Extra agenten in centrum Goes Hersengym onder de Beuze Kottervissers zien omzet fors dalen Stadshart klopt weer met toren in hervonden glorie Windmolens in het Sloe maken plaats voor grotere broers Na oproep burgemeester om geweld in weekeinden te beteugelen Sint Willibrordustoren zeeuwse almanak Weerzin zeeland vrijdag 21 augustus 1998 Joor René Schrier GOES - De politie zet voortaan nachts in het weekeinde meer nensen in de Goese binnenstad in. De aanleiding daartoe is een brief van de Goese burgemees- ler drs. D. J. van der Zaag, waarin hij pleit voor meer jlauw op straat. fon der Zaag doet verder in een jrief aan de Vereniging Horeca- jelangen een beroep op de be- Irijven om hun invloed uit te oe- 'enen om het 'zinloze geweld' op itraat een halt toe te roepen. De aantasting van de openbare >rde en de onrust in nachtelijk Goes in de weekeinden in het al- [emeen en de gebeurtenissen in iet weekeinde van 25 op 26 juli n het bijzonder, zijn voor de mrgemeester aanleiding ge veest om contact op te nemen net de politie en de horeca. Hij loet een 'dringend beroep' op listrictschef J. Eckhardt van de lolitie om een zodanige plan ting op te zetten dat er zes poli- iemensen beschikbaar zijn 'oor alleen de ordehandhaving n het centrum van Goes. Creatief )e politie heeft al op de kwestie ngespeeld. antwoordt inspec- eur H. R. Radojewski: „We ha- en zo veel mogelijk alles uit de :ast om aan die wens te voldoen. )at betekent minimaal vijf of es mensen in de binnenstad. )at aantal is ook afhankelijk an zaken als ziekte en vakan- ïe. Wat dat betreft zitten we nu ven in een moeilijke periode." lij legt uit dat het vooral een ;westie is van creatief zijn met ilauw. Radojewski voegt er aan oe dat het niet gaat ten koste an andere politiezaken: „Als er Bts is, trekken de mensen met 'n allen naar één punt." Vol- ens de politie-inspecteur rordt de extra inzet wel ge waardeerd. De mensen op straat rijgen positieve reacties, onder ïeer vanuit de horeca, a zijn schrijven aan de hore- aondernemers doet Van der Zaag een beroep op hun mede werking: „Het tumult op straat heeft echter heel vaak een begin in een etablissement, reden waarom ik ook u vraag uw in vloed aan te wenden om het zin loze geweld een halt toe te roe pen. U kunt dat onder meer doen door uw huisregels toe te passen, die gelden voor een ge zellig verblijf in uw gelegen heid." Voorzitter B. Ooijen van de ho- recavereniging legt uit dat zijn leden bereid zijn medewerking te verlenen, maar dat dit niet eenvoudig is. De problemen doen zich vooral op straat voor en de horecaondernemers kun nen daar lang niet altijd invloed op uitoefenen In de bedrijven zelf zijn weinig problemen, voegt hij er aan toe. Ooijen kan zich niet aan de indruk onttrek ken dat er ook mensen naar Goes komen die er doelbewust op uit zijn problemen te veroor zaken. Dat zijn volgens hem lang niet altijd de klanten van de Goese horeca. De brief van de burgemeester is al wel besproken door de leden van de Vereniging Horecabelan- gen en zal ook beantwoord wor den. Daarnaast wijst Ooijen er op dat er een commissie bezig is die bekijkt welke maatregelen in Goes moeten worden geno men. Hij verwacht daar binnen twee maanden een rapportage van. Ooijen is tevreden over de extra inzet van de politie in het weekeinde, zowel in uniform als in burger. Het effect daarvan is volgens hem goed te merken. door Peter van den Belt ZIERIKZEE - Temidden van winke lend publiek en een enkele toerist wordt op de koopavonden in het historische centrum van Zierikzee ook nog wel eens diep gepeinst. Dat gebeurt vooral wan neer de plaatselijke schaakclub de de cimeters hoge stukken van stal heeft gehaald. Onder de Beuze in Zierikzee is in het diagonale steentjespatroon een vier kant uitgespaard. Van de 32 zwarte en 32 witte velden die daarin zijn neerge legd, wordt op donderdagavonden in de maanden juli en augustus fanatiek ge bruik gemaakt. Tussen zeven en negen uur kan wie dat wil een partijtje schaak komen spelen. Niet alleen tegen een willekeurige op ponent, maar ook tegen de klok. Want om zoveel mogelijk mensen de kans te geven deel te nemen, is per persoon maar zeven minuten bedenktijd be schikbaar. Voor een doorgewinterde speler een zee van tij d, maar voor een huisschaker kan dat volgens