Kayser is gezeur over velden beu steunt buitengaats PZC Begrip voor verbod op levend aas windmolenpark Groene Team maakt geen vijanden GEMEENTE HULST zeeland 18 Hulster wethouder vindt kritiek van voetbalclubs onzin SlllisSC COIÏlïïlissie Subsidieverzoek Kust VVV verdeelt politiek Oostburg ZIJ WERKEN AAN HÜN IDEALEN! MENSEN LEREN VAN ELKAAR vrijdag 21 augustus 1998 doorRené Hoonhorst HULST - De kritiek van twee voetbalclubbestuurders over het te laat inzaaien van voetbal velden is bij de Hulster wethou der W. Kayser in het verkeerde keelgat geschoten. De wethou der had ook liever gezien dat het hoofdveld van de W Clinge en het tweede veld van W Hulster- loo (Nieuw-Namen) vóór de zo mer al onder handen waren ge nomen, maar beroept zich op overmacht door het extreem natte weer. „We hebben, zoals iedereen al weer vergeten schijnt te zijn, met een extreem nat voorjaar te kampen gehad. Op de natte vel den kon destijds gewoon niet gewerkt worden. De zware klei onder de velden van Hulsterloo moet bijvoorbeeld echt droog zijn alvorens er iets op kan ge beuren Dat is natuurlijk des tijds met de clubbestuurders doorgepraat. Daarom baal ik er ook behoorlijk van als ik in de krant moet lezen dat het alle maal weer aan de gemeente ligt", zegt Kayser. De wethouder wijst er op dat het gespecialiseerde bedrijf dat de velden aanlegt na afloop van de droge periode met de handen in het haar zat, omdat veel op drachtgevers tegelijk aan de bel trokken. „Als gemeente Hulst waren we nog bij de eersten die aan de beurt waren, daar is dus ook al niet over te klagen. Het bestuur van met name Hulster loo moet eerst eens naar zichzelf kijken. De schade die ze aan het veld aanrichtten door er te vroeg met een betonmixer over heen te rijden, was veel groter dan het een tijdje later inzaaien van het gras." Vrees Kayser begrijpt de problemen van de voetbalverenigingen op zich wel. De vrees van clubbe stuurdel-s dat de velden ruim schoots voor het eind van het seizoen weer geheel zijn omge ploegd, is verre van denkbeel dig. ,,Om een nieuwe grasmat echt de tijd te gunnen om te wor telen, zou je een jaar niet op een veld moeten spelen. Dat vereist natuurlijk veel kunst en vlieg werk bij de organisatie van wedstrijden, maar een andere afdoende oplossing is niet voor handen." door Barend Pelgrim OOSTBURG - De commissie re creatie van de gemeente Oost burg is verdeeld over de vraag of Oostburg al dan niet éénmalig 55.000 gulden moet bijdragen aan de Kust VW Zeeuws- Vlaanderen. Het college van B en W wil het verzoek van de Kust VW afwijzen. De fracties Dorpsbelangen en Toerisme en de VVD lijken niettemin gevoe lig voor de argumenten van voorzitter A Zabel van de Kust VW7. Zabel gaf donderdagavond in de commissievergadering een toelichting op het verzoek. Vól gens de voorzitter is het geld hard nodig om door te gaan met de ontwikkeling van een op de toekomst gerichte organisatie. B en W van Oostburg vinden dat de Kust VW de extra fondsen maar uit het eigen vermogen moet halen. Volgens Zabel is zijn organisatie daar echter te kwetsbaar voor. Belang Commissielid en recreatieon dernemer A Boomert steunde de vraag van de Kust VW met een vurig pleidooi en benadrukte het economische belang van de toerismesector voor Oostburg. WD'er A Fierens kon zich daar volledig in vinden. Ook A Putter (D&T) toonde zich overtuigd na een lange discussie. De andere raadsleden waren voorzichtiger en schaarden zich achter het college van B en W. Wethouder C. Bolijn (D&T) lichtte toe dat de Kust VVV in verhouding met andere verenigingen al veel steun geniet. Met name binnen D&T zal dus nog een hartig woordje worden gewisseld voor de komende raadsvergadering. Maria