Puin benut voor dijkversterking Kottervissers zien omzet fors dalen Walsoorden heeft geen strand nodig I Stadshart klopt weer met toren in hervonden glorie Windmolens in het Sloe maken plaats voor grotere broers Rijkswaterstaat doet proef bij Breskens met resten steen en beton Sint Willibrordustoren zeeuwse almanak Weerzin door Harmen van der Werf BRESKENS - Het project Zee weringen van Rijkswaterstaat, dat is opgezet om zwakke dijk- glooiingen te verbeteren, ont- Fietspadennet tot Engeland volgende week in gebruik RETRANCHEMENT - De nieu- jwe Euro coast cycle track, die Engeland met Nederland ver bindt, wordt op zondag 30 au gustus officieel geopend. Vanaf die datum is het mogelijk om per rijwiel vanuit Canterbury (En geland) zonder onderbreking via de Belgische kust Zeeland te bereiken. Een groep Britse lange af standsfietsers, begeleid door een delegatie van de gemeente Canterbury, rijdt de route op 29 augustus feestelijk in. Dat wordt op Belgisch grondgebied omlijst met allerlei activiteiten, zoals helikoptervluchten voor het publiek. De volgende dag is het gezelschap te gast in Ren- tranchement. De gemeente Sluis-Aai'denburg en het waterschap Het Vrije van Sluis lieten het laatste stukje vanaf de grens tot de Zwinstraat in het voorjaar in Retranche- ment asfalteren. Hiermee werd de laatste schakel geplaatst tus sen het Belgische fietspadennet en de vele fietsroutes in Neder land. Ook de zeedijk te Knokke- Heist kreeg een fietspad. De gemeentebesturen van Knokke-Heist, Sluis-Aarden- burg, dorpsraad Retranche- ment en Evenementen Commis sie Retx'anchement, muziek- jgezelschap Apollo en Miss Zwin geven de opening'een feestelijk tintje. Loco-bui'gemeester G. ivan Daele van Sluis-Aarden- burg verricht om 10.00 uur de openingshandeling. popt zich tot een praktijklabo ratorium van nieuwe soorten dijkbekledingen. Na het plan om twee dijkvakken bij het Ver dronken Land van Saeftinge met tweeënhalve meter klei te bekleden in plaats van stenen, staat een volgende praktijk proef op de rails. Bij Breskens wordt een oud stuk dijkglooiing overlaagd met 'puin'. De grondstoffen voor het 'puin', natuursteen en betonblokken, zijn afkomstig uit dijkglooiin- gen langs de Westei'schelde die al zijn vernieuwd. Het is over tollig matei'iaal, waaxwoor Rijkswaterstaat een nieuwe, nuttige bestemming zoekt. Op een dijkvak bij Temeuzen wor- den betonblokken al herge- bx-uikt door die stenen te kante len, waardoor de dijkbekleding twee keer zo dik en zwaar wordt. De proef met het overlagen van een oude dijkglooiing bij Bres kens past in dezelfde hexge- bruik-strategie van Rijkswa- tei'staat. Als het expei'iment slaagt, kan dat ook geld schelen. Het is goedkoper de bestaande dijkbe kleding te laten zitten en oude spullen in plaats van nieuwe te gebruiken. Hamvraag De hamvraag bij de proef, die wordt uitgevoerd met mede werking van de Dierxst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswa terstaat en de Zeeuwse watei'- schappen, is of het puin goed blijft vastzitten aan de oude glooiing. Er wordt gebruik gemaakt van asfalt en beton om de gebi'oken stukken natuxirsteen en beton blokken te 'lijmen'. De nieuwe versterkingstech niek wordt bij Breskens toege past over een lengte van zeshon derd meter. Bovenop de oude stenen glooiing van twintig cen timeter komt een laag van ruim zestig centimeter. De onderzoe kers zijn met name benieuwd of de twee componenten ook bij strenge vorst aan elkaar blijven kleven. Het experiment met groene dijken bij het Verdron ken Land van Saeftinghe wordt volgend jaar uitgevoerd. Het was de bedoeling dit seizoen al een laag klei op twee dijkvak ken aan te brengen, maar dat werd te kort dag, onder meer omdat de juiste sooit klei niet direct beschikbaar was. Rijks waterstaat hoopt in 2004 klaar te zijn met het vernieuwen van te zwakke dijkbekledingen in Zeeuws-Vlaanderen. Het pro ject Zeeweringen, dat zich later ook zal uitstrekken tot de Oos- terschelde en onder meer de IJs- selmeer-kust, moet in 2003 he lemaal afgerond zxjn. door René Hoonhorst WALSOORDEN - Geen zacht zandstrand, geen eettentjes en geen mooi weer, maar dreigende wolken. De zomer leek gister middag alweer op zijn retour, maar het kon de dagrecreanten