Actie komt Clinton heel goed uit PZC Ambtenaar ziet bijklussen zitten PZC feiten en meningen 2 Bombardementen leiden aandacht af van Lewinsky-crisis Spierballen Decibels Soedan al jaren genoemd als terroristensponsor 21 augustus 1948 Scholier met handicap krijgt rugzakje mee vrijdag 21 augustus 1998 door John Wanders De militaire acties van de VS tegen Afghanistan en Soedan komen op het moment waarop Clinton de groot ste crisis uit zijn loopbaan doormaakt. Zijn naaste adviseurs oefenden de laat ste dagen druk op hem uit zijn vakantie te onderbreken, teneinde de politieke crisis die is ontstaan na de bekentenis over zijn relatie met Monica Lewinsky te bezweren. Het Witte Huis had schreeuwende be hoefte aan een eigen nieuwsverhaal om de obsessieve aandacht in de Ameri kaanse media voor de zaak-Lewinsky af te leiden. Een poging tot terugkeer naar 'business as usual' bleek voor Clinton in tijden van persoonlijke cri ses vaker een goede verdediging. Minister William Cohen van Defenisie verwierp desgevraagd elke suggestie dat de Amerikaanse aanvallen van gis teren mede werden uitgevoerd om de aandacht af te leiden van het Lewins- ky-schandaal. ..Het enige motief voor deze aanvallen was de bescherming van Amerikaanse burgers." Cohen zei overigens dat het niet zozeer om wraakacties ging als wel om 'acties van zelfverdediging'. Enigszins in tegen spraak met die stelling was zijn uit spraak dat de aanvalsacties van giste ren beschouwd mogen worden als een boodschap van Amerika 'dat er voor terroristen geen enkel veilig toe vluchtsoord zal zijn'. De bestookte in stallatie in Khartoem was volgens het Pentagon onder meer een productiefa ciliteit voor het dodelijke zenuwgas VX. De Republikeinse senator Arlen Spec ter uit Pennsylvania, lid van de Se naatscommissie voor Internationale Veiligheid, zei dat hij het gekozen mo ment voor de aanvalsacties op zijn minst dubieus vond. „Ik ben voorstan der van harde actie tegen terroristen, maar er moet wel een goede bewijs grond zijn voordat je tot actie overgaat. Ik las vanochtend dat de president naar een middel zocht om de aandacht af te leiden van zijn huidige problemen. Ik ben bereid hem in dit geval het voor deel van de twijfel geven, maar ik ver lang wel een gedetailleerd antwoord op de vraag waarom deze militaire acties juist vandaag moesten plaatsvinden. Want ik verzeker u dat die vraag over de hele wereld zal worden gesteld." Ook senator Dan Coats uit Indiana, lid van de Senaatscommissie voor de Strijdkrachten, gaf blijk van zijn scep sis over de 'timing' van de militaire ac ties in Soedan en Afghanistan. De Republikeinse leider Newt Ging rich, 'Speaker' van het Huis van Afge vaardigden, sprak daarentegen zijn onvoorwaardelijke steun uit voor Clin tons besluit om toe te slaan. „Het mo ment was goed. De actie was goed." Ook andere prominente Republikei nen, zoals senator John McCain uit Arizona, weigerden op voorhand te ge loven in een scenario dat in de VS popu lair wordt aangeduid met het begrip 'WagtheDog'. Dat begrip verwijst naar de titel van een eerder dit jaar door Hollywood uitgebrachte film over een presidentieel adviseur die een nepoor- log construeert om de aandacht van de media af te leiden van een seksschan daal rond de Amerikaanse president en een jonge padvindster. GPD <mmmmm*. f. doorFrans van den Houdt De Soedanese minister van Binnen landse Zaken Rahim Hoessein ontkende gisteren dat de door de VS ge bombardeerde fabriek in Khartoem iets van doen heeft met de productie van chemische wapens. Het zou gaan om een farmaceutisch bedrijf. Het militaire regime in Khartoem mag ontkennen dat het complex werd ge bruikt door terroristen, Soedan wordt al jaren genoemd als sponsor van inter nationaal terrorisme. Voor de Verenig de Staten was dat in 1993 reden om het land te plaatsen op haar zwarte lijst van landen als Cuba, Iran, Irak, Libië, Syrië en Noord-Korea. Soedan werd toegevoegd vanwege haar intensieve relaties met een breed scala aan Palestijnse en radicale isla mitische groeperingen, die volgens de VS bases in Soedan hebben. Daaronder ook een groep van Osama bin Laden. Verondersteld wordt dat via zijn afde ling in Soedan de ingrediënten