Verstraeten van het Groene Team deelt als schouderklopje een pen uit bij de glasbak. foto Peter Nicolai Controle op huisvuil goed ontvangen door Manon Kotvis SLUISKIL - Misschien is het wel een druppel op een gloeiende plaat, maar als er niks van wordt gezegd, gaat het gewoon verder", legt T. van Pamelen uit. Hij is lid van het driekoppige Groene Team dat sinds juni Zeeuws-Vlaanderen doorkruist op zoek naar mensen die het met de sorte ring van het huisvuil niet zo nauw nemen. Maar niet alleen gemakzuchtigen worden aangesproken. De fanatieke milieube schermer krijgt een schouderklopje. Het Groene Team, dat wordt gecoördi neerd door gemeentevoorlichter O. Vos- veld van Temeuzen, werd half juni geïnstalleerd. Inmiddels heeft het Ter- neuzense echtpaar Van Pamelen Philippi ne, Westdorpe, Sas van Gent en hun eigen woonplaats ftezocht. M. Verstraeten heeft Hulst, waar zij zelf vandaan komt, voor haar rekening genomen. Wat de vrijwilli gers doen is vóór en na het legen van de vuilcontainers controleren of de bak wel op zijn plek staat, niet open staat of niet te vol is. Wordt een 'overtreding' bemerkt, krijgt de inwoner een heuse gele kaart die de persoon in kwestie verzoekt de volgen de keer beter op te letten. Hiernaast kunnen Zeeuws-Vlamingen de vrijwilligers bij glas, plastic en papier bakken aantreffen. Vooral hier worden er presentjes als een pen of een houten pop petje uitgedeeld om het sorteren van afval te belonen. Volgens T. van Pamelen mag het team 'niet mopperen' over de reacties van de mensen die worden aangesproken. Degenen die 'een standje' krijgen, begrij pen waarom en beloven beterschap. Men sen die een presentje krijgen wegens goe de milieumanieren zijn enthousiast. Het initiatief tot dit project werd geno men door het Milieuvoorlichtingsteam Zeeuws-Vlaanderen dat een samenwer kingsverband is van de afdelingen milieu zaken van de zeven gemeenten en het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering (AZW). Voor het project werd vijfdui zend gulden uitgetrokken. Het Groene Team is nog tot april volgend jaar actief. door Sheila van Doorsselaer SLUIS - Het plan van het minis terie van Economische Zaken om een 'near shore windmolen park' te bouwen op de Vlakte van de Raan in de Westerschel- demonding is door de leden van de commissie grondgebied van de gemeente Sluis-Aardenburg goed ontvangen. Wel eisen ze dat er rekening wordt gehouden met de trekvogels die over de kustlijn van natuurgebied Het Zwin vliegen, mag er geen ge luidsoverlast zijn en mogen de turbines geen belemmering van het uitzicht vormen. Wethouder G. van Daele bena drukte dat ook Knokke-Heist bij het project moet worden be trokken, omdat het grootste ge deelte van het Zwin op Belgisch grondgebied ligt. Overigens is de komst van het buitengaats windmolenpark in de Wester- scheldemonding nog niet zeker. Het ministerie geeft de voor keur aan een park nabij de kust van Umuiden, omdat daar meer zogenaamd windaanbod zou zijn en omdat de zeebodem op de Vlakte van de Raan onstabiel is. De kosten voor het Zeeuwse windmolenpark worden ge raamd op 446 miljoen gulden. De gemeente zal bij eventuele goedkeuring van het project niet bij de verdere uitvoering worden betrokken. De kosten van opbouw en onderhoud ko men allemaal voor rekening van het Rijk. Nadat de animo van de betrokken gemeenten en diver se milieu-organisaties gepolst is, kan begonnen worden met het opstarten van een milieu ef fectrapport (MER), waarin de eventuele negatieve gevolgen voor het milieu worden beschre ven als het plan wordt doorge zet. Onaanvaardbaar De Vereniging Natuurmonu menten en het Wereld Natuur Fonds hebben al laten weten de locatie in de