op de dijk in Walsoorden niet deren. Zij keken naar zeeschepen die door de Bocht van Walsoorden vlak langs de kust voeren, lazen een boek in het gras of visten op kokkels of andere schelpdieren. Een enkeling waagde zich zelfs in zwemkleding in het Westerscheldewater. Hontenisser ondernemers klaagden onlangs nog dat de gemeen te weinig voor de toerist over heeft en bovendien niet laat weten waar vertier te vinden is. Boxxljes dxe verwijzen naar het haven hoofd van Walsoorden zijn ook nexgens te vinden. Maar de echte liefhebbers weten de dijk te vinden: vooral Vlamingen, wat Hon- tenissenaxen die geen zin hebben om 'helemaal' naar het stx'and te i'ijden en een enkele vei'd waalde Duitser. Een paar picknickta fels, wat bankjes en, een beetje afzijdig, een openbaar chemisch toilet zijn tenslotte luxe genoeg om er een paar uurtjes helemaal uit te zijn. En als je wat langer wil blijven, zorg je toch gewoon voor een goedgevulde koelbox of picknickmand foto Peter Nicoiai i doorWout Bareman De opgang van de toren wordt voornamelijk beheerst door duivenpoep. Wie naar boven wil, dient zich welhaast van lieslaarzen te voorzien. Dus maar beneden ge bleven en intensief naar boven gekeken. Om vast te stellen dat de Sint Willibrordustoren in het hart van Temeuzen er na een opknap beurt weer fraai bij staat. Na tijden van top tot teen in de stei gers, is de top van de toren in elk ge val in oude eer hersteld. Binnen kort wordt ook het stadscarillon geïnstalleei'd. Het is een toren zon der kerk, dat wel. De kei'k bezweek jaren geleden onder de beul van de sloper. De toi'en bleef staan, vooi'al omdat-ie bepalend is voor het stadsbeeld van Texueuzen. Een maand of wat geleden ging de wethouder van cultuur van deu r tot deur in de binnenstad. Om de me ning te peilen over de komst van het carillon in de toren. Het kwam hem te staan op een schrobbering van verschillende raadsfracties. Maar de wethouder in kwestie kon de raad wel melden dat de overgrote meerderheid van de omwonenden het klokkenspel gaax-ne verwel komde. Het geklingel van die klok ken - die eerder moesten wijken van het Stadhuisplein - geeft im mers iets knus aan een stadsgedeel te dat in het recente verleden voor namelijk werd afgeschilderd als hét centi-um van drugshandel. Daar werden gebi'uikei's uit België en Noord-Frankiijk door runners op het juiste spoor gezet, om ver volgens de spuiten en de zakjes in de bosjes te deponeren en op de achterbank van de auto hun 'roes' uit te slapen. Het herstel van de toren was ook een beetje het eerherstel van de ou de binnenstad. En dat de homo-or ganisatie COC de toi'en uitriep tot 'het fallus-symbool' van Terneuzen en daarom ludiek behoud bepleit te, ach... dat was een bijkomstig heid. Tactiek De plaatselijke kunstenaar Cees van Langevelde (inmiddels de 65 jaren gepasseerd) werpt zich al eeuwen op als pleitbezorger van de toren. De watertoren, dat andere markante punt van de skyline van Temeuzen, kan hem gestolen wor den. „Laten we wel zijn, dat ding ziet er toch niet meer uit. Scheuren in de ommanteling, verpauperd. Een beproefde tactiek van de ge- meentebestuurdei's ovex-igens. Aanvankelijk ging het met de Wil- libroi'dustoren dezelfde kant op. Laten verpaupei'en, herstelplan nen afkeux-en omdat die veel te duur zouden uitvallen en dus... slo pen." Zover kwam het niet, dankzij ac ties van het bestuur van de stich ting tot behoud van de Willibror- dustoren. „Het geldis op, 'tis over", verzuchtte woordvoerder Hans Vlottes van die club in febmari 1997 nog. Maar zie, de gemeente Terneuzen toonde zich van z'n goe de kant, tastte in de buidel en stelt nu een kleine tien mille per jaar be schikbaar voor onderhoud van de tox-en. En nog eens vijftienduizend gulden voor het carillon. Tja, het blijft altijd nog stukken goedkoper dan het slopen van de toren. Die klus werd vorig jaar nog begroot op anderhalve ton en misschien zelfs meer. Culturele plicht Er bestaan veel plannen voor een nieuwe functie van de toi'en. In combinatie met het oude klooster aan de voet - het huidige water schapsgebouw - wordt vooral ge dacht aan een culturele bestem ming. Maar ook aan winkeltjes is Het 'Klein Vaticaan' werd het Pastersbos in het hart van de oude binnenstad