Puin benut bij aanpak van dijken PZC Jan Gideonse en Krijn Coppoolse winnen ringrijden Slokje heilig water tegen infecties Verbod op gebruik van levend aas deert Zeeuwse sportvissers weinig Spirituele Sociëteit Cursussen zeeland b 18 Breskens proefterrein bruggroep volwassenen vrijdag 21 augustus 1998 door Harmen van der Werf BRESKENS - Het project Zee weringen van Rijkswaterstaat, dat is opgezet om zwakke dijk- glooiingen te verbeteren, ont popt zich tot een praktijklabo ratorium van nieuwe soorten dijkbekledingen. Na het plan om twee dijkvakken bij het Ver dronken Land van Saeftinge met tweeënhalve meter klei te bekleden in plaats van stenen, staat een volgende praktijk proef op de rails. Bij Breskens wordt een oud stuk dijkglooiing overlaagd met 'puin'. De grondstoffen voor het 'puin', natuursteen en betonblokken, zijn afkomstig uit dijkglooiin- gen langs de Westerschelde die al zijn vernieuwd. Het is over tollig materiaal, waarvoor Rijkswaterstaat een nieuwe, nuttige bestemming zoekt. Op een dijkvak bi] Temeuzen wor den betonblokken al herge bruikt door die stenen te kante- Nieuwe weg in Middelburg heet Brandenburglaan MIDDELBURG - De nieuwe weg in Middelburg, waaraan Proverko Bouwgroep zestig wo ningen gaat bouwen, krijgt de naam Brandenburglaan. Dat hebben burgemeester en wethouders besloten na advies van de commissie straatnaam- geving. De nieuwe weg vanaf de Nieuwenhovenseweg in weste lijke richting maakt een lus om te ontsluiten op de Generaal Ei- senhowerlaan. Na de aftakking gaat de weg verder in zuidelijke richting om met een lus opnieuw aan te sluiten op de Nieuwenho venseweg iets ten noorden van de kruising Nieuwenhovense- weg/Prooijenseweg en de Na- dorstweg. len, waardoor de dijkbekleding twee keer zo dik en zwaar wordt. De proef met het overlagen van een oude dijkglooiing bij Bres kens past in dezelfde herge- bruik-strategie van Rijkswa terstaat. Als het experiment slaagt, kan dat ook geld schelen. Het is goedkoper de bestaande dijkbekleding te laten zitten en oude spullen in plaats van nieu we te gebruiken. De hamvraag bij de proef, die wordt uitgevoerd met mede werking van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswa terstaat en de Zeeuwse water schappen, is of h'et puin goed blijft vastzitten aan de oude glooiing. Er wordt gebruik ge maakt van asfalt en beton om de gebroken stukken natuursteen en betonblokken te 'lijmen'. Strenge vorst De nieuwe versterkingstech niek wordt bij Breskens toege past over een lengte van zeshon derd meter. Bovenop de oude stenen glooiing van twintig cen timeter komt een laag van ruim zestig centimeter. De onderzoe kers zijn met name benieuwd of de twee componenten ook bij strenge vorst aan elkaar blijven kleven. Het experiment met groene dij ken bi] het Verdronken Land van Saeftinghe wordt volgend jaar uitgevoerd. Het was de be doeling dit seizoen al een laag klei op twee dijkvakken aan te brengen, maar dat werd te kort dag, onder meer omdat de juiste soort klei niet direct beschik baar was. Rijkswaterstaat hoopt in 2004 klaar te zijn met het vernieuwen van te zwakke dijkbekledingen in Zeeuws-Vlaanderen. Het project Zeeweringen, dat zich later ook zal uitstrekken tot de Oosterschelde en onder meer de IJsselmeer-kust, moet in 2003 helemaal afgerond zijn. doorSjaak Janse MIDDELBURG - Jan Gideonse en Krijn Coppoolse zijn de grote winnaars geworden van het ringrijden tijdens de tweede folkloristische dag in Middel burg. In zes banen streden 192 ringrijders om de prijzen. Het grote doel voor deze dag is het winnen van het bronzen beeldje van Koningin Beatrix. Om dit beeldje te winnen moe ten de rij ders