Westerscheldem- onding onaanvaardbaar te vin den, omdat zij van mening zijn dat het plan een te grote impact zal hebben op de vogeltrek. Het ministerie heeft juist voor ogen het milieu te sparen, omdat windenergie het gebruik van fossiele brandstof doet af neme en vraagt de betrokken gemeen ten het plan te promoten. In het stadhuis in Middelhui wordt op dinsdagavond 9 sef tember om 19 uur een voorlach tingsbijeenkomst gehoudei Belangstellenden worden da; in de gelegenheid gesteld vra gen te stellen over de planne procedure en richtlijnen vo< het milieu effectrapport na. voren te brengen. De Nedei landse onderneming voor ener gie en milieu (Novem) denkt pa in 2000 te kunnen beginnen mt de aanleg van het windmolen park. Walchers woningaanbod op Internet VLISSINGEN - De Walchers woningcoöperatie wil met haa vrijkomende woningen op In temet. Hoewel de voorberei ding nog maar net is begonnen is de streefdatum geprikt op oktober. „Het Internet moet een extr service worden aan een bepaal de doelgroep", zegt projectcoör dinator Ronald Post van d woningstichting Basco. Voort studenten en mensen van buite Zeeland behoren tot de doel groep.Voor mensen die buite; de provincie wonen is Interne een makkelijke oplossing. Voo Walcheren heeft dat weinig zin omdat de Woningkrant daa huis-aan-huis wordt verspreid Over de vorm van de Internet pagina is nog niets bekend. Rijverbod voor bromfietser GROEDE - Een 18-jarige brom fietser uit Breskens werd in di nacht van woensdag op donder dag betrapt op het rijden ondc invloed. De blaastest wees aan dat di jongen de helft meer dan de toe gestane hoeveelheid alcohol ii zijn bloed had. Dat kwam hen te staan op een rijverbod vai drie uur. Veel hengelaars gebruiken bij de jacht op snoek en snoekbaar al kunstaas in plaats van levende aasvis. fotoPieterHonhoff door Piet Kleemans ZIERIKZEE - Bij de Neder landse Vereniging ter Bescher ming van Dieren is het bericht met gejuich ontvangen. Onder hengelaars zijn de meningen verdeeld over het vandaag van kracht geworden verbod op het gebruik van levend aas in de sportvisseri j. Het verbod, uitgevaardigd door het ministerie van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer, zat er al een tijdje aan te komen. Toch is het bij de Deltafederatie, die de belangen van sportvissers in het zuidwesten van Nederland behartigt, hard aangekomen. „Wij voelen ons overrompeld", zegt federatievoorzitter A van Overveld Hoewel hij ook zijn twijfels heeft over nut en nood zaak van de maatregel zit het Van Overveld vooral dwars dat de leden van de Deltafederatie het nieuws uit de krant moeten lezen. „We hadden het tijdig willen weten, zodat we onze le den ook tijdig op de hoogte had den kunnen brengen." Voor het verbod op zich kan Van Overveld begrip opbrengen. „Al sporen wij onze leden altijd aan om zo humaan mogelijk te vis sen. Ik vraag me alleen af hoe ze het verbod denken te controle ren." Dat is niet zo lastig, laat voorlichter T. van der Molen van het ministerie van LNV weten. Het kan in één moeite door met de controle op de visvergun ning. De hengel hoeft er niet voor uit het water. De hengelaar moet immers iets bij zich heb ben waarin hij de aasvis levend kan houden. Da t de Deltafederatie zich over vallen voelt, noemt Van der Mo len 'overdreven'. „Er wordt al jaren over gepraat. Het had al veel eerder ingevoerd kunnen zijn. Vissen met levend aas is ge woon maatschappelijk niet meer aanvaardbaar." Niet alleen de regionale politie controleert, maar ook de 'vlie gende brigades', het Korps Lan delijke Politiediensten (KLPD) en de Algemene Inspectie Dienst (AID). Hengelaars die het verbod aan hun laars lap pen, wacht een boete, die kan