niet Schouwse bijstand slinkt Eerste bewoners in hospice Calando PZC Meer aanvragen voor bijdrage in kosten handicap Wie tot vier kan tellen, kan kantklossen zeeland vrijdag 21 augustus 1998 s 17 Vier gewonden bij ongeval Jacht bij Breskens in problemen Katten vergiftigd in Terneuzen Inbreker opgepakt in Kruiningen Kokkelvisserij weer gesloten Drumcorps maakt mini-toer Aantal uitkeringen stabiel ondanks economische groei Excursies Steltkluut Duikers ruimen op onder water Discussieavond Kloetinge over toekomst dorp Vox Jubilaris presenteert nieuwe cd door Maria Evers DIRKSLAND - De officiële opening laat nog even op zich wachten, maar de eerste bewoners zijn inmiddels gearriveerd; in Calando te Dirksland, een opvanghuis voor mensen die zich in hun laatste le vensfase bevinden. Ook terminale patiën ten uit Schouwen-Duiveland kunnen er worden opgevangen. Op initiatief van het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland en in samenwer king met alle zorginstellingen in de regio heeft het verzorgingshuis Calando vorige maand zijn deuren geopend. Calando is een term uit de muziek die wordt gebruikt om. aan het einde van een muziekstuk, heel rustig en nadrukkelijk naar het slot toe te werken. Een toepasselijke naam voor dit opvanghuis dat in de eerste plaats is bedoeld voor opvang van terminale pa tiënten. De hospice staat in een meuwe wijk, de muziekbuurt, niet ver van het Van Weel Bethesda ziekenhuis. Naast terminale pa- tienten. kunnen ook ernstig zieke mensen die een chemokuur in het ziekenhuis moe ten ondergaan, tijdelijk in Calando te recht. Ook mensen die veel verzorging no dig hebben, kunnen er onderdak krijgen. Dat ontlast het thuisfront tijdelijk. Niet altijd is Calando dus het eindstation vpor zijn bewoners. Vrijwilligers In Calando, dat als een woonhuis is inge richt en vier plaatsen telt, kan verregaan de medische zorg worden gegeven. Er is 24 uur per dag gediplomeerd personeel aan wezig. Daarnaast i"s er een grote groep vrijwilligers die meedraait. Aangezien de palliatieve zorg nog in opkomst is en het emotioneel zwaar werk betreft, krijgt het verplegend personeel regelmatig scholing en begeleiding. Ook wordt samengewerkt met de Daniël Den Hoedkliniek en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Calando is een huis dat open staat voor ie dereen, ongeacht geloof, sekse of leeftijd. Het vervult voor de gehele regio van Voor- ne-Putten-Rozenburg, Goeree-Overflak- kee en Schouwen-Duiveland de functie van hospice. Voorop staat de kwaliteit van het leven. Er wordt niet levensverlengend of verkortend gewerkt. Wel worden zo goed mogelijk de pijn en de ongemakken bestreden om de bewoners zo lang moge lijk en zo optimaal mogelijk te laten func tioneren. De bewoners bepalen zelf in grote mate hoe de dagen worden ingevuld Een enke le bewoner neemt meubeltjes van thuis mee, een ander wil graag zijn huisdier bij zich houden. Dat is allemaal bespreek baar. De bewoners hebben de mogelijk heid de partner, een familielid of een goe de vriend te laten logeren. In samen spraakmet de familie wordt veel persoon lijke aandacht aan de bewoners gegeven in een huiselijke sfeer. Calando draait al, maar de officiële opening is in verband met de vakantietij d voorlopig uitgesteld. SINT-PHILIPSLAND - Bij een ongeval op de kruising van de Philipsdam met de provinciale weg N257 zijn donderdagoch tend omstreeks elf uur vier mensen gewond geraaktMet twee ambulances werden zij naar ziekenhuis Lievensberg ge bracht. Daar bleken de verwondingen mee te vallen. De aan rijding, waarbij twee personenauto's betrokken waren, ont stond doordat een 60-jarige inwoonster van Oude Tonge verzuimde voorrang te verlenen aan een 52-jarige man uit Sint-Philipsland. De vrouw uit Oude Tonge raakte bekneld in haar auto en moest door de brandweer worden bevrijd. Beide auto's werden vernield. Dit is de tweede aanrijding in korte tijd op het kruispunt Philipsdam - N257. De politie