van Terneuzen wel genoemd. Het was een beetje spot tend, verwijzend naar de katholieke enclave rond de toren. Een pas torie, een kerk, een paar rooms-katholieke scholen en een klooster. Wat nu nog rest is de toren, de pastorie en het klooster, het huidige waterschapsgebouw. In 1849 werd er de eerste kerk neergezet. De kerk, opgetrokken in Waterstaatsstijl, was de opvolger van de RK- Hulpkerk die aan het begin van de vorige eeuw in de De Jongestraat, elders in de binnenstad, in een schuur was ingericht. De eerste Willi - brorduskerk werd Patronaatsgebouw toen Willibrorduskerk num mer twee verrees, een schepping van de Noordbrabantse architect J. A Vermeulen. Ingewijd door bisschop Opmans van Breda op 18 maart 1915. Vijftig meter hoog, beeldbepalend en dus onmisbaar. foto's Peter Nicoiai door Harmen van der Werf DEN HAAG - De Nederlandse kottervisserij heeft vorig jaar slecht geboerd. De omzet daalde fors, meldt de afdeling visserij van het Landbouw Economisch Instituut (LEI), en voor het eerst sinds jaren boekte de bedrijfs tak als geheel weer verlies. Ern stiger is, vindt het LEI, dat de kottervloot in 1997 verder is in gekrompen en verouderd. Het LEI onderzoekt elk jaar hoe de zee- en kustvisserij het heeft gedaan. De bedrijfsresultaten van 25 tot 30 procent van de vloot worden uitgeplozen en vervolgens omgeslagen over de hele sector. „Zo krijgen wij een redelijk betrouwbaar beeld", stelt onderzoeker W. Smit. Erg tevreden kan met name de kottervisserij niet zijn over 1997. De besomming (omzet) van de kottei-vloot nam aan zienlijk af: van 608 tot 569 mil joen gulden. Bijna de helft van de kotters schoot in de min. De hele bedrijfstak boekte een ver lies van twee miljoen gulden. Smit relativeert dat laatste cij fer overigens. In de netto-op brengst zijn alle mogelijke kos ten verrekend, tot en met de afschrijvingen op de schepen en het 'loon' van de eigenaren. Smit: „Twee miljoen gulden is op zich niet veel. In 1996 was de opbrengst nog wel positief, maar even goed erg beperkt, acht a negen miljoen gulden." Tongprijzen De daling van de omzet is vol gens het LEI voox-al veroorzaakt door een sterke vermindering van het tongquotum en de slech te garnalenvangsten en -prij zen. Een geluk bij een ongeluk was dat het lagere tongquotum grotendeels is gecompenseerd door een forse stijging van de tongprijzen. Hoewel met name kotteivissers in het zuiden van Nederl and va n die hogere tongprijzen hebben geprofiteerd, signaleert het LEI dat vooral de grote boomkor- kotters (1.501 tot 2.000 pk) uit de zuidelijke havens een minder jaar hadden Smit kan niet zo snel achterhalen waarop die conclusie is gebaseerd. De omzet in de kottervisserij kan van jaar tot jaar sterk ver schillen, omdat de bedrijfstak sterk afhankelijk is van de vis quota die de Europese Unie vaststelt. Daarom vindt het LEI de structurele daling van het aantal schepen en de veroude ring van de vloot ernstiger. Het aantal actieve schepen nam in 1997 verder af; van 437 tot 416. De leeftijd van de kotters is op nieuw gestegen. Voi'ig jaar was 43 procent van de vloot ouder dan tien jaar, in 1990 29 procent. Opvarenden Dat de Nederlandse visserij in krimpt, blijkt ook uit het aantal opvarenden. Tien jaar geleden werkten er nog zo'n drieduizend mensen. „In 1997 is dat aantal voor het eerst onder de tweedui zend uitgekomen", meldt Smit. Helemaal zuiver is die vergelij king niet, omdat veel Neder landse vissers zijn overgestapt op buitenlandse kotters die in handen zijn van Nedei'landers. Het gaat vooral om schepen die zijn omgevlagd naar Duitsland, België en Groot-Brittannië. Hoe lang Nederlandse vissers daar nog van kunnen profiteren, is de vraag. Smit: „De Britse re gering wil vanaf 1 januari 1999 eisen stellen aan onder meer de samenstelling van de beman ning van Britse vissersschepen. De helft moet uit Britten be staan. Ik verwacht dat Neder landse vissers daar tegen in be roep gaan bij de Europese Unie, maar het is een bedreiging. Als Engeland wint. zullen andere Europese landen zeker volgen." Van de achthonderd miljoen gulden omzet die Nederlandse visafslagen vorig jaar behaal den, kwam bijna eenderde voor rekening van (in naam) buiten landse aanvoerder-s. De mosselsector