Angel uit CAO-conflict Welzijn Voorman allochtone agenten wil discriminatie hoger op agenda PZC Kleurenblinde bij duisternis in voordeel Klep klaar voor superklus Brienenoord Politiechefs pleiten voor straffen en belonen van voetbalvandalen Boer slaat munt uit dwaalmaïs Situatie hartcentrum Dijkzigt is rampzalig Opgedoken tekst in herdruk Achterhuis binnenland Toenadering over punten die eerder tot acties leidden «Omgebracht «Capels meisje (4) misbruikt Aap bijt arts van AAP Man bekent brandstichting azc Ex-CID'er geen detective meer Samenwerking FIOD en ECD Toneelprijs Annemarie Prins Hofvijver protesthaven Zeeland wil van 4 naar 20 van onze redactie binnenland GRONINGEN - Kleurenblin den kunnen beter zien in het donker dan mensen die niet kleurenblind zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijks universiteit Groningen. Het is de eerste keer dat wordt aangetoond dat kleurenblind heid niet alleen nadelen met zich meebrengt, maar ook voordelen. Deze voordelen ver- klaren mogelijk waarom kleu renblindheid in de loop van de evolutie niet is verdwenen. Zo'n 8 procent van de mannen is kleurenblind. Over de oor zaak van dit hoge aantal tastte de wetenschap tot nu toe in het duister. Maar nu onderzoeker dr. S. Verhulst van het Biolo gisch Centrum van de Gro ningse universiteit heeft aan getoond dat kleurenblinden meer zien in het donker, komt de verklaring dichterbij. Ver hulst, zelf kleurenblind, veron derstelt dat kleurenblinden beter in staat zijn voedsel te zoeken en onraad waar te ne men als er maar weinig licht is. Dit zou een voordeel kunnen opleveren. Mogelijk speelt het feit dat mensen in familiegroepen le ven een rol bij het met-ver dwijnen van kleurenblinden. Als groepsdieren zijn mensen in staat te profiteren van el- kaars talenten. In vroeger tij den waren groepen waarin enkele kleurenblinden voorko men misschien succesvoller bij het vinden van voedsel dan groepen zonder kleurenblin den. Volgens Verhulst leiden zijn conclusies wellicht tot een her waardering van kleurenblind heid, een afwijking die vaak als een handicap wordt gezien. Zijn bevindingen hebben ook praktische gevolgen. Piloten mogen bijvoorbeeld niet kleu renblind zijn. Toch zou beter zicht bij nacht misschien voor delen kunnen bieden bij nacht vluchten. Ook meent hij dat nachtwakers beter functione ren als ze in het donker meer zouden zien. ANP van onze redactie binnenland UTRECHT - De werkgevers in de zorgsector en de vakbonden hebben een doorbraak bereikt in het conflict over de CAO Welzijn. Volgens de werkge versorganisatie VOG kan er eind volgende week een onder handelingsresultaat op tafel liggen. Ook de AbvaKabo en CFO tonen zich optimistisch over de onderhandelingen. De vakbonden en de VOG heb ben de afgelopen weken verken nende gesprekken gevoerd over de strijdpunten die voor de zo mervakantie tot vele stakingen e leidden. De CAO Welzijn geldt voor onder meer de kinderop vang, sociaal cultureel werk, maatschappelijk werk, oude renwerk en de jeugdhulpverle ning. In de welzijnssector wer- CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Justitie heeft gisteren officieel bekendgemaakt, dat onderzoek heeft uitgewezen dat het 4-jari ge meisje Whitley uit Capelle aan den IJssel, die twee weken geleden werd ontvoerd en ver moord, seksueel is misbruikt. Het slachtoffertje werd 5 augus tus uit de flat van haar ouders ontvoerd en een dag later dood teruggevonden in het Hitland- bos in Nieuwerkerk aan den IJs sel. Hoe het meisje om het leven is gebracht is nog onbekend. Afgelopen vrijdag werden twee broers als verdachten aange houden. Zij woonden in dezelf de flat als het meisje. GPD ken ongeveer 72.000 mensen. Op 27 en 28 augustus vinden de mogelijk laatste officiële onder handelingen plaats. „Wij hebben een belangrijk be gin gemaakt om tot overeen stemming te komen. Beide par tijen zijn bereid concessies te doen", zei VOG-onderhande- laar H. Strating. Zo zal volgens hem de salarisverhoging onge veer in de pas lopen met die in andere zorgsectoren. Ook voor de VOG belangrijke knelpunten als een moderner salarissysteem liggen binnen handbereik, al dus Strating. Ook