onder zoekt of de situatie op dat punt verbeterd moet worden. BRESKENS - Reddingsboot de Prinses Margriet moest don derdagmiddag uitvaren om een zeiljacht hulp te verlenen dat met motorproblemen tegen een zandbank ter hoogte van Breskens was gedreven. Na alarm van het Dmuiden Rescue Center was de reddingsboot snel ter plaatse. Het jacht 'Soya- nada' van een inwoner van Amsterdam werd naar Breskens gesleept en bij jachtwerf Standfast ondergebracht TERNEUZEN - In de omgeving van het Schuberthof in Ter- neuzen zijn de laatste weken verschillende katten vergiftigd. De dierenarts kon nog twee dieren van de dood redden. KRUININGEN - Op verdenking van inbraak in de kantine van de camping in Kruiningen is donderdagnacht even na vier uur een 40-jarige man aangehouden. De politie werd ge waarschuwd door iemand die de man zag rondscharrelen in de kantine van de camping in Kruiningen. Toen de politie ar riveerde zagen zij de man nog net weghollen. De dief kon na een achtervolging in zijn kraag gegrepen worden Hij was in het bezit van inbrekerswerktuigen en de buit van de inbraak YERSEKE - De kokkelvisserij op de Westerschelde is al weer gesloten. De afgelopen maandag zijn de schepen de Wester schelde opgegaan en donderdag is voorlopig de laatste visdag geweest. Zoals het er nu uitziet zal de kokkelvisserij op de Westerschelde twee weken stil liggen. De schelpen zijn nog te klein en in de visjes zitten nog vrij veel planktonresten, waar door de kwaliteit niet optimaal is. De schelpen zitten wel propvol vis. De schelpen worden van binnenuit aangemaakt De verwachting is dat ze de komende weken wel zullen groei en, juist omdat er zo veel vis in zit. De visserij op de Wadden zee, waar het gros van de kokkels vandaan komt, gaat wel ge woon door. MIDDELBURG - Blue Spint Drum Bugle Corps uit Mid delburg maakt komend weekeinde een muzikale toer langs de plaatsen Renesse, Ossenisse en het Belgische Wommelgem. Vrijdagavond start de mini-tour op het kerkplein van Renes se, waar het corps samen met twirlteam 'The flushing girls' om negen uur een concert geeft. Dit optreden wordt voorafge gaan door een parade door het centrum, Zaterdag overdag vindt doorlopend een repetitie plaats op camping 't Mussenist in Ossenisse. Na 's avonds Wommelgem te hebben aangedaan keert het corps zondag terug naar Ossemsse voor een nieuwe repetitiedag. De oefeningen dienen als voorbereiding op de nationale drum corps kampioenschappen op 26 september. Hospice Calando in Dirksland. foto PieterHonhoff door Peter van den Belt ZIERIKZEE - Bi jstandsgerech tigden op Schouwen-Duiveland profiteren niet van de economi sche groei in Nederland en de daarmee samenhangende da ling van de werkloosheid. Het aantal mensen dat in 1997 van een bijstandsuitkering moest rondkomen, is nauwelijks min der dan het jaar ervoor. Dit blijkt uit het beleidsverslag '97 van de afdeling sociale zaken van de gemeente Schouwen- Duiveland. Gemiddeld kregen 553 mensen in 1997 maandelijks een bij standsuitkering. Wethouder D. van der Wekken van sociale za ken geeft verschillende redenen waarom het aantal verstrekte -uitkeringen tegen de verwach tingen in stabiel blijft. „We heb- AARDENBURG - Natuurbe schermingsvereniging De Stelt kluut houdt eind augustus en de hele maand september verschil lende excursies.Op 29 augustus wordt in de Marktstraat in Aar denburg van 12.00 tot 17.00 uur een natuurmarkt gehouden. Vanaf 21.00 uur is er die dag een vleermuizenexcursie in het Bos van Erasmus. Aan de Zwarten- hoekse Kreek is het zaterdag middag 12 september vanaf 14.00 uur trekvogels kijken. Qp 27 september wordt er vanaf 09.30 uur gewandeld in de Clingse bossen. Op 27 septem ber is er een slikken- en schor renexcursie op het Paulina- schor vanaf 14.00 uur. KORTGENE - Duikvereniging Nehalennia houdt op zondag 20 september in de jachthaven Delta Marina in Kortgene haar jaarlijkse actie 'Duik Holland schoon'. Naast het opruimen van de ha ven