voor de bommen buurland Kenia en Tanzania zijn binnengesmokkeld. Egypte beschuldigde Khartoem er in 1993 van militaire adviseurs uit Iran in het land te hebben toegelaten om mos lim-militanten uit diverse landen te trainen, met het doel om de diverse niet-islamitische regimes in de regio aan te vallen en omver te werpen. In augustus 1994 werd in een apparte ment in Khartoem de op dat moment meest gezochte terrorist Carlos 'De Jakhals' gepresteerd, die zich daar al enige tijd had opgehouden. Soedan werd een jaar later opnieuw genoemd als de schuilplaats van drie terroristen De Verenigde Staten hebben bij hun acties tegi vermeende terroristische doelen in Soedan i Afghanistan de schijn tegen. Geen toescho wer zal de idee kunnen onderdrukken, dat Clinton zi spierballen wil laten zien om de aandacht af te leidi van zijn hormonen. Zelfs niet nu ook Clintons Repub] keinse tegenspelers de aanvallen steunen. Geen waa nemer zal nalaten vragen te stellen over de hardhe van de aanwijzigingen, dat de bestookte doelen de Ve enigde Staten rechtstreeks in gevaar dreigden te bre: gen. Binnen het internationale recht is geen ruimte vo het Amerikaanse geweld. De aanslagen tegen Amerikaanse doelen in Kenia i Tanzania toonden opnieuw de kwetsbaarheid van i wereldgemeenschap. Er is geen internationaal instr ment om terrorisme te bestrijden. De Verenigde Nati zijn te log en te verdeeld om kordaat op te treden. D blijkt in lokale brandhaarden als Kosovo. Tegen h veelkoppige monster terreur zijn de VN zeker kansloc Zijn de Amerikaanse acties blinde uithalen van een g tergde reus of gecontroleerde pogingen om terreur voorkomen? Alleen voor het laatste kan na de gruwel) in Kenia en Tanzania enig begrip zijn. FBI-agenten zijn in Nairobi druk bezig om op en rond de plaats van de aanslag te zoeken naar sporen die kunnen leiden naar de daders. Washington geeft als reden voor de aanvallen van gisteren dat ze daarmee herhaling van dit soort taferelen wil voorkomen. foto Sayyid Azim/AP die betrokken waren geweest bij een - mislukte - aanslag op president Moe barak van Egypte in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Later werden Soedanese diplomaten in de Verenigde Staten verdacht van be trokkenheid bij plannen om het hoofd kwartier van de Verenigde Naties in New York op te blazen. Voor de VS waren alle beschuldigingen tegen Soedan begin 1996 aanleiding om alle diplomaten uit het land terug te trekken en haar ambassade in Khar toem te sluiten. GPD De slotmanager van Schiphol spreekt. Nede land siddert. De nationale luchthaven, h vlaggenschip van de mobiliteit, dreigt aan h eind van dit jaar opnieuw tegen geluidsgrenzen aan lopen. Het vervolg is voorspelbaar: De vervoerslobl zal de trom roeren, de politiek aarzelen, de milieubew ging knarsetanden. En dan volgt een onvervalst polde compromis. Een mix van maatregelen en zoethoudei Uit de hoge hoed komen technische hoogstandjes die geluidshinder nog wat beperkenEen enkele vlucht m een oud, al te luidruchtig vliegtuig uit de Derde Were wordt geweerd. De critici wordt een brede maatschaj pelijke discussie over mobiliteit belooft. Dan moet< binnenlandse vluchten wijken, en kijkt men nog w aandachtiger naar de uitbreidingsmogelijkheden v£ kleine vliegvelden. Als dat allemaal niet helpt, wordt de geluidsnormen opgerekt. Hoe dan ook, de resultan zal zijn dat Schiphol rustig verder groeit. In dit spel zijn alle partijen belachelijk. Het gekrei van de vervoerslobby klinkt niet overtuigend. Schiph wordt door het voortdurende gekrakeel wel een he vreemde zakenpartner. De politiek houdt angstvall de kerk in het midden. De milieubeweging doet net de heilige economische vooruitgang aantastbaar is. de consument volgt trouw de eindeloze discussie t lijkt zich niet bewust van zijn macht. Want als zelfs a leen de minderheid die zegt bereid te zijn de mobilite te remmen, eens wat vaker het vliegtuig zou laten staa zou dat een gevoelig signaal zijn. In guldens én in dec bels. door Martin Ruesink Komen 'normale' kinde ren op de basisschool aandacht en begeleiding te kort, omdat een klasgenootje een verstandelijke handicap heeft? Ja, zeggen enkele ouders in het Gelderse Neede. Zij