TOT 21.00 UUR OPEN. LEKKER LANG DUS. EN KOM JE IN DEZE PERIODE NA VIER UUR 'S MIDDAGS. DAN BETAAL JE MAAR 27,50 (l.P.V 35,-).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 5