wordt informatie gegeven over de onderwater wereld. Voor duikers met een brevet is er tevens de mogelijkheid een 'helmduik' te maken. ben relatief veel mensen in het bestand met een lage opleiding en dat zijn niet de mensen die snel aan het werk komen. Deze groep heeft door een gebrek aan scholing of trainmg een grote afstand tot de arbeidsmarkt en is moeilijk te bemiddelen. Deze beperkingen moeten we eerst wegnemen, maar daar gaat een tijd overheen. Bovendien heeft Schouwen-Duiveland ook rela tief veel langdurig werkelozen. Naast de reguliere bijstandsuit kering, verstrekt de gemeente waar nodig ook extra bijdragen in onvoorziene kosten. In 1997 werd voor een totaalbedrag van ruim een half miljoen gulden aan deze zogenaamde bijzonde re bijstand verleend. Dit zijn ex tra uitkeringen zoals huursub sidie (238.000 gulden) of bijdragen in medische hulp (54.000 gulden) of scholing. Het aantal aanvragen voor huur subsidiebedroeg 1760. Een stij ging van 67 in vergelijking tot 1996. Leningen De Gemeentelijke Kredietbank werd bij de herindeling in 1997 voor het eerst bij sociale zaken ondergebracht. Per 1 januari 1997 stonden er 182 leningen uit, tot een totaalbedrag van ruim 556.000 gulden. Van die le ningen werden er in 1997 64 in zijn geheel afgelost, maar daar stonden 67 nieuwe leningen te genover. Het uitstaande bedrag was op 31 december van het vo rig jaar nagenoeg gelijk. Intern kreeg de afdeling sociale zaken te maken met een achter stand in de werkzaamheden. De problemen rond de herindeling, de invoering van een nieuw computersysteem en van nieuw beleid waren hiervan de oor zaak. De tijdelijke inzet van uit zendkrachten bracht maar deels uitkomst voor de proble men. Een van de gevolgen van de drukte op de afdeling was dat de sociale recherche, die moet con troleren of een uitkering terecht wordt verstrekt, weinig huisbe zoeken kon afleggen. Volgens wethouder Van der Wekken is de controle inmiddels weer op het niveau van 1996. Vijfmaal werd vorig jaar proces-verbaal opge maakt omdat er sprake was van fraude. Dat leverde uiteindelijk een besparing op de uitkeringen op van dik tien mille. KLOETINGE - Inwoners van Kloetinge worden door het col lege van burgemeester en wet houders van de gemeente Goes uitgenodigd om eens van ge dachten te wisselen over de toe komst van hun dorp. Uitgangs punt voor de discussie is de nota Goes 2030, waarin het college in grote lijnen de toekomstplan nen voor de gemeente heeft ge schetst. Dit najaar spreekt de gemeenteraad zich uit over dat stuk. De avond, in dorpshuis Amici- tia aan de Schimmelpenninck- straat, begint om 19.00 uur. Het eerste half uur is er ruimte om persoonlijke vragen te stellen aan de aanwezige bestuurders. Daarna vindt er een groepsdis cussie plaats. Na de pauze wordt verder ge praat in kleinere groepjes, die bestaan uit inwoners, raadsle den en leden van het college. Voorafgaand aan deze avond spreekt het college met de Ver eniging Dorpsbelangen Kloe tinge. Van dit gesprek wordt tij dens de discussieavond verslag gedaan. REDACTIE NOORD-ZEELAND Oude Haven 41 Postbus 80 4300 AB ZIERIKZEE Tel: (0111)454647 Fax: (0111)454659 e-mail: redzzee@pzc.nl W.J. van Dam (chef) P. van den Belt M. E. M. Hitzert P. Kleemans A. Molengraaf A.M.L. Pankow P.B. Godrie (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax:(0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl door Peter van den Belt ZIERIKZEE - Steeds meer mensen op Schouwen-Duive land doen een beroep op de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). In 1997 werden op het gemeentehuis in Zierikzee 1295 aanvragen ingediend voor een bijdrage in de kosten die een handicap met zich meebrengt. In 1996 waren dat er nog 942, een stijging derhalve van onge veer 36 procent. De cij fers staan in het deze week gepubliceerde beleidsverslag 97 van de afdeling sociale zaken. Volgens wethouder D. van dei- Wekken vloeit de groei van het aantal aanvragen