haal den hun kinderen van school, omdat een meisje met het syndroom van Down te veel aandacht en energie van de onderwijzers zou krijgen. Maar die opvatting wordt niet gedeeld door de ouders en verzorgers van ongeveer vierhonderd kinderen met het syndroom ('mongool tjes'), de besturen van hon derden basisscholen èn het ministerie van Onderwijs. Vanaf medio volgend jaar wordt het zelfs moeilijk voor basisscholen om deze groep kinderen de toegang te wei geren. Meerwaarde „Klachten? Die hebben we nooit gehad, terwijl het toch al weer tien jaar geleden is dat voor het eerst kinderen met het Down-syndroom naar reguliere basisscholen gingen", zegt woordvoerster M. van Haaren van de lande lijke inspectie voor het basis onderwijs. Ook het ministe rie van Onderwijs kent geen klachten over de integratie van kinderen met een licha melijke of geestelijke handi cap in het 'gewone' basison derwijs. „We krijgen wel regelmatig brieven van ou ders en van schoolteams waarin wordt beschreven hoe blij ze zijn met het feit dat ook déze kinderen op hun school zitten. Een kind met een handicap blijkt een meerwaarde aan het regulier onderwijs te geven"zegt me vrouw A Bos van het minis terie. Ongeveer 2.400 van de 8.000 Nederlandse (reguliere) ba sisscholen hebben de afgelo pen jaren één of meerdere leerlingen met een geestelij ke of lichamelijke handicap gehad. Behalve kinderen met het syndroom van Down, kunnen tegenwoordig ook blinde, slechtziende en slechthorende kinderen weer 'samen naar school' met an dere leeftijdsgenoten. Dat geldt ook voor kinderen met psychiatrische problemen. Er zouden naar schatting 1.200 gehandicapte kinderen naar de reguliere basisschool gaan. Dat is altijd nog een fractie van de 35.000 leerlin gen in het (veel duurdere) speciaal basisonderwijs. Voor het grootste deel van deze laatste groep, zoals veel moeilijk lerende en/of op voedbare kinderen, zal het regulier onderwijs nooit een alternatief worden. Mede daarom zegt het ministerie van Onderwijs géén streef cijfers te hebben voor de in tegratie van gehandicapten in het regulier onderwijs. De keus wordt volgens de woordvoerster bewust aan de ouders overgelaten. Extra geld Bij het ministerie is niet be kend hoe vaak gehandicapte leerlingen worden geweigerd door het regulier onderwijs. „Over dat soort zaken heb ben we niet zoveel cijfers. De scholen zij vrij autonoom om in dit soort gevallen zelf een beslissing te nemen. We we ten alleen hoeveel van deze kinderen wèl worden toege laten, omdat voor hen extra geld wordt aangevraagd", zegt de woordvoerster. Die vrijheid wordt vanaf vol gend schooljaar (1999/2000) drastisch ingeperkt, als een nieuw financieringssysteem voor leerlingen met een han dicap wordt ingevoerd. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, dan krijgen de ouders van elk kind uit deze doel groep voortaan een eigen budget Met deze 'rugzak' kunnen de basisscholen ge specialiseerde kennis en be geleiding voor het kind kopen bij het speciaal onder wijs. Nu moet elk jaar per kind toestemming en geld worden gewaagd om met ex tra steun naar de basisschool te kunnen. Commissies De omvang en de inhoud van elk 'rugzakje' wordt bepaald door onafhankelijke regio nale commissies. De scholen voor speciaal onderwijs gaan samenwerken in regionale expertisecentra (REC's). waar de deskundigheid wordt ingekocht. Op dit mo ment wordt in zes regio's proefgedraaid met een REC Scholen die een 'rugzakleer- ling' niet willen opnemen, moeten hiervoor 'zinvolle ar gumenten' aandragen, die per geval worden gewogen, aldus het ministerie. GPD door Frank Hendrickx Ooit was het een ideaal, overheidsinstel lingen die hun 'eigen broek ophouden' door op de commerciële toer te gaan. De po litiek heeft onder druk van het steen en been klagende bedrijfsleven inmiddels weer be sloten dat de 'bijklussende overheid' slecht is voor de economie. Ambtenaren blijken hun ondernemerschap echter moeilijk vaarwel te kunnen zeggen. Wie in de gemeente Giessenlanden een par tijtje wil organiseren kan het beste terecht bij de lokale overheid. Die verhuurt tegen een zacht prijsje openbare ruimtes. De regu liere horeca is beduidend duurder, want de