van de eerste twin tig ringen er minimaal zeven tien steken en vervolgens de laatste tien ringen insteken. Achtentwintig rijders deden dit en het was Jan Gideonse van de afdeling Gapinge die uiteinde lijk als winnaar uit de bus kwam. Jan Gideonse mag zo doende het bronzen beeldje van Koningin Beatrix, dat hij ook al in 1993 en 1996 won, voor één jaar op zijn schoorsteen zetten. De tweede beker van prinses Ju liana was voor Paul van den Broeke eveneens van de afde ling Gapinge. Simon de Pagter uit Koudekerke won de derde wisselbeker van wijlen prinses Wilhelmina. Albert de Visser won de vierde beker voor Boy Vader die de vijfde beker won. De overige tien wisselbekers waren voor Dennis Willeboord- se (6e), Jan Jobse (7e), Krijn Coppoolse (8e), Andre van Mal- degem (9e), Diana Wisse (10e), Peter de Vos (11e), Erik Leen- dertse (12e), Sjaak Janse (13e), Cees Langebeeke (14e) en Adrie Brasser won de 15e beker. Tinnen bord Naast de vijftien wisselbekers zijn er ook drie wisselbekers voor de meest gestoken ringen. Twaalf ringrijders staken alle dertig te steken ringen en moch ten gaan kampen om het tinnen bord van oud ZRV-voorzitter Simon Lous. Krijn Coppoolse uit Gapinge stak de kleinste ring van tien millimeter en won zodoende dit tinnen bord, de tweede plaats was voor Chris de Visser uit Domburg én Sjaak Janse uit Souburg won de derde beker. Lou Willemse, Cor Janse, Simon de Pagter, Kees Lange beeke, André van Maldegem, Paul van de Broeke, Erik Leen- dertse, Rens Hoebeke en Edwin Dellebeke waren de andere rij ders die dertig ringen staken, maar geen wisselbeker hiervo wonnen. Naast de vijftien wisselbeke waren er nog in elke baan beke te winnen in de kleine fina waarvoor de mensen in aanme king kwamen die uit de een twintig beurten minder dan z ventien ringen staken. Deze b kers gingen naar Edward Di gemanse en Christel Provoost baan één, in baan twee wonn Jolanda Markusse en Dingem de Visser. Jaap Vos en Tanny Pagter wonnen in baan drie. baan vier won Leo Wabeke Jan Willem Minnaard. Al Krijger en Ad Janse wonnen baan vijf en in baan zes wonn Marcel van de Broeke en Lien ke Reijnierse. Naast de erepr zen voor het steken van de ri gen waren er ook nog prijz voor de mooist versierde paz den. Bij de trekpaarden was h mooist versierde paard v Carin Francke voor Diana W: se en Peter Dekker. Bij de ande paarden was het mooist versie de paard van Renate van Voorde voor Anita Jasperse Rianne Francke. BORSSELE Vierdaagse - De Sportverer ging Borssele houdt van 31a gustus tot en met 4 september haar thuisplaats een avondvie daagse. Deelnemers kunn wandelen over een afstand v. 5 of van 10 kilometer, en fiets over 10, 15 of 25 kilometer p dag. De start vindt telke plaats om 18.30 uur vani 'Troyehonk' aan de Troyeweg KRABBENDIJKE Taptoe - De Oranjeverenigi: Krabbendijke heeft voor zate dag 29 augustus haar jaarlijk taptoe georganiseerd. Van acht uur 's avonds treden ac tereenvolgens op: het Tamboe en Trompetterkorps Ahoy i Rotterdam, The Black Nigl Drum en Bugle Corps uit Grav send in Engeland en de Sho^ band IJmuiden Harmonie IJmuiden. Voor het begin van optredens maken alle korps een kleine ronde door het doi De taptoe begint om 20.00 u op het sportpark aan de Nie landestraat in Krabbendijke. Bernadette de Smit in de ban van de bedevaart doorlngrid Huibers GOES - Zwak, ziek en misse lijk het water in met de hoop er herboren weer uit te komen. In het Franse Lourdes levert dat elk jaar hartverscheurende ta ferelen op. Maar ook in dichter bij huis gelegen bedevaarts plaatsen zoeken talloze gelo vigen met de rozenkrans in de hand hun heil. Zo bezoekt de Goese Bernadette de Smit