Mestlucht verjaagt toeristen PZC PZC Wie tot vier kan tellen, kan kantklossen zeeland 17 Recreatiesector slaat alarm Auto gekraakt Twijfel aan gelijke behandeling koffieshops Jacht bij Breskens in problemen Katten vergiftigd in Terneuzen Vier gewonden bij ongeval Inbreker opgepakt in Kruiningen Kokkelvisserij weer gesloten Drumcorps maakt mini-toer Hulst opent inschrijving cultuurprijs Zuidzandenaar heeft dubbele strop met stro Liturgische contactdag Excursies Steltkluut vrijdag 21 augustus 1998 loor Barend Pelgrim IOSTBURG - Recreatieonder- lemers in de gemeente Oost- iurg klagen over stank en rook. loewel het recreatieseizoen nidden in zijn piek zit. deinzen ommige agrariërs er niet voor erug om kippenmest uit te rij- len in de buurt van campings en oreca. Ook zetten sommige loeren toeristen in de rook door iet verbranden van afval op un percelen. n de recreatiecommissie kaart en A Boomert en J. van de Vei le, beide Recron-leden, het toe isme-onvriendelijk gedrag van ommige landbouwers aan. ,Onze gasten lopen weg", aldus Joomert. „Restaurants lopen eeg, campingbezoekers gaan tokhalz'end op de vlucht voor de tippenstront." De Vereniging nan Kampeerboeren, de VeKa- Bo Zeeuws-Vlaanderen, heeft >ok al eerder aandacht ge daagd voor de stank die wordt nerspreid door grote varkens- itallen en her en der liggende lopen kippenmest, Aan deze wee 'geurbronnen' storen toe- ïsme- en recreatiebranche zich lok bijzonder. 'omrmsielid Van de Velde iracht de verbranding van stro er sprake. Zijn gasten hebben >en dag lang in de rook gezeten. .Landbouwers moeten toch veten dat dit niet kan in een ge- >ied met zoveel toeristen." RETRANCHEMENT - Een 25- jarige inwoner uit de Duitse plaats Essen deed donderdag öangifte van inbraak in zijn au- |o die woensdag geparkeerd stond op de Duinweg in Retran- chement.De eigenaar mist zijn autoradio ter waarde van 500 gulden, de schade aan de auto pedraagt 650 gulden. De twee recreatieondememers drongen aan op overleg met en eventueel druk op hardleerse landbouwers in west Zeeuws- Vlaanderen. In het verleden be stonden bindende afspraken tussen de gemeente, agrariërs en de toeristische sector, maar deze zijn blijkbaar verwaterd. Het probleem in de kwestie is dat er een gedoogregeling be staat voor de huidige mestop- slag en -verspreiding en dat er ook tegen de verbranding van landbouwafval geen juridische dwangmaatregelen bestaan. Woordvoerder namens de agra riërs in de commissie, N. Ris- seeuw, ergerde zich aan de uitla tingen van Boomert en Van de Velde. „Dit valt onder de ge doogregeling. Als deze mensen daar problemen mee hebben, kunnen ze gerust de rekeningen krijgen van de kunstmest en het opruimen van het landbouwaf val. Als mensen in de haven ko men, klagen ze toch ook niet over de vislucht." Herenakkoord Commissievoorzitter, wethou der C. Bolijn, neemt de klachten serieus. „Ook in de zomermaan den moeten landbouw en recre atie samen leven", aldus Bolijn. „Het mag niet zo zijn dat we geld en klanten bij de één of de ander wegjagen. Er moeten af spraken gemaakt kunnen wor den." De gemeente Oostburg heeft volgens Bolijn met driekwart van de boeren een herenak koord. maar sommigen trekken zich daar niks van aan. Ook Agrarisch West-Zeeuws- Vlaanderen zou zich daar aan storen. De wethouder verzoekt de recreatieondernemers om klachten over dit soort agra risch wangedrag voortaan door te geven aan het Oostburgse ge meentebestuur, zodat dat de verantwoordelijken er op aan kan spreken. Koffieshop Miami in Terneuzen. foto Peter Nicolai door Marcel Modde TERNEUZEN - Waarom de ene koffieshop wel aangepakt en de andere ongemoeid ge laten? Raadsman mr. W. H. R de Jongh van Miami aan de Westkolkstraat in Terneuzen heeft zo z'n twijfels over de precieze be weegredenen voor het tijdelijk sluitingsbe vel dat de burgemeester vorige maand uit vaardigde tegen de gedoogde 'winkel' van zijn cliënt