vooral voort uit een betere voorlichting van zijn afdeling. „Steeds meel mensen weten de weg naar de gemeente te vinden. In 1997 hebben we gericht voorlichting gegeven in verzorgings- en be jaardentehuizen. Zo n middag levert altijd weer nieuwe aan vragen op." De meeste aanvragers hadden behoefte aan aanpassingen van keukens, badkamers of toilet ten of wilden een bijdrage voor het installeren van een lift. On geveer 57 procent van de begro ting van bijna 800.000 gulden werd aan deze woonvoorzienin gen besteed. De overige 43 pro cent ging naar de leefvoorzie- ningen Hieronder vallen bijvoorbeeld rolstoelen en bij dragen voor aangepast vervoer Rolstoelen De eigen bijdrage die tot en met 31 december 1996 nog voor sommige voorzieningen werd gevraagd, werd afgeschaft. WVG-aanvragers die tot die da tum een eigen bijdrage hadden betaald, kregen dat geld weer terug. Dit kostte de gemeende vorig jaar ruim 72.000 gulden. Vanaf 1996 huurt de gemeente overigens zelf geen rolstoelen meer. maar is Schouwen-Duive land ertoe overgegaan rolstoe len te kopen om ze vervolgens in bruikleen te geven bij de men sen die ze nodig hebben. Vorig jaar werd daar een bedrag van 1.428.000 gulden voor vrijge maakt. Deze uitgave volgde op die van 748.000 gulden in 1996. De gemeente is tot het kopen van rolstoelen overgegaan omdat onderzoek van het Sa menwerkingsverband Welzijn Oosterschelderegio heeft uitge wezen dat dit op langere termijn goedkoper is. Per 1 januari van 1997 kon er op het gemeentehuis in Zierikzee ook een invalidenparkeerkaart worden aangevraagd. Deze kaart is vorig jaar aan 83 perso nen verstrekt. ZIERIKZEE - Op initiatief van het Comité Schouwen-Duive land van de Stichting Woord en Daad wordt zaterdagavond 24 oktober een zang- en orgel avond gehouden in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Tijdens de zangavond presenteert het op tredend koor Vox Jubilans zijn nieuwe cd. Vox. Jubilans is een hervormde gemengde zangvereniging uit Waddinxveen. Het koor telt 150 leden en staat onder leiding van Pieter Stolk. In de ruim 53 jaar van zijn bestaan bracht het koor verschillende lp's en cd's uit. Jaarlijks verzorgt Vox Jubilans talloze concerten in den lande, waaronder het traditionele kerstconcert op de morgen van tweede kerstdag in De Doelen in Rotterdam. Het koor maakte in 1992 een toemee door de Verenigde Sta ten en Canada. Drie jaar latei- toerde het gezelschap door Tsje chië. Een trip naar Zuid-Enge- land is in voorbereiding. De koor- en samenzang in de Nieu we Kerk in Zierikzee wordt be geleid door organist Peter Ei lander Hij is de vaste organist van de Eben-Haezerkerk in Apeldoorn. Bekendheid Doel van de avond is om het werk van de stichting - hulpver lening aan Derde-Wereldlan den - meer bekendheid te geven. Ds. L. D Burger uit Stad aan het Haringvliet zorgt voor de opening en sluiting Woord en Daad-bestuurslid J. Dankers vertelt over het werk van de stichting. De zang- en orgel avond begint om 19.30 uur Op het programma staan lied- en psalmbewerkingen van de hand van Vox-Jubilansdirigent Pie ter Stolk. door Ali Pankow Wie het breed heeft, laat het breed hangen', luidt het gezegde. Dat klopte met de praktijk: een rijke vrouw in klederdracht droeg een breed klos- kant aan haar fraaie sliertmuts, een vrouw met minder geld moest het met een smaller kantje doen. Kloskant was duur, heel duur. Geen wonder, zelfs een ervaren kantkloster deed maanden over het klossen van een el kant en toor een rijk versierde sliermuts was wel drie el nodig. Hoe vaker het motief, meestal een bloem- of boomblad, werd herhaald, hoe goedkoper. Kant waarin het motief slechts twee- of driemaal per el terug komt, geldt als het meest kostbare. Kenners spreken dan ook van 'één bloe- mers', 'drie bloemers of 'vijf- of negen bloemers' kloskant. Kantklossen kent een rijke historie. Deze handwerktechniek werd al aan het einde van de Middeleeuwen toege past in de kloosters. De nonnen