kastelein moet zijn investering terugverdie nen. De overheidsgebouwen zijn daarente gen al betaald van gemeenschapsgeld. Gies senlanden verdient zo een aardig centje bij als deeltijd horecaondernemer. Een onderneming die zijn bedrijfsafval wil laten afhalen, kan veelal voor een schijntje terecht bij de gemeentelijke reinigings dienst. De vuilniswagens rijden toch en dan kunnen ze net zo goed even langs gaan bij de plaatselijke fabriek. Het is geen publieke taak, maar het levert een aardige bijver dienste op. De prijzen zijn scherp gesteld, want de gemeentelijke dienst hoeft geen vennootschapsbelasting en BTW te betalen. De ondernemer die is gespecialiseerd in het afhalen van bedrijfsafval kan zijn koffers pakken, in tegenstelling tot zijn concurrent moet hij wel keurig het belastingformulier invullen. Het bedrijfsleven klaagt al jaren over de on eerlijke concurrentie door bijklussende overheden Een ondernemer investeert veel geld en tijd in apparatuur, personeel en be drijfsvoering en dan kaapt de overheid klanten weg door gebruik te maken van met belastinggeld betaalde faciliteiten. Oud minister Wijers van Economische Zaken riep daarom een commissie Markt en Over heid in het leven die zich moest buigen over de materie. De werkgroep concludeerde in 1997 dat de bijklussende overheid funest is voor de marktwerking. De Tweede Kamer besloot daarop dat in principe alle commer ciële nevenactiviteiten moeten worden ge staakt. Conflict Een recent conflict tussen opsporingsbe- drijven van explosieven en het ministerie van Defensie maakt echter duidelijk dat ambtenaren hun ondernemerschap niet zo maar prijs geven. Op allerlei manieren werkt het ministerie de concurrenten tegen. Zodra een bedrijf een opdracht dreigt bin nen te halen bij een gemeente of een project ontwikkelaar, maakt het Explosieven Op- ruimings Commando (EOC) van de landmacht plotseling tijd vrij. ondanks de ellenlange wachtlijsten. De EOC is altijd goedkoper en dus heeft de particuliere on dernemer het nakijken. Behalve uitvoerder is het ministerie van De fensie ook toezichthouder. Dankzij deze 'twee petten' kunnen ambtenaren naar be lieven buffers opwerpen tegen hun concur renten. Particuliere bedrijven moeten vol doen aan uiterst strenge veiligheidseisen en hun werk doen onder controle van een amb tenaarvan Defensie. De EOC kan ondertus sen rustig zijn gang gaan. De controleur van de EOC is immers de EOC zelf. Uit angst voor de toom van het ministerie durven veel bedrijven hun mond niet open te doen. De werkgeversorganisatie VNO/NCW pleitte onlangs voor wetgeving om de 'para- commerciële overheid' in te tomen. Want ambtenaren gaan voorlopig tergend lang zaam om met de 'aanwijzingen' van de rege ring. De Rijksarchiefdienst in Zeeland doet nog steeds commercieel restauratie- en con- serveringswerk (voor eenderde van de marktprijs), de provincie Gelderland ver huurt kano's, vlotten en ander sportmateri- aal bij de talrijke wateren in de regio en ge meentelijke ingenieursbureaus verlenen nog altijd diensten aan commerciële partij en. De halsstarrige opstelling van de ambtena ren is enigszins begrijpelijk. Onder de kabi netten Lubbers werden ze bijkans de markt opgeschopt. Het dure overheidsapparaat moest zich zelf maar eens leren bedruipen door commerciële nevenactiviteiten te ont plooien. Met veel tegenzin gingen de ambte naren de markt op en nu ze er eindelijk een beetje bedreven in zijn, moeten ze weer te rug in hun hok. De kernactiviteit van de overheden is het uitvoeren van de publieke taak, de rest is ongewenst. Het besluit van de politiek kan tot gevolg hebben dat overheden flink moeten gaan bezuinigen. Alleen het feit dat ze tijd en mensen hebben om commerciële taken te verrichten, betekent al dat sprake is van overschot. Op het moment dat de marktac tiviteiten definitief worden gestaakt, zal dat surplus aan personeel onweerlegbaar aan het licht komen. Ambtenaren strijden in wezen dus om de omvang van hun organi satie. Voor de samenleving is de bijklussende overheid echter een slechte zaak gebleken. Het Instituut voor Onderzoek naar Over heidsuitgaven heeft berekend dat het jaar lijks een welvaartsverlies van 3,5 tot zes