L. Ouchane. Volgens de advocaat put Miami uit de zelfde klantenkring als het even verderop gelegen Checkpoint en is er geen reden om aan te nemen dat ze er beiden een wezenlijk andere bedrijfsvoering op na zouden houden. Checkpoint is tot nu toe niet door sancties getroffen, terwijl Miami december 1997 ook al een maand de deuren moest sluiten we gens overtreding van de regels in de ver strekte gedoogbeschikking. Toen was het in huis hebben van een te grote handelsvoor raad de aanleiding. Dit keer constateerde de politie dat per persoon per dag meer werd verkocht dan de toegestane hoeveelheid softdrugs. Ook zou hef*pand door derden worden gebruikt om te dealen. Het eerder gebruikte argument dat Miami tevens ver koopt aan mensen van buiten de regio (dus in strijd met de gedoogregel omtrent lokaal gebruik), speelt volgens G. Christiaanse van de gemeente Terneuzen in dit geval niet mee. Ouchane tekende beroep aan tegen het slui tingsbevel. De zaak (een verzoek tot een voorlopige voorziening) dient vandaag voor de bestuursrechter van de arrondisse mentsrechtbank in Middelburg. In afwach ting van de uitspraak is de sluitingsmaatre gel opgeschort. Oprechtheid De exploitant en de raadsman van ge wraakte koffieshop uitten eerder al hun twijfels over de oprechtheid van de aange houden drugstoeristen, die hadden ver klaard hun waar in Miami te hebben ge kocht. De Jongh gisteren: „Ik heb stukken van de politie gezien, waaruit blijkt dat een aantal Fransen naar Checkpoint wilde, maar omdat die zaak was gesloten, uitweek naar Miami. Tegen de naburige koffieshop worden echter geen sancties getroffen. Ik vind dat op z'n minst een beetje vreemd. Ik vraag me af of Checkpoint en Miami op een gelijke manier worden behandeld." Het gaat De Jongh te ver om een verband te leggen tussen de afspraken die er zijn tussen de gemeente en de eigenaar van Checkpoint over verkoop van het pand wanneer daad werkelijk wordt begonnen met de bouw van het nieuwe theater, pal naast het pand. De gemeente heeft er belang bij dat de aankoop en sloop soepel verloopt. De eigenaar krijgt voor die tijd een andere locatie aangeboden waar hij zijn gedoogde activiteiten mag voortzetten. Welke locatie daarvoor in aan merking komt, moet volgens Christiaanse nog worden bepaald. Miami kan daarente gen -mits de regels worden nageleefd - ook na de komst van het theater en de uitvoering van het bestemmingsplan Arsenaal gewoon blijven zitten waar het zit, aldus de chef van de sectie algemeen bestuur. BRESKENS - Reddingsboot de Prinses Margriet moest don derdagmiddag uitvaren om een zeiljacht hulp te verlenen dat met motorproblemen tegen een zandbank ter hoogte van Breskens was gedreven. Na alarm van het IJmuiden Rescue Center was de reddingsboot snel ter plaatse. Het jacht 'Soya- nada' van een inwoner van Amsterdam werd naar Breskens gesleept en bij jachtwerf Standfast ondergebracht. TERNEUZEN - In de omgeving van het Schuberthof in Ter neuzen zijn de laatste weken verschillende katten vergiftigd. De dierenarts heeft nog twee dieren van de dood kunnen red den. De politie vraagt katteneigenaren die ook hun huisdier vergiftigd hebben teruggevonden zich te melden. SINT-PHILIPSLAND - Bij een ongeval op de kruising van de Philipsdam met de provinciale weg N257 zijn donderdagoch tend omstreeks elf uur vier mensen gewond geraakt. Met twee ambulances werden zij naar ziekenhuis Lievensberg ge bracht. Daar bleken de verwondingen mee te vallen. De aan rijding, waarbij twee personenauto's betrokken waren, ont stond doordat een 60-jange inwoonster van Oude Tonge verzuimde voorrang te verlenen aan een 52-jarige man uit Sint-Philipsland. De vrouw uit Oude Tonge raakte bekneld in haar auto en moest door de brandweer worden bevrijd. KRUININGEN - Op verdenking van inbraak in de kantine van de camping in Kruiningen is donderdagnacht even na vier uur een 40-jarige man