oplopen lot maximaal vijfdui zend gulden. Hoe hoog die con troles op de prioriteitenlijst van de politie staan, wil een woord voerder ervan niet kwijt. „We gaan voorlopig geen extra con troles houden." Kunstaas C. van Schelven van de Schouwse hengelsportvereni ging Oosterschelde - waarvan de leden ook in de Zierikzeese gracht en het Kaaskenswater vissen - ligt niet wakker van het verbod. „De meeste mensen die in de gracht vissen gebruiken kunstaas. Het speelt op Schou- wen-Dui veland niet zo. We heb ben hier maar weinig,binnen- viswater." Hetzelfde geldt voor Walcheren en de Bevelanden. In Zeeuws-Vlaanderen wordt volgens E. P. Strobbe van hen gelsportvereniging De Lustige Hengelaar Groot Eiland, resi derend in Heikant, nog veel gevist op binnenwater. Het overgrote deel van de henge laars gebruikt daarbij kunstaas. „Ik vind het prachtig dat het verboden is levende aasvis te ge bruiken. Ik erger me dood als ik zie hoe zo'n viske aan een draad geregen wordt en hoe het dan heen een weer gesmeten wordt." Bij de dierenbescherming is het feest. „Er is nu een einde geko men aan één van de ergste vor men van dierenmishandeling", jubelt M. Bleïjenberg van het Landelijk Buro Dierenbescher ming in een persbericht. Daarin wordt het gebruik van levende aasvis omschreven als 'het doodmartelen van vissen'. Bleijenberg:„Het unieke aan dit verbod is dat regering en parle ment nu ook laten zien dat zij oog hebben voor het welzij n van de vis." VSO stuurt geen geld of graan naar de Derde Wereld, maar mensen. Zonder deze vak mensen met werkervaring in onderwijs, gezondheidszorg, landbouw of techniek zijn vele hulpprojecten kansloos. Gelooft u nog in idealen? Solliciteer dan als VSO- vnjwilliger Of help een vrijwilliger op weg. Vraag nu de folder van de VSO vriendenkring aan VSO Nederland Hcoghiemstraplem 142, 3514 AZ Uirechi Telefoon 030 27 69 231 Gironummer 92 Natuursteenbedrijf Ferket en de M3at b.V. Steensedijk 100, Hulst-Tel. 0114-312906 Gespecialiseerd in: GRAFMONUMENTEN MARMER en NATUURSTEEN voor particuliereen utiliteitsbouw gevelbekleding en vensterbanken vloeren in diverse steensoorten Agentschap: Rouwonderneming Schot B.V.Toonkamer: Postweg 3 Tholen. tel. 0166-602650 GEMEENTELIJK SOCIAAL FONDS 1998 Evenals in voorgaande jaren kan door mensen met een minimum-inkomen weer een beroep gedaan wor den op een eenmalige bijdrage uit het Sociaal Fonds. Het doel van de bijdrage is om het gebruik van maat schappelijke voorzieningen (zoals deelname aan ver enigingen, krant, telefoon, scholing, 'tafeltje-dekje') door de minst-draagkrachtigen te stimuleren. Voor wie? In principe iedereen die een zelfstandige huishouding voert en voldoet aan de volgende voorwaarden: er moet sprake zijn van een netto minimum inkomen 10% Het netto inkomen (incl. vakantietoeslag) mag per maand niet hoger zijn dan: 1.593,- voor alleenstaanden 2.048.- voor alleenstaande ouders 2.276,- voor gehuwden/samenwonenden het vermogen (spaargeld, eigen woning, auto e.d.) mag niet meer bedragen dan: 19.400.- voor gehuwden/samenwonenden 9.700,- voor alleenstaanden Deze bedragen zijn gelijk aan de vrij te laten bedragen in de Algemene bijstandswet. Let op!! MENSEN MET EEN ABW-UITKERING ONTVANGEN DE EENMALIGE UITKERING AUTOMATISCH. ZIJ HOEVEN GÉÉN AAN VRAAG IN TE DIENEN. (peildatum is 1 november 1998) Hoeveel? De bijdrage voor het jaar 1998 is maximaal 500 - per gezin. Per ten laste komend kind een extra bedrag van 100- Wanneer? In de periode van 1 september tot en met 31 december 1998 zijn de aanvraagformulieren en brochures verkrijg baar bij bureau Sociale Zaken van de gemeente Hulst. Dit bureau is telefonisch bereikbaar op het gratis telefoon nummer 