elk jaar het Belgische Banneux. „Was het niet een achtjarig meisje, Mariëtte, dat Maria daar gezien heeft?" De Smit rommelt in een grote stapel folders. Het duurt even voor dat ze het goede boekje tevoor schijn trekt. „Zie je wel, Mariëtte", wijst ze op een een voudige illustratie van een klein meisje dat op haar knie- en zit voor een verlichte Ma- riafiguur. Aan Mariëtte, een meisje van eenvoudige komaf, is Maria volgens de overleve ring acht keer verschenen. Het huis van De Smit hangt zo vol platen en schilderijtjes dat een kruisbeeldje nog niet zo één, twee, drie gevonden is. Toch hangen er wel drie, vlak naast elkaar op de schoor steen. Ook Maria pronkt op het dressoir, naast plastic flessen met bedevaartswater. Wijwatervaatjes „Dit water komt uit het Duitse Kevelaer." Een simpele witte fles met schroef dop, gevuld met heilig water. „Ik vul er mijn wijwatervaatjes mee. Die gebruik ik om een kruisje mee te slaan als ik opsta of naar bed ga." Ook neemt ze wel eens een slokje om een dreigende ziekte of infectie af te weren. De Smit kan zich het leven zonder het katholieke geloof niet voorstellen. Ze is groot ge bracht met kerkbezoek - elke zondag drie keer - en dat heeft ze altijd volgehouden. Als ik 's zondags door ziekte of wat dan ook de kerk moet over slaan, mis ik echt wat. Een zondag zonder preek geeft me een raar gevoel." Haar eigen kinderen laat ze vrij in hun keuze voor het geloof. „Ze mo gen van mij zelf beslissen of en wanneer ze mee naar de kerk gaan." Sinds twee jaar is De Smit pro pagandist van Caritas Ban neux Bisdom Breda. Dat bete kent dat ze in haar eigen stad Goes zoveel mogelijk mensen enthousiast probeert te maken voor de jaarlijkse door het bis dom georganiseerde bede vaart. „Best lastig", vindt ze. „Het animo neemt toch wat af. Ouderen willen nog wel, maar jonge mensen kun je niet meer zo makkelijk voor een bede vaart interesseren." Wonderen Zelf gaat De Smit altijd met de bus op bedevaart. „Lopen?" Daar moet ze smakelijk om la chen. Dan serieus: „Twee jaar geleden heb ik in Beauraing in België mijn enkel zwaar ver stuikt. Ik wou tijdens een be devaart daar een foto nemen en toen heb ik me verstapt.Ze heeft er nog steeds last van. „Het is eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld. Ik bezeer me tijdens een bedevaart waar je alleen maar beter van zou moeten worden." De Smit wil dolgraag een keer naar Lourdes. „Heus niet al leen omdat ik net als het her derinnetje dat Maria in Lourdes zag verschijnen ook Bernadette heet." Het zijn meer de verhalen over de won deren die in Lourdes zouden gebeuren die haar aanspreken. „Het lijkt me heel mooi om dat eens met mijn eigen ogen te zien. Als ik ooit wat geld win, is een reis naar Lourdes het eerste wat ik zou doen." De bedevaart naar Banneux vertrekt zondag 6 september 's ochtends om 6.30 uur. Berna dette de Smit verstrekt inlich tingen. Bernadette de Smit propageert de bedevaart naar Banneux. foto Willem Mieras door Richard Sandee MIDDELBURG - De Spirituele Sociëteit start in september met een uitgebreid cursusaanbod in Middelburg. Ook staan er diver se workshops en thema-avon den op het programma. De on derwerpen van alle activiteiten houden op één of andere manier verband met 'het hogere'. Daarbinnen past eveneens de spirituele 'tour de chant' waar mee op 20 september de aftrap voor het nieuwe seizoen wordt gegeven. Hiervoor hebben de initiatiefnemers van de Socië teit, het echtpaar Van Kaker- ken, de zangeres Lenny Kuhr uitgenodigd naar de Middel burgse Stadsschouwburg. Vreemd Op het eerste gezicht lijkt het misschien wat vreemd dat deze zangeres komt opdagen op een spirituele avond, maar niets is minder waar. In 1987 is ze met haar cd 'Quo Vadis' het spiritue le pad ingeslagen, en ze is daar sindsdien niet meer van afgewe ken. Ook Kuhrs nieuwste pro gramma, 'Ter wille van...' past volgens de Sociëteit in deze lijn. De Spirituele Sociëteit, die in 1995 in Breda werd opgericht, opereert voor het tweede jaar in Zeeland. Omdat er in het eers jaar veel animo was voor de er ge cursus die werd gegeve 'Praktische filosofie en spirit aliteit', is het aanbod nu uitg breid met twee nieuwe cursu sen, en enkele lezingen. 