waren er zeer bedreven in. Op speciale scholen werd de techniek onderwezen. Een techniek, die overigens niet al te breed werd uitgedragen, wellicht om de ex clusiviteit van deze handwerksoort te waarborgen. Dat is lange tijd zo geble ven en zelfs nu blijft het moeilijk een deskundige lerares te vinden, die het klossen van de traditionele motieven kan overdragen. Toch is kantklossen met de tijd meege gaan. Er is echter een groot verschil tus sen de eigentijdse toepassing van deze techniek en het klossen van het kant, zoals dat bij de klederdracht werd toe gepast. Hobby „Vroeger was het voor de kantklossers hard werken voor wat zuur verdiend geld. Nu is het een hobby waar velen voldoening aan beleven", zegt Thea Koster uit Zierikzee. Zij is één van die eigentijdse beoefenaarsters, maar haar fascinatie voor het kantklossen vond zijn oorsprong in de folklore. Haar grootmoeder in Nieuwerkerk droeg de Schouwse klederdracht. Vooral dat foto Pieter Honhoff rijke voorwaarde bij het beoefenen van deze techniek en goede ogen zijn een pre. Immers op de minitieus uitgewerk te patronen staan duizenden stipjes. Die stipjes geven aan waar de spelden geprikt moeten worden en de plaats van de spelden is weer bepalend voor het weven van het bedoelde motief. Statussymbool In de textielkamer van het gemeente museum in Zierikzee wordt deze zomer specifiek aandacht besteed aan de kle derdrachtmutsen. Ook hier komt dui delijk naar voren dat het kloskant gold als statussymbool. Het kant voor de mutsen werd vooral in Beveren ge maakt. Het Beverse kant kende een af wijkende maat: zeventig centimeter per el in plaats van de gebruikelijke tachtig centimeter. Basis van de mutsen was tule. De zogenaamde bodem van de muts, de ronding op het hoofd, werd ge maakt van Lierse kant. Dat werd niet apart geklost, maar op het tule gebor duurd. In hedendaagse hobbyclubs worden tal van patronen geklost Kerstmotieven zijn zeer gewild voor de opsiering van wenskaarten bijvoorbeeld. Thea Kos ter legt zich daar ook op toe. Ze is trouw lid van de Kantkloskring in Zierikzee en ze volgt elk jaar enkele workshops. Een eigentijdse hobby, maar haar grote wens blijft ooit nogeens drie el traditio nele kant zelf te klossen om haar Schouwse dracht echt compleet te kun nen maken. Thea Koster: ...concentratie en een paar goede ogen... kant langs de sliermuts die oma zon dags droeg, vond Thea als twaalfjarig meisje zo prachtig. De herinnering daaraan speelde onge twijfeld mee toen ze destijds besloot een cursus kantklossen te gaan volgen bij het centrum voor sociaal-cultureel werk De Lichtboei. De vonk sloeg over. Ze volgde jarenlang de cursussen in het clubhuis en kreeg in Middelburg ook enige tijd les in het klossen van de tradi tionele motieven Haar docente moest om gezondheidsredenen afhaken en Thea heeft voor dat specifieke klos- werk nog geen nieuwe deskundige ge vonden. Toch hoopt ze de sliertmuts die ze zelf bezit, nogeens van een zelf gemaakt kloskant te voorzien. Nu zit er een rand machinaal gemaakte kant aan en dat is voor een echte liefhebster toch niet je ware. In het klossen van de moderne motieven is Thea zeer bedreven. Ieder een, die tot vier kan tellen, kan het le ren, volgens haar. Er wordt immers steeds met vier klossen gewerkt, onaf hankelijk van hoeveel klosjes er totaal ook aan het werk zitten. Kantklossen is simpel gezegd een luxe manier van we ven. De klossen worden per paar van links naar rechts gelegd. Eén paar aan de linkerkant en de rest aan de rechter zij de. De klosj es één en twee liggen in de linkerhand en de klosjes drie en vier in de rechter. De linnenslag-techniek gaat als volgt klos twee gaat over drie, dan klos twee over één en klos vier over drie en dan klos twee over drie. Het paar klossen dat van links naar rechts gaat is het 'lopend paar' en de andere zijn de 'staande paren". Concentratie lijkt toch ook een belang-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 35