is er toenade ring op het gebied van honore ring van groepsleidsters in de kinderopvang en de vaststelling van de groepsgrootte in crèches. Voor de zomer gingen crèche leidsters de straat op uit protest tegen het mislukken van het CAO-overleg. De AbvaKabo is redelijk opti mistisch over het tot nu toe be reikte resultaat. „Maar de voorbereidingen voor nieuwe stakingen gaan gewoon door", aldus een woordvoerster. Vol gens haar zijn de werkgevers de bonden tegemoet gekomen in de gesprekken. „Wij hebben een aantal belangrijke eisen. Voor de vakantie waren die voor de werkgevers absoluut onbe spreekbaar. Nu blijken zij wel bereid daarover te onderhande len", zegt de woordvoerster. De bonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3,75 pro cent en een eindejaarsuitkering van driekwart procent. Op de lonen vanpeuterleidsters willen zij een extra verhoging van 300 gulden per maand, omdat de leidsters minder verdienen dan mensen in vergelijkbare func ties. De nieuwe CAO moet gaan lopen van 1 maai-t 1998 tot en met 31 december 1999. ANP KRIMPEN AAN DE IJSSEL - Dc net naar buiten gereden nieuwe klep voor de Rot terdamse Van Brienenoordbrug staat te pronken voor de verfhal van Hollandia in Krimpen aan de IJssel. De ruim vijftig meter lange en 725 ton zware kolos vervangt dit weekeinde de huidige brugklep, die na acht jaar onver wachts zo bleek te zijn versleten dat ver vanging nodig was. Wegens het inhijsen van het nieuwe negen miljoen gulden kostende brugonderdeel, is het dit weekeinde niet mogelijk via de Van Brienenoordbrug naar het zuiden te rijden. Rijkwaterstaat en politie ver wachten grote verkeersproblemen. Voor bussen en vrachtwagens wordt een rij strook over de oude brug opengesteld. Of de schade aan de nu te vervangen klep is veroorzaakt door het toegenomen ver keer (van 145 duizend naar 220 duizend auto's per dag) of door een verkeerde bouwmethode, is niet duidelijk. foto Ton Borsboom/ANP vrijdag 21 augustus 1998 ALMERE - Een dierenarts van de Stichting AAP in Almere is gisteren met spoed opgenomen in het VU-ziekenhuis in Am sterdam, nadat hij diverse malen was gebeten door een aap. De arts heeft ernstige verwondingen aan handen en armen. De berberaap Sousou viel de dierenarts aan toen deze de qua rantaine-unit had schoongemaakt De deur van de apenkooi bleek niet te zijn vergrendeld- ANP LEEUWARDEN - Een 36-jarige man uit het voormalige Joe goslavië heeft bekend de brand te hebben aangestoken die maandag een groot deel van het asielzoekerscentrum (azc) De Bonkevaart in Leeuwarden verwoestte. De reden van zijn daad is nog onduidelijk De man liep zelf zware verwondingen op bij de brand. Hij ver blijft in het penitentiair ziekenhuis in Schevemngen. Mede bewoners vertelden na de brand, die in de kamer van de ver dachte ontstond, dat de man psychische problemen had. De brand verwoestte een hele vleugel van het asielzoekers centrum. Zeventig bewoners zijn overgebracht naar andere centra. In totaal raakten vijf mensen gewond. ANP DEN HAAG - J. van Vondel, voormalig rechercheur bij de Cri minele Inlichtingendienst (CID) in Haarlem, mag geen detec tive meer zijn. Minister Korthals (Justitie) heeft hem laten weten dat hij de vergunning voor zijn particulier recherche bureau intrekt. Van Vondel voldoet niet meer aande eisen die Justitie stelt aan een particuliere beveiligingsorganisatie. Volgens Korthals bracht de ex-CID 'er ook de goede naam van zijn bedrijfstak in diskrediet. De rechtbank in Den Haag veroordeelde Van Vondel in april tot zes maanden gevangenisstraf. Zij verklaarde bewezen dat de ex-CID'er in 1995 meineed heeft gepleegd ten overstaan van de commissie-Van Traa, de parlementaire enquêtecom missie die opsporingsmethoden van politie en justitie onder zocht. ANP DEN HAAG - De strijd tegen economische en fiscale malver saties krijgt een extra impuls. De Fiscale Inlichtingen- en Op sporingsdienst (FIOD) en de Economische Controle Dienst (ECD) gaan vanaf 1 september hun samenwerking intensive ren. Dat gaat van het uitwisselen van informatie tot het for meren van gezamenlijke opsporingsteams Het hoofd van de FIOD en de directeur van de ECD