0800-0230017. ROMMELMARKT Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus wordt tijdens de "Reynaertfeesten" weer de traditionele rommelmarkt ge houden op een gedeelte van het 's-Gravenhofplein te Hulst. Deelname aan de rommelmarkt is beperkt tot de inwoners van de gemeente Hulst. Bovendien mogen uitsluitend particulieren tweedehands spullen verkopen. Bedrijfsma tige verkoop is niet toegestaan. De Marktmeester is belast met het toezicht. Voor een standplaats (parkeervak) is een bijdrage ver-, schuldigd van 2,50 per dag. Per gezin wordt slechts één deelname-bewijs verstrekt. Dus óf voor zaterdag óf voor zondag. Alle standplaatsen zijn genummerd. Genummerde deelnamebewijzen kunt U zaterdag 22 au gustus 1998 tegen contante betaling afhalen op het Stads kantoor, gelegen aan de Grote Markt te Hulst vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur. Hulst, 7 augustus 1998 Burgemeester en wethouders van Hulst. De burgemeester, Mr. Dr. A. A. L. G. M. Kessen. De secretaris, H. Edink. VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend, dat zij een verkeersbesluit hebben genomen waarbij zij i.v.m. de 'Saeftingefeesten' door het plaatsen van borden Cl van bijlage I van het "Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens-1990" vanaf 21 augustus 1998 lol en met 23 augustus 1998 het gedeelte van de 'Zeedijk van de Alsteinpolder' gelegen tussen de noordelijke en zuidelij ke aansluiting met de Havenstraat in beide richtingen ge sloten verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. De volledige tekst van dit besluit ligt gedurende zes we ken na heden op werkdagen van 09.00 uur tol 11.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur ter inzage op het stadskan toor. afdeling 'Stads- en Dorpsontwikkeling'. Grote Markt 21 te Hulst. Gedurende genoemde termijn kan iedere belanghebbende schriftelijk en gemotiveerd bij ons college. Postbus 49 te 4560 AA HULST, daartegen bezwaar maken. Indien een bezwaar, als hiervoor bedoeld, is ingediend kan tegen betaling van de griffierechten een verzoek om een voorlo pige voorziening ingediend worden bij de president van de Arrondissementsrechtbank. Postbus 5015 te 4330 KA MIDDELBURG. Hulst, 21 augustus 1998 Burgemeester en wethouders van Hulst. De burgemeester, Mr. Dr. A. A. L. G. M. Kessen. De secretaris. H. Edink. VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend, dal zij besloten hebben om door plaatsing van borden C6 van bijlage 1 van het 'Reglement Verkeersregels en Ver keerstekens-1990' het 'Antoniusplein'. hel ged. Hom- bachstraal (gelegen tussen Hulsterlooslraal en Reijnaert- straat) en de Hulsterloostraat op zondag 13 september 1998 van 11.00 uur tot 19.00 uur of zoveel langer dan noodzakelijk is of korter dan mogelijk zal blijken geslo ten te verklaren voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen. De volledige tekst van dit besluit ligt gedurende zes we ken na heden op werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur ter inzage op het stadskan toor. afdeling 'Stads- en Dorpsonlwikkeling'. Grote Markt 21 te Hulst. Gedurende genoemde termijn kan iedere belanghebbende schriftelijk en gemotiveerd bij ons college, Postbus'49 te 4560 AA HULST, daartegen bezwaar maken. Indien een bezwaar, als hiervoor bedoeld, is ingediend kan tegen betaling van de griffierechten een verzoek om een voorlo pige voorziening ingediend worden bij de president van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 5015 te 4330 KA MIDDELBURG. Hulst, 21 augustus 1998 Burgemeester en wethouders van Hulst, De burgemeester. Mr. Dr. A. A. L. G. M. Kessen. De secretaris. H. Edink.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 42