aangehouden. De politie werd ge waarschuwd door iemand die de man zag rondscharrelen in de kantine van de camping in Kruiningen Toen de politie ar riveerde zagen zij de man nog net weghollen. De dief kon na een achtervolging in zijn kraag gegrepen worden. Hij was in het bezit van inbrekerswerktuigen en de buit van de inbraak. De arrestant heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. YERSEKE - De kokkelvisserij op de Westerschelde is al weer gesloten. De afgelopen maandag zijn de schepen de Wester schelde opgegaan en donderdag is voorlopig de laatste visdag geweest. Zoals het er nu uitziet zal de kokkelvisserij op de Westerschelde twee weken stil liggen. De schelpen zijn nog te klein en in de visjes zitten nog vrij veel planktonresten, waar door de kwaliteit niet optimaal is. De schelpen zitten wel propvol vis. De schelpen worden van binnenuit aangemaakt. De verwachting is dat ze de komende weken wel zullen groei en, juist omdat er zo veel vis in zit. De visserij op de Wadden zee, waar het gros van de kokkels vandaan komt, gaat wel ge woon door. MIDDELBURG - Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Mid delburg maakt komend weekeinde een muzikale toer langs de plaatsen Renesse, Ossenisse en het Belgische Wommelgem. Vrijdagavond start de mini-tour op het kerkplein van Renes se, waar het corps samen met twirlteam 'The flushing girls' om negen uur een concert geeft. Dit optreden wordt voorafge gaan door een parade door het centrum Zaterdag overdag vi ndt doorlopend een repetitie plaats op camping 't Mussenist in Ossenisse. Na 's avonds Wommelgem te hebben aangedaan, keert het corps zondag terug naar Ossenisse voor een nieuwe repetitiedag. De oefeningen dienen als voorbereiding op de nationale drum corps kampioenschappen op 26 september HULST - De inschrijving voor de Culturele Prijs 1998 van de gemeente Hulst is geopend. De gemeente reikt elk jaar deze prijs uit. Het ene jaar gaat het om een waarderings-, het ande re om een aanmoedigingsprijs. Vorig jaar ging de eer naar Piet Scheerders, die het streekdia lect promoot, niet in de laatste plaats met de groep Ambras. Eerder ging het eerbewijs naar onder meer P. Verwer, P. van Geyt, R. Bleijenberg en het Hul ster Gemengd Koor. De editie 1998 draait om cle aan moedigingsprijs. Tot 15 oktober kunnen personen en instellin gen voorgedragen worden. De kandidaten moeten wel in cle ge meente Hulst wonen of er ge woond hebben. Voor clubs, in stellingen en verenigingen geldt dat ze in de gemeente actief moeten zijn. Het gemeentebe stuur wil graag weten wie zich in 1998 op cultureel gebied bij zonder onderscheiden heeft. Mensen die denken te weten wie de prijs verdient kunnen een brief sturen naar de commissie Culturele Zaken. REDACTIE ZEEUWS-VLAANDEREN Axelsestraat 16 4537 AK TERNEUZEN Tel: (0115) 694457 Fax:(0115)620951 e-mail: redtem@pzc.nl C.A.M. van Gremberghe (chef) W.A. Bareman P.i.F.M. Cappetti M. Modde S. van Doorsselaer J.F.D. Bakker (sport) 's Gravenhofplein 4 4561 AJ HULST Tel: (0114) 373839 Fax: (0114) 373840 e-mail: redhulst@pzc.nl R.E.A. Hoonhorst B.J.G. Pelgrim CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118) 470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl door Ali Pankow Wie het breed heeft, laat het breed hangen', luidt het gezegde. Dat klopte met de praktijk: een rijke vrouw in klederdracht droeg een breed klos- kant aan haar fraaie sliertmuts, een vrouw met minder geld moest het met een smaller kantje doen. Kloskant was duur, heel duur. Geen wonder, zelfs een ervaren kantkloster deed maanden over het klossen van een el kant en voor een rijk versierde sliermuts was wel drie el nodig. Hoe vaker het motief, meestal een bloem- of boomblad, werd herhaald, hoe goedkoper. Kant waarin het motief slechts twee- of driemaal per el terug komt, geldt als het meest kostbare. Kenners spreken dan ook van 'één bloe- mers', 'drie