heeft het vorig jaar wel goed gedaan: de omzet steeg daixkzij hogere prijzen van 106 naar 118 miljoen. door Arjan van Westen MIDDELBURG - Acht van de vijftien windturbines aan de Europaweg in het Sloegebied worden vervangen door nieuwe uitvoeringen met een groter vermogen. De nieuwe turbines hebben een hoogte van zestig meter en een vermogen van elk 750 kilowatt. Het gehele pai'k produceert straks 7,2 xnegawatt, genoeg om vierduizend huishoudens van stroom te voorzien. Het project begint binnenkort met de ont manteling van de acht oude tur bines. Delta Nutsbedrijven is voor de bouw van het nieuwe pai'k met Eurowind Energie een joint venture aangegaan, Sloe- wind genaamd. Ir. H. J Bouma, bestuurslid van de Stichting Bevordering Wind energie, zegt dat het oude park zijn tijd heeft gehad. De stich ting had dan ook al lang plan nen om nieuwe turbines te plaatsen. Doordat deze hoger zijn. leveren ze meer energie Omdat de nieuwe turbines ook breder zijn, kunnen niet alle vijftien exemplaren worden vervangen. Zeven oude molens met een lengte van 2 5 meter blij - ven staan. Het hele project kost 15 miljoen gulden, een investe ring die zich pas na minimaal tien jaar terugbetaalt. „Dat kan best langer duren", vexielt Bou ma. Op het moment zijn het volgens Bouma behoorlijk magere windjaren. Recent onderzoek van het KNMI wees uit dat in 1996 en 1997 de wxndproductie tegenviel. De turbines die blij ven staan, zijn volgens Bouma onlangs gerenoveerd en in tech nisch opzicht grondig nageke ken. Met een van de windmolens worden proeven genomen. Bou ma: „We gaan kijken of we met nieuw ontwikkelde i'otorbladen tot een hogere productie kunnen komen." Wanneer de nieuwe turbines worden geplaatst, is nog niet be kend. Bouma: „Momenteel wor den er nog offertes bekeken van aannemers die de fundamenten kunnen aanleggen." Enorme betonblokken moeten er komen waarin de masten van de turbi nes kunnen worden geplaatst. Dat het project doorgaat staat buiten ki j fde gemeen te Gissin gen heeft reeds bouwvergun ningen verstrekt. Fietser breekt been in Terhole TERHOLE - Een 45-jarige fiet ser uit Lamswaarde heeft bij een ongeval in Terhole zijn on derbeen gebroken. Op de kruising Notendijk- Rijksweg N60 verleende een 43- jarige automobilist uit Graauw woensdagnamiddag geen voor rang aan de fietser. Die kwam ten val en liep daarbij een breuk op in zijn onderbeen. De man is naar het ziekenhuis gebracht. gedacht. Bijna tien jaar geleden al pleitte de Bond Heemschut in Am sterdam voor een nieuwe functie van de Willibrordustoi'en. Direc teur drs. J P. J. van der Haagen van die bond: „In een stad waar zo wei nig gebouwen van cultuurhistori sche waarde zijn is het een culturele en morele plicht van de gemeente de toren te bewaren." „De gemeente had de toren gekocht omdat ze hem zo mooi vondZe wil den hem zelfs graag hebben, voor één gulden. En nu hebben ze er nog geen twee kwartjes voor over om hem te houden." Koster De Schep per zei het ruim tien jaar geleden. Maar de gemeente kwam tot inkeer De Willibrordustoren blijft het Pastersbos én de oude binnenstad domineren. Met lichtjes in de kroon en straks een carillon. Een baken voor wie Temeuzen binnenrijdt. En er oog voor heeft natuurlijk. Wij dachten eerlijk gezegd, goede lezer, dat de tijd niet al leen alle wonden heelt maar ook gramschap en weerzin wist. Dat die van Domburg en Westkapelle elkaar niet beminnen, och dat is een ge geven van weleer. Veronder stelden wij. Uit de waarneming van een echtpaar van een van de an dere Walcherse dorpen blijkt dat idee te berusten op een misvatting. Na beklimming van de vuurtoren was het bo venop voluit genieten vanhet uitzicht. Niet alleen dat echt paar ging zich daaraan te buiten, ook een man van mid den dertig en zijn zoontje van een jaar of tien zochten de verten af. Waarbij dit dialoogje werd afgewikkeld: „Kiek voader,wees het jon getje, „di lei noe Domburg." De man, blijkbaar doordron gen van de zekerheid dat wie de jeugd heeft, ook de toe komst beheerstgaf zonder aarzeling zijn karrenvracht vooroordeel en tegenzin door aan de komende generatie: „Dae moe jie me ni kieke. Dae gae j'n öögen me zeere van doe."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 39