miljard gulden oplevert. Overheden ver richten immers met belastinggeld taken die het bedrijfsleven met alle plezier wil doen zonder gebruik te maken van gemeen schapsgeld. Een goed functionerende, concurrerende markt leidt uiteindelijk ook tot efficiëntie en geeft prikkels tot vernieuwing, Oneerlijk concurrentie staat die ontwikkeling in de weg. Er is in Nederland dan ook geen pleit bezorger te vinden voor het instandhouden van de commerciële overheid. Behalve de ambtenaren dan. GPD Herrie in Berlijn In Berlijn zijn gisteren meer dan tweeduizend mensen op gepakt bij een razzia door de Sovjet-politie op de Potsdam- merplatz. Ook werden enkele Duitse agenten gearresteerd. De Amerikaanse commandant in Berlijn eist de onmiddellijke vrijlating van de mensen. „Als dit protest niet helpt, kunnen wij nog andere maatregelen nemen", dreigde hij. Melaatsheid Volgens statistieken lijden op dit moment zeven miljoen mensen aan melaatsheid. Drie miljoen daarvan zijn woon achtig in het Britse Rijk. Door gebrek aan bevoegd personeel kan lang niet iedereen worden behandeld. Voshaai Een Arnemuidse visser hac dezer dagen een zeldzamt vangst: een flinke vis, met eer staart die tweemaal zo lanf was als het lichaam. Het bleel een voshaai te zijn, die sinds mensenheugenis slechts éér keer eerder is gevangen in d( Noordzee. Het dier is voor na der onderzoek naar Den Hel der gebracht. Geen Oranjefeest Het Oranje-comité te Poort vliet heeft alle geplande festi viteiten ter ere van hei regeringsjubileum van de Ko ningin afgelast. Dit onder meer omdat de gemeente geer vergunning voor dansmuziek wil geven. Uitgever: W F. de Pagter Hoofdredactie: A. L. Oosthoek A. L. Kroon (adjunct) Centrale redactie Postbus 18 4380 AA Vlissingen Tel. (0118) 484000 Redactiefax: (0118) 470102 's avonds op zondag t/m vrijdag; vanaf 19.00 uur in het weekeinde: verwijzing via de telefonische boodschap op de kantoren Vlissingen: Postbus 18 4380 AA Vlissingen Tel (0118)484000 Fax. (0118) 472404 Goes: Voorstad 22 4461 KN Goes Tel (0113)273000 Fax (0113) 273010 Terneuzen: Axelsestraat 16 4537 AK Terneuzen Tel (0115)694457 Fax (0115)620951 Axel: Nassaustraat 15 4571 BK Axel Tel (0115) 568000 Fax (0115)561415 Hulst: s Gravenhofplein 4 4561 AJ Hulst Tel. (0114) 373839 Fax. (0114) 373840 Zierikzee: Oude Haven 41 4301 JK Zierikzee Tel (0111)454647 Fax (0111)454659 Opening kantoren: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur Zierikzee en Hulst: 8.30-17 00 uur Zaterdags in Vlissingen van 8.00 tot 10 30 uur Auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant BV Wegener Arcade NV City OnLine Internet Postbus 18 4380 AA Vlissingen http.//www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl Bezorgklachten: 0800 - 0231231 of maandag t/m vri|dag: op de kantoren gedurende de openingstijden; zaterdags tot 14 00 uur op de kantoren door de klacht in te spreken op de band of de verwijzing op te volgen Overlijdensadvertenties: tijdens kantooruren en uitsluitend maandag- t/m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur en zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur: Tel (0118)484000 Fax(0118)470100 Abonnementsprijzen: per kwartaal ƒ95.00: franco per post 125.50; per maand 34.75; per jaar ƒ366.50, franco per post 485.00; bij automatische afschnjving per termijn 1,50 korting. losse nummers maandag t/m vrijdag 1,75, zaterdag 2,50 p st (alle bedragen inclusief 6 pet btw). Postrek.nr. 3754316 t n v. PZC ab rek Vlissingen Advertentietarieven: 184 cent per mm; minimumprijs per advertentie 27,60; ingezonden mededelingen 2.5 x tarief; speciale posities tarief op aanvraag, voor brieven bureau van dit blad 7,-meer(excl. 17.5 pet btw), volledige tarieven met contractprijzen op aanvraag; (alle advertentieprijzen exclusief 17,5 pet. btw) Giro: 35 93 00, Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant B V Vlissingen Medewerkers van het Explosieven Opruimings Commando (EOC) in mei dit jaar bij een zoektocht naar vliegtuigbommen in Hengelo. Het EOC is als overheidsinstelling een felle concurrent van particuliere bedrijven die bommen opsporen. fotoCharel vanTendeloo/GPD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 2