1 nieuwe cursussen heten 'Spil tuele droomverklaring' en 'S crale dansen op het Aramese o ze vader'. Eén van de lezing' gaat over het fenomeen graa cirkels. De verschillende b eenkomsten vinden behalve de Stadsschouwburg plaats het Wijkcentrum Zuiderbak aan de Rentmeesterlaan in Mi delburg. Voor meer informat 0416-391323. Wie als volwassene opnieuw wil gaan leren, krijgt in de bruggroep volop de kans om oude kennis op te halen en uit te breiden Je ontdekt wat je kunt en welke vervolgmogelijkheden er zijn Veel aandacht voor studievaardïgheid en sociale vaardigheden. Natuurlijk is leren werken met de computer een onderdeel van het programma Afgestemd op mensen zonder mavo-diploma of hoger. Goes 12 uur per week vanaf de derde week van september 100,- voor een heel jaar vergoeding voor kinderopvang mogelijk Regionaal Opleidingen Centrum Zeeland Instelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie vraag de brochure! Stuur onderstaande bon op in enveloppe zonder postzegel naar: ROC Zeeland, vestiging Oosterschelde College, Antwoordnummer 705, 4460 WB Goes Of bel (0113) 23 11 70 r informatie over de bruggroep ZEELAND Fietspadennet tot Engeland volgende week in gebruik RETRANCHEMENT - De nieu we Euro coast cycle track, die Engeland met Nederland ver bindt, wordt op zondag 30 au gustus officieel geopend. Vanaf die datum is het mogelijk om per rijwiel vanuit Canterbury (En geland) zonder onderbreking via de Belgische kust Zeeland te bereiken. Een groep Britse lange af standsfietsers, begeleid door een delegatie van de gemeente Canterbury, rijdt de route op 29 augustus feestelijk in. Dat wordt op Belgisch grondgebied omlijst met allerlei activiteiten, zoals helikoptervluchten voor het publiek. De volgende dag is het gezelschap te gast in Ren- tranchement. De gemeente Sluis-Aardenburg en het waterschap Het Vrije van Sluis lieten het laatste stukje vanaf de grens tot de Zwinstraat in het voorjaar in Retranche- ment asfalteren. Hiermee werd de laatste schakel geplaatst tus sen het Belgische fietspadennet en de vele fietsroutes in Neder land. Ook de zeedijk te Knokke- Heist kreeg een fietspad De gemeentebesturen van Knokke-Heist, Sluis-Aarden- burg, dorpsraad Retranche- ment en Evenementen Commis sie Retranchement. muziek gezelschap Apollo en Miss Zwin geven de opening een feestelijk tintje. Loco-burgemeester G. van Daele van Sluis-Aarden- burg verricht om 10.00 uur de openingshandeling. Vox Jubilans presenteert cd ZIERIKZEE - Op initiatief van het Comité Schouwen-Duive- land van de Stichting Woord en Daad wordt zaterdagavond 24 oktober vanaf 19.30 uur een zang- en orgelavond gehouden in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Tijdens de zangavond presen teert het optredend koor Vox Ju bilans zijn nieuwe cd. Vox Jubilans is een hervormde gemengde zangvereniging uil Waddinxveen. Het koor telt 150 leden en staat onder leiding van Pieter Stolk. Jaarlijks verzorgt Vox Jubilans talloze concerten in den lande, waaronder het tra ditionele kerstconcert op de morgen van tweede kerstdag in De Doelen in Rotterdam. De koor- en