schaakclubvoorzitter Jo- han Hoogstrate nog wel eens een pro bleem zijn. „Het zijn vooral de jongeren die willen spelen. Die hebben kennelijk minder schroom." Reclame Schaakclub Zierikzee schaakt al zo'n twintig jaar onder de Beuze. Vroeger met zelfgemaakte houten stukken en vloertegels, maar tegenwoordig met plastic modellen van zo'n halve meter hoog. Hoogstrate: „Het is een beetje re clame voor de vereniging. Soms houd je er een nieuw lid aan over of een nieuwe deelnemer aan de zomercompetitie die op maandag wordt gespeeld. Of je hebt verrassende ontmoetingen. Zo was hier vorige week een gezin uit Bergen op Zoom. Daar was een meisje bij dat in haar leeftijdsklasse kampioen van Ne derland is. Dat zijn toch leuke dingen." De voormalige secretaris van de club, H. Uil, was een van de volwassenen die gisteren met de stukken sleepte. Hij verloor zijn partij, omdat hij in tijd nood zijn dame weggaf. „Het is toch an ders spelen dan op het normale bord. Ik hoop tenminste dat ik met kleinere stukken niet zo veel fouten maak." Volgende week donderdag staan de grote stukken voor de laatste keer dit j aar opgesteld onder de Beuze foto Pieter Honhoff door Harmen van der Werf DEN HAAG - De Nederlandse kottervisserij heeft vorig jaar slecht geboerd. De omzet daalde fors, meldt de afdeling visserij van het Landbouw Economisch Instituut (LEI), en voor het eerst sinds jaren boekte de hedrijfs- tak als geheel weer verlies. Ern stiger is, vindt het LEI, dat de kottervloot in 1997 verder is in gekrompen en verouderd. Het LEI onderzoekt elk jaar hoe de zee- en kustvisserij het heeft gedaan. De bedrijfsresultaten van 25 tot 30 procent van de vloot worden uitgeplozen en vervolgens omgeslagen over de hele sector. „Zo krijgen wij een redelijk betrouwbaar beeld", stelt onderzoeker W. Smit. Erg tevreden kan met name de kottervisserij niet zijn over 1997. De besomming (omzet) van de kottervloot nam aan zienlijk af: van 608 tot 569 mil joen gulden. Bijna de helft van de kotters schoot in de min. De hele bedrijfstak boekte een ver lies van twee miljoen gulden. Smit relativeert dat laatste cij fer overigens In de netto-op brengst zijn alle mogelijke kos ten verrekend, tot en met de afschrijvingen op de schepen en het 'loon* van de eigenaren. Smit: „Twee miljoen gulden is op zich niet veel. In 1996 was de opbrengst nog wel positief, maar even goed erg beperkt, acht a negen miljoen gulden." Tongprijzen De daling van de omzet is vol gens het LEI vooral veroorzaakt door een sterke vermindering van het t ongquotum en de slech - te garnalenvangsten en -prij zen. Een geluk bij een ongeluk was dat het lagere tongquotum grotendeels is gecompenseerd door een forse stijging van de tongprijzen. Hoewel met name kottervissers in het zuiden van Nederland van die hogere tongprijzen hebben geprofiteerd, signaleert het LEI dat vooral de grote boomkor- kotters (1.501 tot 2.000 pk) uit de zuidelij ke havens een minder jaar hadden. Smit kan niet zo snel achterhalen waarop die conclusie is gebaseerd. De omzet in de kottervisserij kan van jaar tot jaar sterk ver schillen, omdat de bedrijfstak sterk afhankelijk is van de vis quota die de Europese Unie vaststelt. Daarom vindt het LEI de structurele daling van het aantal schepen en de veroude ring van de vloot ernstiger. Het aantal actieve schepen nam in 1997 verder af: van 437 tot 416. De leeftijd van de kotters is op nieuw gestegen. Vorig jaar was 43 procent van de vloot ouder dan tien jaar, in 1990 29 procent. Opvarenden Dat de Nederlandse visserij in krimpt, blijkt ook uit het aantal opvarenden. Tien jaar geleden werkten er nog zo'n drieduizend mensen. „In 1997 is dat aantal voor het eerst onder de tweedui zend uitgekomen", meldt Smit. Helemaal zuiver is die vergelij king niet, omdat veel Neder landse vissers zijn overgestapt op buitenlandse kotters die in handen zijn van Nederlanders. Het gaat vooral om schepen die zijn omgevlagd naar Duitsland, België en Groot-Brittannié. Hoe lang Nederlandse vissers daar nog van kunnen profiteren, is de vraag. Smit: „De Britse re gering wil vanaf 1 januari 1999 eisen stellen aan onder meer de samenstelling van de beman ning van Britse vissersschepen. De helft moet uit Britten be staan. Ik verwacht dat Neder landse vissers daar tegen in