hebben deze samenwerking gisteren vastgelegd in een convenant. De FIOD beperkt zich in zijn bezigheden tot belastingsfraude. De ECD richt zich op andere economische delicten. Vaak blijken financiële malversaties op beide terreinen te lig gen. Tot nu toe was er wel sprake van enige samenwerking, maar die was vooral incidenteel. ANP AMSTERDAM - De Albert van Dalsumprijs voor het toneel seizoen 1997/'98 gaat naar regisseuse Annemarie Prins voor haar voorstellingen 'Harmoniehof' en 'Waterlanders'. Dit heeft het Amsterdams Fonds van de Kunst, dat deze prijs van 15.000 gulden toekent, gisteren bekendgemaakt Volgens de juiy zoekt Prins steevast het grensverleggend ex periment en speelt zij een voortrekkersrol in het Nederlands Toneel. In Harmoniehof is ze naast regisseuse ook schrijfster en actrice. Burgemeester Patijn van Amsterdam reikt de prijs, samen met nog twaalf andere prijzen van het fonds, op 5 november uit in het Amsterdamse stadhuis. ANP van onze redactie binnenland ZEIST - In de aanpak van voet balvandalisme moeten in de toekomst een lik-op-stuk- beleid en beloning voor goed gedrag centraal staan. Een ver oordeelde die een jaar stadion verbod krijgt, moet doou goed gedrag zijn straf kunnen ver lichten. Dit zei de West-Brabantse plaatsvervangend korpschef P. van Zunderd gisteren namens de Raad van Hoofdcommissa rissen tijdens een overleg tussen overheden, voetbalclubs en de KNVB. De ideeën van de hoofd commissarissen kregen een warm onthaal. Volgens de hoofdcommissaris sen moeten de samenwerkende partijen zich richten op de klei ne groep kwaadwillende sup porters. Agenten moeten de raddraaiers kennen en vooral herkennen. Vervolgens moeten zij aangepakt worden via lik- op-stuk-beleid. Verdienen Er worden diverse maatregelen genomen tegen supportersge- weld. Eén daarvan is een meldingsplicht bij een stadion verbod. Momenteel zijn er 750 stadionverboden uitgevaar digd. Maar er moet ook iets te verdienen zijn voor een gestraf te fan, aldus Van Zunderd. „Je van onze redactie binnenland DEN HAAG - Als dit kabinet werkelijk vaarbelasting in voert, zal een groot aantal ple ziervaartuigen de Hofvijver bij de Tweede Kamer bezetten. Dit dreigement komt van voorzitter G. Beringen van de stichting Aktie Pleziervaartuigen. De vijver kan mooi dienen als winterstalling. Ook in zomer zijn er boten genoeg die daar willen liggen, meent hij. Beringen reageert op berichten dat staatssecretaris Vermeend (Financiën) heeft besloten de invoering van vaarbelasting uit te stellen. In het regeerakkoord wordt de nieuwe belasting aan gekondigd. Een woordvoerder benadrukt dat nooit een jaartal is genoemd. Een werkgroep on derzoekt hoe de belasting het best kan worden ingevoerd. Onlangs haalde de stichting Ak tie Pleziervaartuigen bijna 17.500 handtekeningen van bo ze watersporters op. De vaarbe lasting zou deze regeerperiode 80 miljoen gulden moeten ople veren. ANP kunt een stadionverbod opde len in een voorwaardelijk en on voorwaardelijk deel. Als ie mand zich een half jaar braaf heeft gemeld, zou je het tweede (voorwaardelijke) half jaar kunnen wegstrepen. Zo beloon je goed gedrag." Wat Van Zunderd betreft staat samenwerking van clubs, poli tie, justitie, gemeenten en KNVB centraal, zoals nu ook al is opgenomen in de convenan- ten, die op twee plaatsen na overal zijn afgesloten. Burge meester Opstelten van Utrecht staat achter die afspraak. Hij pleitte vooral voor regionaal overleg tussen alle partijen. „Praten over het aanvangstijd- stip van een wedstrijd kun je niet doen aan de hand van lan delijke criteria." Het ministerie van Volksge zondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft na het overleg het organisatie adviesbureau K+V opdracht gegeven te onderzoe ken op welke wijze de persoons gebonden clubcard (PPC) in het betaalde voetbal kan worden gerealiseerd. Het onderzoek moet duidelijk maken onder welke voorwaar den de PCC bij alle 36 clubs kan worden ingevoerd en welk effect de clubcard heeft op orde en vei ligheid in en rond de stadions. Het onderzoek moet in novem ber gereed zijn. ANP RUURLO - Veehouder G. Klein Bluemink in Ruurlo heeft er sinds dit