bloemers of 'vijf- of negen bloemers' kloskant. Kantklossen kent een rijke historie. Deze handwerktechniek werd al aan het einde van de Middeleeuwen toege past in de kloosters. De nonnen waren er zeer bedreven in. Op speciale scholen werd de techniek onderwezen. Een techniek, die overigens niet al te breed werd uitgedragen, wellicht om de ex clusiviteit van deze handwerksoort te waarborgen. Dat is lange tijd zo geble ven en zelfs nu blijft het moeilijk een deskundige lerares te vinden, die het klossen van de traditionele motieven kan overdragen. Toch is kantklossen met de tijd meege gaan. Er is echter een groot verschil tus sen de eigentijdse toepassing van deze techniek en het klossen van het kant, zoals dat bij de klederdracht werd toe gepast. Hobby „Vroeger was het voor de kantklossers hard werken voor wat zuur verdiend geld. Nu is het een hobby waar velen voldoening aan beleven", zegt Thea Koster uit Zierikzee. Zij is één van die eigentijdse beoefenaarsters, maar haar fascinatie voor het kantklossen vond zijn oorsprong in de folklore. Haar grootmoeder in Nieuwerkerk droeg de Schouwse klederdracht. Vooral dat Thea Koster: ...concentratie en een paar goede ogen... kant langs de sliermuts die oma zon dags droeg, vond Thea als twaalfjarig meisje zo prachtig. De herinnering daaraan speelde onge twijfeld mee toen ze destijds besloot een cursus kantklossen te gaan volgen bij het centrum voor sociaal-cultureel werk De Lichtboei. De vonk sloeg over. Ze volgde jarenlang de cursussen in het clubhuis en kreeg in Middelburg ook enige tijd les in het klossen van de tradi tionele motieven. Haar docente moest om gezondheidsredenen afhaken en Thea heeft voor dat specifieke klos- werk nog geen nieuwe deskundige ge vonden. Toch hoopt ze de sliertmuts die ze zelf bezit, nogeens van een zelf gemaakt kloskant te voorzien. Nu zit er een rand machinaal gemaakte kant aan en dat is voor een echte liefhebster toch niet je ware. In het klossen van de moderne motieven is Thea zeer bedreven. Ieder een, die tot vier kan tellen, kan het le ren, volgens haar. Er wordt immers steeds met vier klossen gewerkt, onaf hankelijk van hoeveel klosjes er totaal ook aan het werk zitten. Kantklossen is simpel gezegd een luxe manier van we ven. De klossen worden per paar van links naar rechts gelegd. Eén paar aan de linkerkant en de rest aan de rechter zijde. De klosjes één en twee liggen in de linkerhand en de klosjes drie en vier in de rechter. De linnenslag-techmek gaat als volgt: klos twee gaat over drie, dan klos twee over één en klos vier over drie en dan klos twee over drie. Het paar klossen dat van links naar rechts gaat is het 'lopend paar' en de andere zijn de "staande paren'. Concentratie lijkt toch ook een belang- foto Pieter Honhoff rijke voorwaarde bij het beoefenen van deze techniek en goede ogen zijn een pre. Immers op de minitieus uitgewerk te patronen staan duizenden stipjes. Die stipjes geven aan waar de spelden geprikt moeten worden en de plaats van de spelden is weer bepalend voor het weven van het bedoelde motief. Statussymbool In de textiel kamer van het gemeente museum in Zierikzee wordt deze zomer specifiek aandacht besteed aan de kle derdrachtmutsen. Ook hier komt dui delijk naar voren dat het kloskant gold als statussymbool. Het kant voor de mutsen werd vooral in Beveren ge maakt. Het Beverse kant kende een af wijkende maat: zeventig centimeter per el in plaats van de gebruikelijke tachtig centimeter. Basis van de mutsen was tule. De zogenaamde bodem van de muts, de ronding op het hoofd, werd ge maakt van Lierse kant. Dat werd niet apart geklost, maar op het tule gebor duurd In hedendaagse hobbyclubs worden tal van patronen geklost. Kerstmotieven zijn zeer gewild voor de opsiering van wenskaarten bijvoorbeeld Thea Kos ter legt zich daar ook op toe. Ze is trouw lid van de Kantkloskring in Zierikzee en ze volgt