be roep gaan bij de Europese Unie, maar het is een bedreiging. Als Engeland wint, zullen andere Europese landen zeker volgen." Van de achthonderd miljoen gulden omzet die Nederlandse visafslagen vorig jaar behaal den, kwam bijna eenderde voor rekening van (in naam) buiten landse aanvoerders. De mosselsector heeft het vorig jaar wel goed gedaan: de omzet steeg dankzij hogere prijzen van 106 naar 118 miljoen. door Wout Bareman De opgang van de toren wordt voornamelijk beheerst door duivenpoep. Wie naar boven wil, dient zich welhaast van lieslaarzen te voorzien. Dus maar beneden ge bleven en intensief naar boven gekeken. Om vast te stellen dat de Sint Willibrordustoren in het hart van Terneuzen er na een opknap beurt weer fraai bij staat. Na tij den van top tot teen in de stei gers is de top van de toren in elk ge val in oude eer hersteld. Binnen kort wordt ook het stadscarillon geïnstalleerd. Het is een toren zon der kerk, dat wel. De kerk bezweek jaren geleden onder de beul van de sloper. De toren bleef staan, vooral omdat-ie bepalend is voor het stadsbeeld van Terneuzen. Een maand of wat geleden ging de wethouder van cultuur van deur tot deur in de binnenstad. Om de me ning te peilen over de komst van het carillon in de toren. Het kwam hem te staan op een schrobbering van verschillende raadsfracties. Maar de wethouder in kwestie kon de raad wel melden dat de overgrote meerderheid van de omwonenden het klokkenspel gaarne verwel komde. Het geklingel van die klok ken - die eerder moesten wijken van het Stadhuisplein - geeft im mers iets knus aan een stadsgedeel te dat in het recente verleden voor namelijk werd afgeschilderd als hét centrum van drugshandel. Daar werden gebruikers uit België en Noord-Frankrijk door runners op het juiste spoor gezet, om ver volgens de spuiten en de zakjes in de bosjes te deponeren en op de achterbank van de auto hun 'roes' uit te slapen. Het herstel van de toren was ook een beetje het eerherstel van de ou de binnenstad. En dat de homo-or ganisatie COC de toren uitriep tot 'het fallus-symbool' van Terneuzen en daarom ludiek behoud bepleit te, ach... dat was een bijkomstig heid. Tactiek De plaatselijke kunstenaar Cees van Langevelde (inmiddels de 65 jaren gepasseerd) werpt zich al eeuwen op als pleitbezorger van de toren. De watertoren, dat andere markante punt van de skyline van Terneuzen, kan hem gestolen wor den. „Laten we wel zijn, dat ding ziet er toch niet meer uit. Scheuren in de ontmanteling, verpauperd. Een beproefde tactiek van de ge meentebestuurders overigens. Aanvankelijk ging het met de Wil librordustoren dezelfde kant op. Laten verpauperen, herstelplan nen afkeuren omdat die veel te duur zouden uitvallen en dus... slo pen." Zover kwam het niet, dankzij ac ties van het bestuur van de stich ting tot behoud van de Willibror dustoren. „Het geld is op, 'tis over", verzuchtte woordvoerder Hans Vlottes van die club in februari 1997 nog. Maar zie, de gemeente Terneuzen toonde zich van z'n goe de kant, tastte in de buidel en stelt nu een kleine tien mille per jaar be schikbaar voor onderhoud van de toren. En nog eens vijftienduizend gulden voor het carillon. Tja, het blijft altijd nog stukken goedkoper dan het slopen van de toren. Die klus werd vorig jaar nog begroot op anderhalve ton en misschien zelfs meer. Culturele plicht Er bestaan veel plannen voor een nieuwe functie van de toren. In combinatie met het oude klooster aan de voet - het huidige water schapsgebouw - wordt vooral ge dacht aan een culturele bestem ming. Maar ook aan winkeltjes is Het 'Klein Vaticaan' werd het Pastersbos in het hart van de oude binnenstad van Terneuzen wel genoemd. Het was een beetje spot tend, verwijzend naar de katholieke enclave rond de toren. Een pas torie, een kerk, een paar rooms-katholieke scholen en een klooster. Wat nu nog rest is de toren, de pastorie en het klooster, het huidige waterschapsgebouw. In 1849 werd er de eerste kerk neergezet. De kerk. opgetrokken in Waterstaatsstijl, was de opvolger van de RK- Hulpkerk die aan het begin van de vorige eeuw in de De Jongest raat. elders in de binnenstad, in een schuur was ingericht. De eerste Willi- brorduskerk werd Patronaatsgebouw toen Willibrorduskerk num mer twee verrees, een schepping van de