jaar een zeer winstge vende, alternatieve melkkoe bij. Hij heeft op een stuk landbouwgrond een 10.000 vierkante meter groot maïslabyrint aangelegd. Volwas senen betalen drie gulden entree, kinderen twee gulden. Het labyrint heeft een lengte van 1500 meter. Op 23 en 30 augustus serveert Klein Bluemink op het eindpunt van het labyrint, een open plek midden in de maïs, een ontbijt. Verder staan voor volgende maand nog een piratenmiddag voor de jeugd en een mountainbikewedstrijd op het programma. Tot nu toe passeerden al 4500 bezoekers de kassa. foto Martin Hollering/ANP door Menno Pols DEN HAAG - „Het is een kwes tie van lange adem, maar ik zie wel lichtpuntjes." Moenin Goe dan, voorzitter van hel Secreta riaat Allochtone Leden van de Nederlandse Politiebond, beaamt het bestaan van discri minatie binnen het Nederlandse politiekorps. Onlangs bracht het ministerie van binnenlandse zaken een rapport uit dat ingaat op de vraag waarom zo veel al lochtonen het korps binnen en kele jaren verlaten. Goedan is Surinamer en werkt bij de Rotterdamse politie. Dat korps bestaat voor tien procent uit allochtonen. „Ook in Am sterdam stijgt het percentage allochtonen. Verder worden er bij de politie trainingen gegeven aan leidinggevenden over het omgaan mei mensen uit ver schillende culturen. Maar er gaapt nog wel een kloof tussen de beleidsvoornemens en de werkelijkheid." Het Secretariaat Allochtone Leden houdt ieder jaar een lan delijke bijeenkomst. „Dan ko- men er wel verhalen los over dis criminatie binnen de politie. Sommige allochtone collega's laten merken dat ze er beter te gen kunnen naarmate ze langer bij het korps werken. Ze wen nen er als het ware aan. Maar dat klopt natuurlijk niet. Ze mogen best een grapje maken over mij als persoon, maar niet over Surinamers in het alge meen. Dat pik ik niet. Ik wens als individu beschouwd te wor den", aldus Goedan. De vakbondsman signaleert dat allochtone agenten de 'grapjes' soms over him kant laten gaan. „De opmerkingen zijn niet ac ceptabel, maar sommige colle ga's lachen maar wat mee. om te kunnen overleven.Het rapport van Binnenlandse Zaken advi seert onder meer het geven van weerbaarheidstrainingen aan allochtonen om dit soort situa ties te voorkomen. Chefs Het stuk stelt verder dat het ma ken van racistische opmerkin gen niet beperkt blijft tot de collega's op de werkvloer: ook leidinggevenden bezondigen zich er aan. Goedan bevestigt dit: „De chefs reageren soms niet adequaat. Maar zij komen zelf uit dezelfde cultuur voort en zien vaak het verschil niet tussen een grapje en een racisti sche opmerking." Over de aanbevelingen die het rapport van Binnenlandse Zaken doet (het geven van trai ningen, het opstellen van een gedragscode en het rekening houden met culturele verschil len bij de beoordeling van poli tiemensen) is Goedan sceptisch. „Deze aanbevelingen worden iedere keer weer gedaan, maar dat is niet genoeg. Er moet ook een toetsing komen door het mi nisterie, want de korpsen zelf zullen er niet genoeg prioriteit door Richard Sandee VLISSINGEN - Van de 850 medewerkers bij de politieregio Zeeland zijn er vier van buitenlandse afkomst. Het korps streeft ernaar om twintig allochtonen binnen zijn gelederen te krijgen. Dat zou een afspiegeling zijn van de verhouding allochtonen- autochtonen binnen de Zeeuwse bevolking. Om het streefcij fer te halen, wordt een beleid van positieve discriminatie ge hanteerd: bij gelijke geschiktheid komt een allochtoon eerder in aanmerking voor een baan. Het aantal van vier allochtonen was te laag om mee te werken aan het onderzoek dat gisteren in het nieuws kwam. aan geven." Ook de onderne mingsraden van de verschillen de politiedistricten zouden hun wettelijke mogelijkheden beter moeten benutten, vindt Goe dan. Hoopvol Ondanks alles ziet Goedan de toekomst hoopvol tegemoet. „Er zijn toch kleine veranderin gen ten goede, zoals de trainin gen die nu gegeven worden. Ik zie het glas als halfvol, niet als halfleeg." Hij vergelijkt de situ atie met die van de vrouwen die een aantal jaren geleden bij het korps kwamen. Die hadden het aanvankelijk ook moeilijk maar die zijn nu geaccepteerd. ..Het