elk jaar enkele workshops. Een eigentijdse hobby, maar haar grote wens blijft ooit nogeens dneel traditio nele kant zelf te klossen om haar Schouwse dracht echt compleet te kun nen maken. door Sheila van Doorsselaer ZUIDZANDE - Het zat J. Cas- teleijn uit Zuidzande gisteren bepaald niet mee. Hij ontdekte dat de twintig vakkundig opge stapelde pakken stro op zijn bouwland aan de Smidsweg waren omgevallen. Een ravage bleef over, alle werk was voor niets geweest. Toen hij later op de dag met een wagen vol stro over de N675 tussen Potjes en Nieuwvliet hobbelde, rook hij een vage brandlucht. Toen hij over zijn schouder keek, zag hij tot zijn verbazing dat de-hele la ding in de hens stond. Een onbekend stelletje boefjes had de bindtouwen van de balen stro doorgesneden. Daardoor werd de constructie te wankel en stortte de metershoge toren als een kaartenhuis in elkaar. De kinderen hebben nog geluk ge had, want slechts één enkele strobaal weegt al vijfhonderd AARDENBURG - De Gezamen lijke koorkringen in Zeeland houden op zaterdag 14 novem ber een contactdag in conferen tiecentrum De elderschans in Aardenburg. De dag is bedoeld voor onder meer koyen, dirigen ten en organisten. Het thema is 'Voor elk wat wils, liturgische muziekbeleving voor jong en oud' De composities van Wil lem Vogel staan in alle work shops centraal. Wie bij de dag aanwezig wil zijn, dient zich voor 6 november schriftelijk op te geven. Meer informatie: 0115-452240 of 0117-492116 BRESKENS Karaoke - In cafe De heeren van Amstel in Breskens vindt op 28 augustus vanaf 22.00 uur de t weede lokale vooronde voor de Karaoke Mega Tour plaats. Na deze vooronde volgt er nog één op 23 oktober en dan zijn alle Zeeuwse lokale winnaars be kend. Andere vooronden wer den al gehouden in onder meer Vlissingen en Yerseke. Per plaats gaan drie winaars door naar de halve finale in Zundert, Noord-Brabant. De landelijke eindstrijd in vindt ten slotte plaats in 1999 in Uitgeest. De hoofdpnjs is een reisje naar Cu racao. Winnaars van de lokale strijd krijgen de gelegenheid een cd op te nemen. kilo, waardoor ze gemakkelijk konden worden verpletterd. In België is jaren geleden een land bouwer door een soortgelijk on geluk om het leven gekomen. De pakken stro die nog enigzins compact in elkaar zaten, zijn af gevoerd. Het losse stro ligt op een hoop en daar is niets meer mee te beginnen. De politie hoopt dat ouders hun kinderen manen niet zulke gevaarlijke spelletjes te spelen. Casteleijns is opgelucht dat het goed is af gelopen: „Gelukkig zaten die kinderen er niet onder. Ze had den vast geen idee dat het ge vaarlijk was wat ze aan het doen waren." Op het moment dat Casteleijn deze uitleg gaf, stond hij in de berm van de weg bij de branden de wagen. De politie en de brandweer waren snel ter plek ke om erger te voorkomen. De lading stro was niet meer te red den en moest worden natgehou- den tegen het smeulen. De wa gen moest worden weggesleept Casteleijn bleef ongedeerd. „Ik heb alleen een beetje een droge keel van de rook en ik ben be hoorlijk geschrokken, maar voor de rest heb ik niets", zegt Casteleijn. Het is nog niet dui delijk wat de oorzaak van de brand kan zijn. AARDENBURG - Na- tuurbeschermi ngsvereni- ging De Steltkluut houdt eind augustus en de hele maand september ver schillende excursies. Om te beginnen wordt op 29 augustus in de Markt straat in Aardenburg van 12.00 tot 17.00 uur een na- tuurmarkt gehouden. Vanaf 21.00 uur is er die dag een vleermuizenex- cursie in het Bos van Erasmus. Aan de Zwar- tenhoekse Kreek is het zaterdagmiddag 12 sep tember vanaf 14.00 uur trekvogels kijken. Op 27 september wordt er vanaf 093 0 uur gewandeld in de Clingse bossen. Aan het einde van de maand is er tenslotte nog een uitstap je, namelijk een slikken en schorrenexcursie op het Paulinaschor op 27 september vanaf 14.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 41