Noordbrabantse architect J. A Vermeulen. Ingewijd door bisschop Opmans van Breda op 18 maart 1915. Vijftig meter hoog, beeldbepalend en dus onmisbaar. foto's Peter Nicolai door Arjan van Westen MIDDELBURG - Acht van de vijftien windturbines aan de Europaweg in het Sloegebied worden vervangen door nieuwe uitvoeringen met een groter vermogen. De nieuwe turbines hebben een hoogte van zestig meter en een vermogen van elk 750 kilowatt. Het gehele park produceert straks 7,2 megawatt, genoeg om vierduizend huishoudens van stroom te voorzien. Het project begint binnenkort met de ont manteling van de acht oude tur bines. Delta Nutsbedrijven is voor de bouw van het nieuwe park met Euro wind Energie een joint venture aangegaan, Sloe- wind genaamd. Ir. H J Bouma. bestuurslid van de Stichting Bevordering Wind energie, zegt dat het oude park zijn tijd heeft gehad. De stich ting had dan ook al lang plan nen om nieuwe turbines te plaatsen. Doordat deze hoger zijn, leveren ze meer energie. Omdat de nieuwe turbines ook breder zijn, kunnen niet alle vijftien exemplaren worden vervangen. Zeven oude molens met een lengte van 25 meter blij ven staan. Het hele project kost 15 miljoen gulden, een investe ring die zich pas na minimaal tien jaar terugbetaalt. „Dat kan best langer duren", vertelt Bou ma. Op het moment zijn het volgens Bouma behoorlijk magere windjaren. Recent onderzoek van het KNMI wees uit dat in 1996 en 1997 de windproductie tegenviel. De turbines die blij ven staan, zijn volgens Bouma onlangs gerenoveerd en in tech nisch opzicht grondig nageke ken. Met een van de windmolens worden proeven genomen. Bou ma: „We gaan kijken of we met nieuw ontwikkelde rotorbladen tot een hogere productie kunnen komen." Wanneer de nieuwe turbines worden geplaatst, is nog niet be kend. Bouma: „Momenteel wor den er nog offertes bekeken van aannemers die de fundamenten kunnen aanleggen." Enorme betonblokken moeten er komen waarin de masten van de turbi nes kunnen worden geplaatst. Dat het project doorgaat staat buiten ki j fde gemeente Vlissin- gen heeft reeds bouwvergun ningen verstrekt. Fietser breekt been in Terhole TERHOLE - Een 45-jarige fiet ser uit Lamswaarde heeft bij een ongeval in Terhole zijn on derbeen gebroken. Op de kruising Notendijk- Rijksweg N60 verleende een 43- jarige automobilist uit Graauw woensdagnamiddag geen voor rang aan de fietser. Die kwam ten val en liep daarbij een breuk op in zijn onderbeen. De man is naar het ziekenhuis gebracht. gedacht. Bijna tien jaar geleden al pleitte de Bond Heemschut in Am sterdam voor een nieuwe functie van de Willibrordustoren. Direc teur drs. J. P. J. van der Haagen van die bond: „In een stad waar zo wei nig gebouwen van cultuurhistori sche waarde zijn is het een culturele en morele plicht van de gemeente de toren te bewaren „De gemeente had de toren gekocht omdat ze hem zo mooi vond. Ze wal den hem zelfs graag hebben, voor één gulden. En nu hebben ze er nog geen twee kwartjes voor over om hem te houdenKoster De Schep per zei het ruim tien jaar geleden. Maar de gemeente kwam tot inkeer. De Willibrordustoren blijft het Pastersbos én de oude binnenstad domineren. Met lichtjes in de kroon en straks een carillon. Een baken voor wie'Terneuzen binnenrijdt. En er oog voor heeft natuurlijk Wij dachten eerlijk gezegd, goede lezer, dat de tijd niet al leen alle wonden heelt rriaar ook gramschap en weerzin wist Dat die van Domburg en Westkapelle elkaar niet beminnen, och dat is een ge geven van weleer. Veronder stelden wij. Uit de ivaameming van een echtpaar van een van de an dere Walcherse dorpen blijkt dat idee te berusten op een misvatting. Na beklimming van de vuurtoren was het bo venop voluit genieten van het uitzicht. Niet alleen dat echt paar ging zich daaraan te buiten, ook een man van mid den dertig en zijn zoontje van een jaar of tien zochten de verten af. Waarbij dit dialoogje werd afgewikkeld: Kiek voader," wees het jon getje, „di lei noe Domburg." De man, blijkbaar doordron gen van de zekerheid dat wie de jeugd heeft, ook de toe komst beheerst, gaf zonder aarzeling zijn karrenvracht vooroordeel en tegenzin door aan de komende generatie: Dae moe jie me ni kieke. Dae gae j'n öögen me zeere van doe."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 33