is een kwestie van lange adem, maar wij geven de moed niet op. We kunnen ook niet meer terug, we zijn nu al te ver gekomen. Maar dat er iets moet veranderen, is duidelijk. J e kunt wel allochtonen aannemen, maar je moet ook zorgen dat die mensen zich binnen de dienst prettig voelen. Anders ben je ze zo weer kwijt." GPD zie ook pagina 4 door Loek Moor ROTTERDAM - Het is slecht ge steld met de hygiëne in het hart centrum van hel Dijkzigtzie- kenhuis in Rotterdam. Binnen het operatiecomplex is de kans op besmetting groot. Ook wordt de privacy van patiëntgegevens structureel geschonden. Door ruimtegebrek zijn vluchtwegen geblokkeerd. Het management van het Aca demisch Ziekenhuis Rotter dam, waaronder Dijkzigt valt, moet zich grote zorgen maken over de kwaliteit van de zorg verlening. Dit staat in een vernietigend ge heim rapport over het thorax centrum waar onder meer open hartoperaties worden verricht. Volgens onderzoeksbureau Draaijer en Partners, dat het rapport in opdracht van het tho raxcentrum schreef, voldoet het centrum op alle fronten abso luut niet meer aan de eisen van deze tijd. Zo is de route die een patiënt naar en van de operatie tafel moet maken volledig in strijd met de eisen. Van sterili teit is nauwelijks sprake, omdat de patiënt door dezelfde gang moet als de vuile goederen. Bo vendien wordt hij direct vanuit het verpleegbed op de operatie tafel gelegd en niet, zoals het hoort, vanuit een steriele voor bereidingsruimte. Er word al jaren, ook via andere rapporten, door de medewer kers geklaagd over de toestand in het thoraxcentrum. Interimanagerdrs. L. Lodewick van het Dijkzigtziekenhuis zegt in een reactie dat de situatie be slist niet onveilig is. „We kun nen het ons niet veroorloven dat een patiënt besmettingsgevaar loopt en doen er dagelijks alles aan om dit te voorkomen." Lodewick beaamt dat het cen trum niet voldoet aan de moder ne eisen. ..Daarom zijn we bezig met nieuwbouwplannen." GPD van onze redactie binnenland AMSTERDAM - Begin volgend jaar verschijnt een nieuwe, aan gevulde versie van dc weten schappelijke uitgave van het Dagboek van Anne Frank, Het Achterhuis. Het Anne Frank Fonds in Basel heeft Liepman in Ziirich toestemming gegeven de zogenoemde kritische editie van Het Achterhuis aan te vul len met de vijf ontbrekende pa gina's. Die doken onlangs op bij een oud-medewerker van de Anne Frank Stichting. Volgens woordvoeder D. Bar- nouw, co-auteur van De Dag boeken van Anne Frank, komen in de nieuwe wetenschappelijke versie ook de 47 regels te staan die Anne Franks vader Otto uit het oorspronkelijke manuscript had geschrapt. Het kan nog ge ruime tijd duren voor ook de po pulaire uitgaven worden aange vuld. De voormalig financieel mede werker van het RIOD C. Suijk, tevens een goede bekende van Anne's vader, kreeg de vijf ont brekende pagina's van Otto Frank kort voor diens overlij den in 1980. „In deze passages zou Anne Frank haargedachten en gevoelens over het huwelijk van haar ouders hebben be schreven. De rijf pagina's vor men een door Anne herschreven passage van de 47 regels, die eerder op verzoek van nabe staanden uit haar oorspronke lijke notities zijn weggelaten", aldus Barnouw. Al eerder verklaarden het RIOD en de Anne Frank Stichting niet te geloven dat Otto Frank de vijf pagina's heeft weggegeven aan Suijk, maar vooral in bewaring hééft willen geven. Volgens het Anne Frank Fonds kan Suijk op geen enkele wijze rechten aan de pagina's ontlenen, omdat de volledige auteursrechten in Ba sel berusten. „Over de vijf pagi na's wordt nog onderhandeld", zegt Barnouw Volgens de RIOD-woordvoerder is 'de ver standhouding met degene die de pagina's nu beheert, zeker niet rijandig'.Over het eigendoms recht van de pagina's bestaat volgens het RIOD geen twijfel. Dat berust bij het Anne Frank Fonds in Basel. Het RIOD pleitte er gisteren voor de vijf pagina's zo snel mo gelijk op de lijst van cultureel erfgoed zetten om te voorkomen dat ze naar het buitenland ver dwijnen. Ook het ministerie van Onderwijs en Cultuur wil het complete manuscript voor Ne derland behouden. ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 3