samenzang in de Nieu we Kerk in Zierikzee wordt be geleid door organist Peter Ei lander. Hi] is de vaste organist van de Eben-Haezerkerk in Apeldoorn. Veel hengelaars gebruiken bij de jacht op snoek en snoekbaars al kunstaas in plaats van levende aasvis. foto Pieter Honhoff door Piet Kleemans ZIERIKZEE - Bij de Nederlandse Vereni ging ter Bescherming van Dieren is het be richt met gejuich ontvangen. Onder hen gelaars zijn de meningen verdeeld over het vandaag van kracht geworden verbod op het gebruik van levend aas in de sport visseri j. Het verbod, uitgevaardigd door het mi nisterie van Landbouw, Visserij en Na tuurbeheer. zat er al een tijdje aan te ko men. Toch is het bij de Deltafederatie, die de belangen van sportvissers in het zuid westen van Nederland behartigt, hard aangekomen. „Wij voelen ons overrom peld", zegt federatievoorzitter A van Overveld. Hoewel hij ook zijn twijfels heeft over nut en noodzaak van de maat regel zit het Van Overveld vooral dwars dat de leden van de Deltafederatie het nieuws uit de krant moeten lezen „We hadden het tijdig willen weten, zodat we onze leden ook tijdig op de hoogte hadden kunnen brengen." Voor het verbod op zich kan Van Overveld begrip opbrengen „Al sporen wij onzele- den altijd aan om zo humaan mogelijk te vissen. Ik vraag me alleen af hoe ze het verbod denken te controleren." Dat is niet zo lastig, laat voorlichter T. van der Molen van het ministerie van LNV weten. Het kan in één moeite door met de controle op de visvergunning. De hengel hoeft er niet voor uit het water. De hengelaar moet im mers iets bij zich hebben waarin hij de aasvis levend kan houden. Dat de Deltafederatie zich overvallen voelt, noemt Van der Molen 'overdreven'. „Er wordt al jaren over gepraat. Het had al veel eerder ingevoerd kunnen zijn. Vis sen met levend aas is gewoon maatschap pelijk niet meer aanvaardbaar." Niet alleen de regionale politie contro leert, maar ook de 'vliegende brigades', het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de Algemene Inspectie Dienst (AID). Hengelaars die het verbod aan hun laars lappen, wacht een boete, die kan op lopen tot maximaal vijfduizend gulden. Hoe hoog die controles op de prioriteiten lijst van de politie staan, wil een woord voerder ervan niet kwijt. „We gaan voor- lopig geen extra controles houden. Kunstaas C. van Schelven van de Schouwse hengel sportvereniging Oosterschelde - waarvan de leden ook in de Zierikzeese gracht en het Kaaskenswater vissen - ligt niet wak ker van het verbod. „De meeste mensen die in de gracht vissen gebruiken kunst aas. Het speelt op Schouwen-Duiveland niet zo. We hebben hier maar weinig bin- nenviswater.Hetzelfde geldt voor Wal cheren en de Bevelanden. In Zeeuws-Vlaanderen wordt volgens E. P. Strobbe van hengelsport vereniging De Lustige Hengelaar Groot Eiland, resi derend in Heikant, nog veel gevist op bin nenwater. Het overgrote deel van de hen gelaars gebruikt daarbij kunstaas. „Ik vind het prachtig dat het verboden is le vende aasvis te gebruiken. Ik erger me dood als ik zie hoe zo'n viske aan een draad geregen wordt en hoe het dan heen een weer gesmeten wordt." Dierenmishandeling Bij de dierenbescherming is het feest. „Er is nu een einde gekomen aan één van de ergste vormen van dierenmishandeling", jubelt M. Bleijenberg van het Landelijk Buro Dierenbescherming in een persbe richt. Daarin wordt het gebruik van le vende aasvis omschreven als 'het doodmartelen van vissen'. Bleijenberg: „Het unieke aan dit verbod is dat regering en parlement nu ook laten zien dat zij oog hebbën voor het welzijn van de vis."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 30